Pravilnik o prijelazima za divlje životinje

NN 5/2007 (12.1.2007.), Pravilnik o prijelazima za divlje životinje

MINISTARSTVO KULTURE

278

Na temelju članka 87. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine« br. 70/05), ministar kulture, uz suglasnost ministra mora, turizma, prometa i razvitka i ministrice zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, donosi

PRAVILNIK

O PRIJELAZIMA ZA DIVLJE ŽIVOTINJE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se mjere zaštite, utvrđuju obveznici zaštite i način održavanja prijelaza za divlje životinje preko javnih cesta, drugih prometnica ili drugih građevina koje prelaze preko poznatih migracijskih putova divljih životinja (u daljnjem tekstu: prijelazi).
(2) Prijelazi omogućavaju propusnost prometnica za životinje, odnosno sigurno prelaženje divljih životinja na odgovarajućim prostornim razmacima.
(3) Prijelazima za divlje životinje smatraju se:
– objekti i/ili tereni ispod i/ili iznad objekata kao što su propusti za vodu, prolazi, prijelazi, mostovi, vijadukti, tuneli;
– posebno (namjenski) izgrađeni prijelazi kao što su tunelski prolazi za vodozemce, cijevi i podzemni kanali za male sisavce, zeleni mostovi, vijadukti i tuneli.
(4) Posebno (namjenski) izgrađeni prijelazi uživaju zaštitu kao prirodne vrijednosti.

Članak 2.

Prijelazi iz članka 1. stavka 3. svrstavaju se u sljedeće kategorije:
1. prijelazima I. kategorije smatraju se:
– prijelazi za male divlje životinje (vodozemce, gmazove, male sisavce i dr.) širine do 20 metara,
– postojeći prijelazi za sve divlje životinje širine do 600 metara
– posebno (namjenski) izgrađeni prijelazi;
2. prijelazima II. kategorije smatraju se postojeći objekti širi od 600 metara, a koji mogu poslužiti kao prijelazi za sve divlje životinje.

Članak 3.

U smislu zaštite divljih životinja koje koriste prijelaze propisuju se sljedeće mjere zaštite:
– na prijelazima I. kategorije zabranjene su ljudske aktivnosti (lovne, gospodarske, rekreacijske i dr.) koje privremeno ili trajno mijenjaju namjenu prijelaza,
– na prijelazima II. kategorije zabranjene su ljudske aktivnosti s trajnim učinkom na funkcionalnost prijelaza;
– prijelazi iz članka 1. stavka 3. označavaju se znakom obavijesti izrađenim u skladu s posebnim propisima, a mogu biti postav­ljeni uz prometnicu, na sam prijelaz ili na udaljenost 300 m od prijelaza;
– zahvat u prirodu koji može imati značajan utjecaj na prijelaz iz članka 1. stavka 3. ovoga Pravilnika podliježe ocjeni prihvatljivosti zahvata za prirodu sukladno članku 36. Zakona o zaštiti prirode.

Članak 4.

(1) Izgradnja prijelaza i osiguranje uvjeta za praćenje korištenja prijelaza obveza je investitora građevine iz članka 1. stavka 1. ovoga Pravilnika.
(2) Održavanje propusnosti prijelaza obveza je pravnih osoba nadležnih za ceste, željeznice, šume, vode i vodna dobra u čiji djelokrug ulazi održavanje građevina iz članka 1. stavka 1. ovoga Pravilnika, kao i tijela i društava koja upravljaju ili koriste te građevine, svako u okviru svoje djelatnosti.

Članak 5.

Nositelji obveza iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika obvezni su održavati vegetaciju u radijusu 300 metara od početka i završetka prijelaza, u optimalnom stanju ne mijenjajući postojeću kulturu.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-07/06-49/354
Urbroj: 532-08-01/1-06-09
Zagreb, 28. prosinca 2006.

Ministar kulture
mr. sc. Božo Biškupić, v. r.