Pravilnik o sadržaju i načinu provedbe plana mjera za otklanjanje nekontroliranog širenja genetski modificiranih organizama u okoliš

NN 5/2007 (12.1.2007.), Pravilnik o sadržaju i načinu provedbe plana mjera za otklanjanje nekontroliranog širenja genetski modificiranih organizama u okoliš

MINISTARSTVO KULTURE

279

Na temelju članka 29. stavka 5. Zakona o genetski modificiranim organizmima (»Narodne novine«, broj 70/05), ministar kulture, uz suglasnosti ministrice nadležne za poslove zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I NAČINU PROVEDBE PLANA MJERA ZA OTKLANJANJE NEKONTROLIRANOG ŠIRENJA GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA U OKOLIŠ

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se sadržaj plana mjera za otklanjanje nekontroliranog širenja genetski modificiranih organizama (u daljnjem tekstu: GMO) u okoliš i način njegove provedbe (u daljnjem tekstu: plan mjera).

Članak 2.

(1) Pojmovi korišteni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:
biološka raznolikost je sveukupnost živih organizama koji su sastavni dijelovi ekoloških sustava, a uključuje raznolikost unutar vrsta, između vrsta te raznolikost između ekoloških sustava;
Ministarstvo je ministarstvo nadležno za zaštitu prirode;
– nekontrolirano širenje GMO-a je širenje GMO-a izvan granica područja za koje se, dopuštenjem Ministarstva, odobrava uvođenje u okoliš;
okoliš je prirodno okruženje: zrak i atmosfera, tlo, voda, more, klima, krajobraz, prirodna staništa i zajednice, biljni i životinjski svijet i njegova biološka raznolikost u ukupnosti uzajamnog djelovanja, te kulturna baština kao dio okruženja kojeg je stvorio čovjek.
(2) Ostali pojmovi koji se upotrebljavaju u ovom pravilniku imaju značenje propisano Zakonom o genetski modificiranim organizmima (»Narodne novine«, broj 70/05).

II. SADRŽAJ I PROVEDBA PLANA MJERA

Članak 3.

Plan mjera obvezno sadrži:
– način nadzora GMO-a u slučaju nekontroliranog širenja u okoliš, a osobito metode i postupke za nadzor GMO-a;
– ocjenu mogućih posljedica i ugroženosti biološke raznolikosti, okoliša i zdravlja ljudi;
– potrebne mjere zaštite, a osobito planove za zaštitu biološke raznolikosti, okoliša i zdravlja ljudi u slučaju nastanka neželjenih učinaka;
– mjere potrebne za sprječavanje daljnjeg širenja, odnosno metode za izolaciju područja pogođenih širenjem;
– mjere potrebne za uklanjanje GMO-a, a osobito metode za dekontaminiranje pogođenih područja (na primjer istrebljenje GMO-a); i
– mjere potrebne za sanaciju okoliša koji bi mogao biti izložen nekontroliranom širenju GMO-a, kao što su metode za odlaganje ili sanaciju biljaka, životinja, tla i dr. izloženih tijekom ili nakon širenja GMO-a.

Članak 4.

Plan mjera izrađuje podnositelj prijave za namjerno uvođenje GMO-a u okoliš i sastavni je dio prijave za namjerno uvođenje GMO-a u okoliš.

Članak 5.

(1) U slučaju nekontroliranog širenja GMO-a u okoliš podnositelj prijave dužan je djelovati u skladu s planom mjera te bez odgađanja obavijestiti Ministarstvo, ministarstvo nadležno za poslove zaštite okoliša i Državni zavod za zaštitu prirode o:
– opsegu posljedica nekontroliranog širenja GMO-a u okoliš i stupnju ugroženosti biološke raznolikosti i zdravlja ljudi;
– provedenim i potrebnim mjerama za zaštitu biološke raznolikosti i zdravlja ljudi;
– provedenim i potrebnim mjerama za umanjivanje ili uklanjanje posljedica, uklanjanje GMO-a i sanaciju područja izloženih nekontroliranom širenju; i
– drugim podacima potrebnim za ocjenu utjecaja nekontroliranog širenja GMO-a na biološku raznolikost i zdravlje ljudi.
(2) Troškove provedbe plana mjera snosi podnositelj zahtjeva.

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-07/06-41/0024
Urbroj: 532-08-01/1-06-05
Zagreb, 28. prosinca 2006.

Ministar
mr. sc. Božo Biškupić, v. r.