Pravilnik o programu i načinu stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika Ministarstva financija, Carinske uprave

NN 7/2007 (17.1.2007.), Pravilnik o programu i načinu stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika Ministarstva financija, Carinske uprave

MINISTARSTVO FINANCIJA

291

Na temelju članka 75. stavka 3. Zakona o carinskoj službi (»Narodne novine«, br. 67/01), a na prijedlog ravnatelja Carinske uprave, ministar financija donosi

PRAVILNIK

O PROGRAMU I NAČINU STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA SLUŽBENIKA MINISTARSTVA FINANCIJA, CARINSKE UPRAVE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se program i način:
– stručnog osposobljavanja vježbenika radi pripreme državnoga stručnog ispita za obavljanje poslova carinskog službenika,
– stručnog osposobljavanja službenika koji su primljeni u carinsku službu s radnim stažom duljim od vremena određenog za vježbenički staž, ali bez položenoga državnog stručnog ispita,
– kontinuiranoga stručnog osposobljavanja i usavršavanja carinskih službenika.

Članak 2.

Stručnim osposobljavanjem osoba iz članka 1. alineja 1. i 2. ovoga Pravilnika smatra se stručna i praktična izobrazba (dalje u tekstu: izobrazba) radi uspješne pripreme za polaganje državnoga stručnog ispita.
Stručnim usavršavanjem u smislu ovoga Pravilnika smatraju se tečajevi, savjetovanja, seminari i slično, koje Ministarstvo financija, Carinska uprava provodi samostalno, za vlastite potrebe.

Članak 3.

Izobrazba vježbenika obavlja se u tri uzastopna stupnja:
– 1. stupanj: pripremni tečaj
– 2. stupanj: praktična izobrazba
– 3. stupanj: završni tečaj.

Članak 4.

Na pripremnom tečaju vježbenik se upoznaje s ustrojem i djelatnošću Ministarstva financija, posebno s ustrojem, nadležnostima i djelokrugom Carinske uprave, s carinskim postupcima, carinskom tarifom, osnovama primjene automatske obrade podataka, te s ovlastima, pravima i dužnostima carinskih službenika, pri čemu se težište stavlja na poslove radnoga mjesta za obavljanje kojih se vježbenik osposobljava.
Na praktičnoj izobrazbi vježbenik se upoznaje s praktičnom primjenom usvojenih teorijskih znanja i vještina u obavljanju poslova carinskog službenika.
Na završnom tečaju vježbenik dopunjuje znanja stečena na pripremnom tečaju i praktičnoj izobrazbi.

Članak 5.

Pripremni tečaj traje šest (6) tjedana.
Praktična izobrazba traje dvanaest (12) tjedana.
Završni tečaj traje dva (2) tjedna.

Članak 6.

Nakon završnog tečaja vježbenik pristupa provjeri stečenih znanja.
Provjera znanja iz stavka 1. ovoga članka provodi se pismeno ili usmeno.

Članak 7.

Izobrazba se provodi izvođenjem nastave prema Programu izobrazbe koji je tiskan u prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 8.

Pripremni i završni tečaj provodi se u Carinskom centru za obuku – Odjelu za obuku kadrova i stručno usavršavanje (dalje u tekstu: Carinski centar).

Članak 9.

Prije početka pripremnog tečaja za svakog se vježbenika imenuje komisija koja nadzire, prati i ocjenjuje tijek njegove izobrazbe.
Komisija iz stavka 1. ovoga članka dužna je pripremiti program uvođenja vježbenika u rad, pratiti, usmjeravati i nadzirati rad vježbenika, ovjeravati dnevnik vježbeničke izobrazabe, te izraditi konačno izvješće o izobrazbi s ocjenom osposobljenosti vježbenika za pristupanje državnom stručnom ispitu.
Komisija je dužna izvješće o izobrazbi s ocjenom osposobljenosti vježbenika dostaviti Carinskom centru.

Članak 10.

Vježbenik je tijekom izobrazbe dužan polaziti nastavu, uredno obavljati povjerene mu poslove i voditi dnevnik vježbeničke izobrazbe.

Članak 11.

Carinski centar organizira i nadzire provedbu izobrazbe.
Rukovoditelj Carinskog centra je voditelj izobrazbe.
Voditelj izobrazbe dužan je utvrditi raspored izvođenja nastave i satnicu te nadzirati izvršenje Programa izobrazbe.

Članak 12.

Ravnatelj Carinske uprave imenuje predavače za pojedine nastavne cjeline.
Predavači iz stavka 1. ovoga članka imaju pravo na novčanu naknadu.
Ravnatelj Carinske uprave donosi odluku o visini naknade iz stavka 2. ovoga članka sukladno osiguranim novčanim sredstvima u državnom proračunu Republike Hrvatske za Carinsku upravu.

Članak 13.

Odredbe ovoga Pravilnika o izobrazbi vježbenika odgovarajuće se primjenjuju i na službenike primljene u carinsku službu s radnim stažom duljim od vremena određenog za vježbenički staž, ali bez položenoga državnog stručnog ispita.

Članak 14.

Stručno usavršavanje carinskih službenika, u smislu ovoga Pravilnika, provodi se na stručnim seminarima, savjetovanjima, tečajevima, radionicama i slično.
Svrha stručnog usavršavanja jest upoznavanje državnih službenika s propisima iz njihova djelokruga, te s načinom provedbe propisa i ujednačavanja njihove praktične primjene.
Nakon završetka stručnog usavršavanja službeniku se izdaje uvjerenje, a podaci o završenom tečaju unose se u njegov osobni očevidnik.

Članak 15.

Stručno usavršavanje carinskih službenika obavlja se na temelju godišnjih i tromjesečnih planova i programa, koje donosi ravnatelj Carinske uprave.

Članak 16.

Provedbu planova i programa stručnog usavršavanja carinskih službenika organizira i nadzire Carinski centar.
Za provedbu stručnog usavršavanja iz stavka 1. ovoga članka mogu se, uz državne službenike Carinske uprave, angažirati i predavači iz drugih tijela državne uprave, obrazovnih i znanstvenih ustanova, te stručnjaci za pojedina područja s potrebnim specijalističkim znanjima.
Osobama iz stavka 2. ovoga članka pripada naknada, koju ravnatelj Carinske uprave utvrđuje odlukom o visini naknade sukladno osiguranim novčanim sredstvima u državnom proračunu Republike Hrvatske za Carinsku upravu.

Članak 17.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o stručnom osposobljavnju djelatnika u carinskoj službi (»Narodne novine«, br. 41/92).
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama.

Klasa: 011-02/06-01/47
Urbroj: 513-02-1830/1-06/1
Zagreb, 15. studenoga 2006.

Ministar financija
Ivan Šuker, v. r.


PROGRAM IZOBRAZBE 

R.br.

Tematska cjelina

Broj nastavnih sati

I. USTROJ I ORGANIZACIJA RADA CARINSKE UPRAVE

1

Zakon o carinskoj službi; organizacija rada i ovlasti carinske službe

2

2

Etika

2

3

Uredsko poslovanje u Carinskoj upravi, s posebnim naglaskom na zaštitu tajnosti podataka

1

I.

Ukupno sati

5

II. CARINSKI SUSTAV I CARINSKI POSTUPCI

1

Carinski sustav

4

2

Zakon o upravnom postupku

3

3

Zakon o trgovini i Zakon o deviznom poslovanju

6

4

Primjena propisa koji se odnose na nadzor robe pri

uvozu i izvozu

8

5

Provozni postupak

5

6

Puštanje robe u slobodni promet, carinski dug, povrat i otpust carinskoga duga

14

7

Skladišta

4

8

Unutarnja proizvodnja

5

9

Vanjska proizvodnja

5

10

Oslobođenja

5

11

Izvoz, privremeni uvoz i izvoz

8

12

Slobodne zone

5

13

Intelektualno vlasništvo

5

14

Prekršajno i kazneno pravo, prodaja robe

9

II.

Ukupno sati

86

III. CARINSKA TARIFA S POZNAVANJEM ROBE

1

Međunarodni pravni temelj Carinske tarife RH

2

2

Opća pravila za primjenu nazivlja Carinske tarfe

8

3

Poljoprivredno-prehrambeni dio Carinske tarife (poglavlja 1 do 24)

8

4

Kemijski dio Carinske tarife (poglavlja 25 do 40)

8

5

Tekstilni dio Carinske tarife (poglavlja 50 do 67)

8

6

Područje mehanike (poglavlja 72 do 93)

8

7

Ostali proizvodi (poglavlja 41 do 49, 68 do 71 i 94 do 97

4

8

Obvezujuća mišljenja o razvrstavanju robe

2

9

Uzimanje uzoraka, osporavanje razvrstavanja

2

III.

Ukupno sati

50

IV. CARINSKA VRIJEDNOST ROBE

1

Uvod

1

2

Transakcijska vrijednost robe

2

3

Što se uključuje, a što se ne uključuje u carinsku vrijednost

6

4

Dokumentacija – DCV

1

5

Vježbe

6

6

Ostale metode utvrđivanja carinske vrijednosti

3

7

Zapisnik o utvrđivanju carinske vrijednosti

1

IV.

Ukupno sati

20

V. PODRIJETLO ROBE

1

Nepreferencijalno podrijetlo

4

2

Preferencijalno podrijetlo

14

3

Vježbe

2

V.

Ukupno sati

20

VI. POSEBNI POREZI I DRUGI PROPISI IZ PODRUČJA OPOREZIVANJA

1

Uvod u porezno pravo i porezni sustav

2

2

Osnove trošarinskog prava

10

3

Povrat, porezna oslobođenja i odgode plaćanja, porezno priznati gubici

2

4

Porez na dodanu vrijednost i posebni porezi Republike Hrvatske, te njihova usporedba sa smjernicama i direktivama Europske unije

3

5

Zakoni o posebnim porezima i njihove osobitosti

13

6

Zakoni o porezu na dodanu vrijednost pri uvozu

8

7

Posebni zakoni i drugi posebni propisi

2

VI.

Ukupno sati

40

VII. SUZBIJANJE KRIJUMČARENJA I PRIJEVARA

1

CITES

2

2

Droge i prekursori

2

3

Pranje novca i devizno poslovanje

1

4

Kulturna baština

1

5

Suzbijanje krijumčarenja

1

VII.

Ukupno sati

7

VIII. INFORMACIJSKI SUSTAV CARINSKE UPRAVE

1

 Informacijski sustav Carinske uprave

20

VIII.

Ukupno sati

20

SVEUKUPNO SATI

248