Pravilnik o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž

NN 7/2007 (17.1.2007.), Pravilnik o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

293

Na temelju članka 131. stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 121/03, 48/05 i 85/06), ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O MJERILIMA ZA PRIMANJE ZDRAVSTVENIH RADNIKA NA PRIPRAVNIČKI STAŽ

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se mjerila prema kojima su zdravstvene ustanove i trgovačka društva koja obavljaju zdravstvenu djelatnost obvezna primati zdravstvene radnike na pripravnički staž.

Članak 2.

Kliničke zdravstvene ustanove i opće bolnice obvezne su primati na pripravnički staž doktore medicine prema mjerilu – 1 pripravnik na 25 bolesničkih postelja.
Specijalne bolnice i trgovačka društva koja obavljaju zdravstvenu djelatnost, sa sklopljenim ugovorom o provođenju zdravstvene zaštite s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod), u kojima se može obavljati dio propisanog pripravničkog staža, obvezna su primati na pripravnički staž doktore medicine prema mjerilu – 1 pripravnik na 50 bolesničkih postelja.
Ustanove za hitnu medicinsku pomoć, poliklinike čiji je osnivač županija, odnosno Grad Zagreb, domovi zdravlja i zavodi za javno zdravstvo obvezni su primati na pripravnički staž doktore medicine prema sljedećim mjerilima:
– ustanove za hitnu medicinsku pomoć - 1 pripravnik na 5 zaposlenih doktora medicine,
– poliklinike čiji je osnivač županija, odnosno Grad Zagreb – 1 pripravnik na 5 zaposlenih doktora medicine,
– domovi zdravlja – 1 pripravnik na 4 zaposlena doktora medicine,
– zavodi za javno zdravstvo – 1 pripravnik na 10 zaposlenih doktora medicine.

Članak 3.

Zdravstvene ustanove i trgovačka društva koja obavljaju zdravstvenu djelatnost, sa sklopljenim ugovorom o provođenju zdravstvene zaštite sa Zavodom, obvezna su primati na pripravnički staž doktore stomatologije prema sljedećim mjerilima:
- kliničke zdravstvene ustanove – 1 pripravnik na 5 zaposlenih doktora stomatologije,
– poliklinike čiji je osnivač županija, odnosno Grad Zagreb i trgovačka društva koja obavljaju zdravstvenu djelatnost, sa sklopljenim ugovorom o provođenju zdravstvene zaštite sa Zavodom – 1 pripravnik na 5 zaposlenih doktora stomatologije,
– domovi zdravlja – 1 pripravnik na 2 zaposlena doktora stomatologije.

Članak 4.

Ljekarničke zdravstvene ustanove čiji je osnivač županija, odnosno Grad Zagreb obvezne su primati na pripravnički staž magistre farmacije prema sljedećem mjerilu – 1 pripravnik na 4 zaposlena magistra farmacije.

Članak 5.

Kliničke zdravstvene ustanove, opće i specijalne bolnice te trgovačka društva koja obavljaju zdravstvenu djelatnost, sa sklopljenim ugovorom o provođenju zdravstvene zaštite sa Zavodom, obvezna su primati na pripravnički staž diplomirane inženjere medicinske biokemije prema sljedećem mjerilu – 1 pripravnik na 5 zaposlenih diplomiranih inženjera medicinske biokemije.
Poliklinike čiji je osnivač županija, odnosno Grad Zagreb i domovi zdravlja obvezni su primati na pripravnički staž inženjere medicinsko laboratorijske dijagnostike prema sljedećim mjerilima:
– poliklinike čiji je osnivač županija, odnosno Grad Zagreb – 1 pripravnik na 5 zaposlenih inženjera medicinsko laboratorijske dijagnostike,
– domovi zdravlja – 1 pripravnik na 3 zaposlena inženjera medicinsko laboratorijske dijagnostike.

Članak 6.

Kliničke zdravstvene ustanove, opće i specijalne bolnice te trgovačka društva koja obavljaju zdravstvenu djelatnost, sa sklopljenim ugovorom o provođenju zdravstvene zaštite sa Zavodom, obvezna su primati na pripravnički staž više medicinske sestre/više medicinske tehničare prema mjerilu – 1 pripravnik na 25 bolesničkih postelja.
Poliklinike čiji je osnivač županija, odnosno Grad Zagreb i domovi zdravlja obvezni su primati na pripravnički staž više medicinske sestre/više medicinske tehničare prema sljedećim mjerilima:
– poliklinike čiji je osnivač županija, odnosno Grad Zagreb – 1 pripravnik na 5 zaposlenih viših medicinskih sestara/viših medicinskih tehničara,
– domovi zdravlja – 1 pripravnik na 3 zaposlenih viših medicinskih sestara/viših medicinskih tehničara.

Članak 7.

Kliničke zdravstvene ustanove i opće bolnice obvezne su primati na pripravnički staž medicinske sestre/medicinske tehničare prema sljedećem mjerilu – 1 pripravnik na 12 bolesničkih postelja.
Specijalne bolnice i trgovačka društva koja obavljaju zdravstvenu djelatnost, sa sklopljenim ugovorom o provođenju zdravstvene zaštite sa Zavodom, u kojima se može obavljati dio propisanog pripravničkog staža, obvezna su primati na pripravnički staž medicinske sestre/medicinske tehničare prema sljedećem mjerilu – 1 pripravnik na 25 bolesničkih postelja.
Poliklinike čiji je osnivač županija, odnosno Grad Zagreb, domovi zdravlja, ustanove za hitnu medicinsku pomoć te ustanove za zdravstvenu njegu obvezne su primati na pripravnički staž medicinske sestre/medicinske tehničare prema sljedećem mjerilu - 1 pripravnik na 6 zaposlenih medicinskih sestara/medicinskih tehničara.
Medicinske sestre/medicinski tehničari mogu obavljati pripravnički staž u trgovačkim društvima koja obavljaju zdravstvenu djelatnost bez sklopljenog ugovora o provođenju zdravstvene zaštite sa Zavodom.

Članak 8.

Kliničke zdravstvene ustanove i opće bolnice obvezne su primati na pripravnički staž primalje prema sljedećem mjerilu - 1 primalja na 8 zaposlenih primalja.

Članak 9.

Zdravstvene ustanove i trgovačka društva koja obavljaju zdravstvenu djelatnost, sa sklopljenim ugovorom o provođenju zdravstvene zaštite sa Zavodom, obvezna su primati na pripravnički staž inženjere medicinske radiologije, više fizioterapeute, zubne tehničare, laboratorijske tehničare te fizioterapeutske tehničare, prema registriranoj djelatnosti, prema sljedećim mjerilima:
– 1 pripravnik na 5 zaposlenih zdravstvenih radnika odgovarajuće struke te još 1 pripravnik na svakih daljnjih 8 zaposlenih zdravstvenih radnika odgovarajuće struke.
Trgovačka društva koja obavljaju zdravstvenu djelatnost bez sklopljenog ugovora o provođenju zdravstvene zaštite sa Zavodom, prema registriranoj djelatnosti, mogu primati na pripravnički staž po 1 pripravnika odgovarajuće struke iz stavka 1. ovoga članka.
Kliničke zdravstvene ustanove i specijalne bolnice, prema registriranoj djelatnosti obvezne su primati na pripravnički staž radne terapeute prema sljedećem mjerilu – 1 pripravnik na 3 zaposlena radna terapeuta.

Članak 10.

Ljekarničke zdravstvene ustanove čiji je osnivač županija, odnosno Grad Zagreb obvezne su primati na pripravnički staž farmaceutske tehničare prema sljedećem mjerilu – 1 pripravnik na 5 zaposlenih farmaceutskih tehničara te još 1 pripravnik na svakih daljnjih 8 zaposlenih farmaceutskih tehničara.
Ljekarničke zdravstvene ustanove čiji osnivač nije županija, odnosno Grad Zagreb obvezne su primati na pripravnički staž 1 farmaceutskog tehničara.

Članak 11.

Zdravstveni radnici koji obavljaju privatnu praksu i koji ispunjavaju uvjete iz članka 131. stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti mogu primiti u radni odnos na pripravnički staž po jednog pripravnika istog zdravstvenog usmjerenja.
Trgovačka društva koja obavljaju zdravstvenu djelatnost bez sklopljenog ugovora o provođenju zdravstvene zaštite sa Zavodom, poliklinike i ljekarničke zdravstvene ustanove čiji osnivač nije županija, odnosno Grad Zagreb, prema registriranoj djelatnosti mogu primati na pripravnički staž po 1 pripravnika visoke stručne spreme odgovarajućeg zdravstvenog usmjerenja.

Članak 12.

Broj volontera u zdravstvenoj ustanovi ili trgovačkom društvu koje obavlja zdravstvenu djelatnost mora biti manji od broja pripravnika u radnom odnosu.

Članak 13.

Broj pripravnika srednje stručne spreme koji obavljaju pripravnički staž u zdravstvenoj ustanovi ili trgovačkom društvu koje obavlja zdravstvenu djelatnost, sa sklopljenim ugovorom o provođenju zdravstvene zaštite sa Zavodom, mora biti najmanje dvostruko veći od ukupnog broja pripravnika visoke i više stručne spreme koji obavljaju pripravnički staž u toj zdravstvenoj ustanovi ili trgovačkom društvu.

Članak 14.

Zdravstvene ustanove obvezne su uskladiti svoje opće akte kojima se utvrđuje obvezni broj pripravničkih mjesta u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o kriterijima za primanje na pripravnički staž zdravstvenih djelatnika (»Narodne novine«, br. 92/94, 82/98 i 58/99).

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/07-02/03
Urbroj: 534-07-07-1
Zagreb, 10. siječnja 2007.

Ministar
doc. dr. sc. Neven Ljubičić, v. r.