Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi

NN 8/2007 (22.1.2007.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi

Vlada Republike Hrvatske

359

Na temelju članka 45. stavka 6. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/2005 i 142/2006), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. siječnja 2007. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O RASPISIVANJU I PROVEDBI JAVNOG NATJEČAJA I INTERNOG OGLASA U DRŽAVNOJ SLUŽBI

Članak 1.

U Uredbi o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (»Narodne novine«, broj 8/2006), u članku 4. stavku 2. riječi »i opis poslova« te riječi »uputu o web stranici na kojoj se nalaze podaci o plaći radnog mjesta za koje se vrši prijam« i zarez iza toga, brišu se.
Iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4. i 5. koji glase:
»U javnom natječaju se mora naznačiti web stranica na kojoj su navedeni opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način na koji će se vršiti testiranje kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje.
U javnom natječaju se mora naznačiti da će se na web stranici iz stavka 4. ovoga članka i na oglasnoj ploči državnog tijela objaviti vrijeme održavanja testiranja, najmanje osam dana prije testiranja.«
U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 6., broj »15« zamjenjuje se riječju »osam«.

Članak 2.

U članku 5. stavku 3. riječi »i opis poslova« te riječi »uputu o web stranici na kojoj se nalaze podaci o plaći radnog mjesta za koje se vrši prijam« i zarez iza toga, brišu se.
Iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4. i 5. koji glase:
»U internom oglasu se mora naznačiti web stranica na kojoj su navedeni opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način na koji će se vršiti testiranje kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje.
U internom oglasu se mora naznačiti da će se na web stranici iz stavka 4. ovoga članka i na oglasnoj ploči državnog tijela objaviti vrijeme održavanja testiranja najmanje osam dana prije testiranja.«
Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 6.

Članak 3.

U članku 6. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
»Troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti iz stavka 3. ovoga članka snosi državno tijelo koje raspisuje javni natječaj.«

Članak 4.

U članku 8. stavak 3. mijenja se i glasi:
»Nepotpune i nepravovremene prijave na javni natječaj, odnosno interni oglas, neće se razmatrati.«
Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:
»Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na javni natječaj, odnosno interni oglas, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj, odnosno interni oglas.«

Članak 5.

Naslov ispred članka 9. i članak 9. mijenjaju se i glase:

»PRISTUPANJE TESTIRANJU

Članak 9.

Testiranju mogu pristupiti kandidati s liste iz članka 7. stavka 1. ove Uredbe.
Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu na javni natječaj, odnosno interni oglas.«

Članak 6.

Članak 10. mijenja se i glasi:
»Kod redovnog zapošljavanja testiranje se sastoji od provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i osnova upravnog područja za koje se raspisuje javni natječaj.
Kod izvanrednog zapošljavanja testiranje se sastoji od provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.
Kod internog oglasa testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.«

Članak 7.

Članak 12. mijenja se i glasi:
»Za svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina iz članaka 10. i 11. ove Uredbe kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.
Smatra se da su kandidati zadovoljili na testiranju ako su za svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina iz članaka 10. i 11. ove Uredbe dobili najmanje 6 bodova.
Kandidati koji su zadovoljili na testiranju pristupaju razgovoru s komisijom (intervju).
Iznimno od stavka 3. ovoga članka, ako je na testiranju zadovoljilo više od 20 kandidata, na razgovor s komisijom (intervju) upućuje se najmanje 10 kandidata koji su postigli najbolje rezultate na testiranju.«

Članak 8.

U članku 14. riječi »ostvarenih bodova« zamjenjuju se riječima »bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu« .

Članak 9.

Članak 15. mijenja se i glasi:
»U postupku provedbe javnog natječaja, odnosno internog oglasa, provest će se psihološko testiranje kandidata, ako je to propisano pravilnikom o unutarnjem redu državnog tijela.
Psihološko testiranje provodi se radi procjene sposobnosti kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta (psihološka procjena).
Na psihološko testiranje upućuje se do pet kandidata s rang-liste iz članka 14. ove Uredbe, prema redoslijedu s liste.
Psihološku procjenu daje psiholog zaposlen u državnom tijelu ili drugi psiholog koji ima odgovarajuću dopusnicu sukladno posebnom zakonu.«

Članak 10.

Naslov ispred članka 16. i članak 16. mijenjaju se i glase:

»OBAVIJEST O REZULTATIMA PROVEDENOG POSTUPKA

Članak 16.

Komisija dostavlja čelniku tijela izvješće o provedenom postup­ku, koje potpisuju svi članovi Komisije.
Uz izvješće se prilaže rang-lista kandidata iz članka 14. ove Uredbe i psihološka procjena kandidata, ako je provedeno psihološko testiranje.«

Članak 11.

U članku 17. riječi »kandidata izabranog s liste iz članka 16. ove Uredbe« zamjenjuju se riječima »izabranog kandidata« .

Članak 12.

U članku 20. riječi »kandidatima s liste iz članka 7. stavka 1. ove Uredbe« zamjenjuju se riječima »svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj, odnosno interni oglas«.

Članak 13.

Članak 21. mijenja se i glasi:
»Svi kandidati prijavljeni na javni natječaj, odnosno interni oglas imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj odnosno interni oglas, osim u dijelu koji se odnosi na psihološku procjenu.
Na zahtjev kandidata državno tijelo dužno je upoznati ga s rezultatima psihološke procjene koja se na njega odnosi.«

Članak 14.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 112-01/07-01/01
Urbroj: 5030106-07-1
Zagreb, 18. siječnja 2007.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.