Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji vozila

NN 13/2007 (5.2.2007.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji vozila

ministarstvo unutarnjih poslova

549

Na temelju članka 241a., 242. stavka 4. i članka 303. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 105/04, 142/06.), ministar unutarnjih poslova u suglasnosti s ministrom mora, turizma, prometa i razvitka donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O REGISTRACIJI VOZILA

Članak 1.

U Pravilniku o registraciji vozila (»Narodne novine«, broj 5/05., 19/05, 41/05, 8/06. i 130/06) u članku 1. iza riječi »registarskih« dodaje se zarez i riječ: »izvoznih«.

Članak 2.

U članku 14. iza riječi »folijom« dodaju se riječi »koja ispunjava međunarodni standard ISO 7591-1982«.

Članak 3.

Iza članka 29. dodaju se članci 29a., 29b., 29c. i 29d. koji glase:

»Članak 29a.

Nadležna policijska uprava izdat će izvozne pločice ako vlasnik vozila priloži:
1. dokaz o vlasništvu vozila,
2. dokaz o tehničkoj ispravnosti,
3. dokaz o identitetu.
Uz izvozne pločice izdaje se prometna dozvola s oznakom »IZVOZNA«.

Članak 29b.

Izvozna pločica izrađena je od metala, presvučena reflektirajućom folijom, zelene je boje na kojoj je žutim slovima otisnuta oznaka RH i broj izvozne pločice. Između oznake RH i broja izvozne pločice otisnut je grb Republike Hrvatske.
Broj izvozne pločice sastoji se od tri ili četiri numeričke i jedne ili dvije slovne oznake.
Na dimenzije i oblik izvoznih pločica odgovarajuće se primjenjuje članak 14. stavci 5., 6. i 7. i članak 18. stavak 1. ovog Pravilnika.

Članak 29c.

O izdanim izvoznim pločicama nadležno tijelo vodi evidenciju na informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova.
Evidencija sadrži podatke o nadležnom tijelu, oznaci, promet­noj dozvoli, osiguranju, vlasniku, tehničkom pregledu vozila i državi u koju se vozilo izvozi.

Članak 29d.

Umjesto nestalih izvoznih pločica izdaju se nove izvozne pločice.
Oštećena izvozna pločica zamijenit će se novom s istim oznakama.«.

Članak 4.

Obrasci 6 – 20 koji su tiskani uz Pravilnik o registraciji vozila (»Narodne novine«, broj 5/05., 19/05., 41/05., 8/06 i 130/06) mijenjaju se i glase:

Obrazac 6

Obrazac 7

Obrazac 8

Obrazac 9

Obrazac 10

Obrazac 11


Obrazac 12

Obrazac 13

Obrazac 14

Obrazac 15

Obrazac 16

Obrazac 17

Obrazac 18

Obrazac 19

Obrazac 20

Članak 5.


Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-52-122/07
Zagreb, 31. siječnja 2007.

Ministar
Ivica Kirin, v. r.