Poslovnik Državnog sudbenog vijeća

NN 13/2007 (5.2.2007.), Poslovnik Državnog sudbenog vijeća

DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE

562

Državno sudbeno vijeće na temelju odredbe članka 14. Zakona o Državnom sudbenom vijeću i članka 13. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom sudbenom vijeću (»Narodne novine« broj 58/93, 49/99, 31/00, 107/00, 129/00, 59/05 i 150/05), na sjednici održanoj 6. prosinca 2006. godine donijelo je

POSLOVNIK

DRŽAVNOG SUDBENOG VIJEĆA

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim poslovnikom (dalje: Poslovnik) uređuje se način rada Državnog sudbenog vijeća (dalje: Vijeće), a osobito:
– sazivanje sjednica i utvrđivanje dnevnog reda,
– prava i dužnosti predsjednika Vijeća,
– prava i dužnosti zamjenika predsjednika Vijeća,
– postupak odlučivanja o odobravanju pokretanja kaznenog postupka i određivanju pritvora,
– postupak imenovanja i razrješenja sudaca,
– postupak udaljenja od obavljanja dužnosti,
– stegovni postupak,
– obavljanje stručnih i administrativnih poslova,
– ostale odredbe.

Članak 2.

(1) Sjedište Vijeća je u Zagrebu, Trg Nikole Šubića Zrinjskog 3.
(2) Vijeće zasjeda u Zagrebu, a iznimno, ako tako odluči, može zasjedati i u drugim mjestima Republike Hrvatske.

II. PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA VIJEĆA

Članak 3.

O pravilnoj primjeni Poslovnika skrbi predsjednik Vijeća.

Članak 4.

(1) Predsjednik Vijeća otvara sjednicu i daje objašnjenja u vezi s radom sjednice te obavijesti o drugim pitanjima.
(2) Predsjednik Vijeća utvrđuje broj nazočnih članova Vijeća i članova koji su ga obavijestili da su spriječeni pribivati sjednici.
(3) Predsjednik Vijeća predlaže dnevni red sjednice i otvara raspravu o dnevnome redu.
(4) Predsjednik može predložiti dopunu dnevnog reda.
(5) Predloženi dnevni red sjednice utvrđuje se većinom glasova nazočnih članova.

Članak 5.

(1) Predsjednik Vijeća vodi sjednicu, osigurava red i brine se o učinkovitosti rada sjednice.
(2) Predsjednik Vijeća daje riječ članovima Vijeća i pazi da govornik ne bude ometan ili sprječavan u govoru. Smije ga prekinuti i oduzeti mu riječ ako se govornik i nakon opomene ne drži dnevnog reda.
(3) U slučaju opsežnosti materijala, na prijedlog predsjednika Vijeća, Vijeće može odrediti trajanje izlaganja.
(4) Član Vijeća mora uvijek dobiti riječ kada želi govoriti o povredi Poslovnika.
(5) Predsjednik Vijeća daje potrebne obavijesti sredstvima jav­nog priopćavanja.

Članak 6.

U slučaju spriječenosti predsjednika Vijeća sve njegove dužnosti obavlja zamjenik predsjednika Vijeća.

III. SJEDNICA VIJEĆA

Članak 7.

(1) Sjednica Vijeća saziva se najmanje osam dana prije dana održavanja sjednice. Iznimno, u hitnim slučajevima, sjednica se može sazvati i u kraćem roku.
(2) Uz poziv u kojem se određuje dan, sat i mjesto sjednice, svim članovima Vijeća dostavit će se i pisani materijal s prijedlogom dnevnog reda.
(3) Sjednice u postupku imenovanja sudaca su javne.

Članak 8.

(1) O radu sjednice vodi se zapisnik.
(2) Zapisnik sadrži: osnovne podatke o prisutnima, dnevnom redu, prijedlozima iznesenima u sjednici, provedenoj raspravi i donesenim odlukama.
(3) U zapisnik se unosi rezultat glasovanja.
(4) Svaki član Vijeća ima pravo na početku sjednice iznijeti primjedbe na zapisnik s prethodne sjednice.
(5) O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje se bez ras­prave. Ako se primjedba prihvati, u zapisnik će se unijeti izmjene.
(6) Zapisnik s prethodne sjednice, na koji nisu iznesene primjed­be, odnosno zapisnik u kojemu su prihvaćene primjedbe, smatra se prihvaćenim.
(7) Zapisnik potpisuje predsjednik Vijeća ili zamjenik predsjed­nika Vijeća ako vodi sjednicu Vijeća.
(8) Izvornici zapisnika sa sjednica Vijeća čuvaju se u pismohrani Državnog sudbenog vijeća.

IV. JAVNOST RADA

Članak 9.

(1) Sjednice Vijeća su javne, osim kada se odlučuje o stegovnoj odgovornosti. Na zahtjev suca protiv kojeg se vodi stegovni postupak, Vijeće će održati javnu sjednicu. Sudac protiv kojeg se vodi stegovni postupak takav zahtjev može podnijeti najkasnije do okončanja postupka pred Stegovnim vijećem. Predsjednik Stegovnog vijeća dužan ga je na to upozoriti.
(2) Vijeća može, na prijedlog suca protiv kojega je podnesen odgovarajući zahtjev, odlučiti da se sjednice u postupcima razrješe­nja, odobravanja pokretanja kaznenog postupka i odobravanja lišenja slobode, održe javno.
(3) Odluke Vijeća uvijek se javno proglašavaju.

Članak 10.

(1) Osobe o čijim podnescima Vijeće odlučuje te njihovi opunomoćenici i zastupnici imaju pravo razmatrati i prepisivati spise Vijeća u kojima sudjeluju.
(2) Ostalim osobama koje imaju opravdani interes može se dopustiti razmatranje i prepisivanje spisa, osim u onima u kojima je javnost isključena. O takvom zahtjevu odlučuje predsjednik Vijeća.
(3) Predsjednik Vijeća odlukom će odrediti vrijeme u kojem će se osigurati neposredan uvid u rad tijela osobama iz stavka 1. i 2. ovog članka i broj osoba kojima je istovremeno omogućen takav uvid.

V. GLASOVANJE I ODLUČIVANJE

Članak 11.

(1) Sjednica se može održati ako je prisutno najmanje šest članova Vijeća, osim ako nije drukčije propisano.
(2) Glasovanje na sjednici Vijeća je javno.
(3) Vijeće donosi odluke većinom glasova svih članova, osim ako Zakonom nije drukčije propisano.

Članak 12.

(1) Članovi Vijeća glasuju tako da se izjašnjavaju »za« ili »protiv« prijedloga, istodobnim dizanjem ruku ili poimeničnim glasovanjem, osim ako Poslovnikom nije drugačije određeno.
(2) Poimenično glasovanje provodi se tako da svaki prozvani član Vijeća izgovara: »za« ili »protiv« prijedloga.
(3) Predsjednik Vijeća objavljuje rezultat glasovanja i utvrđuje je li odluka dobila potrebnu većinu glasova.
(4) Na zahtjev člana Vijeća provjerit će se postupak glasovanja.

VI. POSTUPAK IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA SUDACA

Članak 13.

(1) Pri odlučivanju o imenovanju sudaca Vijeće razmatra sve pribavljene podatke za svakog kandidata iz prijedloga ministra, miš­ljenje Sudačkog vijeća i mišljenje Odbora za pravosuđe Hrvatskoga sabora.
(2) U postupku imenovanja u slučaju iz čl. 74. st. 8. Zakona o sudovima od ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa pribavit će se podaci o zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina u smislu članka 22. stavka 2. Ustavnog zakona o nacionalnim manjinama.
(3) U postupku imenovanja sudaca, Vijeće može pozvati kandidate na razgovor, kada to okolnosti slučaja opravdavaju.
(4) Kandidati se u pravilu pozivaju putem pošte preporučenom pošiljkom. U pozivu će se naznačiti mjesto, vrijeme i razlog pozivanja, uz obavijest da mogu prilikom razgovora Vijeću predočiti podatke relevantne za ocjenjivanje stručnog znanja.
(5) Vijeće može pozvati kandidate i na drugi odgovarajući način (telefaks, e-pošta, brzojav i telefon) ako se time ne dovodi u pitanje pravilno i pravovremeno obavještavanje kandidata.
(6) Vijeće može na sjednicu pozvati predsjednika Sudačkog vijeća.

Članak 14.

Član Vijeća koji je kandidat za suca ne može sudjelovati u postupku imenovanja za slobodna mjesta za koja se i sam kandidirao.

Članak 15.

(1) U postupku glasovanja o imenovanju sudaca, glasovanje se provodi na listićima.
(2) Listić sadrži popis kandidata koji ispunjavaju uvjete za imenovanje poredanih abecednim redom početnog slova prezimena ispred kojega se nalazi redni broj.
(3) Listić sadrži ime i prezime člana Vijeća koji njime glasuje.
(4) Glasovanje listićem obavlja se na način da svaki član Vijeća zaokruži redni broj ispred imena onih kandidata za čije imenovanje glasuje, pri čemu broj kandidata za koje glasuje ne može biti veći od broja kandidata koji se imenuju u postupku imenovanja.
(5) Član Vijeća, nakon glasovanja potpisuje listić i predaje ga predsjedniku Vijeća.
(6) Predsjednik Vijeća glasno objavljuje ime člana Vijeća koji je glasovao i imena kandidata za čije imenovanje je glasovao.
(7) Ako se glasovi za imenovanje sudaca tako podijele da više kandidata dobije isti broj glasova (šest ili više) te se zbog toga ne može odlučiti koji je od tih kandidata imenovan, glasovanje će se ponoviti samo između tih kandidata.
(8) Ako se u prvom i drugom krugu glasovanja, ako je ono provedeno, ne dobije broj kandidata koliko je slobodnih sudačkih mjesta za imenovanje, u idućem krugu glasuje se za onoliko kandidata koliko je slobodnih sudačkih mjesta ostalo za imenovanje u tom ponovljenom glasovanju.
(9) U taj ponovljeni krug glasovanja ulaze samo oni kandidati koji su dobili glasove u prethodnom krugu.

VII. POSTUPAK UDALJENJA OD OBAVLJANJA DUŽNOSTI

Članak 16.

Odluka o udaljenju suca od dužnosti primjenjuje se od dana dostave odluke sudu u kojem sudac obnaša dužnost.

VIII. STEGOVNI POSTUPAK

Članak 17.

(1) Ročišta Stegovnog vijeća nisu javna.
(2) Nakon provedenog postupka Stegovno vijeće podnosi Vijeću prijedlog odluke s obrazloženjem u roku od 15 dana nakon provedenog postupka.

IX. POSTUPAK ZA RAZRJEŠENJE

Članak 18.

Kada Vijeće odluči pokrenuti postupak za razrješenje, u smislu članka 32. Zakona o Državnom sudbenom vijeću, odredit će Stegovno vijeće ili sud koji će provesti i osigurati dokaze.

Članak 19.

Ako sudac sam zatraži razrješenje ili je navršio sedamdeset godina života, Vijeće će odlučiti o njegovu razrješenju, ne primjenjujući članak 18. ovog Poslovnika.

Članak 20.

(1) Odluka o razrješenju ima: uvod, izreku, obrazloženje i naputak o pravnom lijeku.
(2) Uvod sadrži: naziv tijela koje donosi odluku, propis o nadlež­nosti te oznaku zahtjeva ili prijedloga za razrješenje.
(3) Izrekom se odlučuje o zahtjevu za razrješenje. U izreci se navodi dan prestanka dužnosti.
(4) U obrazloženju iznijet će se razlozi za odluku uz ocjenu dokaza koji su pribavljeni u postupku.

X. ODOBRENJE ZA PRITVARANJE I POKRETANJE KAZNENOG POSTUPKA

Članak 21.

(1) Vijeće je dužno bez odgode razmotriti zahtjev nadležnog državnog tijela da se odobri pritvor ili pokrene kazneni postupak, kao i izvješće o pritvaranju suca zatečenog pri počinjenju kaznenog djela za koje je propisana kazna zatvora u trajanju duljem od pet godina.
(2) Ako je sudac uhićen, zadržan ili pritvoren bez odobrenja Vijeća, Vijeće će bez odgode, a najkasnije u roku od 48 sati, odlučiti o tome da odobrava primjenu takve mjere ili nalaže da se uhićenik ili pritvorenik odmah pusti na slobodu.
(3) Odluka o odobrenju odnosi se samo na kazneno djelo za koje je podnesen zahtjev ili je primljeno izvješće o lišenju slobode u vezi s kaznenim djelom.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Članak 23.

Donošenjem ovog Poslovnika prestaju važiti Poslovnik Držav­nog sudbenog vijeća objavljen u »Narodnim novinama« broj 85/94, Izmjene i dopune Poslovnika Državnog sudbenog vijeća objavljene u »Narodnim novinama« broj 135/99 te Poslovnik Državnog sudbenog vijeća objavljen u »Narodnim novinama« broj 73/02.

Broj: OU-4/07 od 26. siječnja 2007.

Predsjednik
Ivan Mikšić, v. r.