Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu izdavanja posebnog odobrenja za obavljanje poslova osiguranja i pratnje novca, vrijed­nosnih papira i dragocjenosti

NN 14/2007 (7.2.2007.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu izdavanja posebnog odobrenja za obavljanje poslova osiguranja i pratnje novca, vrijed­nosnih papira i dragocjenosti

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

577

Na temelju članka 60. stavka 1. podstavka 1. Zakona o privatnoj za­štiti (»Narodne novine«, broj 68/03.), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU IZDAVANJA POSEBNOG ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA OSIGURANJA I PRATNJE NOVCA, VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRAGOCJENOSTI

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinu izdavanja posebnog odobrenja za obavljanje poslova osiguranja i pratnje novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti (»Narodne novine«, broj 87/04.) u članku 5. stavak 2. mijenja se i glasi:
»Minimalna razina zaštite oklopljenih vozila nabavljenih nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika, mora biti sukladna europskoj normi EN 1063, i to:
– za putnički odjeljak s pregradom i staklom BR6,
– za krov i pod BR3,
– za ostale metalne dijelove BR4.«.
Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
»Vozilima oklopljenim prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, koja nemaju propisanu razinu zaštite vozila, dozvoljeno je obav­ljati prijevoz još najdulje dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.«.

Članak 2.

U članku 7. stavku 1. dodaje se nova točka b) koja glasi:
»b) kazetama ili sigurnosnim spremnicima s elektrokemijskom zaštitom sadržaja koja se aktivira prilikom pokušaja neovlaštenog otvaranja ili otuđenja kazeta ili sigurnosnih spremnika.«.
Dosadašnje točke b) i c) postaju točke c) i d).
Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
»Oklopljeno vozilo mora, na šasiji, imati vidljivo istaknutu oznaku da je sadržaj pošiljke zaštićen kazetama ili sigurnosnim spremnicima s elektrokemijskom zaštitom.«.
Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 3.

U članku 8. dodaje se točka 14. koja glasi:
»14. tehničku dokumentaciju kojom se dokazuje da je vozilo opremljeno kazetama ili sigurnosnim spremnicima s elektrokemijskom zaštitom te dokumentaciju kojom se dokazuje ispravnost sustava elektrokemijske zaštite.«.

Članak 4.

U članku 9. stavku 1. iza riječi: »vozila« dodaju se riječi: »i sigurnosnih spremnika«.

Članak 5.

U članku 10. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
»Ukoliko se prijenos/prijevoz obavlja oklopljenim vozilima ili sigurnosnim spremnicima koji nisu u vlasništvu osoba iz članka 1. ovoga Pravilnika, zahtjev za izdavanje potvrde iz stavka 1. ovoga članka podnose i vlasnici tih vozila ili spremnika te prilažu dokaze propisane odredbama članka 4., 6. i 7. ovoga Pravilnika.«
Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci: 3. i 4.
U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 4. iza broja 1. dodaje se slovo: »i« te broj: »2.«.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.«

Broj: 511-01-52-3394-07
Zagreb, 31. siječnja 2007.

Ministar
Ivica Kirin, v. r.