Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima

NN 16/2007 (9.2.2007.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima

HRVATSKI SABOR

654

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDOVIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudov­ima, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 26. siječnja 2007. godine.

Klasa: 011-01/07-01/04
Urbroj: 71-05-03/1-07-2
Zagreb, 31. siječnja 2007.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDOVIMA

Članak 1.

U Zakonu o sudovima (»Narodne novine«, br. 150/05.), u članku 74. stavku 2. iza prve rečenice dodaje se rečenica koja glasi: »Vježb­eniku na sudu, državnom odvjetništvu, javnobilježničkom uredu ili odvjetničkom uredu staž nakon položenoga pravosudnog ispita smatra se kao rad na drugim pravnim poslovima.«

Članak 2.

U članku 97. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
»(3) Suci koji su stupili na dužnost prije stupanja na snagu Zakona o sudovima (»Narodne novine«, br. 150/05.), dužni su podnijeti izvješće o imovini u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.«
U dosadašnjem stavku 3., koji postaje stavak 4., iza riječi: »iz stavka 1.« dodaju se riječi: »i 3.«.
Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.
Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:
»(6) Javnost ima pravo uvida u prijavu o imovini.«

Članak 3.

U članku 102. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
»(4) Sudac može biti privremeno upućen na rad i bez svoje suglasnosti, u drugi sud istog stupnja do 50 km udaljenosti od suda u kojem obnaša dužnost najduže na vrijeme od dvije godine.«
U dosadašnjim stavcima 4. i 5., koji postaju stavci 5. i 6., riječi: »predsjednik zajedničkog neposredno višeg suda« zamjenjuju se riječima: »predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske«.

Članak 4.

U članku 113. stavku 3. riječ: »predloženim« briše se.

Članak 5.

Članak 114. mijenja se i glasi:
»(1) Predsjednik suda bit će razriješen dužnosti:
1. kada se u postupku nadzora nad obavljanjem poslova sudske uprave utvrde nezakonitosti i nepravilnosti u obavljanju poslova sudske uprave a koje štete redovitom i pravilnom obavljanju poslova i funkcioniranju suda,
2. kada propuštanjem nadzora ili neposredno krši propise o dodjeljivanju predmeta u rad,
3. kada kršenjem propisa ili na drugi način povrijedi načelo neovisnosti suca u suđenju,
4. kada ne podnese zahtjev za pokretanje postupka zbog počinjenoga stegovnog djela u zakonom predviđenim slučajevima,
5. kada je svojim ponašanjem ili na drugi način nanio štetu ugledu suda ili sudačkoj dužnosti na drugi način,
6. kada je privremeno udaljen sa sudačke dužnosti,
7. kada mu prestane sudačka dužnost.
(2) Predsjednik suda može i sam zatražiti razrješenje od dužnosti predsjednika suda.«

Članak 6.

Članak 115. mijenja se i glasi:
»Prije donošenja odluke o razrješenju predsjednika suda iz razloga navedenih u članku 114. stavku 1. točki 1., 2., 3., 4. i 5. ovoga Zakona, ministar pravosuđa zatražit će pisano izjašnjenje predsjednika suda.«

Članak 7.

U članku 116. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Ako predsjednik suda prestane obnašati svoju dužnost ministar pravosuđa ovlastit će suca toga ili višeg suda da, za vrijeme koje ne može biti dulje od jedne godine, obavlja poslove sudske uprave, dok predsjednik ne bude imenovan.«

Članak 8.

U članku 131. dodaje se stavak 2. koji glasi:
»(2) Odredbe ovoga Zakona koje se odnose na suce, shodno se primjenjuju i na suce porotnike, ako zakonom nije drukčije određeno.«

Članak 9.

U članku 133. stavku 2. iza riječi: »Suce porotnike« dodaju se riječi: »Vrhovnog suda Republike Hrvatske i«.

Članak 10.

U članku 158. stavku 1. riječ: »natječaja« zamjenjuje se riječju: »oglasa«.

Članak 11.

(1) Sudačka vijeća osnovat će se po odredbama Zakona o sudovima (»Narodne novine«, br. 150/05.) u roku od 4 mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
(2) Konstituiranjem sudačkih vijeća iz stavka 1. ovoga članka prestaje mandat članovima sadašnjih sudačkih vijeća.

Članak 12.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 711-01/06-01/02
Zagreb, 26. siječnja 2007.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.