Kodeks pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projek­tima udruga

NN 16/2007 (9.2.2007.), Kodeks pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projek­tima udruga

HRVATSKI SABOR

657

Na temelju članka 23. stavka 2. Zakona o udrugama (»Narodne novine«, br. 88/01. i 11/02.) Hrvatski sabor na sjednici 2. veljače 2007. donio je

KODEKS

POZITIVNE PRAKSE, STANDARDA I MJERILA ZA OSTVARIVANJE FINANCIJSKE POTPORE PROGRAMIMA I PROJEKTIMA UDRUGA

POSTUPAK I NAČELA ODOBRAVANJA FINANCIJSKE POTPORE

I.

(1) Ovim se Kodeksom uređuju osnovni standardi i načela postupanja tijela državne uprave i ureda Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: davatelji financijske potpore) u postupku odobravanja financijske potpore iz sredstava državnoga proračuna udrugama za provedbu njihovih programa i projekata koji su od osobitog interesa za opće/javno dobro u Republici Hrvatskoj.
(2) Davatelji financijske potpore, radi učinkovitoga korištenja raspoloživih resursa u društvu i racionalnog i transparentnog korištenja sredstava iz državnoga proračuna, prilikom dodjele sredstava udrugama za provedbu projekata i programa postupaju prema odred­bama ovoga Kodeksa.
(3) Postupak odobravanja financijske potpore iz sredstava držav­noga proračuna temelji se na sljedećim načelima:
1. određivanju prioriteta za financiranje programa i projekata udruga za proračunsku godinu,
2. raspisivanju javnih natječaja, s jasnim uvjetima natječaja, mjerilima za procjenjivanje prijava i postupku odobravanja financijskih potpora (uključujući prioritetna područja za prijavu, način sprečavanja mogućeg sukoba interesa i mogućnost uvida u postupak procjenjivanja). Javni natječaj treba biti otvoren za prijave udruga najmanje 30 dana od dana raspisivanja,
3. komisijskom otvaranju zaprimljenih prijava,
4. procjenjivanju prijavljenih projekata i programa od strane stručnih tijela, osnovanih od davatelja financijskih potpora, koja čine predstavnici tijela državne uprave, znanstvenih i stručnih institucija i neprofitnih pravnih osoba (udruge, zaklade i dr.), sukladno poslov­niku ili drugome aktu o radu stručnih tijela,
5. dostavi pisanog odgovora sudionicima natječaja o odobrenoj financijskoj potpori ili razlozima neodobravanja potpore,
6. javnom objavljivanju rezultata natječaja, s podacima o udrugama, programima i projektima za koje je odobrena financijska pot­pora, kao i o odobrenim iznosima,
7. sklapanju ugovora o financiranju programa i projekata s ud­ru­gama kojima je odobrena financijska potpora, najkasnije 60 dana od dana zaključenja,
8. praćenju i ocjenjivanju provedbe odobrenih programa i projekata, kao i namjenskog trošenja odobrenih sredstava, na temelju obveznoga opisnog i financijskog izvješća koje udruge dostavljaju davateljima financijske potpore, sukladno odredbama ugovora o financijskoj potpori.
(4) Davatelj financijske potpore ukinut će daljnje financiranje odobrene potpore te zatražiti povrat uplaćenih sredstava u slučaju kada udruga nenamjenski utroši sredstva odobrene financijske pot­pore.

OSNOVNA MJERILA ZA FINANCIRANJE

II.

(1) Udruge koje sudjeluju na javnom natječaju za odobravanje financijske potpore, iz sredstava državnoga proračuna, za programe i projekte od osobitog interesa za opće/javno dobro u Republici Hrvat­skoj, moraju:
1. biti upisane u Registar udruga Republike Hrvatske,
2. promicati vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske,
3. provoditi djelatnosti usmjerene potrebama zajednice i očuva­nja održivog razvoja.
(2) Uz prijavu za odobravanje financijske potpore, udruga dostavlja izvješće o urednom financijskom poslovanju, uvjerenje o nekažnjavanju odgovorne osobe udruge i izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske te ostale dokumente sukladno uvjetima utvrđenim natječajem davatelja financijske potpore.
(3) Financijsku potporu iz državnoga proračuna udruga može koristiti isključivo za provedbu aktivnosti predviđenih u odobrenom programu ili projektu.
(4) Udruga ne može ostvariti financijsku potporu prema odred­bama ovoga Kodeksa za aktivnosti koje se već financiraju iz držav­noga proračuna i po posebnim propisima.

SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA

III.

(1) Savjet za razvoj civilnoga društva, kao savjetodavno i struč­no tijelo Vlade Republike Hrvatske, u skladu s Odlukom o osnivanju Savjeta za razvoj civilnog društva (»Narodne novine«, br. 26/02.,111/03. i 34/04.) prati, analizira i evaluira potpore iz državnog proračuna koje putem javnih natječaja, sukladno odredbama ovoga Kodek­sa, odobravaju davatelji financijske potpore za programe i projekte udruga u Republici Hrvatskoj.
(2) Davatelji financijske potpore dostavljaju informacije o financiranim programima i projektima Savjetu za razvoj civilnoga društva i Uredu za udruge.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

IV.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Kodeksa prestaje važiti Odluka o mjerilima za određivanje udruga čija je djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku i financijskoj potpori udrugama iz sredstava državnog proračuna (»Narodne novine«, br. 86/98.).
(2) Ovaj Kodeks stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 007-01/06-01/01
Zagreb, 2. veljače 2007.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.