Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o postupku primopredaje vlasti

NN 17/2007 (12.2.2007.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o postupku primopredaje vlasti

HRVATSKI SABOR

669

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSTUPKU PRIMOPREDAJE VLASTI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o postup­ku primopredaje vlasti, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. veljače 2007. godine.

Klasa: 011-01/07-01/07
Urbroj: 71-05-03/1-07-2
Zagreb, 7. veljače 2007.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSTUPKU PRIMOPREDAJE VLASTI

Članak 1.

U Zakonu o postupku primopredaje vlasti (»Narodne novine«, br. 94/04.) članak 1. mijenja se i glasi:
»Ovim se Zakonom uređuje postupak primopredaje državne vlasti te izvršnih ovlasti u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, utvrđuju se ograničenja ovlasti Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada) od dana raspisivanja parlamentarnih izbora do stupanja na dužnost Vlade nakon provedenih parlamentarnih izbora, te ovlasti izvršnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave od dana raspisivanja redovitih izbora za općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba do stupanja na dužnost općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba nakon provedenih izbora, status određenih državnih dužnosnika i drugih imenovanih osoba, te se propisuju obveze, rokovi i postupanja vezano uz postupak primopredaje vlasti.«

Članak 2.

Iza članka 1. dodaje se podnaslov koji glasi:

»1. Primopredaja državne vlasti«.

Članak 3.


U članku 6. stavku 1. riječi: »zamjenika tajnika Vlade,«, »tajnika ministarstava, pomoćnika ministara, predstojnika ureda Vlade,« brišu se.

Članak 4.

Iza članka 10. dodaju se podnaslovi i članci 10.a do 10.e koji glase:
»2. Primopredaja izvršnih ovlasti u jedinicama lokalne i područ­ne (regionalne) samouprave

Članak 10.a

Postupak primopredaje izvršnih ovlasti u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave provodi se nakon provedenih izbora za općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba i po njihovom stupanju na dužnost.
U postupku primopredaje izvršnih ovlasti općinski načelnik, gradonačelnik, župan i gradonačelnik Grada Zagreba te poglavarstvo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: poglavarstvo) kojima prestaje mandat dužni su općinskom načelniku, gradonačelniku, županu i gradonačelniku Grada Zagreba koji stupaju na dužnost, podnijeti pisano izvješće o obavljanju poslova iz svojeg djelokruga.
Izvješće iz stavka 1. ovoga članka treba najmanje sadržati informacije o:
– planiranim projektima, mjerama i drugim planiranim aktiv­nostima,
– o započetim, a nedovršenim projektima, mjerama i drugim započetim, a nedovršenim aktivnostima te
– o preuzetim, a nepodmirenim obvezama jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 10.b

Od dana raspisivanja redovitih izbora za općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba, općinski načelnik, gradonačelnik, župan i gradonačelnik Grada Zagreba te poglavarstvo kojima prestaje mandat ne smiju donositi odluke o imenovanjima iz svoje nadležnosti.
Iznimno, općinski načelnik, gradonačelnik, župan i gradonačelnik Grada Zagreba te poglavarstvo mogu, u slučajevima kada je to nužno radi osiguranja nesmetanog rada upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, imenovati vršitelja dužnosti.

Članak 10.c

Od dana raspisivanja redovitih izbora za općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba, općinski načelnik, gradonačelnik, župan i gradonačelnik Grada Zagreba te poglavarstvo kojima prestaje mandat ne smiju zaključivati ugovore značajnije vrijednosti, odnosno ugovore čija je pojedinačna vrijed­nost veća od 0,5% proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno najviše do 1.000.000,00 (jedan milijun) kuna, s time da ukupna vrijednost svih tih ugovora ne smije prelaziti iznos od 1/12 proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim ukoliko bi nezaključivanje ugovora prouzročilo znatnu materijalnu štetu, odnosno ukoliko je zaključivanje ugovora nužno radi provedbe zakona ili izvršenja ranije preuzetih obveza ili dovršenja ranije započetih poslova za koje se pretpostavlja da će biti okončani do stupanja na dužnost novoizabranoga općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba.
Ugovor zaključen suprotno odredbi stavka 1. ovoga članka je ništav.

Članak 10.d

Općinski načelnik, gradonačelnik, župan i gradonačelnik Grada Zagreba i njihovi zamjenici, koji su članovi skupština trgovačkih društava, predsjednici i članovi nadzornih odbora trgovačkih društava za koja je predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrdilo da su od posebnog interesa za jedinicu lokalne i područne (regionalne) samouprave, stavljaju članstvo u tim tijelima na raspolaganje tijelu koje ih je imenovalo.
Osobe koje obnašaju dužnost iz stavka 1. ovoga članka dužne su staviti članstvo na raspolaganje u roku od 15 dana od dana stupanja na dužnost načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba.

3. Zabrana kadrovskih promjena

Članak 10.e

U postupku primopredaje državne vlasti i izvršnih ovlasti u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave zabranjene su kadrovske promjene osim na dužnostima za koje se prema odred­bama ovoga Zakona podnosi mandat na raspolaganje.
Osobe koje imaju status službenika, a postavljaju se na radno mjesto na temelju imenovanja, po prethodno provedenom javnom natječaju, nisu dužne stavljati mandat na raspolaganje danom stupanja na dužnost Vlade odnosno općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba
Imenovani službenici iz stavka 2. ovoga članka mogu se razriješiti samo iz razloga, na način i u postupku sukladno odredbama zakona kojim se uređuje lokalna i područna (regionalna) samouprava i zakona kojim se uređuju službenički odnosi.
Odluke o kadrovskim promjenama suprotne odredbama ovoga Zakona su ništave.«

KAZNENE ODREDBE

Članak 10.f

Novčanom kaznom do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj općinski načelnik, gradonačelnik, župan i gradonačelnik Grada Zagreba, koji u postupku primopredaje izvršnih ovlasti kada im prestaje mandat ne podnesu pisano izvješće sukladno odredbi članka 10.a stavka 2. i 3. ovoga Zakona.

PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 5.

Osobe koje su na dan stupanja na dužnost Vlade nakon prvih parlamentarnih izbora, nakon stupanja na snagu ovoga Zakona, zatečene na obavljanju dužnosti zamjenika tajnika Vlade, tajnika ministarstva, pomoćnika ministra i predstojnika ureda Vlade stavljaju mandat za obavljanje dužnosti na raspolaganje Vladi.
Osobe zatečene na obavljanju dužnosti iz stavka 1. ovoga članka nastavljaju obavljati svoje dužnosti dok se na temelju natječaja ne imenuju službenici na radna mjesta zamjenika tajnika Vlade, tajnika ministarstva, ravnatelja (direktora) u ministarstvu i predstojnika ureda Vlade.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 010-01/06-01/01
Zagreb, 2. veljače 2007.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.