Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika

NN 17/2007 (12.2.2007.), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika

HRVATSKI SABOR

670

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O OBVEZAMA I PRAVIMA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. veljače 2007. godine.

Klasa: 011-01/07-01/08
Urbroj: 71-05-03/1-07-2
Zagreb, 7. veljače 2007.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O OBVEZAMA I PRAVIMA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA

Članak 1.

U Zakonu o obvezama i pravima državnih dužnosnika (»Narodne novine«, br. 101/98., 135/98., 105/99., 25/00., 73/00., 30/01., 59/01., 114/01., 153/02., 163/03., 16/04., 30/04., 121/05., 151/05. i 141/06.) u članku 1. stavku 2. alineja 26. briše se.
Dosadašnje alineje 27. do 29. postaju alineje 26. do 28.

Članak 2.

U članku 12. stavku 3. točki 6. podtočka: »h) rektor sveučilišta – 5,27«,
briše se.
Dosadašnje podtočke i), j), k), l), m), n), o), p) i r) postaju podtočke h), i), j), k), l), m), n), o), i p).
U točki 7. podtočka: »d) prorektor sveučilišta – 4,98«
briše se.

Članak 3.

Odredba članka 12. stavka 4. Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika neće se primjenjivati u 2007. godini.

Članak 4.

Posebnom uredbom uredit će se plaće rektora i prorektora sveučilišta.
Do dana stupanja na snagu uredbe iz stavka 1. ovoga članka rektori i prorektori sveučilišta zadržavaju pravo na plaće prema dosadašnjim rješenjima.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/07-01/01
Zagreb, 2. veljače 2007.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.