Pravilnik o načinu i uvjetima provedbe modela poticanja proizvodnje

NN 17/2007 (12.2.2007.), Pravilnik o načinu i uvjetima provedbe modela poticanja proizvodnje

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

676

Na temelju članka 26., 27., 34., 35., 47., 48. i 54. Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu (»Narodne novine«, br. 87/02, 117/03., 82/04., 85/06. i 141/06.), ministar poljoprivrede šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O NAČINU I UVJETIMA PROVEDBE MODELA POTICANJA PROIZVODNJE

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju način i uvjeti vezani uz provedbu modela poticanja proizvodnje za:
1. ratarske kulture,
2. sadni materijal, višegodišnje nasade, preradu ploda maslina i maslinovo ulje,
3. stočarstvo i stočarske proizvode,
4. ekološku proizvodnju,
5. ribarstvo.

Članak 2.

Provedba modela iz članka 1. ovoga Pravilnika obuhvaća sljedeće elemente:
1. računalna baza podataka,
2. identifikacijski sustav za čestice poljoprivrednog zemljišta,
3. sustav za označavanje i registraciju domaćih životinja,
4. zahtjevi za poticaje i
5. kontrolni sustav.

Članak 3.

(1) Računalnu bazu podataka čine informacije iz baze podataka Upisnika poljoprivrednih gospodarstava i informacije prikupljene kroz zahtjeve za poticaj (u daljnjem tekstu: baza podataka korisnika).
(2) Računalna baza podataka treba omogućiti neposredan uvid u podatke za sve tri prethodne kalendarske godine.
(3) Podaci iz baze podataka korisnika koriste se u provedbi mjera poljoprivredne politike te za potrebe vođenja statistike u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Članak 4.

(1) Identifikacijski sustav za čestice poljoprivrednog zemljišta temelji se na podacima iz katastra zemljišta Republike Hrvatske.
(2) Katastarska čestica iz katastra zemljišta osnovna je jedinica za ostvarenje poticaja po proizvodnoj površini.
(3) Katastarsku česticu određuje ime katastarskog ureda, ime katastarske općine, broj katastarske čestice, katastarska kultura, površina katastarske čestice u hektarima na točno četiri decimale.
(4) Proizvodna površina iz stavka 2. ovoga članka je površina katastarske čestice ili njezin dio izražen u hektarima na točno četiri decimale, a čini je površina zasijana ili posađena kulturom za koju korisnik podnosi zahtjev za poticaj.

Članak 5.

Sustav za označavanje i registraciju domaćih životinja obuhvaća označavanje i upis domaćih životinja i pčelinjih zajednica u uzgoju i proizvodnji u jedinstveni registar domaćih životinja koji predstavlja temeljnu bazu podataka svih domaćih životinja (u daljnjem tekstu: jedinstveni registar domaćih životinja), u nadležnosti je Ministarstva, a provodi ga Hrvatski stočarski centar (u daljnjem tekstu: HSC).

Članak 6.

Kontrolni sustav obuhvaća administrativnu kontrolu svih zahtjeva za poticaj te inspekcijski nadzor nad korisnicima.

2. ZAHTJEVI ZA POTICAJE

Članak 7.

(1) Zahtjeve za poticaje podnosi nositelj poljoprivrednog gospodarstva (u daljnjem tekstu: korisnik), a čine ih ispunjeni obrasci zahtjeva za poticaje i propisana prateća dokumentacija.
(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka zahtjeve za poticaj za ribarstvo podnosi fizička i pravna osoba sukladno Zakonu o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu (u daljnjem tekstu: Zakon).
(3) Zahtjevi za poticaj se podnose na posebnim obrascima koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio, i to:
1. poticaj za ratarske kulture, vinograde, voćne vrste I. i II. skupine, jagode, hmelj, nasad lavande i buhač, livade, pašnjake, (u daljnjem tekstu: poticaji po proizvodnoj površini), na Obrascu kojeg izdaje Ured državne uprave u županiji ili upravno tijelo Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: Ured) u kojem je poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik, a čija struktura odgovara Obrascu br. 1
2. za sadni materijal i ekstra djevičansko maslinovo ulje, na Obrascu br. 2
3. za preradu ploda masline, na Obrascu br. 2a
4. za duhan, na Obrascu br. 2b
5. za podizanje višegodišnjih nasada te nasada hmelja i nasada lavande, na Obrascu br. 3
6. za podizanje matičnih nasada, na Obrascu br. 3a
7. za mlijeko, na Obrascu br. 4
8. u stočarstvu, na Obrascu br. 5
9. za med, na Obrascu br. 5b
10. za proizvodnju – prodaju sperme rasplodnjaka, na Obrascu 5c
11. u ribarstvu, na Obrascu br. 6.
(4) Obrazac br. 1 iz stavka 3. točke 1. ovoga članka, izdaje se korisnicima u razdoblju od 1. do 30. travnja tekuće godine, na temelju podataka o posjedu poljoprivrednog zemljišta.
(5) Zahtjevi za poticaje za ekološku proizvodnju i proizvodnju na područjima s težim uvjetima gospodarenja podnose se na obrascima iz stavka 3. ovoga članka, točke 1., 2., 3., 7., 8., 9 i 11.
(6) Obrasci zahtjeva za poticaje moraju biti ispunjeni u skladu s datim uputama, a potpisuje ih korisnik, koji svojim potpisom jamči da:
– je upoznat s odredbama Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu i ovog pravilnika,
– je pažljivo pročitao i poštivao navedene upute za ispunjavanje obrasca,
– su podaci navedeni u obrascu istiniti,
– će omogućiti inspekcijski nadzor.

Članak 8.

Uvjet za ostvarivanje poticaja u biljnoj proizvodnji i stočarstvu jest:
1. pravodobno podnošenje zahtjeva za poticaj,
2. rješenje o upisu poljoprivrednog gospodarstva u Upisnik,
3. ispunjavanje minimalno poticanih količina.

2.1. Poticaji u biljnoj proizvodnji

Članak 9.

Pri ostvarivanju poticaja u biljnoj proizvodnji pojedini izrazi imaju sljedeće značenje:
1. matični nasad je novo podignuti višegodišnji nasad po­dignut sortno čistim i zdravstveno ispravnim sadnim materijalom koji se isključivo koristi za proizvodnju reprodukcijskoga sadnog materijala, odnosno vegetativnih podloga, plemki, reznica, korje­nja­ka i korjenovih izdanaka.
2. vinograd je nasad plemenite vinove loze u kojemu broj trsova zadovoljava minimum naveden u tablici 1.,
3. voćnjak je nasad pojedine voćne vrste I. i II. skupine prema Zakonu te ostalih nespomenutih voćnih vrsta ako broj stabala, ovisno o podlozi, zadovoljava minimum naveden u tablici 1.,
4. maslinik je nasad pitome masline na kome se provode primjerene agrotehničke i pomotehničke mjere, ako gustoća stabala zadovoljava minimum naveden u tablici 1.,
5. nasad hmelja je nasad čiji broj biljaka zadovoljava minimum naveden u tablici 1.,
6. nasad lavande je nasad čiji broj biljaka zadovoljava minimum naveden u tablici 1.

Članak 10.

(1) Korisnik ostvaruje po proizvodnoj površini samo jedan poticaj godišnje.
(2) Ako se na istoj proizvodnoj površini u jednoj godini obavlja žetva (berba) iste ili različitih kultura više puta, korisnik odlučuje za koju kulturu podnosi zahtjev za poticaj.

Članak 11.

(1) Zahtjev za poticaje po proizvodnoj površini korisnik podnosi jednom godišnje od 15. travnja do 31. svibnja Uredu u kojem je korisnik upisan u Upisnik, na Obrascu br. 1.
(2) Korisnik poticaja za uljanu repicu za proizvodnju biodizela uz zahtjev za poticaj dužan je dostaviti ugovor o proizvodnji uljane repice za proizvodnju biodizela.
(3) Korisnik poticaja za sjemenske usjeve uz zahtjev za poticaj dužan je dostaviti Rješenje o upisu u Upisnik proizvođača sjemena.
(4) Korisnik je nakon podnošenja zahtjeva za poticaj dužan Uredu dostaviti:
– za pšenicu, raž, pivarski ječam, uljanu repicu i uljanu repicu za proizvodnju biodizela najkasnije do 15. kolovoza dokaze o količini uskladištenog i/ili prodanog i isporučenog proizvoda (račun ili primka);
– za soju, suncokret, tikvu uljanicu i šećernu repu najkasnije do 15. prosinca dokaze o količini uskladištenog i/ili prodanog i isporučenog proizvoda (račun ili primka);
– za povrće najkasnije do 15. prosinca dokaze o količini proizvedenog, prodanoga i isporučenoga proizvoda (račun ili otkupni blok ili primka ili potvrda tržnice o korištenju prostora od strane gospodarstva);
– za povrće za industrijsku preradu najkasnije do 15. prosinca dokaze o količini proizvedenog, prodanoga i isporučenoga proizvoda (račun ili otkupni blok ili primka).
– za sjemenske usjeve Potvrdu Zavoda za sjemenarstvo i rasadničarstvo da je za sjemenski usjev izdano Uvjerenje o priznavanju usjeva sjemenskim ili Uvjerenje izdano po OECD shemi o sortnosti sjemena za promet na međunarodnom tržištu u roku 30 dana od dana izdavanja zaključno s 15. prosinca tekuće godine te dokaz o predaji sjemena dorađivaču sjemena.
(5) Pravne osobe upisane u Upisnik obrađivača duhana dužne su za isporučene količine duhana od poljoprivrednih gospodarstava Ministarstvu dostaviti zahtjev za poticaj po poljoprivrednim gospodarstvima, na Obrascu br. 2b, usklađen prema tipu i klasama duhana do 15. prosinca tekuće godine prema tablici 5., u elektroničkoj formi (M. Excel format).
(6) Uz zahtjev iz stavka 5. ovoga članka pravne osobe upisane u Upisnik obrađivača duhana dužne su priložiti dokument (zbirna skladišna primka) o otkupljenim i preuzetim količinama duhana od poljoprivrednih gospodarstava.
(7) Korisnici poticaja za duhan dužni su u roku iz stavka 1. ovoga članka prijaviti površine pod duhanom na Obrascu br. 1.

Članak 12.

(1) Korisnik podnosi zahtjev za poticaj za sadni materijal Ministarstvu jednom godišnje na Obrascu br. 2, do 31. prosinca.
(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prilaže se Rješenje o upisu u Upisnik proizvođača sadnog materijala i Potvrda o količinama deklariranog sadnog materijala u prodaji izdana od Zavoda za sjemenarstvo i rasadničarstvo na temelju podataka o ukupnim deklariranim količinama sadnog materijala u sezoni i povrata neiskorištenih deklaracija na pakiranju na kraju sezone.

Članak 13.

(1) Korisnik podnosi zahtjev za poticaj za podizanje višegodišnjih nasada (vinograda, voćnjaka, maslinika, nasada hmelja i nasada lavande) Ministarstvu jednom godišnje, na Obrascu br. 3, najkasnije 6 mjeseci od podizanja nasada.
(2) Zahtjev za poticaj iz stavka 1. ovoga članka može se podnijeti za nasad koji je podizan u prethodnom razdoblju od najviše jedne i pol kalendarske godine računajući unatrag od završetka sadnje navedenog u Obrascu 3.
(3) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka ovjerava Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu.
(4) Minimalna površina za podizanje vinograda na otocima, poluotoku Pelješcu, općinama Dubrovačko primorje, Konavle, Župa Dubrovačka, Seget Donji, Marina i Primošten, te području grada Dubrovnika i grada Šibenika jest 0,1 ha.
(5) Za vinograde koji se podižu sukladno stavku 4. ovoga članka korisniku se odobrava sadnja podloge na stalno mjesto.

Članak 14.

(1) Korisnik uz zahtjev iz članka 13. ovoga pravilnika prilaže:
– kopiju katastarskog plana s označenom parcelom/parcelama ili dijelom parcele na kojoj je podignut nasad,
– potvrdu lokalne samouprave o lokaciji višegodišnjeg nasada ako se nalazi na području s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi,
– dokaz da je vlasnik ili dokaz da je u posjedu poljoprivrednog zemljišta na kojem je podignut novi nasad minimalno u idućih 10 godina,
– račun ili ovjeren preslik računa o kupnji deklariranog sadnog materijala kojim je podignut nasad, otpremnica i deklaracija uz otpremnicu,
– za sadnju vinove loze na stalno mjesto, račun ili ovjeren preslik računa o kupnji repromaterijala – podloge kojom je zasađena površina, otpremnicu i deklaraciju uz otpremnicu,
– za sadnju vinove loze na stalno mjesto, račun ili ovjeren preslik računa o kupnji repromaterijala – pupa koji je upotrijebljen za cijepljenje, otpremnicu i deklaraciju uz otpremnicu,
– podatke o kemijskoj analizi tla i preporuci gnojidbe izdanih od ovlaštenih institucija, (navedeni podaci nisu potrebni za podizanje nasada lavande i podizanje nasada vinograda za zahtjeve manje od 0,25 ha),
– u slučaju isporuke sadnog materijala za vlastite potrebe (samo registrirani proizvođači koji su deklarirali vlastitu proizvodnju) prilaže se dokument o isporuci sadnog materijala, odnosno potvrda primitka ovjerena potpisom osobe odgovorne za proizvodnju sad­nog materijala i pečatom, i deklaracija uz otpremnicu.
(2) Do 10% sadnica/cjepova kojima se podiže voćnjak/maslinik/nasad hmelja/vinograd ili najviše 500 sadnica/1000 cjepova, može biti iz sortimenta koji je u postupku priznavanja (introdukcija, selekcija, hibridizacija).

Članak 15.

(1) Korisnik podnosi zahtjev za poticaj za podizanje matičnog nasada jednom godišnje nakon podizanja nasada, Ministarstvu na Obrascu br. 3a, najkasnije 6 mjeseci od podizanja nasada.
(2) Zahtjev za poticaj iz stavka 1. ovoga članka može se podnijeti za nasad koji je podizan u prethodnom razdoblju od najviše jedne i pol kalendarske godine računajući unatrag od završetka sadnje navedenog u Obrascu 3a.
(3) Utemeljenost zahtjeva za poticaje iz stavka 1. ovoga članka potpisom i ovjerom potvrđuje Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu.

Članak 16.

(1) Korisnik uz zahtjev iz članka 15. ovoga Pravilnika prilaže:
– rješenje o upisu u Upisnik proizvođača sadnog materijala,
– kopiju katastarskog plana s označenom parcelom/parcelama ili dijelom parcele na kojoj je podignut nasad,
– dokaz da je vlasnik ili dokaz da je u posjedu poljoprivrednog zemljišta na kojem je podignut novi nasad minimalno u idućih 10 godina,
– račun ili ovjeren preslik računa o kupnji deklariranoga sadnog materijala kojim je podignut nasad, otpremnicu i deklaraciju uz otpremnicu,
– preslik primljene prijave Zavodu za sjemenarstvo i rasadničarstvo za odabir matičnih nasada za umatičenje,
– potvrdu Zavoda za sjemenarstvo i rasadničarstvo da budući matični nasad korisnika ispunjava uvjete za provođenje postupka umatičenja,
– podatke o kemijskoj analizi tla i preporuci gnojidbe izdane od ovlaštenih institucija.
(2) Poticaj za podizanje matičnih nasada plemki gospodarski značajnih autohtonih – domaćih voćnih i sorti vinove loze odobrit će se iznimno za sorte koje će na prijedlog Povjerenstva za poljoprivredno rasadničarstvo iz Zakona o sjemenu i sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja utvrditi ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva.
(3) Korisnik poticaja obavezuje se nakon provedenog postupka umatičenja nasada dostaviti preslik Knjige matičnih nasada ovjeren od strane ovlaštenih institucija.
(4) Ako korisnik poticaja ne dostavi preslik naveden u stavku 3. ovoga članka, Ministarstvo će mu izdati obavijest o povratu poticaja.

Članak 17.

(1) Pravne i fizičke osobe koje obavljaju preradu ploda masline dužne su po završenoj sezoni prerade dostaviti zahtjev za poticaj za preradu ploda masline Ministarstvu na obrascu 2a, do 28. veljače za prethodnu sezonu prerade ploda masline.
(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka sadrži popis poljoprivrednih gospodarstava koja ostvaruju pravo na poticaj uz obračun količine predanog ploda za preradu i količinu proizvedenog maslinovog ulja po svakom poljoprivrednom gospodarstvu te ukupne količine predanog ploda za preradu i proizvedenog maslinovog ulja.
(3) Uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka pravne i fizičke osobe koje obavljaju preradu ploda masline dužne su priložiti:
– dokument o predanim količinama ploda masline na preradu (skladišne primke ili račun o preradi).
– dokument iz kojeg je razvidno da obavljaju preradu ploda masline.
(4) Podaci iz Obrasca br. 2a se dostavljaju u elektroničkoj formi (M. Excel format).

Članak 18.

(1) Korisnik podnosi zahtjev za poticaje za ekstra djevičansko maslinovo ulje Ministarstvu jednom godišnje na Obrascu br. 2, do 28. veljače tekuće godine za prodano i isporučeno ulje u prethodnoj godini.
(2) Pri podnošenju zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka korisnik je dužan priložiti dokument o preradi ploda maslina (obračun prerade) izdan od objekta koji je maslinu preradio, a iz kojeg su razvidne ukupno prerađene količine ploda maslina i ukupno proizvedena količina maslinova ulja.
(3) Zahtjev za poticaj iz stavka 1. mora sadržavati minimalno poticane količine.
(4) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka, korisnik je dužan priložiti primku ili otkupni blok ili račun ili ovjerenu presliku računa o prodaji, ukupni obračun po pojedinom zahtjevu za poticaj te potvrdu izdanu od strane objekta koji obavlja preradu masline o razvrstavanju u ekstra djevičansko maslinovo ulje, sukladno posebnom propisu o uljima od ploda i komine maslina koji je na snazi u vrijeme prerade maslina.

Članak 19.

(1) Korisnik nakon podnošenja zahtjeva za poticaj po proizvodnoj površini može promijeniti isti u roku 15 dana od dana podnošenja pojedinog zahtjeva za poticaj.
(2) Korisnik može promijeniti površinu ili vrstu poljoprivredne kulture i vrstu poticaja (eko ili teži uvjeti), u roku navedenom u stavku 1. ovoga članka.
(3) Korisnik promjenu zahtjeva za poticaj iz stavka 2. ovoga članka dostavlja osobno ili preporučeno poštom tijelima kojima se podnose pojedini zahtjevi za poticaj.
(4) Promjena iz stavka 3. ovoga članka prijavljuje se na obrascima za podnošenje zahtjeva za poticaj s naznakom – PROMJENA.
(5) Ako je tijelo iz stavka 3. ovoga članka obavijestilo korisnika o nepravilnostima u zahtjevu za poticaj, ili je korisnik obaviješten o namjeri provođenja inspekcijskog nadzora ili je inspekcijskim nadzorom otkrivena nepravilnost, promjene zahtjeva za poticaj u skladu sa stavcima 1., 2., 3. i 4. ovoga članka nisu moguće.

Članak 20.

(1) Korisnik pisanim zahtjevom može dijelom ili u cijelosti povući zahtjev za poticaj po proizvodnoj površini u roku 15 dana od dana isteka roka za predaju pojedinog zahtjeva za poticaj.
(2) Ako je tijelo kojem se podnosi zahtjev za poticaj obavijestilo korisnika o nepravilnostima u zahtjevu za poticaj, ili je korisnik obaviješten o namjeri provođenja inspekcijskog nadzora ili je inspekcijskim nadzorom otkrivena nepravilnost, povlačenje zahtjeva za poticaj iz stavka 1. ovoga članka nije moguće.

2.2. Stočarstvo

Članak 21.

Pri ostvarivanju poticaja u stočarstvu pojedini izrazi imaju sljedeće značenje:
1. mliječna krava je grlo namijenjeno proizvodnji mlijeka,
2. krava u sustavu krava-tele je krava koja daje potomstvo i od kojeg je jedini prihod prirast teleta,
3. krava dojilja je grlo kombinirane ili mesne pasmine te križanki kombiniranih i mesnih pasmina čija je osnovna namjena proizvodnja teladi.
4. utovljena junad, utovljene svinje i utovljeni kunići jesu grla od kojih se klanjem proizvodi meso,
5. rasplodni bik, nerast, ovan, jarac, pastuh, magarac jest uzgojno valjano grlo upisano u Središnji popis muških rasplodnih grla koje vodi HSC,
6. rasplodna krmača, ovca, koza, kobila, magarica, ženka kunića jest grlo koje daje potomstvo i koristi se u rasplodu,
7. prvotelka i prvoždrepkinja je uzgojno valjano matično grlo koje je prvi put dalo potomstvo,
8. prvopraskinja, ojanjena šilježica i ojarena jarica je uzgojno valjano grlo koje je prvi put dalo potomstvo,
9. pilenke kokoši i pura jesu uzgojno valjana perad, hibridi djedovskih i roditeljskih generacija,
10. utovljeno tele za bijelo meso je tele Holstein pasmine starosti do 180 dana, kojem je nakon klanja težina trupa 100 – 130 kg.

Članak 22.

Poljoprivredno gospodarstvo – pravna osoba može biti korisnik poticaja u stočarstvu ako je vlasnik životinje za koju podnosi zahtjev.

Članak 23.

(1) Korisnik poticaja za proizvodnju mlijeka je poljoprivredno gospodarstvo koje je vlasnik grla namijenjenih proizvodnji mlijeka i koje isporučuje mlijeko sa svoje farme.
(2) Korisnik podnosi zahtjev za poticaje za kravlje, ovčje i kozje mlijeko HSC-u, na Obrascu br. 4, jednom godišnje u roku 60 dana od početka isporuke mlijeka za tekuću godinu, za sve količine koje će isporučiti u tekućoj godini.
(3) Zahtjev za poticaje iz prethodnog stavka sadrži izjavu o planiranom obujmu proizvodnje tekuće godine, koji ne smije biti manji od minimalno poticane količine iz DODATKA III. Zakona.
(4) Korisnik zahtjev iz stavka 2. ovoga članka nadopunjuje mjesečno u HSC-u, koji prikuplja podatke o stvarno isporučenim količinama i kakvoći mlijeka.
(5) Objekti za preradu mlijeka upisani u Upisnik odobrenih objekata za preradu mlijeka dužni su HSC-u dostaviti podatke o otkupljenim količinama mlijeka po korisnicima, do 10-og u mjesecu za prethodni mjesec.
(6) Ako otkup mlijeka organiziraju pravne osobe koje nisu upisane u Upisnik odobrenih objekata za preradu mlijeka, dužne su svaki mjesec popis proizvođača s podacima o otkupljenim količinama isporučenog mlijeka dostaviti ovlaštenim objektima za preradu mlijeka koji su to mlijeko otkupili.

Članak 24.

(1) Korisnik podnosi zahtjev za poticaj za tov junadi HSC-u, na Obrascu br. 5, tromjesečno i to za razdoblje tekuće godine:
– siječanj – ožujak do 30. travnja
– travanj – lipanj, do 31. srpnja
– srpanj – rujan, do 31. listopada
– listopad – prosinac, do 31. siječnja iduće godine.
(2) Zahtjev za poticaj koji se podnosi prvi puta za tekuću godinu mora sadržavati minimalno poticani broj grla iz DODATKA III. Zakona, koja su isporučena.
(3) Korisnik uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka prilaže račun ili otpremnicu te Zapisnik s linije klanja za zaklana grla, odnosno račun ili otpremnicu i specifikaciju težina po grlu na obrascu »Specifikacija težina utovljene junadi« ovjerenu od službene osobe pri utovaru za živo isporučena grla te potvrdu da je junad isporučena pravnim i fizičkim osobama koje su u RH registrirane za djelatnost trgovine ovim kategorijama životinja.
(4) Isplata poticaja iz stavka 1. ovog članka obavlja se na temelju utvrđenih klasa zaklanih grla, odnosno sukladno dodatku II. Zakona za živo isporučena grla.
(5) Korisnik je dužan pri stavljanju grla u tov podnijeti HSC-u dokaz o stavljanju grla u tov, na Obrascu br. 5a.
(6) Datum prijave grla u tov uzima se kao početak obvezatnog trajanja tova iz članka 35b. Zakona.
(7) Korisnik poticaja iz stavka 1. ovoga članka je dužan za uvezena grla prijaviti stavljanje grla u tov najkasnije 30 dana od završetka karantene pri čemu uz Obrazac br. 5a prilaže i rješenje o raspuštanju karantene.
(8) Ako korisnik kupi grla za koja već postoji dokaz stavljanja grla u tov dužan je ista prijaviti u područnu stočarsku službu na Obrascu br. 5a u roku od 30 dana od dana kupnje.
(9) Korisnik ne ostvaruje pravo na poticaj za grlo koje je ranije izlučeno iz tova zbog opravdanih razloga, ali ono ulazi u obračun minimalno poticane količine.

Članak 25.

(1) Korisnik podnosi zahtjev za poticaj za tov kunića HSC-u, na Obrascu br. 5, tromjesečno, i to za razdoblje tekuće godine:
– siječanj – ožujak, do 30. travnja
– travanj – lipanj, do 31. srpnja
– srpanj – rujan, do 31. listopada
– listopad – prosinac, do 31. siječnja iduće godine.
(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka potrebno je priloži­ti potvrdu ovlaštenoga veterinarskog inspektora o broju zaklanih grla.

Članak 26.

(1) Korisnik podnosi zahtjev za poticaj za utovljenu telad za proizvodnju bijelog mesa HSC-u, na Obrascu br. 5., tromjesečno, i to za razdoblje tekuće godine:
– siječanj – ožujak do 30. travnja
– travanj – lipanj, do 31. srpnja
– srpanj – rujan, do 31. listopada
– listopad – prosinac, do 31. siječnja iduće godine.
(2) Zahtjev za poticaj koji se podnosi prvi put za tekuću godinu mora sadržavati minimalno poticani broj zaklanih grla iz DODATKA III. Zakona.
(3) Korisnik uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prilaže, račun ili otpremnicu te Izvod iz zapisnika s linije klanja.
(4) Poticaj se ostvaruje za grla koja su prijavljena HSC-u kroz dokaz o stavljanju grla u tov na Obrascu 5a.
(5) Korisnik ne ostvaruje pravo na poticaj za grlo koje je ranije izlučeno iz tova zbog opravdanih razloga, ali ono ulazi u obračun minimalno poticane količine.

Članak 27.

(1) Korisnik podnosi zahtjev za poticaj za tov svinja HSC-u na Obrascu br. 5., tromjesečno i to za razdoblje tekuće godine:
– siječanj – ožujak do 30. travnja
– travanj – lipanj, do 31. srpnja
– srpanj – rujan, do 31. listopada
– listopad – prosinac, do 31. siječnja iduće godine.
(2) Zahtjev za poticaj koji se podnosi prvi put za tekuću godinu mora sadržavati minimalno poticani broj zaklanih grla iz DODATKA III. Zakona.
(3) Korisnik uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prilaže, račun ili otpremnicu te Izvod iz zapisnika s linije klanja.
(4) Isplata poticaja iz stavka 1. ovoga članka obavlja se na temelju utvrđenih klasa zaklanih grla na liniji klanja prema tablicama 2. i 3. koje su sastavni dio ovog Pravilnika, osim za grla većih završnih težina (T2) kod kojih se primjenjuje isplata po grlu iz DODATKA II Zakona.
(5) Korisnik je dužan pri stavljanju grla u tov podnijeti HSC-u dokaz o stavljanju grla u tov, na Obrascu br. 5a.
(6) Datum prijave grla u tov uzima se kao početak trajanja obvezatnog razdoblja tova iz članka 35d. Zakona.
(7) Korisnik ne ostvaruje pravo na poticaj za grlo koje je ranije izlučeno iz tova zbog opravdanih razloga, ali ono ulazi u obračun minimalno poticane količine.

Članak 28.

Korisnik podnosi zahtjev za poticaj za mliječne krave, krave u sustavu krava tele, krave-dojilje, ovce, ovnove, koze, jarčeve, krmače, nerastove, kobile i pastuhe te pčelinje zajednice HSC-u na Obrascu br. 5., jednom godišnje od 1. veljače do 15. rujna.

Članak 29.

(1) Korisnik podnosi zahtjev za poticaj za djedovske i roditeljske rasplodne pilenke kokoši i pura te za ženke uzgojno valjanih kunića HSC-u na Obrascu br. 5, nakon njihova uključivanja u proizvodnju, polugodišnje, i to za razdoblje tekuće godine:
– siječanj – lipanj, do 31. srpnja,
– srpanj – prosinac, do 31. siječnja iduće godine.
(2) Zahtjevu za poticaj za rasplodne pilenke kokoši i pura prilaže se:
– popunjeni obrazac Registracija matičnog jata peradi,
– potvrda o podrijetlu jata,
– kopija ulaznog računa za uvezeno jato,
– jedinstvena carinska deklaracija (JCD) za uvezeno jato.
(3) Korisnik poticaja je po završetku proizvodnje jata dužan dostaviti popunjen obrazac Proizvodni rezultati matičnih jata peradi koji je sastavni dio ovog pravilnika.
(4) Zahtjevu za poticaj za ženke uzgojno valjanih kunića prilaže se:
– popunjeni obrazac Zahtjeva za registraciju pradjedovskog/djedovskog/roditeljskog stada kunića iz vlastitog uzgoja.
(5) Korisnik u slučaju uvoza rasplodnih grla kunića zahtjevu za poticaj iz stavka 1. ovoga članka prilaže:
– kopiju ulaznog računa za uvezena grla,
– potvrdu o njihovom podrijetlu,
– jedinstvenu carinsku deklaraciju (JCD),
– Zahtjev za registraciju pradjedovskog/djedovskog/roditeljskog stada kunića (iz uvoza).
(6) Obračun poticaja iz stavka 4. ovoga članka obavlja se na temelju podataka o upisu rasplodnih kunića u središnji popis rasplodnih grla kojeg vodi HSC, a koji se temelji na podnesenom Zahtjevu za registraciju rasplodnih kunića i stvarno utvrđenom stanju.

Članak 30.

Uz zahtjeve za poticaj iz članka 28., i 29. ovoga Pravilnika potrebno je priložiti dokaz nadležne veterinarske organizacije koju je korisnik primio o obavljenoj kontroli zdravlja svih grla u stadu u skladu s važećom Naredbom o mjerama zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju.

Članak 31.

Korisnik podnosi zahtjev za poticaj za prvotelke, prvopraskinje, ojanjene šilježice i ojarene jarice te prvoždrepkinje domaćeg podrijetla na Obrascu br. 5., polugodišnje HSC-u, i to za razdoblje tekuće godine:
– siječanj – lipanj, do 31. srpnja
– srpanj – prosinac, do 31. siječnja iduće godine.

Članak 32.

(1) Korisnik podnosi zahtjev za poticaj za matice pčela HSC-u, na Obrascu br. 5., u razdoblju od 1. travnja do 15. rujna.
(2) Korisnik iz stavka 1. ovoga članka dužan je HSC-u dostaviti evidenciju matičnih brojeva proizvedenih matica ovjerenu od Udruge uzgajivača matica Hrvatske.

Članak 33.

(1) Korisnik podnosi zahtjev za poticaj za med HSC-u na Obrascu br. 5b, jednom godišnje i to za proizvedene, prodane i isporučene količine meda u tekućoj godini do 28. veljače iduće godine.
(2) Uz zahtjev za poticaj korisnik je dužan priložiti račun i otpremnicu ili otkupni blok iz kojeg je razvidna količina prodanog ili isporučenog meda.

Članak 34.

(1) Korisnik podnosi zahtjev za poticaj za pozitivno ocijenjene bikove, nerastove, ovnove i jarčeve iz performance testa HSC-u, na Obrascu br. 5., u roku 60 dana od dana završetka testa.
(2) Korisnik iz stavka 1. ovoga članka dužan je HSC-u dostaviti presliku Zapisnika o ocjeni grla iz kojeg je razvidna njegova namjena.

Članak 35.

(1) Zahtjev za poticaj za proizvodnju – prodaju sperme uzgojno valjanih životinja podnosi se HSC-u na Obrascu br. 5c za prodane količine u razdoblju:
– siječanj – lipanj, do 31. srpnja
– srpanj – prosinac, do 31. siječnja iduće godine.
(2) Uz zahtjev za poticaj korisnik prilaže otpremnicu za prodane količine sperme u obračunskom razdoblju.

Članak 36.

(1) Korisnik podnosi zahtjev za poticaje po hektaru livada i pašnjaka jednom godišnje od 15. travnja do 31. svibnja Uredu u kojem je korisnik upisan u Upisnik, na Obrascu br. 1.
(2) Za izračun godišnje minimalno poticane količine za dobivanje poticaja po ha livada i pašnjaka koristi se broj i kategorije goveda, ovaca, koza i konja prijavljenih u jedinstveni registar domaćih životinja.
(3) Potvrdu iz jedinstvenog registra domaćih životinja korisnik prilaže Uredu radi obračuna poticaja, u razdoblju od 1. rujna do 30. studenoga.
(4) Minimalno poticana površina livada ili pašnjaka jest 1 ha.

2.3. Ribarstvo

Članak 37.

(1) Uvjet za ostvarivanje poticaja u ribarstvu i akvakulturi jest posjedovanje povlastice za gospodarski ribolov ili uzgoj.
(2) Uvjet za ostvarivanje poticaja za proizvodnju ribljih proizvoda od domaćeg ulova male plave ribe i od domaćeg uzgoja slatkovodnih i autohtonih vrsta bijele morske ribe i školjkaša jest posjedovanje rješenja o udovoljavanju propisanim veterinarsko-sanitarnim uvjetima i Izvoda iz Upisnika odobrenih objekata (obrazac UOO-1).
(3) Iznimno u 2006. i 2007. godini odredba stavka 1. ne primjenjuje se za fizičke i pravne osobe koje se bave uzgojem autohtonih vrsta bijele morske ribe i školjkaša na području Malostonskog zaljeva i Malog mora te uzgojem školjkaša na području akvatorija ušća rijeke Krke, koje su u razdoblju od početka 2002. godine do stupanja na snagu ovoga Pravilnika bile ovlaštenici koncesije ili koje stupanjem na snagu ovoga Pravilnika imaju status ovlaštenika koncesije.

Članak 38.

(1) Korisnik podnosi zahtjev za poticaje za uzgoj autohtonih vrsta bijele morske ribe, školjaka, proizvodnju mlađi autohtonih vrsta bijele morske ribe, uzgoj slatkovodne ribe, ulov male plave ribe te proizvodnju ribljih proizvoda od domaćeg ulova male plave ribe i od domaćeg uzgoja slatkovodnih i autohtonih vrsta bijele morske ribe i školjkaša Ministarstvu tromjesečno na Obrascu br. 6, i to za razdoblje tekuće godine:
– siječanj – ožujak, do 30. travnja
– travanj – lipanj, do 31. srpnja
– srpanj – rujan, do 31. listopada
– listopad – prosinac, do 31. siječnja.
(2) Kada korisnik kupuje mlađ i/ili predkonzumnu ribu odnosno školjkaše za vlastitu proizvodnju, za tu količinu ne može ostvariti poticaj, a to će prikazati u obračunskom razdoblju listopad-prosinac, za svu količinu kupljenu u tekućoj kalendarskoj godini, tako da će količinu kupljene mlađi i/ili predkonzumne ribe odnosno školjkaša prilikom obračuna poticaja oduzeti od ukupne količine uzgojene i prodane ribe odnosno školjkaša za to razdoblje.
(3) Uz zahtjev za poticaj iz stavka 1. ovoga članka korisnik prilaže:
– Obračun poticaja u kojem je naznačena vrsta i količina u kilogramima uzgojenih autohtonih vrsta bijele morske ribe, dagnji, slatkovodne ribe, ulov male plave ribe te proizvodnju ribljih proizvoda od domaćeg ulova male plave ribe i od domaćeg uzgoja slatkovodnih i autohtonih vrsta bijele morske ribe i školjkaša i u komadima za proizvedenu mlađ autohtonih vrsta bijele morske ribe i kamenica, te ukupni iznos novčanog poticaja za obračunsko razdoblje;
– Račune odnosno preslike računa za prodane i isporučene količine i otpremnice odnosno preslik otpremnice uz račune koji moraju biti ovjereni potpisom i žigom kupca uz čitljivo ispisano velikim pisanim slovima ime i prezime kupca odnosno primatelja isporučene količine, ako su proizvodi stavljeni u promet putem veleprodaje;
– Račune odnosno preslike računa, ako su proizvodi stavljeni u promet putem maloprodaje uz preslik knjige popisa o nabavi i prodaji robe;
– Za poticaje za ulov male plave ribe preslik ispunjenog očevidnika o kružnim mrežama plivaricama odnosno povlačnim mrežama koćama;
– Račune odnosno preslike računa za sve količine kupljene mlađi i/ili predkonzumne ribe odnosno školjkaša i otpremnice uz račune, odnosno preslike otpremnice;
– Internu dokumentaciju o stavljanju u daljnju proizvodnju.

2.4. Ekološka proizvodnja

Članak 39.

(1) Uvjet za ostvarivanje poticaja u ekološkoj biljnoj proizvodnji, stočarstvu i ribarstvu jest:
1. pravodobno podnošenje zahtjeva za poticaj,
2. rješenje o upisu u Upisnik proizvođača u ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda,
3. potvrdnica izdana od ovlaštene pravne osobe za postupak potvrđivanja u ekološkoj proizvodnji.
(2) Uvjet za ostvarivanje poticaja u ekološkoj biljnoj proizvodnji, stočarstvu i ribarstvu u prijelaznom razdoblju jest:
1. pravodobno podnošenje zahtjeva za poticaj,
2. rješenje o upisu u Upisnik proizvođača u ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda,
3. izvješće o stručnom nadzoru izdano od ovlaštene nadzorne stanice.
(3) Uz uvjete iz stavka 1. i 2. ovoga članka za ostvarivanje poticaja u ekološkoj biljnoj proizvodnji i stočarstvu potrebno je rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.
(4) Uz uvjet iz stavka 1. ovoga članka za ostvarivanje poticaja u ekološkoj proizvodnji u ribarstvu potrebno je posjedovanje povlastice za gospodarski ribolov ili uzgoj.

Članak 40.

(1) Korisnik podnosi zahtjev za poticaje u ekološkoj biljnoj proizvodnji, stočarstvu i ribarstvu na način i u rokovima propisanim člancima 11., 12., 17., 18., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 31., 32., 33., 34., 36. i 38. ovog Pravilnika.
(2) Korisnik je dužan pri podnošenju zahtjeva za poticaj dostaviti rješenje o upisu u Upisnik proizvođača u ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.
(3) Korisnik je nakon podnošenja zahtjeva za poticaje u ekološkoj proizvodnji dužan dostaviti Ministarstvu, Uredu ili HSC-u potvrdnicu izdanu od ovlaštene pravne osobe za postupak potvrđivanja u ekološkoj proizvodnji odnosno izvješće o stručnom nadzoru izdano od ovlaštene nadzorne stanice u roku od 30 dana od dana njenog izdavanja, a najkasnije do 15. prosinca tekuće godine.
(4) Korisnik usluge ekološke prerade ploda maslina dužan je predati potvrdnicu izdanu od ovlaštene pravne osobe za postupak potvrđivanja u ekološkoj proizvodnji odnosno izvješće o stručnom nadzoru izdano od ovlaštene nadzorne stanice pravnoj ili fizičkoj osobi koja obavlja ekološku preradu ploda masline najkasnije do 31. siječnja za prethodnu godinu.
(5) Korisnik poticaja za ekstra djevičansko maslinovo ulje dužan je dostaviti potvrdnicu izdanu od ovlaštene pravne osobe za postupak potvrđivanja u ekološkoj proizvodnji odnosno izvješće o stručnom nadzoru izdano od ovlaštene nadzorne stanice najkasnije do 28. veljače za prethodnu godinu.

3. KONTROLA

3.1. Administrativna kontrola zahtjeva za poticaj

Članak 41.

(1) Administrativna kontrola zahtjeva za poticaj obuhvaća kontrolu usklađenosti svih podnesenih zahtjeva za poticaj s propisima.
(2) Administrativnu kontrolu provode službenici ureda, službenici Ministarstva i djelatnici HSC-a, kontrolom zahtjeva za poticaj te usporedbom podataka iz zahtjeva za poticaj s podacima iz postojećih evidencija tijela državne uprave (ministarstva, državne upravne organizacije i uredi državne uprave) i ustanova (zavodi).
(3) Administrativna kontrola u biljnoj proizvodnji obuhvaća i uključuje otkrivanje nedopuštene prijave katastarskih čestica zemljišta.
(4) Administrativna kontrola u stočarstvu obuhvaća i uključuje otkrivanje nedopuštene prijave stoke.
(5) Uredi, HSC i Ministarstvo moraju čuvati zaprimljene zahtjeve za poticaje pet godina.

3.2. Inspekcijski nadzor

Članak 42.

(1) Inspekcijski nadzor nad poljoprivrednim gospodarstvima provodi se prije i nakon isplata poticaja.
(2) Inspekcijskim nadzorom poljoprivrednih gospodarstava tijekom jedne godine mora biti obuhvaćeno najmanje 5% gospodarstava koja su podnijela zahtjev za bilo kojom vrstom poticaja.

Članak 43.

(1) Ministarstvo na podlozi analize rizika i elemenata reprezentativnosti podnešenih zahtjeva za poticaj izabire korisnike nad kojima će biti proveden inspekcijski nadzor.
(2) Svaku godinu ocjenjuje se učinkovitost parametara, koji su korišteni pri analizi rizika u prethodnoj godini.
(3) Analiza rizika uzima u obzir:
1. visinu traženog poticaja,
2. broj katastarskih čestica zemljišta i površine za koje je podnesen zahtjev za poticaj,
3. broj grla stoke,
4. promjene u odnosu na prethodnu godinu,
5. utvrđene kontrole obavljene u prethodnim godinama,
6. korisnike koji su pred ograničenjem ili im je korištenje poticaja ograničeno,
7. ostalo.
(4) Ministarstvo vodi evidenciju o razlozima izbora zahtjeva za poticaj za inspekcijski nadzor za svakoga pojedinog korisnika.
(5) Inspektor koji provodi inspekcijski nadzor mora biti obaviješten o razlozima iz prethodnog stavka prije počeka inspekcijskog nadzora.
(6) Uzorkom iz stavka 3. ovoga članka mora biti obuhvaćeno najmanje 15% ukupne vrijednosti novčanih sredstava isplaćenih u jednoj godini.
(7) Ako se inspekcijskim nadzorom otkriju bitne nepravilnosti u vezi s odobrenom vrstom poticaja ili s odobrenim poticajem ili dijelom poticaja povećava se broj inspekcijskih nadzora u tekućoj godini i istovremeno povećava postotak poljoprivrednih gospodarstava za koje treba provesti inspekcijski nadzor u sljedećoj godini.

Članak 44.

(1) Inspekcijski nadzor poticaja po proizvodnoj površini obuhvaća barem polovicu svih zahtjeva za poticaj po proizvodnoj površini za kontroliranog korisnika.
(2) Inspekcijski nadzor poticaja za stočarstvo obuhvaća barem polovicu svih zahtjeva za poticaj u stočarstvu za kontroliranog korisnika.

Članak 45.

(1) Inspekcijski nadzor nad podnositeljima zahtjeva za poticaje za ribarstvo provodi se prije i nakon isplata poticaja.
(2) Inspekcijski nadzor obuhvaća kontrolu na terenu prema uzorku zahtjeva za određenom vrstom poticaja.

Članak 46.

(1) Inspektor provodi u pravilu nadzor bez prethodne najave ili po prethodnoj najavi putem pošte ili telefonski najviše 48 sati prije nadzora.
(2) Inspekcijski nadzor, predviđen ovim Pravilnikom, se može provoditi zajedno s drugim kontrolama ili inspekcijskim nadzorima.
(3) Zahtjevi za poticaj se ne odobravaju ako korisnik odbije ili onemogući provedbu inspekcijskog nadzora.

Članak 47.

(1) Nakon svakoga inspekcijskog nadzora sastavlja se zapisnik u kojem se navode detalji obavljenog nadzora.
(2) U zapisniku se između ostalog neophodno navodi:
– matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva (MIBPG),
– naziv poljoprivrednog gospodarstva,
– vrsta poticaja i prekontrolirani broj zahtjeva za poticaj,
– prisutne osobe,
– prekontrolirana proizvodna površina, rezultate mjerenja iste i korištene metode mjerenja,
– broj i kategorija životinja na gospodarstvu, ušne markice grla, upisi u registar gospodarstva i u evidenciju životinja u tovu te pregledane dokumente iz prethodnih godina,
– da li je korisnik prije nadzora bio obaviješten i vrijeme prethodne obavijesti,
– podatke o drugim provedenim nadzorima.
(3) Korisnik potpisuje zapisnik i time potvrđuje svoju prisutnost pri nadzoru i dodaje svoje napomene.
(4) Po provedenom inspekcijskom nadzoru korisnik zaprima kopiju zapisnika o inspekcijskom nadzoru.

4. IZRAČUN VISINE POTICAJA

Članak 48.

Poticaj u biljnoj proizvodnji se odobrava za stvarno korištene površine koje korisnik prijavljuje u zahtjevu za poticaj i ne prelaze površine iz radnih evidencija (katastar, registri trajnih nasada) te ispunjavaju sve uvjete za pojedinu vrstu poticaja.

Članak 49.

(1) Ako se tijekom inspekcijskog nadzora ustanovi da je veličina površine pojedine kulture za koju je podnijet zahtjev za poticaj:
1. veća od veličine površine navedene u zahtjevu za poticaj, za izračun visine poticaja koristi se veličina površine navedena u zahtjevu za poticaj,
2. manja za do uključujući 5% od veličine površine navedene u zahtjevu za poticaj, za izračun visine poticaja koristi se veličina površine navedena u zahtjevu za poticaj umanjena za iznos ustanovljene razlike,
3. manja za više od 5% od veličine površine navedene u zahtjevu za poticaj, nema isplate poticaja.
(2) Odstupanja iz stavka 1. ovoga članka ne odnose se na ispunjavanje godišnje minimalno poticane količine određene proizvodnje utvrđene DODATKOM III Zakona.
(3) Odstupanja od stavka 1. točke 1. i 2. ovoga članka ne smatra se prekršajem.

Članak 50.

(1) Poticaj za proizvodnju duhana isplaćuje se za proizvedene i isporučene količine duhana, sukladno Zakonu o duhanu, koje su nakon postupka utvrđivanja kakvoće razvrstane u I. do uključivo IV. klasu.
(2) Za izračun visine poticaja za duhan prema tipu i klasi koristi se čimbenik usklađenja prikazan u tablici 5. ovoga Pravilnika, na način da se osnovni iznos poticaja pomnoži odgovarajućim čimbenikom ovisno od klase.

Članak 51.

(1) Ako se tijekom inspekcijskog nadzora ustanovi da je utvrđeni broj grla stoke odnosno broj pčelinjih zajednica:
1. veći od broja navedenog u zahtjevu, za izračun visine poticaja koristi se broj stoke odnosno pčelinjih zajednica naveden u zahtjevu,
2. manji od broja stoke odnosno pčelinjih zajednica navedenih u zahtjevu, korisnik ne ostvaruje pravo na poticaj za sva grla za koja je podnio zahtjev za poticaj, u slučaju da ne postoje opravdani razlozi izlučenja iz članka 56. stavka 5. ovoga pravilnika.
3. manji od broja stoke odnosno pčelinjih zajednica navedenih u zahtjevu u slučaju prodaje stoke drugim uzgajivačima, korisnik ne ostvaruje pravo na poticaj za sva grla za koja je podnio zahtjev za poticaj, ukoliko prodaju stoke nije prijavio ovlaštenom veterinaru i za prodanu stoku ishodio Potvrdu o zdravstvenom stanju i Potvrdu o označavanju – Putni list.
(2) Ako se tijekom inspekcijskog nadzora na gospodarstvu zateknu grla bez ušne markice, korisnik ne ostvaruje pravo na poticaj za sva grla za koja je podnio zahtjev za poticaj, u slučaju da gubitak ušne markice nije prijavio ovlaštenoj organizaciji koja ju je označila, radi ponovnog označavanja, te o tome ne posjeduje dokaz, sukladno Pravilniku o obveznom označavanju i upisu u jedinstveni registar domaćih životinja te vođenju evidencija.

Članak 52.

Poticaj u stočarstvu se odobrava za stvaran broj životinja koje korisnik prijavljuje u zahtjevu na poticaj i ne prelaze broj iz radnih evidencija (jedinstveni registar životinja, popis pčelinjih zajednica) te ispunjavaju sve uvjete za pojedinu vrstu poticaja.

Članak 53.

(1) Osnovica za izračun poticaja za isporučene količine mlijeka sukladno članku 34. Zakona usklađuje se korištenjem dodatka na kakvoću, ovisno od klase u koju je mlijeko razvrstano glede broja mikroorganizama, a za kravlje mlijeko i na osnovi somatskih stanica.
(2) Vrijednost masnih jedinica i jedinica bjelančevina kao i novčane vrijednosti dodatka na kakvoću dana je u tablici 4. ovoga pravilnika.

Članak 54.

Za izračun visine poticaja za zaklanu utovljenu junad i utovljene svinje koriste se čimbenici usklađenja iz tablice 2. i 3. ovoga pravilnika, na način da se osnovni iznos poticaja pomnoži odgovarajućim čimbenikom ovisno od klase.

Članak 55.

(1) Korisnik može ostvariti veći iznos poticaja u biljnoj proizvodnji i stočarstvu ako se lokacija nasada ili lokacija gospodarskog objekta u kojem se drži stoka nalazi na području s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi.
(2) Pravna ili fizička osoba registrirana za uzgoj morske i slatkovodne ribe i preradu slatkovodne ribe i male plave ribe može ostvariti veći iznos poticaja za pojedinu proizvodnju ako se lokacija uzgajališta ribe i/ili pogona za preradu ribe nalazi na području s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi.
(3) Potvrdu o lokaciji nasada, lokaciji gospodarskog objekta za držanje stoke i lokaciji uzgajališta ribe i/ili pogona za preradu ribe izdaje lokalna samouprava.

5. ŠTETE

Članak 56.

1) Ako zbog opravdanih razloga nisu postignute minimalno poticane količine ili minimalni prinosi ili usjev nije priznat sjemenskim podnositelj zahtjeva za poticaje dužan je dostaviti zapisnik nadležnog tijela o nastaloj šteti u roku od 15 dana od dana sastavljanja Zapisnika.
2) Opravdani razlozi iz stavka 1. ovoga članka u biljnoj proizvodnji jesu štete od nepogoda propisane Zakonom o zaštiti od elementarnih nepogoda (»Narodne novine«, br. 73/97), štete od divljači i bolesti širih razmjera.
3) Zapisnik iz stavka 1. ovoga članka sastavlja nadležno tijelo za procjenu nastale štete ili osiguravajuće društvo kada je kultura na katastarskoj čestici na kojoj je nastala šteta osigurana.
4) Zapisnik o nastaloj šteti iz stavka 1. ovoga članka nije i dokaz da je na svim katastarskim česticama koje su prijavljene na Obrascu EN-P sjetva i obavljena.
5) Pod opravdanim razlozima izlučenja u stočarstvu i ribarstvu podrazumijevaju se zdravstveni i reproduktivni poremećaji, niska proizvodnja ili drugi objektivni razlozi.
6) Zdravstvene ili reproduktivne poremećaje iz stavka 5. ovoga članka utvrđuje ovlaštena veterinarska organizacija, razloge izlučenja zbog niske proizvodnje HSC, a ostale objektivne razloge nadležno tijelo za procjenu nastale štete.
7) O opravdanim razlozima izlučenja iz stavka 5. ovoga članka sastavlja se Zapisnik koji korisnik mora čuvati četiri godine.
8) U zapisniku iz stavka 7. ovoga članka moraju stajati podaci o vlasniku, vrsti i životnom broju izlučenog grla, nadnevku i razlozima izlučenja, te ime i prezime ovlaštene osobe koja je utvrdila izlučenje.

6. ODOBRENJE ZAHTJEVA I PLAĆANJE

Članak 57.

(1) Ministarstvo za svako poljoprivredno gospodarstvo donosi do 31. siječnja obavijest o visini isplaćenih sredstava u prethodnoj godini.
(2) Ustanova ovlaštena od Ministarstva doznačuje odobrena sredstva na žiroračun podnositelja zahtjeva.
(3) Odobrena sredstva podnositelju zahtjeva doznačavat će se sukladno Zakonu o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske.

7. DINAMIKA ISPLATE

Članak 58.

Prema podnesenim zahtjevima u tekućoj godini, isplaćuju se:
1. poticaji po proizvodnoj površini – do konca veljače iduće godine
2. iznimno od točke 1. ovoga članka, poticaji za krušna žita, pšenoraž, pivarski ječam, stočni ječam, uljanu repicu i uljanu repicu za proizvodnju biodizela – do 30. rujna tekuće godine
3. poticaji za duhan – do konca veljače iduće godine
4. poticaji za sadni materijal – do 31. siječnja iduće godine
5. poticaji za podizanje nasada, nasada hmelja i lavande te matičnih nasada – u roku od 60 dana od dana zaprimanja zahtjeva za isplatu
6. poticaji za preradu ploda masline – do 31. ožujka tekuće godine
7. poticaji za ekstra djevičansko maslinovo ulje – do 31. ožujka tekuće godine.

Članak 59.

Prema podnesenim zahtjevima u tekućoj godini, isplaćuju se:
1. poticaji za mlijeko – u roku od 60 dana od isteka mjeseca u kojem je mlijeko predano
2. poticaji za tov junadi, svinja, kunića, janjadi, jaradi
– za zahtjeve do 31. siječnja – do konca veljače tekuće godine
– za zahtjeve do 30. travnja – do 15. lipnja tekuće godine
– za zahtjeve do 31. srpnja – do 15. rujna tekuće godine
– za zahtjeve do 31. listopada – do 15. prosinca tekuće godine
3. poticaji za tov teladi za bijelo meso
– za zahtjeve do 31. siječnja – do konca veljače tekuće godine
– za zahtjeve do 30. travnja – do 15. lipnja tekuće godine
– za zahtjeve do 31. srpnja – do 15. rujna tekuće godine
– za zahtjeve do 31. listopada – do 15. prosinca tekuće godine
4. poticaji za uzgoj i držanje rasplodne stoke iz članka 14. Zakona i za uzgoj uzgojno valjanih (matičnih) grla – do konca veljače iduće godine
5. Poticaji za prvotelke, prvoždrepkinje, prvopraskinje, ojanjene šilježice i ojarene jarice
– za zahtjeve do 31. siječnja – do konca veljače tekuće godine
– za zahtjeve do 31. srpnja – do 15. rujna tekuće godine
6. poticaji za bikove, nerastove, ovnove i jarčeve – u roku 60 dana od dana podnošenja zahtjeva
7. Poticaji za med
– do 31. ožujka iduće godine
8. Poticaji za matice pčela
– do konca veljače iduće godine
9. poticaji za spermu uzgojno valjanih životinja
– za zahtjeve do 31. siječnja – do konca veljače tekuće godine
– za zahtjeve do 31. srpnja – do 15. rujna tekuće godine
10. poticaji za djedovske i roditeljske rasplodne pilenke kokoši i pura te za ženke uzgojno valjanih kunića
– za zahtjeve do 31. siječnja – do konca veljače tekuće godine
– za zahtjeve do 31. srpnja – do 15. rujna tekuće godine.

Članak 60.

Poticaji za uzgoj autohtonih vrsta bijele morske ribe, školjaka, proizvodnju mlađi autohtonih vrsta bijele morske ribe, uzgoj slatkovodne ribe, ulov male plave ribe te proizvodnju ribljih proizvoda od domaćeg ulova male plave ribe i od domaćeg uzgoja slatkovodnih i autohtonih vrsta bijele morske ribe i školjkaša u tekućoj godini u razdoblju:
1. siječanj – ožujak, isplaćuje se do 31. svibnja,
2. travanj – lipanj, isplaćuje se do 31. kolovoza,
3. srpanj – rujan, isplaćuje se do 30. studenoga, i
4. listopad – prosinac, do konca veljače iduće godine.

Članak 61.

Ako doznaka sredstava iz Državnog proračuna za isplatu stečenih prava ne bude izvršena prema utvrđenoj dinamici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, do­pušta se pomicanje rokova isplate.

8. POVRAT SREDSTAVA

Članak 62.

Ministarstvo izdaje obavijest kojom od korisnika državne potpore zahtijeva povrat ostvarenih sredstava u roku od 15 dana od dana izdavanja obavijesti i to ako korisnik potpore:
1. nije ostvario godišnju minimalno poticanu količinu određene proizvodnje utvrđenu DODATKOM III. Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu i/ili
2. jest proizvođač u ekološkoj proizvodnji, koji nije proizveo proizvod sukladno Zakonu o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda,
3. administrativne pogreške.

9. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 63.

Iznimno, za 2006. godinu, rokovi za podnošenje zahtjeva za poticaj u stočarstvu iz članka 24., 25., 26., 27., 28., 31., 32. i 33. produžuju se do 28. veljače 2007. godine.

Članak 64.

Danom primjene ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu i uvjetima provedbe modela poticanja proizvodnje (»Narodne novine« br. 24/05, 105,/05, 141/05, 40/06, 86/06, 115/06, 143/06).

Članak 65.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/07-01/23
Urbroj: 525-01-07-1
Zagreb, 6. veljače 2007.

Ministar
poljoprivrede, šumarstva i
vodnoga gospodarstva
Petar Čobanković, v. r.


Tablica 1 – MINIMALNI BROJ TRSOVA/STABALA/BILJAKA PO HA POTREBAN ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POTICAJ

Šifra kultura

Vrsta

kom/ha

0803

Lavanda

3000

1501

Plemenita loza – vinski kultivari

3000

1502

Plemenita loza – stolni kultivari

2000

1601

Jabuka na sjemenjaku

200

1602

Jabuka na MM 106

500

1603

Jabuka na M9

1800

1604

Kruška na sjemenjaku

300

1605

Kruška na dunji

1250

1606

Mandarina

500

1607

Kupina

2500

1608

Malina

4000

1609

Kivi

500

1610

Limun

500

1611

Naranča

800

1612

Breskva

500

1613

Nektarina

500

1614

Marelica

280

1615

Trešnja na Prunus avium

120

1616

Trešnja na Prunus mahaleb

150

1617

Trešnja na Colt

500

1618

Trešnja na Gissela

1000

1619

Višnja

300

1620

Šljiva

300

1621

Orah

100

1622

Badem

200

1623

Lijeska

300

1624

Kesten

150

1625

Smokva

200

1626

Rogač

100

1627

Šipak

300

1628

Crni i crveni ribiz

2500

1629

Ogrozd

2000

1700

Maslina

150

2001

Hmelj

3500

Napomena: Ako su vjetrozaštitni pojasevi, žive međe, jarci, kamene ograde, suhozidi i poljski putovi sastavni dio tradicionalne kulture krajolika i dobre poljoprivredne prakse njihova površina se uzima kao stvarno korištena površina u slučaju da njihova površina ne prelazi 5% ukupne površine.

Tablica 2 – USKLAĐENJA VISINE POTICAJA ZA TOV JUNADI

prosječna klasa isporučene junadi

čimbenik usklađenja

E

1,10

U

1,05

R

1,00

O

0,95

P

0,90


Tablica 3 – USKLAĐENJA VISINE POTICAJA ZA TOV SVINJA

prosječna klasa isporučenih svinja

udio mišićnog tkiva u %

čimbenik usklađenja

S

>60,0

1,30

E

55,0 – 59,9

1,20

U

50,0 – 54,9

1,10

R

45,0 – 49,9

1,00

O

40,0 – 44,9

0,90

P

<40,0

0,80


Tablica 4
– USKLAĐENJA VISINE POTICAJA ZA MLIJEKO

Vrijednost jedinice / kn

Vrsta
mlijeka

Masti (M)

Bjelančevine (B)

 

Područje s
težim uvjetima gospodarenja

Ostala područja

Područje s
težim uvjetima gospodarenja

Ostala područja

Kravlje

0,1378

0,0853

0,1688

0,1045

Ovčje

0,0789

0,0584

0,2191

0,1623

Kozje

0,1586

0,1172

0,3092

0,2290

Usklađenje poticaja za kravlje mlijeko glede njegove kakvoće

Ispravak vrijednosti

Klasa

Razvrstavanje u klase

Dodatak na kakvoću – kn/l

Broj mikroorganizama

Broj somatskih stanica

Područje s težim uvjetima gospodarenja

Ostala područja

1,125

E

≤ 50.000

≤ 400.000

0,131

0,081

1,025

I

≤ 100.000

≤ 400.000

0,026

0,016

0,95

II

≤ 400.000

≤ 600.000

-0,052

-0,032

0,85

III

> 400.000

> 600.000

-0,157

-0,097

Napomena: Pri određivanju ispravka vrijednosti kravlje mlijeko razvrstava se u onaj razred za koji je utvrđena niža klasa odnosno veći broj somatskih stanica.

Ispravak vrijednosti

Razvrstavanje u klase

Dodatak na kakvoću – kn/l

Klasa

Broj mikroorganizama

Područje s težim uvjetima gospodarenja

Ostala područja

1,10

I

≤ 1.000.000

0,135

0,10

1,00

II

≤ 1.500.000

0,000

0,00

0,90

III

> 1.500.000

-0,135

-0,10

 

Tablica 5 – USKLAĐENJA VISINE POTICAJA ZA DUHAN PREMA TIPU I KLASI

Tip duhana

Klasa

Čimbenik usklađenja

VIRGINIJA

1.

1,55

2.

1,45

3.

1,28

4.

0,998

BERLEY

1.

1,55

2.

1,355

3.

1,28

4.

0,826

 
TABLICA ŠIFRI I NAZIVA KULTURA ZA ISPUNJAVANJE OBRAZACA br. 1. i 2.
 

n> width="254" valign="top" style="width: 190.6pt; height: 3.0pt; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid black; padding: 2.25pt">

raž

šifra
kulture

naziv kulture

100

ostale žitarice

101

pšenica

102

103

tritikale

104

pivarski ječam

105

kukuruz

106

stočni ječam

107

zob

108

proso

109

sirak

200

ostale uljarice

201

soja

202

suncokret

203

uljana repica

204

tikva uljanica

205

uljana repica za za dnju biodizela

300

ostalo krmno bilje

301

kukuruz za silažu

302

stočni kelj

303

stočni grašak

304

stočni sirak

305

djetelina

306

lucerna

307

djetelinsko travna smjesa

308

travno djetelinska smjesa

309

travna smjesa

310

trave

311

grahorica

312

stočna repa

313

stočna rotkva

314

koraba

315

krmna repica

316

lupine

317

sudanska trava

401

šećerna repa

500

ostalo povrće

501

rajčica industrijska

502

paprika industrijska

503

krastavac industrijski

504

luk industrijski

505

mrkva industrijska

506

pastrnjak industrijski

507

peršin industrijski

508

kupus industrijski

509

cikla industrijska

510

rajčica

511

paprika

512

krastavac

513

luk

514

mrkva

515

pastrnjak

516

peršin

517

kupus

518

cikla

519

grah

520

grašak

521

bob

522

češnjak

523

poriluk

524

tikva

525

tikvice

526

blitva

527

špinat

528

kelj

529

korabica

530

salata

531

patlidžan

532

dinje

533

jagode

25pt"> lass="T-98bezuvl">534

lubenice

535

mahune

536

slanutak

537

cvjetača

538

brokula

539

kelj pupčar

540

koraba

541

kukuruz šećerac

542

repa bijela industrijska

543

mahune industrijske

544

feferoni industrijski

545

cvjetača industrijska

546

grašak industrijski

601

krumpir

701

duhan

800

ostalo ljekovito bilje

801

kamilica

802

menta

803

lavanda

804

buhač

805

kadulja

806

ružmarin

807

stolisnik

808

komorač

809

timijan

900

ostalo sjeme žitarica,

uljarica, povrća i krmnog bilja

901

s. pšenica

902

s. raž

903

s. tritikale

904

s. ječam

905

s. kukuruz

906

s. zob

907

s. soja

908

s. suncokret

909

s. uljana repica

910

s. stočni kelj

911

s. stočni grašak

912

s. stočni sirak

913

s. djetelina

914

s. lucerna

915

s. trave

916

s. grahorica

917

s. stočne repe

918

s. stočne rotkve

919

s. podzemna koraba

920

s. stočna repica

921

s. lupina

922

s. šećerna repa

923

s. grah

924

s. grašak

925

s. bob

926

s. luk

927

s. češnjak

928

s. poriluk

929

s. cikla

930

s. mrkva

931

s. peršin

932

s. pastrnjak

933

s. lubenica

934

s. tikva

935

s. tikvica

936

s. blitva

937

s. špinat

938

s. kelj

939

s. kupus

940

s. korabica

941

s. salata

942

s. paprika

943

s. rajčica

944

s. patlidžan

945

s. krumpir

946

s. duhan

947

s. sudanska trava

948

s. krastavac

949

s. dinja

950

s. mahune

951

s. slanutak

952

s. cvjetača

953

s. brokula

954

s. kelj pupčar

955

s. koraba

956

s. repa bijela

957

s. feferon

1001

sadnice jabuke

1002

sadnice kruške

1003

sadnice mandarine

1004

sadnice kupine

1005

sadnice maline

1006

sadnice kivija

1007

sadnice limuna

1008

sadnice naranče

1009

sadnice breskve

1010

sadnice nektarine

1011

sadnice marelice

1012

sadnice trešnje

1013

sadnice višnje

1014

sadnice šljive

1015

sadnice oraha

1016

sadnice bajama

1017

sadnice lijeske

1018

sadnice kestena

1019

sadnice smokava

1020

sadnice rogača

1021

sadnice šipka

1022

lozni cjepovi

1023

sadnice maslina

1101

konoplja

1102

cikorija

1103

lan

1104

uljana gorušica

1105

ricinus

1401

livade

1402

pašnjaci

1501

plemenita loza vinski kultivari

1502

plemenita loza stolni kultivari

1600

ostalo voće

1601

jabuka na sjemenjaku

1602

jabuka na MM 106

1603

jabuka na M9

1604

kruška na sjemenjaku

1605

kruška na dunji

1606

mandarina

1607

kupina

1608

malina

1609

kivi

1610

limun

1611

naranča

1612

breskva

1613

nektarina

1614

marelica

1615

trešnja na Prunus avium

1616

trešnja na Prunus mahaleb

1617

trešnja na Colt

1618

trešnja na Gissela

1619

višnja

1620

šljiva

1621

orah

1622

bajam

1623

lijeska

1624

kesten

1625

smokva

1626

rogač

1627

šipak

1628

crni i crveni ribiz

1629

ogrozd

1700

maslinik

1701

stablo masline

1702

maslinovo ulje

1703

prerada ploda

2001

hmelj