Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provođenju Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998.

NN 19/2007 (16.2.2007.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provođenju Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998.

HRVATSKI SABOR

775

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROVOĐENJU ODLUKE USTAVNOGA SUDA REPUBLIKE HRVATSKE OD12. SVIBNJA 1998.

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provođenju Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998., kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 9. veljače 2007. godine.

Klasa: 011-01/07-01/14

Urbroj: 71-05-03/1-07-2

Zagreb, 12. veljače 2007.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROVOĐENJU ODLUKE USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE OD 12. SVIBNJA 1998.

Članak 1.

U Zakonu o provođenju Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998. (»Narodne novine«, br. 105/04.) u članku 2. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. do 4. koji glase:

»Pravo na obeštećenje za razdoblje iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona imaju i korisnici najviše mirovine iz članka 93.a Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju isplata koje je određena umjesto mirovine ostvarene prema propisima iz stavka 1. ovoga članka.

Pravo na obeštećenje za razdoblje iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona imaju i korisnici obiteljske mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 102/98., 71/99., 127/00., 59/01., 109/01., 147/02., 117/03., 30/04., 177/04. i 92/05.) ako je obiteljska mirovina ostvarena nakon smrti korisnika mirovine iz stavka 1. ili 2. ovoga članka koji je umro prije stupanja na snagu ovoga Zakona.

Iznimno od stavka 1. i 2. ovoga članka, za korisnike obiteljskih mirovina iz stavka 3. ovoga članka kojima je obiteljska mirovina određena nakon smrti korisnika starosne, prijevremene starosne i invalidske mirovine, ili najviše mirovine ostvarene prema propisima iz stavka 1. i 2. ovoga članka, usklađivanje prema stavku 1. i 2. ovoga članka radi obeštećenja prema ovome Zakonu provodi se na mirovinu umrlog korisnika mirovine od koje je obiteljska mirovina određena.«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 5.

Članak 2.

U članku 3. stavku 1. iza riječi: »invalidske« stavlja se zarez i briše se riječ: »i«, a iza riječi: »mirovine« dodaju se riječi: » i najviše mirovine«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Iznimno od stavka 1. ovoga članka za korisnike obiteljske mirovine iz članka 2. stavka 4. ovoga Zakona razlika mirovine radi određivanja obeštećenja određuje se u visini razlike između iznosa starosne, prijevremene starosne, invalidske mirovine i/ili najviše mirovine koja bi tome umrlom korisniku pripadala za razdoblje iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona na temelju usklađivanja tih mirovina prema članku 2. stavku 1. ili 2. ovoga Zakona i isplaćenih mirovinskih primanja prema propisima iz stavka 1. do 3. ovoga članka. Tako usklađena mirovina, radi obeštećenja, ne smije prijeći po mjesecima mjesečnu svotu najviše mirovine koja bi tim korisnicima pripadala prema članku 2. stavku 2. ovoga Zakona.«

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 3.

Na ukupan obračun razlike iz članka 3. Zakona o provođenju Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998. (»Narodne novine«, br. 105/04.), korisnicima iz članka 1. ovoga Zakona dodat će se obeštećenje na ime kamata u visini od 19,9752 %.

Članak 4.

Utvrđivanje pripadajuće razlike za svakog korisnika mirovine iz članka 1. ovoga Zakona utvrdit će Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje do 31. ožujka 2007.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 140-01/07-01/01

Zagreb, 9. veljače 2007.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.