Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu razvrstavanja lijekova te propisivanju i izdavanju lijekova

NN 19/2007 (16.2.2007.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu razvrstavanja lijekova te propisivanju i izdavanju lijekova

MINISTARSTVO ZDRAVSTVAI SOCIJALNE SKRBI

780

Na temelju članka 38. stavka 3. i članka 39. stavka 3. Zakona o lijekovima i medicinskim proizvodima (»Narodne novine«, broj 121/03. i 177/04.) ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU RAZVRSTAVANJA LIJEKOVA TE PROPISIVANJU I IZDAVANJU LIJEKOVA


Članak 1.

U Pravilniku o načinu razvrstavanja lijekova te propisivanju i izdavanju lijekova (»Narodne novine«, broj 123/05. i 112/06.) u članku 13. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Iznimno od stavka 1. ovog članka, Zavod može svojim općim aktom za određena kronična stanja utvrditi propisivanje lijeka i za duže razdoblje od 30 dana s time da se u tom slučaju za jednu osiguranu sobu smije na jedan recept propisati lijek najviše u količini dostatnoj za liječenje kroz 60 dana.«

Dosadašnji stavci 2., 3., 4. i 5. postaju stavci 3., 4., 5. i 6.


Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.


Klasa: 011-02/07-01/07

Urbroj: 534-07-07-1

Zagreb, 12. veljače 2007.

Ministar

doc. dr. sc. Neven Ljubičić, v. r.