Pravilnik o izmjenama Pravilnika o izobrazbi i struč­nom ispitu za zaštitare i čuvare

NN 21/2007 (21.2.2007.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o izobrazbi i struč­nom ispitu za zaštitare i čuvare

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

806

Na temelju članka 60. stavka 1. podstavka 4. Zakona o privatnoj zaštiti (»Narodne novine« broj 68/03) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O IZOBRAZBI I STRUČNOM ISPITU ZA ZAŠTITARE I ČUVARE

Članak 1.

U Pravilniku o izobrazbi i stručnom ispitu za zaštitare i čuvare (»Narodne novine« br. 103/04) članak 6. mijenja se i glasi:

»Članak 6.

Gađanje vatrenim oružjem obavlja se na strelištu koje mora imati odobrenje za rad izdano od Ministarstva unutarnjih poslova

Za provedbu izobrazbe u poznavanju, rukovanju i gađanju vatrenim oružjem ustanova je dužna ishoditi odobrenje za držanje oružja za najmanje 3 pištolja kalibra 9 mm različitog modela i jednog revolvera kalibra 0,38 specijal za izvođenje teoretske nastave te odgovarajuću količinu streljiva i meta potrebnih za realizaciju programa na strelištu.«.

Članak 2.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»Članak 7.

Predavači ustanove moraju imati sljedeću stručnu spremu, odnosno zvanje:

1. Za programsku cjelinu »Normativno uređenje područja rada i ovlasti zaštitara i čuvara«

– VSS društvenog smjera i tri godine radnog iskustva.

2. Za programsku cjelinu »Uporaba sredstava i uređaja tehničke zaštite«

– VSS tehničkog smjera i dvije godine radnog iskustva.

3. Za programsku cjelinu »Osnove kriminalistike i pravila postupanja«

– dipl. pravnik ili dipl. kriminalist, uz uvjet tri godine radnog iskustva na poslovima policijskog službenika

– druga VSS i pet godina radnog iskustva na poslovima policijskog službenika.

4. Za programsku cjelinu »Osnove komuniciranja«

– VSS pedagoškog ili psihološkog smjera

5. Za programsku cjelinu »Osposobljavanje u poznavanju, rukovanju i gađanju vatrenim oružjem«

– dipl. kriminalist, vojna akademija, prof. obrane i zaštite, uz uvjet pet godina radnog iskustva na poslovima policijskog službenika ili djelatne vojne osobe

– VŠS – viši sportski trener, smjer streljaštvo.

6. Za programsku cjelinu »Osposobljavanje u primjeni tjelesne snage – samoobrana«

– VSS – profesor tjelesne kulture

– VŠS – viši sportski trener – smjer borilački sportovi.«.

Članak 3.

U članku 8. stavku 1. točki 2. riječi: »te dokaz da su najmanje 3 (tri) osobe u stalnom radnom odnosu« brišu se.

Članak 4.

Članak 16. mijenja se i glasi:

»Članak 16.

Praktični dio ispita Ministarstvo organizira nakon provedene izobrazbe.

Pristupnik koji nije položio praktični dio ispita može pristupiti ponovnom polaganju u roku kojeg odredi predsjednik ispitnog povjerenstva.

Ukoliko pristupnik ne pristupi ispitu u zadanom roku, dužan je snositi troškove provedbe ispita u cijelosti.«.

Članak 5.

U članku 18. stavku 2. zarez i riječi: »a taj rok ne može biti duži od dva mjeseca« brišu se.

U stavku 3. zarez i riječi: »a taj rok ne može biti kraći od mjesec dana niti dulji od četiri mjeseca od dana zadnjeg polaganja stručnog ispita« brišu se.

Stavak 4. briše se.

Članak 6.

U članku 20. stavku 2. riječi: »najmanje tri dana prije polaganja stručnog ispita« brišu se. Stavak 5. briše se.

Članak 7.

U članku 23. stavku 1. riječi: »u dvije godine« zamjenjuju ju se riječju: »godišnje«. U stavku 2. riječ: »može« zamjenjuje se riječju: »mora«.

U stavku 3. zarez i riječi: »a ponovnoj provjeri ispunjavanja normi može pristupiti nakon godinu dana« brišu se.

Stavak 6. briše se.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodna novinama«.

Broj: 511-01-52-72152/06

Zagreb, 31. siječnja 2007.

Ministar

Ivica Kirin, v. r.