Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe tjelesne zaštite

NN 21/2007 (21.2.2007.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe tjelesne zaštite

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

807

Na temelju članka 60. stavka 1. podstavaka 2. i 5. Zakona o privatnoj zaštiti (»Narodne novine« broj 68/03) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU PROVEDBE TJELESNE ZAŠTITE

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinu provedbe tjelesne zaštite (»Narodne novine« br. 45/05.) članak 43. mijenja se i glasi:

»Članak 43.

Prijevoz novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti obavlja se specijalnim oklopljenim vozilom izvedenim i opremljenim na način propisan Pravilnikom o uvjetima i načinu izdavanja odobrenja za obavljanje poslova osiguranja i pratnje novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti.

Iznimno, prijevoz manjih iznosa novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti može se obavljati i vozilima unutarnje čuvarske službe u kojima je ugrađena sigurnosna kasa – ormar i ugrađen telekomunikacijski mobilni uređaj (GPS sustav za satelitsko praćenje).

Pravne osobe koje imaju ustrojenu unutarnju čuvarsku službu i obavljaju osiguranje i pratnju novca vozilima iz stavka 2. ovog članka, dužne su dostavljati nadležnoj policijskoj upravi popis svih vozila kojima se obavlja prijevoz novca i vrijednosti. Popis mora sadržavati podatke o tipu i marki vozila, broju šasije te registarskim oznakama.

Posadu vozila pri prijevozu novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti iz stavka 1. i 2. ovoga članka, u slučaju kada se primopredaja novca i vrijednosti iz/u vozilo obavlja unutar objekta, čine najmanje tri osobe, i to: zaštitar – vozač, zaštitar – pratitelj i teklić (manipulant).

U ostala slučajevima (kada se primopredaja obavlja izvan prostora objekta) u osiguranju primopredaje novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti posadi vozila iz stavka 4. ovog članka pridružuje se još najmanje jedan zaštitar – pratitelj, koji može biti dio posade vozila ili osiguravati pratnju vozila u kojem se prevozi novac i vrijednosti, u drugom pratećem vozilu.

Unošenje/iznošenje novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti iz ili u vozilo obavlja isključivo teklić – manipulant, kojeg određuje korisnik prijevoza.

Prilikom primopredaje pošiljke vozač ne smije napustiti vozilo, osim u iznimnim slučajevima neposredne opasnosti po njegov život.

Posada vozila mora nositi zaštitne prsluke priznate razine balističke zaštite, a vozač i pratitelj (zaštitari) moraju biti naoružani vatrenim oružjem te imati osiguran sustav veze s dojavnim centrom.«.

Članak 2.

Članak 44. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Novac, vrijednosni papiri i dragocjenosti koji se prevoze moraju biti smješteni unutar oklopljenog teretnog prostora u kazetama ili sigurnosnim spremnicima s elektrokemijskom zaštitom.«.

Članak 3.

U članku 45. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Uputom se detaljno razrađuje procedura za pratnju novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti, a sastavlja se za svaki pojedinačni prijevoz odnosno za svaki objekt u/iz kojeg se obavlja primopredaja pošiljke te sadrži:

– procjenu rizika,

– potreban broj zaštitara – pratitelja,

– pripremu za pratnju,

– postupak pri preuzimanju pošiljke,

– postupak tijekom pratnje, a naročito: postupak u slučaju napada na posadu vozila te postupak u slučaju izvanrednih okolnosti (prometna nesreća, požar u vozilu, bolest, ozljeda i sl.),

– postupak pri predaji pošiljke,

– način završetka pratnje.«.

Članak 4.

U članku 48. riječi: »Nadzor oklopljenih vozila« zamjenjuju se riječima: »Nadzor vozila iz članka 43. ovog Pravilnika«.

Članak 5.

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju pratnju novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti dužne su uskladiti svoje poslovanje u smislu odredbe članka 44. stavka 1. ovog Pravilnika, najkasnije u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodna novinama«.

Broj: 511-01-52-72497/06

Zagreb, 31. siječnja 2007.

Ministar

Ivica Kirin, v. r.