Rješenje o utvrđivanju cijene obrasca dozvole za miniranje

NN 21/2007 (21.2.2007.), Rješenje o utvrđivanju cijene obrasca dozvole za miniranje

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

809

Na temelju članka 39. Zakona o eksplozivnim tvarima (»Narodne novine« broj 178/04), ministar unutarnjih poslova donosi

RJEŠENJE

O UTVRĐIVANJU CIJENE OBRASCA DOZVOLE ZA MINIRANJE

I.

Za obrazac izdane dozvole za miniranje ovlaštena fizička osoba plaća naknadu u iznosu od 105 kn.

II.

Sredstva od naknade za obrazac izdane dozvole za miniranje iz točke I. ovog Rješenja uplaćuju se na račun Državnog proračuna.

III.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o utvrđivanju cijene obrasca dozvole za miniranje (»Narodne novine«, broj 82/06).

IV.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-52-71125/07

Zagreb, 31. siječnja 2007.

Ministar

Ivica Kirin, v. r.