Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2007. godinu

NN 22/2007 (26.2.2007.), Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2007. godinu

HRVATSKI SABOR

819

Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske, Hrvatski sabor na sjednici 16. veljače 2007. donio je

PLAN USKLAĐIVANJA

ZAKONODAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE S PRAVNOM STEČEVINOM EUROPSKE UNIJE ZA 2007. GODINU

Redni broj

ZAKONODAVNE MJERE

SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA
I. KVARTAL

1.

Zakon o tehničkim  zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti

2.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gnojivima i poboljšivačima tla

3.

Zakon o javnoj nabavi

4.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnim zonama

5.

Zakon o izmjenama i  dopunama Zakona o elektroničkim medijima

6.

Zakon o hrani

7.

Zakon o veterinarstvu

8.

Zakon o tržištu plina

9.

Zakon o sigurnosti željezničkog prometa

10.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima i  isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje

11.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nadzoru državne granice

12.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru

13.

Zakon o zaštiti okoliša

14.

Zakon o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o prevenciji terorizma (2005.)

15.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zračnom prometu

16.

Zakon o mjeriteljstvu

17.

Zakon o potvrđivanju  Konvencije o sprječavanju akata nuklearnog terorizma (2005.)

 

ZAKONODAVNE MJERE

SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA

II. KVARTAL

18.

Zakon o lijekovima

19.

Zakon o medicinskim proizvodima

20.

Zakon o preuzimanju dioničkih društava

21.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona  o računovodstvu

22.

Zakon o financijskom kolateralu

23.

Zakon o potvrđivanju Europske konvencije o pravnoj zaštiti usluga koje se temelje na uvjetovanom pristupu i usluga koje pružaju uvjetovan pristup  

24.

Zakon o potvrđivanju Europske konvencije o zaštiti audiovizualnog nasljeđa

25.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima

26.

Zakon o potvrđivanju Rotterdamske konvencije o postupku prethodnog pristanka za određene opasne kemijske tvari i pesticide u međunarodnoj trgovini

27.

Zakon o strancima

28.

Zakon o osnovnom školstvu

29.

Zakon o industrijskoj preradi drva

30.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju

31.

Zakon o potvrđivanju Protokola o teškim metalima uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979.

32.

Zakon o potvrđivanju Protokola o postojanim organskim onečišćujućim tvarima uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979.

33.

Zakon o potvrđivanju Kyotskog protokola uz Okvirnu konvenciju UN-a o promjeni klime

34.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

35.

Zakon o plaćama državnih službenika

36.

Zakon o biocidnim pripravcima 

37.

Zakon o žičarama, uspinjačama i vučnicama

38.

Zakon o izmjenama Zakona o boravišnoj pristojbi

39.

Zakon o potvrđivanju Konvencije o osnivanju Europskog komunikacijskog ureda (ECO)  

40.

Zakon o prijevozu opasnih tvari

41.

Zakon o  osnivanju i djelokrugu rada Agencije za regulaciju željezničkog tržišta

42.

Zakon o osnivanju Komore prometnih inženjera

43.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o plovidbi unutarnjim vodama

44.

Zakon o listi profesionalnih bolesti

45.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o općoj sigurnosti proizvoda

 

ZAKONODAVNE MJERE

SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA

III. KVARTAL

46.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu

47.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima

48.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda

49.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o patentu

50.

Zakon o kaznenom postupku

51.

Zakon o ostvarivanju prava na pravnu pomoć

52.

Zakon o strukovnom školstvu

53.

Zakon o općem upravnom postupku

54.

Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona

55.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju  i naobrazbi

Klasa: 910-04/07-01/01
Zagreb, 16. veljače 2007.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.