Odluka o postavljenju Mirka Galića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Francuskoj Republici i za stalnog predstavnika Repub­like Hrvatske pri Organizaciji Ujedinjenih naro

NN 22/2007 (26.2.2007.), Odluka o postavljenju Mirka Galića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Francuskoj Republici i za stalnog predstavnika Repub­like Hrvatske pri Organizaciji Ujedinjenih naro

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

820

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), točke 11. podtočke 8. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske, klasa: 080-02/06-01/159, urbroj: 50304/2-07-01, od 19. veljače 2007., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postavljam MIRKA GALIĆA za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Francuskoj Republici, sa sjedištem u Parizu, i za stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri Organizaciji Ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu (UNESCO), sa sjedištem u Parizu.
Ova Odluka stupa na snagu 1. travnja 2007. godine.

Klasa: 018-07/06-02/36
Urbroj: 71-05-03/1-07-9
Zagreb, 19. veljače 2007.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.