Pravilnik o načinu obračuna, obrascima i rokovima uplate naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma

NN 22/2007 (26.2.2007.), Pravilnik o načinu obračuna, obrascima i rokovima uplate naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

825

Na temelju članka 63. stavka 2. Zakona o šumama (»Narodne novine«, br. 140/05 i 82/06) ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O NAČINU OBRAČUNA, OBRASCIMA I ROKOVIMA UPLATE NAKNADE ZA KORIŠTENJE OPĆEKORISNIH FUNKCIJA ŠUMA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način obračuna, obrazac i rokovi uplate naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (u daljnjem tekstu: naknada).

Članak 2.

(1) Osnovicu za obračun naknade čini ukupan prihod ostvaren na domaćem i inozemnom tržištu, umanjen za prihode od ukidanja dugoročnih rezerviranja i prihode od nenaplaćenih prethodno otpisanih potraživanja.
(2) U skladu s člankom 62. stavkom 2. Zakona o šumama naknada se plaća u visini 0,07% od osnovice za obračun, a uplaćuje se tromjesečno i po završnom računu na poseban račun trgovačkog društva Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, Ljudevita Farkaša Vukotinovića 2 (u daljnjem tekstu: Trgovačko društvo).
(3) Obračun naknade sastavlja se na prilogu 1 - obrascu OKFŠ, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 3.

(1) Akontacija naknade plaća se tromjesečno na poseban račun Trgovačkog društva, za namjene iz članka 64. Zakona o šumama, u sljedećim rokovima:
1. za razdoblje 1. 1. – 31. 3. do 30. 4.
2. za razdoblje 1. 4. – 30. 6. do 30. 6.
3. za razdoblje 1. 7. – 30. 9. do 30. 9.
4. za razdoblje 1. 10. – 31. 12. do 31. 12.
(2) Zaduženje obveznika za iznos tromjesečne akontacije u tekućoj godini, vrši se na temelju konačnog obračuna na obrascu OKFŠ za prethodnu godinu.
(3) Konačni obračun OKFŠ-a vrši se za razdoblje 1. 1. – 31. 12. i dostavlja se Trgovačkom društvu do 30. 4. naredne godine.
(4) Razliku za uplatu iz obrasca OKFŠ-AOP 08 treba uplatiti na račun Trgovačkog društva do 30. IV. naredne godine.
(5) Za plaćanje naknade u rokovima kasnijim od navedenih, zaračunava se zakonska zatezna kamata.

Članak 4.

(1) Razlika za povrat naknade iz obrasca OKFŠ -AOP 09 ostaje kao predujam za naredno razdoblje.
(2) Na pisani zahtjev obveznika uplate OKFŠ-a Trgovačko društvo je dužno vratiti preplaćena sredstva iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 5.

Pravne osobe, koje su počele obavljati djelatnost tijekom godine, plaćaju naknadu za razdoblje u kojem su počele obavljati djelatnost po konačnom obračunu.

Članak 6.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/07-01/27
Urbroj: 525-01-07-1
Zagreb, 19. veljače 2007.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.


Prilog 1OBRAZAC OKFŠ
 

_________________________

____________________

NAZIV OBVEZNIKA

MATIČNI BROJ

____________________________

________ / ___________

ADRESA SJEDIŠTA: MJESTO,
ULICA I BROJ

OZNAKA ŽUPANIJE/OPĆINE

___________________________

___________________________

NAZIV DJELATNOSTI

ŠIFRA DJELATNOSTI


OBRAČUN NAKNADE ZA KORIŠTENJE OPĆEKORISNIH FUNKCIJA ŠUMA ZA RAZDOBLJE
od___________do ________________ GODINE

 

AOP

OPIS

IZNOS

01

UKUPNI PRIHODI

 

02

PRIHODI OD UKIDANJA DUGOROČNIH REZERVIRANJA

 

03

PRIHODI OD NAPLAĆENIH PRETHODNO  OTPISANIH POTRAŽIVANJA

 

04

OSNOVICA ZA OBRAČUN (01-02-03)

 

05

STOPA

0,07%

06

OBRAČUNATI IZNOS (04x05)

 

07

UPLAĆENI IZNOS

 

08

RAZLIKA ZA UPLATU (06-07)

 

09

RAZLIKA ZA POVRAT (07-06)

 

10

TROMJESEČNA AKONTACIJA ZA NAREDNO RAZDOBLJE ((06/BROJ MJESECI POSLOVANJA)X3)

 

U _______________ dana ______________ 200__ godine

MP                                         _______________________
                                                        Odgovorna osoba