ZAKON O SAVJETIMA MLADIH

NN 23/2007 (28.2.2007.), ZAKON O SAVJETIMA MLADIH

HRVATSKI SABOR

869

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O SAVJETIMA MLADIH

Proglašavam Zakon o savjetima mladih, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 16. veljače 2007. godine.

Klasa: 011-01/07-01/18
Urbroj: 71-05-03/1-07-2
Zagreb, 23. veljače 2007.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O SAVJETIMA MLADIH

OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje osnivanje savjeta mladih, djelokrug, postupak izbora članova te druga pitanja od značenja za rad savjeta mladih.

Članak 2.

Savjete mladih osnivaju predstavnička tijela jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave, kao svoja savjetodavna tijela, u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život tih jedinica.

Članak 3.

(1) Mladi, u smislu ovoga Zakona, su osobe s prebivalištem na području jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj, za koju se osniva savjet mladih, u dobi od petnaest (15) do dvadeset devet (29) godina života.
(2) Mladi koji mogu biti birani za predsjednika i zamjenika predsjednika savjeta mladih su osobe s prebivalištem na području jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj, za koju se osniva savjet mladih, u dobi od petnaest (15) do dvadeset devet (29) godina života.

OSNIVANJE SAVJETA MLADIH

Članak 4.

Odluku o osnivanju savjeta mladih donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u skladu s ovim Zakonom, Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te statutom jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Članak 5.

(1) Predstavnička tijela općina osnivaju općinske savjete mladih.
(2) Predstavnička tijela gradova osnivaju gradske savjete mladih.
(3) Predstavnička tijela županija osnivaju županijske savjete mladih.
(4) Gradska skupština Grada Zagreba osniva savjet mladih Grada Zagreba.

Članak 6.

Odlukom o osnivanju savjeta mladih uređuje se:
– broj članova,
– način izbora članova savjeta mladih,
– način utjecaja na rad predstavničkog tijela u postupku donošenja odluka i drugih akata od neposrednog interesa za mlade i u vezi s mladima,
– način financiranja rada i programa savjeta mladih te osiguravanje prostornih i drugih uvjeta za rad savjeta mladih te
– ostala pitanja od značenja za rad savjeta mladih.

SASTAV SAVJETA MLADIH

Članak 7.

Broj članova savjeta mladih, uključujući predsjednika i zamjenika, mora biti neparan i ne može biti manji od pet ili veći od petnaest, a utvrđuje se odlukom o osnivanju savjeta mladih i to tako da savjet mladih:
– općine i grada koji imaju do 10.000 stanovnika ima od pet do sedam članova,
– općine i grada koji imaju od 10.001 do 30.000 stanovnika ima od sedam do devet članova,
– grada koji ima više od 30.000 stanovnika ima od devet do jedanaest članova,
– Grada Zagreba ima od jedanaest do petnaest članova te
– županije ima od devet do trinaest članova.

IZBOR ČLANOVA SAVJETA MLADIH

Članak 8.

(1) Predstavničko tijelo jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, po donesenoj odluci o osnivanju savjeta mladih, pokreće postupak izbora članova savjeta mladih javnim pozivom.
(2) Kandidate za članove savjeta mladih predlažu udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća, studentski zborovi te drugi registrirani oblici organiziranja mladih.
(3) Na temelju pisanih i obrazloženih prijedloga ovlaštenih predlagatelja iz stavka 2. ovoga članka članove savjeta mladih bira i razrješava predstavničko tijelo jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave na način i po postupku utvrđenom Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, statutom jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave i poslovnikom o radu predstavničkog tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, u skladu s ovim Zakonom i odlukom o osnivanju savjeta mladih.
(4) Predsjednika i zamjenika predsjednika savjeta mladih biraju članovi savjeta mladih, sukladno poslovniku o radu savjeta mladih.

MANDAT ČLANOVA SAVJETA MLADIH

Članak 9.

(1) Članovi savjeta mladih biraju se na dvije godine.
(2) Predstavničko tijelo jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave razriješit će člana savjeta mladih i prije isteka mandata ako neopravdano ne nazoči sjednicama savjeta mladih, ako navrši trideset godina života, na osobni zahtjev te ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci.

DJELOKRUG RADA SAVJETA MLADIH

Članak 10.

U okviru svoga djelokruga savjet mladih:
– raspravlja na sjednicama savjeta mladih o pitanjima značajnima za rad savjeta mladih,
– raspravlja na sjednicama savjeta mladih o pitanjima iz djelokruga rada predstavničkog tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave koji su od interesa za mlade,
– predlaže predstavničkom tijelu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave donošenje odluka, programa i drugih akata od značenja za unapređivanje položaja mladih na području jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave,
– predlaže predstavničkom tijelu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unapređivanje položaja mladih na području jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave te način rješavanja navedenih pitanja,
– daje mišljenje predstavničkom tijelu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave,
– sudjeluje u izradi i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade,
– izrađuje izviješća nadležnim tijelima o problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih (lokalni program djelovanja za mlade),
– predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade (lokalni program djelovanja za mlade),
– skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih,
– potiče međusobnu suradnju savjeta mladih općina, gradova i županija u Republici Hrvatskoj te suradnju i razmjenu iskustava s odgovarajućim tijelima drugih zemalja,
– predlaže predstavničkom tijelu jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave financijski plan radi ostvarivanja programa rada savjeta mladih,
– po potrebi poziva predstavnike tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave na sjednice savjeta mladih te
– obavlja i druge poslove od interesa za mlade.

NAČIN RADA SAVJETA MLADIH

Članak 11.

(1) Savjet mladih održava redovite sjednice najmanje jedanput u dva mjeseca.
(2) Sjednice savjeta mladih saziva i njima predsjedava predsjednik savjeta mladih.
(3) Predsjednik savjeta mladih je dužan sazvati izvanrednu sjednicu savjeta mladih na prijedlog najmanje 1/3 članova savjeta mladih.

Članak 12.

(1) Savjet mladih donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina članova savjeta mladih, osim ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.
(2) Član savjeta mladih koji je neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluke o nekom pitanju može sudjelovati u raspravi o tom pitanju, ali je izuzet od odlučivanja.
(3) Smatra se da je član savjeta mladih neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluka o nekom pitanju ako se odluka odnosi na projekt u kojemu osobno sudjeluje ili sudjeluje pravna osoba u kojoj on ima udio u vlasništvu.

Članak 13.

Savjet mladih predstavlja i zastupa predsjednik savjeta mladih.

Članak 14.

(1) Savjet mladih može imenovati svoja stalna i povremena radna tijela za uža područja djelovanja te organizirati forume, tribine i radionice za pojedine dobne skupine mladih ili srodne vrste problema mladih.
(2) U radu savjeta mladih mogu sudjelovati, bez prava glasa, i stručnjaci iz pojedinih područja vezanih za mlade i skrb o mladima.

Članak 15.

(1) Savjet mladih donosi poslovnik o svom radu.
(2) Poslovnik o radu savjet mladih donosi većinom glasova svih članova savjeta mladih.
(3) Poslovnikom o radu pobliže se uređuje način rada savjeta mladih te način izbora predsjednika i zamjenika predsjednika savjeta mladih u skladu s ovim Zakonom i odlukom o osnivanju savjeta mladih.

Članak 16.

(1) Savjet mladih donosi program rada savjeta mladih za svaku kalendarsku godinu.
(2) Program rada savjeta mladih sadrži sljedeće aktivnosti:
– sudjelovanje u kreiranju i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade,
– suradnja s drugim savjetodavnim tijelima mladih u Republici Hrvatskoj i inozemstvu,
– konzultiranje s organizacijama mladih o temama bitnim za mlade,
– suradnja s tijelima jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u politici prema mladim.
(3) Program rada savjeta mladih sadrži i ostale aktivnosti važne za rad savjeta mladih i poboljšanje položaja mladih.
(4) Program rada savjeta mladih donosi se većinom glasova svih članova savjeta mladih.
(5) Program rada savjeta mladih, savjet mladih donosi i podnosi na odobravanje najkasnije do 30. rujna tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu.

Članak 17.

(1) Ukoliko se programom rada savjeta mladih za provedbu planiranih aktivnosti predviđa potreba osiguranja financijskih sredstava, sredstva se sukladno ovom Zakonu, odluci o osnivanju savjeta mladih i na temelju financijskog plana osiguravaju u proračunu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.
(2) Program rada savjeta mladih iz stavka 1. ovoga članka odobrava predstavničko tijelo jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Članak 18.

Savjet mladih podnosi godišnje izviješće o svom radu predstavničkom tijelu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

SURADNJA SAVJETA MLADIH

Članak 19.

Savjeti mladih općina, gradova i županija te savjet mladih Grada Zagreba mogu surađivati međusobno i razvijati suradnju s organiziranim oblicima djelovanja mladih u jedinicama lokalne, odnosno regionalne (područne) samouprave drugih zemalja te međunarodnim organizacijama.

SREDSTVA ZA RAD SAVJETA MLADIH

Članak 20.

(1) Jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave osiguravaju financijska sredstva za rad savjeta mladih iz članka 17. stavka 1. ovoga Zakona i iz stavka 3. ovoga članka, kao i prostor za održavanje sjednica savjeta mladih, sukladno ovom Zakonu i odluci o osnivanju savjeta mladih.
(2) Članovi savjeta mladih ne primaju naknadu za svoj rad.
(3) Članovi savjeta mladih imaju pravo na naknadu troškova vezanih za rad u savjetu mladih u skladu s odlukom o osnivanju savjeta mladih.

Članak 21.

Stručne i administrativne poslove za potrebe savjeta mladih obavljaju stručne službe predstavničkog tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 22.

Predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave osnovat će savjete mladih u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 23.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 550-01/06-01/01
Zagreb, 16. veljače 2007.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.