Pravilnik o gospodarenju otpadom

NN 23/2007 (28.2.2007.), Pravilnik o gospodarenju otpadom

ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

877

Na temelju članka 12. i članka 104. stavka 1. točka 1. Zakona o otpadu (»Narodne novine«, broj 178/04 i 111/06), ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, donosi

PRAVILNIK

O GOSPODARENJU OTPADOM

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se postupci oporabe i/ili zbrinjavanja otpada, kategorije i tehničko-tehnološki uvjeti kojima moraju udovoljavati građevine za skladištenje otpada, potrebna stručna sprema radnika za obavljanje poslova skladištenja, oporabe i/ili zbrinjavanja otpada te način vođenja i dostave podataka o gospodarenju otpadom.

Članak 2.

Pojmovi uporabljeni u ovome Pravilniku imaju sljedeće značenje:
1. »građevina za skladištenje otpada« je građevina koja služi skupljanju i privremenom smještaju te razvrstavanju i miješanju otpada u sklopu poslovnog prostora proizvođača i/ili posjednika otpada i građevina namijenjena gospodarenju otpadom, (u daljnjem tekstu: skladište otpada);
2. »reciklažno dvorište« je građevina namijenjena razvrstavanju i privremenom skladištenju posebnih vrsta otpada;
3. »očevidnik o nastanku i tijeku otpada« je ovim Pravilnikom propisana evidencija u pisanom i/ili elektronskom obliku, koju su dužni voditi svi proizvođači i posjednici otpada te sve ovlaštene osobe za gospodarenje otpadom, a sastoji se od obrasca očevidnika i svih pratećih listova za pojedinu vrstu otpada u tekućoj godini;
4. »plan gospodarenja otpadom proizvođača otpada« je propisani obrazac, kojega su proizvođači otpada dužni popunjavati i dostav­ljati za četverogodišnje razdoblje sukladno Zakonu o otpadu;
5. »prateći list« je ovim Pravilnikom propisani dokument koji se sastoji od izvornika i pet kopija, a služi kao dokument koji proizvođač i/ili posjednik otpada mora popuniti i predati uz svaku pošiljku otpada prilikom predaje ovlaštenoj osobi za gospodarenje otpadom;
6. »prijavni list« je ovim Pravilnikom propisani dokument kojega temeljem Zakona o otpadu, svaki proizvođač i posjednik otpada te svaka ovlaštena osoba za gospodarenje otpadom, mora popuniti i dostaviti nadležnom uredu u svrhu prijavljivanja ukupne količine za svaku vrstu otpada radi vođenja katastra otpada.

II. POSTUPCI OPORABE I/ILI ZBRINJAVANJA OTPADA

Članak 3.

(1) Otpad se mora obrađivati, oporabljivati i/ili zbrinjavati na način da ne ugrožava ljudsko zdravlje korištenjem postupaka koji ne štete okolišu ili mu štete u najmanjoj mogućoj mjeri.
(2) Građevina za obradu, oporabu i/ili zbrinjavanje otpada mora udovoljavati propisima o gradnji te ostalim posebnim propisima ovisno o postupku obrade, oporabe i/ili zbrinjavanja otpada i svojstvu tvari koja je sastavni dio otpada.

Članak 4.

Postupci zbrinjavanja otpada su:
– D 1        Odlaganje otpada u ili na tlo (na primjer odlagalište itd.),
– D 2        Obrada otpada na ili u tlu (na primjer biološka raz­gradnja tekućeg ili muljevitog otpada u tlu itd.),
– D 3       Duboko utiskivanje otpada (na primjer utiskivanje otpada crpkama u bušotine, iscrpljena ležišta soli, prirodne šupljine itd.),
– D 4        Odlaganje otpada u površinske bazene (na primjer odlaganje tekućeg ili muljevitog otpada u jame, bazene, lagune itd.),
– D 5       Odlaganje otpada na posebno pripremljeno odlagalište (odlaganje u povezane komore koje su zatvorene i izolirane jedna od druge i od okoliša itd.),
– D 6          Ispuštanje otpada u kopnene vode isključujući mora/oceane,
– D 7          Ispuštanje otpada u mora/oceane uključujući i ukapanje u morsko dno,
– D 8         Biološka obrada otpada koja nije specificirana drugdje u ovim postupcima, a koja za posljedicu ima konačne sastojke i mješavine koje se zbrinjavaju bilo kojim postupkom D 1 – D 12,
– D 9         Fizikalno-kemijska obrada otpada koja nije specificirana drugdje u ovim postupcima, a koja za posljedicu ima konačne sastojke i mješavine koje se zbrinjavaju bilo kojim postupkom D 1 – D 12 (na primjer isparavanje, sušenje, kalciniranje itd.),
– D 10         Spaljivanje otpada na kopnu,
– D 11         Spaljivanje otpada na moru,
– D 12         Trajno skladištenje otpada (na primjer smještaj spremnika u rudnike itd.),
– D 13         Spajanje ili miješanje otpada prije podvrgavanja bilo kojem postupku D 1 – D 12,
– D 14         Ponovno pakiranje otpada prije podvrgavanja bilo kojem od postupaka D 1 – D 13 i
– D 15      Skladištenje otpada prije primjene bilo kojeg od postupaka zbrinjavanja D 1 – D 14 (osim privremenog skladištenja otpada na mjestu nastanka, prije skupljanja).

Članak 5.

Postupci oporabe otpada su:
– R 1         Korištenje otpada uglavnom kao goriva ili drugog načina dobivanja energije,
– R 2         Obnavljanje/regeneracija otpadnog otapala,
– R 3     Recikliranje/obnavljanje otpadnih organskih tvari koje se ne koriste kao otapala (uključujući kompostiranje i druge procese biološke pretvorbe),
– R 4         Recikliranje/obnavljanje otpadnih metala i spojeva metala,
– R 5         Recikliranje/obnavljanje drugih otpadnih anorganskih materijala,
– R 6         Regeneracija otpadnih kiselina ili lužina,
– R 7         Oporaba otpadnih sastojaka koji se koriste za smanjivanje onečišćenja,
– R 8         Oporaba otpadnih sastojaka iz katalizatora,
– R 9         Ponovna prerada otpadnih ulja ili drugi načini ponovne uporabe otpadnih ulja,
– R 10       Tretiranje tla otpadom u svrhu poljoprivrednog ili ekološkog poboljšanja,
– R 11       Oporaba otpada nastalog bilo kojim postupkom R 1 do R 10,
– R 12       Razmjena otpada radi primjene bilo kojeg od postupaka oporabe R 1 do R 11 i
– R 13    Skladištenje otpada prije bilo kojeg od postupaka oporabe R 1 do R 12 (osim privremenog skladištenja otpada na mjestu nastanka, prije skupljanja).

III. KATEGORIJE I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKI UVJETI KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI GRAĐEVINE ZA SKLADIŠTENJE OTPADA

Građevine za skladištenje otpada

Članak 6.

(1) Ovisno o svojstvu otpada skladišta su:
– skladište opasnog otpada,
– skladište neopasnog otpada i
– skladište inertnog otpada.
(2) Skladište iz stavka 1. ovoga članka prema agregatnom stanju je:
– skladište krutog otpada i/ili
– skladište tekućeg otpada i/ili
– skladište plinovitog otpada.

Članak 7.

Ovisno o djelatnosti gospodarenja otpadom i mjestu nastanka otpada, skladište otpada može biti:
– reciklažno dvorište i/ili pretovarna stanica,
– skladište otpada unutar poslovnog prostora proizvođača i/ili posjednika otpada i
– skladište otpada u sklopu obavljanja djelatnosti gospodarenja otpadom.

Tehničko-tehnološki uvjeti kojima mora udovoljavati građevina za skladištenje otpada

Članak 8.

(1) Skladište neopasnog i inertnog otpada mora udovoljavati osnovnim tehničko-tehnološkim uvjetima:
– mora biti zatvoreno i natkriveno,
– mora biti izgrađeno od čvrstog materijala, potpuno zatvoreno ili ograđeni natkriveni prostor u koji je onemogućen dotok oborinskih voda,
– skladište u sklopu gospodarske djelatnosti mora biti fizički odijeljeni prostor od osnovne djelatnosti,
– otpad se mora skladištiti odvojeno po svojstvu, vrsti, i agregatnom stanju,
– podna površina skladišta mora biti nepropusna i otporna na djelovanje uskladištenog otpada,
– mora biti opremljeno tako da se spriječi rasipanje ili prolijevanje otpada, širenje prašine, buke, mirisa i drugih emisija,
– mora biti opremljeno uređajima, opremom i sredstvima za dojavu, gašenje i sprečavanje širenja požara te drugom sigurnosnom opremom sukladno posebnim propisima,
– stacionirane posude, spremnici i druga ambalaža u skladištu, mora biti izrađena tako da omogućava sigurno punjenje, pražnjenje, odzračivanje, uzimanje uzoraka te nepropusno zatvaranje i pečaćenje, a nenatkriveni spremnici moraju biti s dvostrukom stijenkom ili atestirani za skladištenje tvari koje su sastavni dio otpada,
– na uočljivom mjestu skladišta, mora biti istaknut »plan djelovanja u slučaju izvanrednoga događaja« koji sadrži sljedeće podatke: o vrstama otpada koji se skladišti; o mogućim izvanrednim događajima; ime, prezime i telefonske brojeve odgovornih osoba i njihova ovlaštenja; telefonski broj policije; telefonski broj vatrogasaca i telefonski broj hitne pomoći,
– skladište otpada mora biti označeno natpisom »Skladište otpada« s podacima o vrsti otpada koji se skladišti, ključnom broju iz kataloga otpada sukladno posebnom propisu te nazivu pravne ili fizičke osobe i o radnom vremenu.
(2) Za skladištenje tekućeg otpada osim navedenog u stavku 1. ovoga članka, mora se osigurati sabirna jama ili posuda (tankvana) obujma najmanje 10 % svih posuda koje se mogu skladištiti na pripadajućoj slijevnoj površini, s tim da njezina zapremina ne može biti manja od zapremine najveće posude ili spremnika.
(3) Za skladištenje plinovitog otpada, osim uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, moraju se osigurati posude i spremnici od otpornog materijala za sigurno punjenje, pražnjenje, uzimanje uzoraka te nepropusno zatvaranje i pečaćenje.

Članak 9.

(1) Reciklažno dvorište mora udovoljavati osnovnim tehničko-tehnološkim uvjetima:
– mora biti ograđeno,
– otvoreni spremnik mora biti u posebno ograđenom natkrivenom prostoru u koji je onemogućen dotok oborinskih voda,
– otpad se mora skladištiti odvojeno po svojstvu, vrsti, i agregatnom stanju,
– podna površina mora biti nepropusna i otporna na djelovanje uskladištenog otpada,
– mora biti opremljeno tako da se spriječi rasipanje ili prolijevanje otpada, širenje prašine, buke, mirisa i drugih emisija,
– mora biti opremljeno uređajima, opremom i sredstvima za dojavu, gašenje i sprečavanje širenja požara te drugom sigurnosnom opremom sukladno posebnim propisima,
– stacionirana posuda, spremnik i druga ambalaža, moraju biti izrađeni tako da je moguće sigurno punjenje, pražnjenje, odzračivanje, uzimanje uzoraka te nepropusno zatvaranje i pečaćenje, a nenatkriveni spremnici moraju biti s dvostrukom stijenkom ili atestirani za skladištenje tvari koje su sastavni dio otpada,
– na uočljivom mjestu mora biti istaknut »plan djelovanja u slučaju izvanrednoga događaja« koji sadrži sljedeće podatke: o vrstama otpada koji se skladišti; o mogućim izvanrednim događajima; ime, prezime i telefonske brojeve odgovornih osoba i njihova ovlaštenja; telefonski broj policije; telefonski broj vatrogasaca i telefonski broj hitne pomoći,
– mora biti označeno natpisom »Reciklažno dvorište« s podacima o vrsti otpada koji se skladišti, ključnom broju iz kataloga otpada sukladno posebnom propisu te nazivu pravne ili fizičke osobe i o radnom vremenu.
(2) Uvjeti iz stavka 1. ovoga članka, primjenjuju se i na pretovarnu stanicu (transfer stanicu).

Članak 10.

Pored tehničko-tehnoloških uvjeta iz članka 8. i članka 9. ovoga Pravilnika, u skladištu opasnog otpada te reciklažnom dvorištu i transfer stanici u kojima se skladišti i opasni otpad, a ovisno o vrsti i agregatnom stanju opasnog otpada, mora biti osigurano:
– postavljanje rasvjete s umjetnim izvorima svjetla za sigurno rukovanje opasnim otpadom,
– udovoljavanje posebnim propisima za aparate i drugu sigurnosnu opremu za skladištenje i rukovanje opasnim tvarima koje su sastojci opasnog otpada,
– izvedba energetskih, plinskih, vodovodnih, ventilacijskih i ostalih instalacija prema posebnim propisima koji uređuju skladištenje i rukovanje opasnim tvarima koje su sastojci opasnog otpada.

IV. OBAVLJANJE POSLOVA SKLADIŠTENJA, OPORABE I/ILI ZBRINJAVANJA OTPADA

 Članak 11.

(1) Odgovorna osoba u pravnoj ili fizičkoj osobi koja proizvodi ili posjeduje otpad, odgovara i za privremeno skladište otpada na mjestu nastanka.
(2) Pravna i fizička osoba koja je proizvođač i/ili posjednik otpada te posjeduje skladište otpada unutar svog poslovnog prostora i/ili posjeduje reciklažno dvorište i/ili transfer stanicu, za navedene građevine ne podliježe obvezi pribavljanja dozvole za gospodarenje otpadom sukladno Zakonu o otpadu, ali za navedene građevine mora imati uporabnu dozvolu.

Članak 12.

(1) Pravna i fizička osoba koja posjeduje skladište otpada, ovisno o djelatnosti mora:
– osigurati skladište otpada prema uvjetima iz članka 8. ili članka 9. ovoga Pravilnika,
– osigurati vozilo za potrebe unutarnjeg transporta, koje je opremljeno tako da spriječi rasipanje ili prolijevanje otpada te širenje prašine, buke i mirisa,
– osigurati posude, spremnike ili drugu ambalažu za čuvanje i prijevoz otpada koja ima natpis s podacima o proizvođaču otpada, nazivu vrste i ključnog broja otpada, a materijal mora biti otporan na djelovanje uskladištenog otpada i mora osigurati čitljivost podataka do trenutka konačne obrade, oporabe i/ili zbrinjavanja otpada,
– osigurati kapacitet građevine, uređaja i opreme za nesmetano obavljanje djelatnosti.
(2) Pravna i fizička osoba koja je ovlaštena za skladištenje opasnog otpada mora osigurati i:
– skladište otpada prema uvjetima iz članka 8. i članka 10. ovoga Pravilnika,
– neprekidni nadzor skladišta i spriječiti pristup neovlaštenim osobama i
– voditi evidenciju o izvanrednim događajima u skladištu opasnog otpada.

Članak 13.

(1) Pravna i fizička osoba koja obavlja djelatnost skupljanja, prijevoza i skladištenja komunalnog, neopasnog i inertnog otpada, mora imenovati odgovornu osobu.
(2) Odgovorna osoba za djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka, mora imati najmanje četvrti (IV.) stupanj stručne spreme tehničkog, biološkog, zdravstvenog ili sličnog smjera i godinu dana radnog iskustva u struci.
(3) Pomoćne poslove za djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka, može obavljati i radnik nižeg stupnja stručne spreme nakon poduke o načinu rada, opasnostima te mjerama zaštite i sigurnosti na radu koju provodi odgovorna osoba iz stavka 2. ovoga članka i koja o tome mora sačiniti zapisnik.

Članak 14.

(1) Pravna i fizička osoba koja obavlja djelatnost skupljanja, prijevoza i posredovanja u gospodarenju te skladištenja opasnog otpada, mora imenovati odgovornu osobu.
(2) Odgovorna osoba za djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka, mora imati najmanje četvrti (IV.) stupanj stručne spreme tehničkog, biološkog, zdravstvenog ili sličnog smjera i tri godine radnog iskustva u struci.
(3) Pomoćne poslove za djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka, može obavljati i radnik nižeg stupnja stručne spreme nakon poduke o načinu rada, opasnostima te mjerama zaštite i sigurnosti na radu koju provodi odgovorna osoba iz stavka 2. ovoga članka i koja o tome mora sačiniti zapisnik.

Članak 15.

(1) Pravna i fizička osoba koja obavlja djelatnost obrade, oporabe i/ili zbrinjavanja komunalnog, neopasnog, inertnog i opasnog otpada, mora imenovati odgovornu osobu.
(2) Odgovorna osoba za djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka, mora imati najmanje sedmi (VII./1) stupanj stručne spreme tehnič­kog, biološkog, zdravstvenog ili sličnog smjera i godinu dana radnog iskustva u struci ili šesti (VI.) stupanj stručne spreme istog smjera i tri godine radnog iskustva u struci.
(3) Pomoćne poslove za djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka, može obavljati i radnik nižeg stupnja stručne spreme nakon poduke o načinu rada, opasnostima te mjerama zaštite i sigurnosti na radu koju provodi odgovorna osoba iz stavka 2. ovoga članka i koja o tome mora sačiniti zapisnik
(4) Na odlagalištu bilo koje vrste i kategorije otpada, u svakoj radnoj smjeni mora biti zaposlena najmanje jedna osoba četvrtog (IV.) stupnja stručne spreme tehničkog smjera.

V. NAČIN VOĐENJA I DOSTAVE PODATAKA O GOSPODARENJU OTPADOM

Plan gospodarenja otpadom proizvođača otpada

Članak 16.

(1) Obrazac Plana gospodarenja otpadom proizvođača ili posjednika otpada, izrađuje se za četverogodišnje razdoblje u tri primjerka od kojih jedan zadržava proizvođač ili posjednik otpada, jedan se dostavlja nadležnom uredu, a jedan Agenciji za zaštitu okoliša.
(2) Obrazac iz stavka 1. ovoga članka, tiskan je pod oznakom PGO – PO u Dodatku I. uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Očevidnik o nastanku i tijeku otpada

Članak 17.

(1) Pravna i fizička osoba koja proizvodi, posjeduje, skuplja, prevozi, posreduje, skladišti, obrađuje, oporabljuje ili zbrinjava otpad, obvezna je za svaku vrstu otpada voditi očevidnik o nastanku i tijeku otpada sastavljen od dva dijela i to:
1. obrazac očevidnika i
2. prateći listovi za pojedinu vrstu otpada u tekućoj godini.
(2) Obrazac očevidnika iz stavka 1. točka 1. ovoga članka vodi se u pisanom i/ili elektronskom obliku i sadrži podatke o:
– pravnoj ili fizičkoj osoba koja proizvodi/posjeduje ili gospodari otpadom,
– djelatnosti i proizvodnom procesu u kojem je otpad nastao kad očevidnik vodi proizvođač/posjednik otpada,
– porijeklu otpada kad se radi o gospodarenju otpadom što se dokazuje primjerkom Pratećeg lista,
– nazivu i ključnom broju otpada sukladno katalogu otpada prema posebnom propisu,
– količini otpada koja se proizvede ili kojom se gospodari,
– načinu pakiranja, svojstvima sukladno posebnom propisu, agregatnom stanju otpada i
– predviđenom načinu obrade, oporabe, zbrinjavanja ili izvoza otpada.
(3) Prateći list u očevidniku iz stavka 1. točka 2. ovoga članka mora biti ovjeren od strane obrađivača otpada ili osobe ovlaštene za oporabu i/ili zbrinjavanje ili u prilogu mora imati odgovarajući ovjereni dokument o izvozu otpada sukladno posebnom propisu.
(4) Sadržaj i oblik obrasca očevidnika iz stavka 1. točka 1. ovoga članka tiskan je pod oznakom ONTO u Dodatku II. uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.
(5) Uputa za popunjavanje i dostavljanje obrasca ONTO nalazi se u Dodatku II. ovoga Pravilnika.

Prateći list

Članak 18.

(1) Proizvođač ili posjednik opasnog, neopasnog i inertnog otpada te skupljač ili posjednik komunalnog otpada, obvezan je uz svaku pošiljku otpada koju predaje osobi ovlaštenoj za skupljanje, prijevoz, posredovanje, obradu, oporabu ili zbrinjavanje otpada, predati ispunjeni odgovarajući obrazac Pratećeg lista.
(2) Proizvođač ili posjednik opasnog otpada istoga podrijetla, kemijskog sastava i fizikalnih osobina, namijenjenog postupcima D i R iz članka 4. i članka 5. ovoga Pravilnika osim D 15 i R 13, a kada je godišnja količina veća od jedne tone, dužan je ovlaštenoj osobi uz Prateći list predati i deklaraciju u formi izvješća o ispitivanju fizikalnih i kemijskih svojstava otpada ne stariju od godinu dana, izdano od strane akreditiranog laboratorija. Uzimanje uzoraka i ispitivanje fizikalnih i kemijskih svojstava opasnoga otpada, smiju obavljati samo akreditirani laboratoriji.
(3) Proizvođač ili posjednik opasnog otpada istoga podrijetla, kemijskog sastava i fizikalnih osobina, namijenjenog postupcima D i R iz članka 4. i članka 5. ovoga Pravilnika osim D 15 i R 13, a kada je godišnja količina manja ili jednaka jednoj toni, dužan je ovlaštenoj osobi uz Prateći list predati pod moralnom, materijalnom i krivič­nom odgovornošću, potpisanu i ovjerenu deklaraciju o fizikalnim i kemijskim svojstvima otpada na Obrascu DFKSO iz Dodatka V. ovoga Pravilnika.
(4) Deklaracija iz stavka 3. ovoga članka mora sadržavati sljedeće podatke:
1. naziv i skraćeni naziv s adresom i sjedištem proizvođača/posjednika opasnog otpada,
2. naziv djelatnosti i tehnološkog procesa iz kojega otpad potječe,
3. osnovna svojstva opasnog otpada obzirom na korištene sirovine u tehnološkom procesu te sigurnosno tehnički list za opasne tvari koje su sastavni dio opasnog otpada i
4. ključni broj iz kataloga otpada sukladno posebnom propisu.
(5) Obrasci Pratećih listova iz stavka 8. točke 1. i 2. ovoga članka, sastoje se od izvornika i pet kopija, a obrazac iz stavka 8. točke 3. ovoga članka, sastoji se od izvornika i četiri kopije te svi sadrže podatke o:
1. proizvođaču ili posjedniku otpada,
2. ključnom broju i količini otpada,
3. karakteristikama (svojstvima) i agregatnom stanju,
4. opisu otpada i procesu u kojem je otpad nastao,
5. predviđenom načinu oporabe ili zbrinjavanja,
6. vrsti prijevoznog sredstva i načinu pakiranja otpada,
7. skupljaču/prijevozniku s registracijom vozila i/ili posredniku i
8. izvozniku ili osobi ovlaštenoj za obradu, oporabu i/ili zbrinjavanje otpada.
(6) Osoba ovlaštena za skupljanje, prijevoz, posredovanje, obradu, oporabu i/ili zbrinjavanje otpada, dužna je kod preuzimanja otpada na odgovarajućem mjestu ovjeriti obrazac pratećeg lista.
(7) Osobe koje gospodare otpadom popunjavaju obrazac Pratećeg lista i postupaju s tim obrascem prema uputama koje su navedene na poleđini obrasca.
(8) Obrasci Pratećih listova iz stavka 1. ovoga članka, tiskani su u Dodatku III. uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio pod sljedećim oznakama:
1. PL – Oo – Prateći list za opasni otpad;
3. PL – No/Io – Prateći list za neopasni/inertni otpad i
4. PL – Ko – Prateći list za komunalni otpad.

Prijavni list

Članak 19.

(1) Pravna i fizička osoba koja proizvodi, posjeduje, skuplja, prevozi, posreduje, izvozi, obrađuje, oporabljuje i/ili zbrinjava otpad, dužna je godišnje podatke iz očevidnika dostavljati nadležnom uredu na obrascu Prijavnog lista.
(2) Prijavni listovi za proizvođača/posjednika, skupljača, obrađivača te ovlaštenu osobu za oporabu i/ili zbrinjavanje komunalnog i proizvodnog otpada sadrže podatke o:
1. nazivu, sjedištu, matičnom broju, djelatnosti, broju zaposlenika, kapacitetima i kontakt osobi pravne ili fizičke osobe proizvođača/posjednika komunalnog i proizvodnog otpada,
2. nazivu, ključnom broju i količini otpada nastalog u prethodnoj godini, uključivo zalihu,
3. načinu utvrđivanja količine privremeno skladištenog ili isporučenog otpada,
4. načinu interno oporabljenog i/ili zbrinutog otpada sukladno članku 4. i članku 5. ovoga Pravilnika i
5. ključnom broju i količini predanog otpada skupljaču/prijevozniku ili direktno na obradu, oporabu i/ili zbrinjavanje u Republici Hrvatskoj i/ili izvezenog otpada.
(3) Podaci iz stavka 2. ovoga članka, unose se na sljedeće obrasce:
1. Obrazac PL – PPO – Prijavni list za proizvođača/posjednika proizvodnog otpada,
2. Obrazac PL – SKO – Prijavni list za skupljanje/prijevoz/posredovanje komunalnim otpadom,
3. Obrazac PL – SPO – Prijavni list za skupljanje/prijevoz/posredovanje proizvodnim otpadom i
4. Obrazac PL – OPKO – Prijavni list za obradu, oporabu i/ili zbrinjavanje komunalnog i/ili proizvodnog otpada.
(4) Popunjeni obrazac Prijavnog lista dostavlja se nadležnom uredu, a ovjerenu kopiju prijavnog lista zadržava podnositelj prijave i dužan ju je čuvati pet godina.
(5) Upute za popunjavanje Prijavnih listova navedene su na poleđini obrazaca.
(6) Obrasci prijavnih listova, tiskani su pod navedenim oznakama iz stavka 3. ovoga članka u Dodatku IV. uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika, prestaju važiti članak 3., članak 4., članak 5., članak 10., članak 11., članak 30., članak 31. i članak 32. Pravilnika o uvjetima za postupanje s otpadom (»Narod­ne novine«, br. 123/97 i 112/01).

Članak 21.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika, prestaju važiti članak 3., članak 4., članak 5., članak 6., članak 7., članak 8., članak 9., članak 10., članak 11., članak 12., članak 13., članak 42., članak 43., članak 44., članak 45., članak 46., članak 47., članak 48., članak 49. i članak 50. Uredbe o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom (»Narodne novine«, br. 32/98).

Članak 22.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika, prestaje važiti članak 5., članak 19., članak 20., članak 21., članak 22., članak 26., članak 27., članak 28., članak 29., članak 30., članak 31., članak 32., članak 33., članak 34., članak 35., članak 36., članak 37. i članak 40. Pravilnika o vrstama otpada (»Narodne novine«, br. 27/96).

Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana nakon objave u »Narodnim novinama».

Klasa: 351-01/06-04/9
Urbroj: 531-08-07-1
Zagreb, 20. veljače 2007.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.
 

DODATAK I.

Ovim Dodatkom propisuje se oblik i sadržaj Obrasca PGO – PO – Plan gospodarenja otpadom proizvođača i/ili posjednika otpada, a popunjava se za svaku vrstu otpada koja nastaje njihovom djelat­nošću.
Uputa za popunjavanje Obrasca PGO – PO:
Ovaj obrazac popunjava se za četverogodišnje razdoblje i dostav­lja sukladno članku 12. Zakona o otpadu (»Narodne novine« br. 178/04 i 111/06).
U poglavlju I. Navode se podaci o proizvođaču/posjedniku otpada.
Upisuje se naziv proizvođača i/ili posjednika otpada, puna adresa i sjedište proizvođača i/ili posjednika otpada, matični broj te ime i brojevi s podacima kontakt osobe.
Djelatnost nastanka: upisuje se šesteroznamenkasti broj djelat­nosti iz popisa djelatnosti koje generiraju otpad prema Uredbi o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (»Narodne novine« 50/05).
Šifra procesa: upisuje se četveroznamenkasti broj šifre u okviru djelatnosti koja generira otpad prema katalogu otpada iz Uredbe o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (»Narodne novine« 50/05).
Proces nastanka: upisuje se naziv pored šifre procesa prema katalogu otpada iz Uredbe o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (»Narodne nov­ine« 50/05).
Za razdoblje od četiri godine: upisuje se od datuma popunjavanja pa do istog datuma nakon četiri godine.
U poglavlju II. Navode se podaci o vrsti i ključnom broju otpada prema katalogu otpada iz Uredbe o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (»Narodne novine« br. 50/05) te postojeće stanje i planirani trend nastajanja otpada u smislu godišnjih količina otpada s mjerama sprečavanja nastajanja, kao i postojećim te planiranim vlastitim građevinama i uređajima za gospodarenje otpadom s upisanim nazivima i adresama građevina i uređaja.
Obrazac PGO – PO, popunjava se u tri primjerka od kojih se prvi primjerak dostavlja nadležnom uredu u županiji ili Gradu Zagrebu, drugi primjerak se dostavlja Agenciji za zaštitu okoliša, a treći primjerak zadržava proizvođač/posjednik otpada.

DODATAK II.

Ovim Dodatkom propisuje se oblik i sadržaj Obrasca ONTO – Očevidnik o nastanku i tijeku otpada.
Upute za popunjavanje Obrasca ONTO:
U prvom dijelu očevidnika, stavljanjem križića u odgovarajuće polje, deklarira se pravna ili fizička osoba glede popisa djelatnosti s lijeve strane, a u produžetku se upisuje naziv tvrtke i puna adresa.
U sljedećem poglavlju se opisno ili upisivanjem križića u odgovarajući kvadratić, upisuju podaci o djelatnosti i procesu u kojem je otpad nastao, o načinu pakiranja, o svojstvima otpada sukladno posebnom propisu i o agregatnom stanju otpada, ali samo kad se radi o očevidniku koji vodi proizvođač otpada. Ovlaštene osobe za skupljanje, obradu, oporabu i/ili zbrinjavanje te izvoz otpada, popunjavaju samo tablični dio očevidnika upisivanjem količine preuzetog otpada u odgovarajuća polja i kad se radi o oporabi ili zbrinjavanju otpada, upisuju odgovarajuću oznaku postupka R ili D iz članka 5. ili članka 4. ovoga Pravilnika.
U sljedeće poglavlje upisuje se naziv vrste otpada i ključni broj prema Uredbi o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (»Narodne novine« br. 50/05).
Za svaku vrstu, odnosno ključni broj otpada potrebno je otvoriti zaseban Obrazac ONTO.
Sljedeće poglavlje je tablični dio u kojemu se ažurno upisuju sve promjene u količinama vrste otpada iz naslova, a svaku promjenu u koloni »izlaz« koja znači predaju otpada na postupke skupljanja, obrade, oporabe i/ili zbrinjavanja, mora dokazivati popunjeni i ovjereni Prateći list. U koloni koja se tiče predaje otpada na postupak R, u kvadratić iza polja za količinu, upisuje se oznaka postupka iz članka 5. ovoga Pravilnika, a u koloni koja se tiče predaje otpada na postupak D, u kvadratić iza polja za količinu, upisuje se oznaka postupka iz članka 4. ovoga Pravilnika. U kolonu za obradu otpada upisuje se količina predanog otpada isključivo u masenim jedinicama.
Posljednja kolona odnosi se na količine izvezenog otpada i tu je također potrebno svaku količinu upisanu isključivo u masenim jedinicama, pravdati odgovarajućim ovjerenim dokumentom o međunarodnom prometu otpada sukladno posebnom propisu.
Tablični dio obrasca ONTO u kojemu se upisuju promjene količina i tijek otpada, sačinjava se u onolikom broju stranica koliko je potrebno.

DODATAK III.

Ovim Dodatkom propisuje se oblik i sadržaj sljedećih obrazaca:
1. Obrazac PL – Oo – Prateći list za opasni otpad;
2. Obrazac PL – No/Io – Prateći list za neopasni/inertni otpad i
3. Obrazac PL – Ko – Prateći list za komunalni otpad.
Upute Upute za popue, nalaze se na poleđini navedenih Obrazaca.

DODATAK IV.

Ovim Dodatkom propisuje se oblik i sadržaj sljedećih obrazaca:
1. Obrazac PL – PPO – Prijavni list za proizvođača/posjednika proizvodnog otpada,
2. Obrazac PL – SKO – Prijavni list za skupljanje/prijevoz/posredovanje komunalnim otpadom,
3. Obrazac PL – SPO – Prijavni list za skupljanje/prijevoz/posredovanje proizvodnim otpadom i
4. Obrazac PL – OPKO – Prijavni list za obradu, oporabu i/ili zbrinjavanje komunalnog i/ili proizvodnog otpada.
Upute za popunjavanje, nalaze se na poleđini navedenih Obrazaca.

 

DODATAK V.

Ovim Dodatkom propisuje se oblik i sadržaj Obrasca DFKSO – deklaracija o fizikalnim i kemijskim svojstvima otpada.
Obrazac DFKSO popunjava i ovjerava proizvođač/posjednik otpada uz svaku pošiljku opasnog otpada za koju po Zakonu o otpadu nije predviđena deklaracija u formi izvješća o fizikalnim i kemijskim svojstvima otpada od strane akreditiranog laboratorija.
Obrazac DFKSO mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:
1. naziv i skraćeni naziv s adresom i sjedištem proizvođača/posjednika opasnog otpada,
2. naziv djelatnosti i tehnološkog procesa iz kojega otpad potječe,
3. osnovna svojstva opasnog otpada obzirom na korištene sirovine u tehnološkom procesu te sigurnosno-tehnički list za opasne tvari koje su sastavni dio opasnog otpada i
4. ključni broj iz kataloga otpada sukladno posebnom propisu.

UPUTA ZA POPUNJAVANJE DEKLARACIJE O FIZIKALNIM I KEMIJSKIM SVOJSTVIMA OTPADA

I. PODACI O PROIZVOĐAČU/POSJEDNIKU OTPADA – upisati ime tvrtke, punu adresu, osobu za kontakt, telefonski/fax broj i matični broj subjekta (Trgovački sud) ili matični broj obrta (Obrtni registar) te podskupinu djelatnosti;
II. PODACI O OTPADU:
1. Naziv: u predviđena polja upisati naziv (vrstu) otpada i ključni broj iza kojega je zvjezdica prema Katalogu otpada iz Uredbe o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (»Narodne novine« br. 50/05) pa upisati količinu isključivo u masenim jedinicama;
2. Djelatnost nastanka otpada: upisuje se šesteroznamenkasti broj i naziv djelatnosti iz popisa djelatnosti koje generiraju otpad prema Uredbi o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (»Narodne novine« br. 50/05);
3. Proces nastanka otpada: upisuje se četveroznamenkasti broj šifre i naziv pored broja prema katalogu otpada iz Uredbe o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (»Narodne novine« br. 50/05);
4. Opis otpada: upisati sva navedena svojstva u točki četiri na Obrascu te priložiti sigurnosno-tehnički list za sve poznate opasne tvari koje su sastavni dio opasnog otpada predmetne pošiljke.
Potpis: upisati mjesto i datum te ime osobe odgovorne za točnost podataka i rukovoditelja koji stavljaju i svoj potpis.