Pravilnik o nagradama i priznanjima Državne uprave za zaštitu i spašavanje

NN 23/2007 (28.2.2007.), Pravilnik o nagradama i priznanjima Državne uprave za zaštitu i spašavanje

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

878

Na temelju članka 36. stavka 2. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine«, broj 174/04), ravnatelj donosi

PRAVILNIK

O NAGRADAMA I PRIZNANJIMA DRŽAVNE UPRAVE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se mjerila i postupak dodjele nagrada i priznanja sudionicima zaštite i spašavanja.

Članak 2.

Državna uprava za zaštitu i spašavanje (u daljnjem tekstu: Državna uprava) dodjeljuje nagrade i priznanja za posebne zasluge u razvoju sustava zaštite i spašavanja te iskazanu osobnu požrtvovnost u provedbi zaštite i spašavanja stanovništva i materijalnih dobara.
Nagrade Državne uprave jesu:
– godišnja nagrada
– godišnja nagrada za izuzetni pothvat
– nagrada za životno djelo
– priznanje.

Članak 3.

Godišnja nagrada i nagrada za izuzetan pothvat dodjeljuje se pojedincu, pravnoj osobi ili skupini osoba za posebne zasluge u akciji ili projektu za razvoj sustava u području zaštite i spašavanja.
Svake godine može se dodijeliti do tri godišnje nagrade i do tri nagrade za izuzetan pothvat.
Nagrada za životno djelo može se dodijeliti svake godine pojedincu koji je kroz duži vremenski period postigao iznimne radne rezultate u profesionalnom radu ili drugim istaknutim aktivnostima u području zaštite i spašavanja.

Članak 4.

Godišnja nagrada i nagrada za izuzetan pothvat sastoji se od priznanja u kojem se navode podaci o nagrađenom, vrsti i razlogu nagrade i statue, koju odabire Povjerenstvo iz čl. 5. st. 1. ovog Pravilnika posebnim odabirom na temelju provedenoga javnog nad­metanja.
Nagrada za životno djelo dodjeljuje se u novčanom iznosu pored kojeg se dodjeljuje priznanje u kojem se navode podaci o nagrađenoj osobi, vrsti i iznosu nagrade, datumu i razlogu za dodjelu nagrade. Nagrada se isplaćuje na osobni račun nagrađenog u poslovnoj banci.
Visinu novčanog iznosa nagrade iz stavka 2. ovog članka utvrđuje ravnatelj Državne uprave za svaku kalendarsku godinu do iznosa u visini dvije prosječne mjesečne neto plaće isplaćene po zaposlenom u prethodnoj godini u Republici Hrvatskoj.

Članak 5.

Za postupak dodjele nagrada ravnatelj imenuje Povjerenstvo za nagrade i priznanja Državne uprave (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) na vrijeme od četiri godine. Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i šest članova, od kojih je po jedan član iz svake službe Državne uprave i Kabineta ravnatelja.
O prijedlozima za dodjelu nagrada Povjerenstvo odlučuje na sjednicama, a odluke donosi većinom glasova svih članova Povjerenstva.
O dodjeli nagrada iz članka 2. ovog Pravilnika odlučuje ravnatelj Državne uprave na prijedlog Povjerenstva.

Članak 6.

Prijedloge za dodjelu nagrada mogu dostaviti ustrojstvene jedinice Državne uprave, udruge građana i druge pravne osobe koje se bave zaštitom i spašavanjem.
Prijedlozi se dostavljaju Povjerenstvu iz čl. 5. st. 1. ovog Pravilnika u pisanom obliku, u roku koji odredi Povjerenstvo te moraju sadržavati sljedeće podatke:
– osnovne podatke o predloženim fizičkim ili pravnim osobama,
– obrazloženje razloga za dodjelu nagrada utvrđenih ovim Pravilnikom,
– opis događaja ili akcije zbog kojih se predlaže za nagradu za izuzetan pothvat,
– obrazloženje prijedloga.

Članak 7.

Mjerila za dodjelu nagrada i priznanja jesu:
– postignuti rezultati u području zaštite i spašavanja (godišnji ili višegodišnji),
– konkretni učinci u akcijama zaštite i spašavanja u kojima je predložena osoba sudjelovala,
– konkretni rezultati u zaštiti imovine u akcijama u kojima je predložena osoba sudjelovala,
– posljedice iz akcija zaštite i spašavanja na zdravlje i život predložene osobe,
– ranije dodijeljena priznanja i nagrade za doprinos u području zaštite i spašavanja.

Članak 8.

Ravnatelj Državne uprave dodjeljuje i uručuje nagrade na posebnoj svečanosti.
Godišnje nagrade i nagrada za životno djelo dodjeljuju se na svečanosti prigodom obilježavanja »Dana civilne zaštite« (Dana zaštite i spašavanja), 1. ožujka.
Godišnje nagrade za izuzetan pothvat dodjeljuju se na posebnoj svečanosti krajem kalendarske godine.

Članak 9.

Iznimno od članka 5. ovog Pravilnika, pomoćnici ravnatelja Državne uprave mogu dodijeliti godišnje najviše tri pisana priznanja pojedincu, pravnoj osobi ili skupini osoba za posebne rezultate u provedbi naročito složene zadaće operativnih službi, na temelju prethodno pribavljenog mišljenja Povjerenstva iz čl. 5. st. 1. ovog Pravilnika i uz prethodnu suglasnost ravnatelja.

Članak 10.

O dodijeljenim nagradama i priznanjima Kabinet ravnatelja Državne uprave vodi posebnu evidenciju koja sadrži podatke o nagradama, nagrađenim osobama, vremenu dodjele nagrade i razlozima za dodjelu nagrada.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/07-04/08
Urbroj: 543-01-09-01-07-1
Zagreb, 22. veljače 2007.

Ravnatelj
Đuro Poldrugač, v. r.