Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja nisu utvrđena kao standard u osnovnome zdravstvenom osiguranju

NN 25/2007 (7.3.2007.), Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja nisu utvrđena kao standard u osnovnome zdravstvenom osiguranju

MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI

921

Na temelju članka 108. stavka 1. točke 1. i stavka 2., a u vezi s člankom 12. stavcima 1. i 3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine« br. 174/2004., 92/2005.), potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, uz suglasnost ministra zdravstva i socijalne skrbi, donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA KOJA NISU UTVRĐENA KAO STANDARD U OSNOVNOME ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

1. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju uvjeti i način ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata kojima je rana, ozljeda, bolest, pogoršanje bolesti, odnosno pojava bolesti neposredna posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu, u standardu višem od onoga koji im se osigurava u osnovnome zdravstvenom osiguranju prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju i propisima donesenima na osnovi toga Zakona.
Pod zdravstvenom zaštitom iz stavka 1. ovog članka podrazumijeva se:
– potpuna medicinska rehabilitacija po osnovi bolesti, bolesnih stanja, rana i ozljeda koje nisu predviđene po osnovnome zdravstvenom osiguranju
– potrebna ortopedska i druga pomagala s pravom na potpunu ili djelomičnu nadoknadu troškova izrade ortopedskih i drugih pomagala, kada su troškovi izrade ortopedskih i drugih pomagala veći od onih koji su odobreni po osnovnome zdravstvenom osiguranju
– lijekovi s pravom na nadoknadu pokrića dijela troškova (participacija)
– odobreno liječenje u inozemstvu kada ono nije moguće u Republici Hrvatskoj, s pravom prvenstva i pravom na pratnju druge osobe, uz nadoknadu dijela troškova za drugu osobu koja prati hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata radi korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu, kada pratnja druge osobe nije odobrena od nadležnog tijela Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
– i svako drugo liječenje s pravom na nadoknadu osobnog sudjelovanja u pokriću dijela troškova liječenja (participacije).

Članak 2.

Hrvatski branitelj iz Domovinskog rata (u daljem tekstu hrvatski branitelj), ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu iz članka 1. ovog Pravilnika ako je rana, ozljeda, bolest, pogoršanje bolesti, odnosno pojava bolesti kod hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata neposredna posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu.
Članak 3.
Hrvatski branitelj ostvaruje prava na zdravstvenu zaštitu iz članka 1. ovog Pravilnika po postupku, uvjetima i na način propisan ovim Pravilnikom.

2. POSTUPAK, UVJETI I NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA

2.1. Postupak utvrđivanja činjenice je li rana, ozljeda, bolest, pogoršanje bolesti, odnosno pojava bolesti kod hrvatskog branitelja neposredna posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu

Članak 4.

Za utvrđivanje činjenice je li rana, ozljeda, bolest, pogoršanje bolesti, odnosno pojava bolesti kod hrvatskog branitelja neposredna posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu, hrvatski branitelj podnosi zahtjev nadležnom uredu državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave, odnosno nadležnom upravnom tijelu Grada Zagreba prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva (u daljem tekstu prvostupanjsko tijelo).

Članak 5.

Prvostupanjsko tijelo zahtjev sa svim dokazima upućuje Prvostupanjskome liječničkom povjerenstvu iz članka 127. stavka 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (u daljnjem tekstu: Zakon), osim ako nije drugačije propisano ovim Pravilnikom, poradi vještačenja je li rana, ozljeda, bolest, pogoršanje bolesti, odnosno pojava bolesti kod hrvatskog branitelja neposredna posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu.
Prvostupanjsko liječničko povjerenstvo iz članka 127. stavka 1. Zakona (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) o tome je li rana, ozljeda, bolest, pogoršanje bolesti, odnosno pojava bolesti kod hrvatskog branitelja neposredna posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu, donosi nalaz i mišljenje.
Na temelju nalaza i mišljenja iz stavka 2. ovoga članka, prvostupanjsko tijelo donosi rješenje, osim ako nije drugačije propisano ovim Pravilnikom.
Protiv rješenja iz stavka 3. ovog članka može se podnijeti žalba.
Žalba se podnosi Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) putem prvostupanjskog tijela.
U postupku po žalbi Ministarstvo predmet dostavlja na vještačenje Drugostupanjskome liječničkom povjerenstvu iz članka 127. stavka 2. Zakona.
Drugostupanjsko rješenje na temelju nalaza i mišljenja Drugostupanjskoga liječničkog povjerenstva iz članka 127. stavka 2. Zakona donosi Ministarstvo.
Povjerenstvo i Drugostupanjsko liječničko povjerenstvo iz članka 127. stavka 2. Zakona mogu zatražiti dopunu medicinske i druge dokumentacije, te mogu pozvati podnositelja zahtjeva na osobni pregled, a predmet mogu uputiti odgovarajućoj konzultantskoj zdravstvenoj ustanovi iz članka 2. Pravilnika o utvrđivanju zdravstvenih ustanova za vještačenje poradi vještačenja.
Prvostupanjsko tijelo je obvezno zatražiti vještačenje određeno Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvenih ustanova za vještačenje, po zahtjevima iz članka 4. ovog Pravilnika, ako medicinska dokumentacija za bolest, pojavu bolesti ili pogoršanje bolesti potječe iz razdoblja više od deset godina nakon prestanka sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, te na temelju toga vještačenja donijeti prvostupanjsko rješenje.
Postupak utvrđivanja činjenice je li rana, ozljeda, bolest, pogoršanje bolesti, odnosno pojava bolesti kod hrvatskog branitelja neposredna posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu provodi se po odredbama Zakona o općem upravnom postupku, ako nije drugačije određeno ovim Pravilnikom.

Članak 6.

Uz zahtjev iz članka 4. ovog Pravilnika, hrvatski branitelj dostavlja:
– potvrdu o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
– ovjeren preslik cjelokupne medicinske dokumentacije, a u slučaju zahtjeva po osnovi bolesti i preslik zdravstvenog kartona iz vremenskog razdoblja prije početka Domovinskog rata nadalje, ovjerenog od strane izabranog liječnika,
– potvrdu o okolnostima stradavanja (u slučaju postojanja rane ili ozljede) izdane od vojne postrojbe kojoj je hrvatski branitelj pripadao u trenutku stradavanja, odnosno njezine pravne sljednice, ili izdano od nadležnog tijela MUP-a, o vremenu, mjestu i opisu uzroka i okolnosti pod kojima je hrvatski branitelj stradao u obrani suvereniteta Republike Hrvatske,
– ratni put za hrvatskog branitelja izdan od vojne postrojbe kojoj je hrvatski branitelj pripadao (od svake postrojbe za cjelokupno vrijeme sudjelovanja u Domovinskom ratu), odnosno njezine pravne sljednice, ili izdan od nadležnog tijela Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: MUP), ili u slučaju da ratni put ne može izdati nadležna postrojba, odnosno nadležno tijelo MUP-a, kod javnog bilježnika ovjerenu izjavu neposrednog zapovjednika postrojbe kojoj je hrvatski branitelj pripadao o ratnom putu hrvatskog branitelja, u kojoj je potrebno navesti dužnosti koje je obnašao hrvatski branitelj u postrojbi i bojišnice na kojima je sudjelovao u obrani suvereniteta Republike Hrvatske,
– izjavu o tome je li podnosio zahtjev za priznavanje statusa hrvatskoga ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata po istoj osnovi po kojoj podnosi zahtjev iz članka 4. ovog Pravilnika, a kada je podnosio zahtjev za priznavanje statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, obvezan je priložiti preslik zadnjega konačnog rješenja i nalaza nadležnoga liječničkog povjerenstva kojim je zahtjev za priznavanje statusa hrvatskoga ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odbijen,
– preslik osobne iskaznice.
Dokaze o činjenicama iz evidencija koja tijela uprave i druga tijela vode po službenoj dužnosti, prvostupanjsko tijelo će u postupku pokrenutom po zahtjevu iz članka 4. ovog Pravilnika zatražiti po službenoj dužnosti, ako hrvatski branitelj iste ne dostavi uz zahtjev.

Članak 7.

Za hrvatskog branitelja koji je konačnim rješenjem ostvario pravo na invalidsku mirovinu po osnovi članka 15. stavaka 1. i 2. Zakona, smatra se da postoji utvrđena neposredna posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu za ranjavanje, ozljedu, zatočeništvo i bolest za koju je u postupku ostvarivanja prava na invalidsku mirovinu utvrđeno da je nesposobnost za rad u cijelosti ili djelomično prouzročena tim ranjavanjem, ozljedom, bolesti, pogoršanjem bolesti, odnosno pojavom bolesti nastale u obrani suvereniteta Republike Hrvatske.
Za hrvatskog branitelja kojem je konačnim rješenjem nadležnog tijela Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje priznato da je bolest, ranjavanje ili ozljeda posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu u postupku ostvarivanja prava na nadoknadu plaće za vrijeme bolovanja, smatra se da postoji utvrđena neposredna posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu za bolest, ranjavanje ili ozljedu navedenu u rečenom rješenju.

2.2. Pravo na potpunu medicinsku rehabilitaciju koje nije utvrđeno kao standard prava iz osnovnoga zdravstvenog osiguranja

Članak 8.

Hrvatski branitelj ima pravo na potpunu medicinsku rehabilitaciju koje nije utvrđeno kao standard prava iz osnovnoga zdravstvenog osiguranja.
Potpuna medicinska rehabilitacija provodi se kao početna, odnosno održavajuća bolnička medicinska rehabilitacija.
Pravo na početnu i održavajuću bolničku medicinsku rehabilitaciju hrvatski branitelj ostvaruje po odredbama Pravilnika o korištenju prava na medicinsku, odnosno fizikalnu rehabilitaciju hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata.
Za korištenje prava na potpunu medicinsku rehabilitaciju hrvatski branitelj, osim odgovarajuće dokumentacije određene člankom 7. Pravilnika o korištenju prava na medicinsku, odnosno fizikalnu rehabilitaciju hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, dostavlja i preslik konačnog rješenja iz članka 5. ili 7. ovog Pravilnika.

2.3. Pravo na ortopedska i druga pomagala koje nije utvrđeno kao standard prava iz osnovnoga zdravstvenog osiguranja

Članak 9.

Hrvatski branitelj ostvaruje pravo na ortopedska i druga pomagala koje nije utvrđeno kao standard prava iz osnovnoga zdravstvenog osiguranja, po odredbama Odluke potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske i ministrice obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.
Uz zahtjev za ostvarivanje prava na ortopedska i druga pomagala po odredbama Odluke iz stavka 1. ovog članka, hrvatski branitelj dostavlja i preslik konačnog rješenja iz članka 5. ili 7. ovog Pravilnika.
Hrvatski branitelj, u slučaju nabavke ortopedskih i drugih pomagala po propisima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, a za koje je platio obveznu participaciju, ostvaruje pravo na nadoknadu plaćene participacije na način i po postupku određenim člankom 10. ovog Pravilnika.

2.4. Pravo na lijekove i liječenje bez participacije koje nije utvrđeno kao standard prava iz osnovnoga zdravstvenog osiguranja

Članak 10.

Hrvatski branitelj ostvaruje pravo na lijekove i liječenje bez participacije na način da iznos koji je hrvatski branitelj platio na ime participacije u cijelosti nadoknađuje Ministarstvo, ako se lijekovi izdaju, odnosno liječenje poduzima za rane, ozljede, bolesti, pogoršanja bolesti, odnosno pojave bolesti kao posljedice sudjelovanja u Domovinskom ratu, za koje je posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu utvrđena rješenjem iz članka 5. ili 7. ovog Pravilnika.
Hrvatski branitelj pravo na nadoknadu plaćane participacije ostvaruje podnošenjem zahtjeva i potrebitih dokaza Ministarstvu.
Hrvatski branitelj uz zahtjev za nadoknadu troškova plaćene participacije na lijekove i liječenje podnosi potvrdu izdanu od nadležne zdravstvene ustanove, odnosno ljekarne, iz koje je vidljivo koliki je plaćeni iznos na ime participacije, dijagnoza i temelj po kojem je ostvarena zdravstvena zaštita, a podnosi i preslik konačnog rješenja iz članka 5. ili 7. ovog Pravilnika.
Zahtjev iz stavka 2. ovog članka sadrži adresu i mjesto prebivališta, te preslik važeće iskaznice zdravstvenog osiguranja, preslik osobne iskaznice, preslike medicinskih nalaza, povijesti bolesti, otpusnih pisama, uputnica i slično ovjerenih od izabranog liječnika podnositelja zahtjeva koji se odnose na ranu, ozljedu, bolest, pogoršanje bolesti, odnosno pojavu bolesti kao posljedice sudjelovanja u Domovinskom ratu, kao i broj tekućeg računa ili štedne knjižice podnositelja zahtjeva.
Ministarstvo nadoknađuje iznos ispravno plaćene participacije podnositelju zahtjeva u roku 45 dana od prijma zahtjeva, po prethodnom odobrenju koje daje Povjerenstvo za nadoknadu participacije, a kojeg će posebnom odlukom imenovati ministrica obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

2.5. Pravo prvenstva na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu s pratnjom druge osobe koje nije utvrđeno kao standard prava iz osnovnoga zdravstvenog osiguranja

Članak 11.

Hrvatski branitelj kojemu je nadležno tijelo Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje odobrilo korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu ima pravo prvenstva u korištenju zdravstvene zaštite u inozemstvu.
Hrvatski branitelj kojemu je nadležno tijelo Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje odobrilo korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu ima pravo na pratnju druge osobe koja hrvatskog branitelja prati na putovanju radi korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu (u daljem tekstu pratitelj), pod uvjetima određenima ovim Pravilnikom, u slučaju kada nadležno tijelo Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje nije odobrilo pratnju druge osobe za liječenje u inozemstvu za hrvatskog branitelja.
Ministarstvo u slučaju iz stavka 2. ovog članka nadoknađuje troškove putovanja za pratitelja do iznosa kojeg bi na ime istih troškova odobrio Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje za hrvatskog branitelja.
Osim troškova iz stavka 3. ovog članka, pravna osoba, odnosno poslodavac kod kojega je zaposlen pratitelj ima pravo na namirenje naknade plaće isplaćene pratitelju u slučaju da pratitelj koristi plaćeni dopust za vremensko razdoblje za koje je hrvatskom branitelju odobreno od nadležnog tijela Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu, računajući i vrijeme provedeno na putovanju.
Za ostvarenje prava iz ovog članka Pravilnika, uz prijedlog za naknadu troškova za pratitelja, hrvatski branitelj Ministarstvu dostavlja:
– preslik pravomoćnog rješenja o odobrenju liječenja u inozemstvu izdanog od nadležnog tijela Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje kao i preslik konačnog rješenja iz članka 5. ili 7. ovog Pravilnika, s tim da hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata dostavlja preslik konačnog rješenja o priznavanju statusa hrvatskoga ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i preslik zadnjeg nalaza nadležnoga Drugostupanjskog liječničkog povjerenstva.
Za ostvarenje prava iz stavka 3. ovog članka, uz zahtjev za nak­nadu troškova putovanja, pratitelj Ministarstvu dostavlja:
– originalnu kartu za prijevoz izdanu za pratitelja koja glasi na isto prijevozno sredstvo koje je koristio hrvatski branitelj, a po odobrenju Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje,
– preslik osobne iskaznice.
Za ostvarenje prava iz stavka 4. ovog članka, uz zahtjev za nadoknadu isplaćenog iznosa na ime plaćenog dopusta pratitelja, pravna osoba, odnosno poslodavac kod kojeg je zaposlen pratitelj, Ministarstvu dostavlja:
– potvrdu o plaćenom dopustu za pratitelja iz koje vidljivo trajanje plaćenog dopusta,
– potvrdu o iznosu isplaćene naknade za plaćeni dopust za pratitelja po osnovi pratnje hrvatskog branitelja poradi korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu.
Ministarstvo će ispravni iznos nadoknade troškova prijevoza za pratitelja i ispravni iznos nadoknade za plaćeni dopust isplatiti pratitelju, odnosno poslodavcu pratitelja, u roku 45 dana od prijma zahtjeva, na štednu knjižicu ili račun za koje broj i ostale podatke dostave u zahtjevu.
Iznos troškova prijevoza za pratitelja i iznos nadoknade za plaćeni dopust za pratitelja može se isplatiti po prethodnom odobrenju koje daje Povjerenstvo za nadoknadu troškova pratitelja za liječenje u inozemstvu, a kojeg će posebnom odlukom imenovati ministrica obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

3. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Obrazac broj 1 – Nalaz i mišljenje Prvostupanjskog liječničkog povjerenstva za pregled osoba obuhvaćenih Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Obrazac broj 2 – Nalaz i mišljenje Drugostupanjskog liječničkog povjerenstva za pregled osoba obuhvaćenih Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji tiskani su u prilogu ovog Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/05-0001/8
Urbroj: 519-04/3-07-1
Zagreb, 5. veljače 2007.

Potpredsjednica Vlade
Republike Hrvatske
ministrica obitelji, branitelja
i međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.


Obrazac broj 1


PRVOSTUPANJSKO LIJEČNIČKO
POVJERENSTVO ZA PREGLED
OSOBA OBUHVAĆENIH ZAKONOM
O PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA
IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA
NJIHOVIH OBITELJI
BROJ:     
                                                             Klasa:
                                                                            Urbroj:

DATUM:

U ___________________

Prvostupanjsko liječničko povjerenstvo za pregled osoba obuhvaćenih Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, na temelju članka 5. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji koja nisu utvrđena kao standard u osnovnome zdravstvenom osiguranju, po osnovi zahtjeva za utvrđivanje je li rana, ozljeda, bolest, pogoršanje bolesti, odnosno pojava bolesti neposredna posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu, kojeg je podnio
_______________________ iz__________, rođen_________,
(ime, ime jednog roditelja, prezime)
daje sljedeći:
 

NALAZ I MIŠLJENJE


NALAZ:

MIŠLJENJE:
Liječniko povjerenstvo je utvrdilo da rana, ozljeda, bolest, pogoršanje bolesti, odnosno pojava bolesti, Dg:_____________________
     (na latinskom i hrvatskom jeziku)

JE – NIJE neposredna posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu.
 

OBRAZLOŽENJE
 

ČLANOVI POVJERENSTVA:                                           PREDSJEDNIK
                                                                                            POVJERENSTVA
1._____________________                                               3. _________________
2._____________________           Potpis pregledane osobe:
________________________________
 Obrazac broj 2


DRUGOSTUPANJSKO LIJEČNIČKO
POVJERENSTVO ZA PREGLED
OSOBA OBUHVAĆENIH ZAKONOM
O PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA
IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA
NJIHOVIH OBITELJI
BROJ:   
                                                               Klasa:
                                                                            Urbroj:

DATUM:

U ZAGREBU_________________
Drugostupanjsko liječničko povjerenstvo za pregled osoba obuhvaćenih Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, na temelju članka 5. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja nisu utvrđena kao standard u osnovnome zdravstvenom osiguranju, po osnovi žalbe podnesene u postupku za utvrđivanje je li rana, ozljeda, bolest, pogoršanje bolesti, odnosno pojava bolesti neposredna posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu, koju je podnio
_______________________ iz__________, rođen_________,
(ime, ime jednog roditelja, prezime)
daje sljedeći:
 

NALAZ I MIŠLJENJE

NALAZ:
MIŠLJENJE:
Liječniko povjerenstvo je utvrdilo da rana, ozljeda, bolest, pogoršanje bolesti, odnosno pojava bolesti, Dg:_____________________
    (na latinskom i hrvatskom jeziku)

JE – NIJE neposredna posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu.
 

OBRAZLOŽENJE
 


ČLANOVI POVJERENSTVA:                                         PREDSJEDNIK
                                                                                          POVJERENSTVA
1._____________________                                             5. _________________
2._____________________
3._____________________
4._____________________

       

          Potpis pregledane osobe:
________________________________