Pravilnik o uvjetima za određivanje područja na kojem će se osnivati ljekarne

NN 26/2007 (12.3.2007.), Pravilnik o uvjetima za određivanje područja na kojem će se osnivati ljekarne

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

953

Na temelju članka 9. stavka 3. Zakona o ljekarništvu (»Narodne novine« br. 121/03) ministar zdravstva i socijalne skrbi po prethodno pribavljenom mišljenju Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Hrvatske ljekarničke komore donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA ODREĐIVANJE PODRUČJA NA KOJEM ĆE SE OSNIVATI LJEKARNE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti za određivanje područja na kojem će se osnivati ljekarne.

Članak 2.

Uvjeti za određivanje područja na kojem će se osnivati ljekarne jesu:
1. broj osoba osiguranih obveznim zdravstvenim osiguranjem (u daljnjem tekstu: osigurane osobe) koje provodi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) u gradu, odnosno općini na kojem se ljekarna, odnosno podružnica ljekarničke ustanove osniva,
2. međusobna udaljenost ljekarni u gradu, odnosno općini.
Iznimno od odredbe stavka 1. točke 1. ovoga članka, uvjet za određivanje područja na kojem će se osnovati ljekarna, odnosno ljekarnička jedinica ljekarničke zdravstvene ustanove u Gradu Zagrebu jest broj osiguranih osoba na području gradske četvrti.

Članak 3.

Uvjet iz članka 2. stavka 1. točke 1. i članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika označava opskrbu lijekovima putem jedne ljekarne ili podružnice ljekarničke ustanove u općini, odnosno gradu do 3.000 osiguranih osoba.
U općinama, gradovima, odnosno gradskim četvrtima Grada Zagreba s više od 3.000 osiguranih osoba, uvjet iz članka 2. stavka 1. točke 1. i članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika označava opskrbu lijekovima putem dvije ljekarne ili podružnice ljekarničke ustanove za najmanje 8.000 osiguranih osoba.
U općinama, gradovima, odnosno gradskim četvrtima Grada Zagreba s više od 3.000 osiguranih osoba treća, odnosno svaka sljedeća ljekarna ili podružnica ljekarničke ustanove može se osnovati na svakih daljnjih 5.000 osiguranih osoba, polazeći od 8.000 osiguranih osoba.

Članak 4.

Podatak o broju osiguranih osoba, na zahtjev ministra nadležnog za zdravstvo, daje Direkcija Zavoda na temelju podataka iz registra osiguranih osoba Zavoda.

Članak 5.

Ljekarna, odnosno podružnica ljekarničke ustanove može se osnivati na međusobnoj udaljenosti od najbliže postojeće ljekarne:
– u gradovima iznad 500.000 osiguranih osoba najmanje 200 metara,
– u gradovima od 100.000 do 500.000 osiguranih osoba najmanje 300 metara,
– u gradovima i općinama do 100.000 osiguranih osoba najmanje 500 metara.
Pod međusobnom udaljenošću iz stavka 2. ovoga članka smatra se udaljenost zračnom linijom između dviju ljekarni iz stavka 1. ovoga članka.
Međusobna udaljenost ljekarni iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje se geodetskom izmjerom ovlaštene osobe za obavljanje geodetskih poslova sukladno propisima o državnoj izmjeri i katastru nekretnina.

Članak 6.

Iznimno od odredbi članka 2. ovoga Pravilnika, ljekarna ili podružnica ljekarničke ustanove može se osnovati na području za koje nisu ispunjeni uvjeti iz toga članka ovoga Pravilnika, ako je cestovna udaljenost do najbliže ljekarne veća od 5 kilometara ili je najbliža ljekarna izvan granica javnog mjesnog prijevoza, pod uvjetom da se ljekarna ili podružnica ljekarničke ustanove osniva na otoku, odnosno na području određenom Zakonom o brdsko-planinskim područjima i Zakonom o područjima posebne državne skrbi.

Članak 7.

Ljekarna, odnosno podružnica ljekarničke ustanove osnovana na području općine, grada, odnosno gradske četvrti Grada Zagreba nakon prestanka rada na određenog lokaciji može nastaviti rad na drugoj lokaciji na području iste općine, grada, odnosno gradske četvrti Grada Zagreba pod uvjetom međusobne udaljenosti od najbliže postojeće ljekarne, odnosno podružnice ljekarničke ustanove određene člankom 5. ovoga Pravilnika.

Članak 8.

Postupci pri Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi koji su u tijeku u vrijeme stupanja na snagu ovoga Pravilnika nastavit će se prema propisima, odnosno aktima prema kojima je postupak i započet.

Članak 9.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima za određivanje područja na kojem će se osnivati ljekarne (»Narodne novine« br. 81/95, 31/97 i 82/00).

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/06-04/26
Urbroj: 534-07-07-3
Zagreb, 5. ožujka 2007.

Ministar
doc. dr. sc. Neven Ljubičić, v. r.