Odluka o dokazu prava gradnje autocesta i državnih cesta na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske i na općem dobru

NN 27/2007 (14.3.2007.), Odluka o dokazu prava gradnje autocesta i državnih cesta na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske i na općem dobru

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

975

Na temelju članka 10. i članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003 i 30/2004), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. ožujka 2007. godine donijela

ODLUKU

O DOKAZU PRAVA GRADNJE AUTOCESTA I DRŽAVNIH CESTA NA NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE I NA OPĆEM DOBRU

I.

Daje se suglasnost za izgradnju javnih cesta koje su aktom iz članka 5. stavka 2. Zakona o javnim cestama (»Narodne novine«, br. 180/2004 i 138/2006) razvrstane kao autoceste ili državne ceste, i kao takve predviđene važećim dokumentima prostornog uređenja, na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (šume i šumsko zemljište, te poljoprivredno zemljište), te sukladno tome daje se suglasnost i za promjenu namjene, odnosno pravnog statusa ovih nekretnina u opće dobro.

II.

Daje se suglasnost za izgradnju autocesta i državnih cesta iz toč­ke I. ove Odluke i na svim općim dobrima o kojima skrbi Republika Hrvatska i na javnim dobrima u općoj uporabi u vlasništvu Republike Hrvatske (pomorsko dobro, javne ceste, željeznička infrastruktura i javno vodno dobro).

III.

Na temelju ove Odluke, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva izdvojit će šume i šumsko zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske iz šumskogospodarske osnove.

IV.

Ova Odluka je dokaz da se ima pravo graditi u smislu propisa koji uređuju gradnju, uz priložene dokaze da su nekretnine iz točke I. i II. ove Odluke u vlasništvu Republike Hrvatske ili opće dobro o kojem skrbi Republika Hrvatska, te se na temelju nje može izdati građevinska dozvola.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 340-03/07-02/01
Urbroj: 5030116-07-1
Zagreb, 9. ožujka 2007.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.