Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima za utvrđivanje naknade šteta počinjenih ribama i drugim morskim organizmima

NN 30/2007 (21.3.2007.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima za utvrđivanje naknade šteta počinjenih ribama i drugim morskim organizmima

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

1033

Na temelju članka 54. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu »Narodne novine« br. 74/94, 57/96 i 48/05), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KRITERIJIMA ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ŠTETA POČINJENIH RIBAMA I DRUGIM MORSKIM ORGANIZMIMA

Članak 1.

U Pravilniku o kriterijima za utvrđivanje naknade šteta počinjenih ribama i drugim morskim organizmima (»Narodne novine«, br. 101/02 i 96/05 u članku 3. točki 1. riječi:
»Tuna (Thunnus thynnus)                 75 cm ili 10 kg«
zamjenjuju se riječima:
»Tuna (Thunnus thynnus)                  30 kg«
Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
»Iznimno od odredbe iz stavka 1. ne smatraju se nedoraslim primjercima tune (Thunnus thynnus) ulovljene u svrhu daljnjeg uzgoja najmanje veličine        8 kg.«

Članak 2.

U člancima 6. i 8. točkama 1. i 2. riječi »čija je veličina — dužina« zamjenjuju se riječima: »čije su veličine«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/07-01/31
Urbroj: 525-01-07-1
Zagreb, 15. ožujka 2007.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.