Pravilnik o Državnoj nagradi za šport "Franjo Bučar"

NN 30/2007 (21.3.2007.), Pravilnik o Državnoj nagradi za šport "Franjo Bučar"

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA

1035

Na temelju članka 80. stavka 6. Zakona o športu (»Narodne novine«, broj 71/06.), ministar znanosti, obrazovanja i športa donosi

PRAVILNIK

O DRŽAVNOJ NAGRADI ZA ŠPORT»FRANJO BUČAR«

Članak 1.

Pravilnikom o Državnoj nagradi za šport »Franjo Bučar« (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuju se uvjeti za dodjelu Državne nagrade za šport »Franjo Bučar« (u daljnjem tekstu: Državna nagrada), način rada Odbora Državne nagrade za šport »Franjo Bučar« (u daljnjem tekstu: Odbor Državne nagrade), način raspisivanja javnog natječaja za dodjelu Državne nagrade (u daljnjem tekstu: natječaj), način predlaganja kandidata za Državnu nagradu (u daljnjem tekstu: kandidat), postupak za dodjelu Državne nagrade, opis medalje, diplome, novčani iznos Državne nagrade i druga pitanja značajna za dodjelu Državne nagrade.

UVJETI ZA DODJELU DRŽAVNE NAGRADE

Članak 2.

Državna nagrada dodjeljuje se stručnim i javnim djelatnicima u području športa, športašima, pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju športsku djelatnost te drugim pravnim i fizičkim osobama zaslužnima za razvoj športa.

Članak 3.

(1) Državna nagrada dodjeljuje se za višegodišnje uspješno djelovanje u športu, osvajanje olimpijske medalje, iznimno znanstveno, stručno i pedagoško ostvarenje ili športsko dostignuće. Državna nagrada dodjeljuje se kao godišnja nagrada i nagrada za životno djelo. Svaka od tih nagrada može se jednom kandidatu dodijeliti samo jednom. Godišnje se može dodijeliti najviše petnaest Državnih nagrada, od toga tri nagrade za životno djelo.
(2) Uvjet za dobivanje Državne nagrade za životno djelo prethodno je dodijeljena godišnja nagrada. Ako Odbor Državne nagrade ocijeni da za to postoje opravdani razlozi i posebno ih obrazloži, Državna nagrada za životno djelo može se, iznimno, dodijeliti i kandidatu kojem prethodno nije dodijeljena godišnja nagrada.

Članak 4.

U pravilu, Državna nagrada ne može se dodijeliti posmrtno. Iznimno, ako se Državna nagrada dodjeljuje posmrtno, novčani iznos nagrade predat će se nasljednicima dobitnika prema Zakonu o nasljeđivanju, a medalja i diploma uručit će se bračnom drugu dobitnika. Ako nema bračnog druga, diploma i medalja uručit će se najstarijem nasljedniku ako se nasljednici ne dogovore drugačije. Ako dobitnik nema nasljednika ili su nasljednici nepoznati, nagrada se predaje pravnim ili fizičkim osobama koje su dale prijedlog za pokretanje postupka za dodjelu nagrade.

NATJEČAJ ZA DODJELU DRŽAVNE NAGRADE

Članak 5.

(1) Javni natječaj za dodjelu Državne nagrade raspisuje ministarstvo nadležno za poslove športa (u daljem tekstu: Ministarstvo) pod uvjetima utvrđenim ovim Pravilnikom.
(2) Natječaj se objavljuje svake godine početkom mjeseca rujna u dnevnom tisku, a traje 30 dana od dana objave.
(3) Natječajem se utvrđuje postupak predlaganja kandidata i rok za podnošenje prijedloga za dodjelu Državne nagrade (u daljnjem tekstu: prijedlog).
(4) Prijedloge mogu davati sve osobe iz sustava športa sukladno članku 5. Zakona o športu, skupine uglednih športaša i športskih djelatnika, članovi Odbora Državne nagrade pojedinačno te pojedinci građani Republike Hrvatske.

Članak 6.

(1) Prijedlog mora biti pisano obrazložen. Pisano obrazloženje mora sadržavati životopis s osobnim podacima o kandidatu odnosno naziv i sjedište kandidata, potom podatke o njegovoj djelatnosti, športskim odnosno drugim rezultatima, ostvarenjima i dostignućima u športskoj djelatnosti, odnosno stručnim, znanstvenim ili drugim ostvarenjima u športu, te druge razloge zbog kojih se predlaže za Državnu nagradu. Predlažu li se kandidati pojedinci, potrebno je navesti predlažu li se isti za godišnju nagradu ili nagradu za životno djelo.
(2) Uz prijedlog se dostavlja popis znanstvenih, stručnih ili drugih radova, športskih odličja i priznanja za djelovanje u športu te životopis kandidata s općim podacima, zanimanjem, zvanjem, statusom u ustanovi zaposlenja ili drugoj organizaciji.
(3) Ako prijedlog nije obrazložen, odnosno ako obrazloženje nema dovoljno elemenata za prosudbu ili je dostavljena dokumentacija nepotpuna, Odbor Državne nagrade može od predlagatelja zatražiti dopunu prijedloga. Predlagatelj je dužan traženu dopunu dostaviti u roku koji mu odredi Odbor Državne nagrade, a koji ne može biti dulji od pet dana. Ako u tom roku predlagatelj ne dopuni prijedlog, Odbor Državne nagrade neće razmatrati navedeni prijedlog.
(4) Prijedloge pristigle izvan roka natječaja Odbor Državne nagrade neće razmatrati.

Članak 7.

(1) Prijedlog s dokumentacijom iz članka 6. ovog Pravilnika upućuje se Odboru Državne nagrade na adresu Ministarstva.
(2) U roku od 15 dana od dana zaključenja natječaja Ministarstvo dostavlja prijedloge Odboru Državne nagrade na daljnji postupak i odlučivanje.

RAD I NAČIN ODLUČIVANJA ODBORA DRŽAVNE NAGRADE

Članak 8.

Odbor Državne nagrade, koji čine predsjednik i osam članova koje imenuje Hrvatski sabor, na sjednicama razmatra i odlučuje o dodjeli Državne nagrade, a u skladu sa Zakonom o športu i ovim Pravilnikom.

Članak 9.

(1) Predsjednik Odbora Državne nagrade (u daljnjem tekstu: predsjednik Odbora) priprema, saziva i vodi sjednice Odbora Državne nagrade. O tijeku sjednice Odbora Državne nagrade vodi se zapisnik.
(2) Poziv za sjednicu dostavlja se članovima Odbora Državne nagrade, u pravilu, najmanje pet dana prije održavanja sjednice.
(3) U slučaju odsutnosti predsjednika Odbora sjednicu vodi član Odbora Državne nagrade kojega odredi predsjednik Odbora ili kojega, ako to predsjednik Odbora ne učini, članovi Odbora Državne nagrade, nazočni na sjednici, izaberu između sebe.
(4) Odbor Državne nagrade može donositi pravno valjane odluke ako je na sjednici nazočno najmanje sedam članova, a odlučuje natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja članova Odbora Državne nagrade.
(5) Odbor Državne nagrade o prijedlozima odlučuje, u pravilu, javnim glasovanjem.
(6) Odbor Državne nagrade može donijeti odluku da se o pojedinim prijedlozima odlučuje tajnim glasovanjem.
(7) Rezultat glasovanja utvrđuje predsjednik Odbora odnosno član određen ili izabran prema stavku 3. ovoga članka. Na temelju rezultata glasovanja Odbor Državne nagrade donosi Odluku o dodjeli Državne nagrade.
(8) Član Odbora Državne nagrade koji se ne suglasi s Odlukom Odbora Državne nagrade može tražiti da se njegovo izdvojeno mišljenje s obrazloženjem unese u zapisnik sjednice.

Članak 10.

Ako je kandidat za dodjelu Državne nagrade član Odbora Državne nagrade, odnosno ako je sam dao prijedlog za dodjelu Državne nagrade, isti ne može sudjelovati u raspravi i donošenju Odluke o dodjeli Državne nagrade za koju je predložen ili za koju je dao prijedlog.

Članak 11.

(1) Prilikom razmatranja prijedloga za Državnu nagradu športašima za ostvarene športske rezultate članovi Odbora Državne nagrade mogu koristiti evidenciju Hrvatskoga olimpijskog odbora, Hrvatskog paraolimpijskog odbora, Hrvatskog športskog saveza gluhih i drugih športskih saveza nacionalne razine o rezultatima hrvatskih športaša u prošloj godini, tisak i drugo, a sve u razdoblju od dana donošenja Odluke Odbora Državne nagrade u prošloj godini do dana održavanja sjednice Odbora Državne nagrade na kojoj se odlučuje o dodjeli Državne nagrade za tekuću godinu.
(2) Prilikom razmatranja prijedloga i izbora kandidata, Odbor Državne nagrade može cijeniti i dodatne kriterije poput životne dobi kandidata pri odlučivanju o nagradi za životno djelo (u pravilu najmanje 60 godina), spektar različitih športova i športskih djelatnosti te broj nominacija.

Članak 12.

Odbor objavljuje imena nagrađenih i svečano dodjeljuje Državnu nagradu u studenom prigodom godišnjice rođenja Franje Bučara.

NOVČANI IZNOS, IZGLED MEDALJA I DIPLOME DRŽAVNE NAGRADE

Članak 13.

Visinu novčanog iznosa godišnje nagrade i nagrade za životno djelo odlukom će odrediti ministar nadležan za poslove športa (u daljnjem tekstu: ministar).

Članak 14.

(1) Državna nagrada dodjeljuje se u obliku medalje s likom Franje Bučara, posebne diplome i novačane nagrade.
(2) Medalja je rad akademskog kipara Koste Angelija Radovanija, promjera 6,5 cm. Na licu je medalje reljefni portret Franje Bučara, a na naličju grb Republike Hrvatske i natpis Nagrada »Franjo Bučar« ispod kojeg se nalazi pet olimpijskih krugova.
(3) Pozlaćena medalja dodjeljuje se nagrađenima za životno djelo, a posrebrena dobitnicima godišnje nagrade. Medalje se dodjeljuju u kožnoj kutiji crne boje (dimenzija 14 x 14 x 2,5 cm), a na kutiji je grb i natpis Republika Hrvatska te tekst Državna nagrada za šport »Franjo Bučar« s dodatkom teksta »životno djelo« za nagrađene za životno djelo.

Članak 15.

Diploma je u crnom kožnom ovitku, dimenzija 31 x 22 cm, na koricama ovitka utisnut je grb Republike Hrvatske i natpis Državna nagrada za šport »Franjo Bučar« žuto-zlatnom bojom i dodatkom »životno djelo« nagrađenima za životno djelo. Tekst diplome odgovara vrsti nagrade. Na diplomi je suhi žig Državne nagrade i potpis predsjednika Odbora.

OSTALA PITANJA I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

(1) Dodjela Državne nagrade za šport »Franjo Bučar« od nacionalnog je interesa, a sredstva potrebna za dodjelu Državne nagrade osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske.
(2) Sredstva iz stavka 1. ovog članka izdvajaju se na račun Ministarstva, a raspoređuju se na temelju odluke koju donosi ministar.

Članak 17.

Stručne, administrativne, računovodstvene i druge poslove u svezi s Državnom nagradom obavlja Ministarstvo.

Članak 18.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o Državnoj nagradi športa »Franjo Bučar« (»Narodne novine«, broj 97/99., 106/00. i 126/02.).

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 061-06/07-01/00004
Urbroj: 533-11-07-1
Zagreb, 12. ožujka 2007.

Ministar
prof. dr. sc. Dragan Primorac, v. r.