Pravilnik o vođenju registara revizorskih društava, samostalnih revizora, zajedničkih revizorskih ureda i ovlaštenih revizora

NN 32/2007 (26.3.2007.), Pravilnik o vođenju registara revizorskih društava, samostalnih revizora, zajedničkih revizorskih ureda i ovlaštenih revizora

HRVATSKA REVIZORSKA KOMORA

1065

Na temelju članka 70. stavka 1., članka 56. Zakona o reviziji (»Narodne novine« broj: 146/05) i članka 44. stavka 3. Statuta Hrvatske revizorske komore (»Narodne novine« broj: 63/06), Upravno vijeće Hrvatske revizorske komore na sjednici održanoj 5. veljače 2007. usvojilo je

PRAVILNIK

O VOĐENJU REGISTARA REVIZORSKIH DRUŠTAVA, SAMOSTALNIH REVIZORA, ZAJEDNIČKIH REVIZORSKIH UREDA I OVLAŠTENIH REVIZORA

1. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj registara koji se vode pri Hrvatskoj revizorskoj komori (u daljnjem tekstu: registar), način upisa u registre, oblik registara, postupak vođenja registara, ispravak podataka u registrima, te uporaba, osiguranje i čuvanje sadržaja registarskih podataka.

Članak 2.

(1) Hrvatska revizorska komora (u daljnjem tekstu: Komora) vodi sljedeće registre:
1. Registar revizorskih društava;
2. Registar samostalnih revizora;
3. Registar zajedničkih revizorskih ureda;
4. Registar ovlaštenih revizora.
(2) Registri se vode u elektroničkom obliku i javnosti su dostupni elektroničkim putem.

Članak 3.

Registar revizorskih društava sadrži:
1. tvrtku, adresu i registarski broj;
2. pravni oblik;
3. kontakt podatke, kontakt osobu i, ako je primjenjivo, internet-adresu;
4. adresu svih ureda u državi;
5. ime i prezime te registarski broj svih ovlaštenih revizora koji su zaposleni u revizorskom društvu, ili su s njime povezani kao partneri ili na drugi način;
6. imena i poslovne adrese svih članova/dioničara;
7. imena i poslovne adrese svih članova uprave odnosno nadzornog odbora;
8. članstvo u mreži i nazive i adrese društava članica i povezanih društava, odnosno uputa o mjestu gdje je takav podatak javno dostupan.

Članak 4.

Registar samostalnih revizora/zajedničkih revizorskih ureda sadrži:
1. tvrtku, adresu i registarski broj;
2. pravni oblik;
3. kontakt podatke, kontakt osobu i, ako je primjenjivo, internet-adresu;
4. ime i prezime te registarski broj svih ovlaštenih revizora koji su zaposleni kod samostalnog revizora ili u zajedničkom revizorskom uredu.

Članak 5.

(1) Registar ovlaštenih revizora sadrži:
1. ime i prezime, adresu i registarski broj;
2. tvrtku i adresu revizorskog društva, odnosno ime i prezime, te adresu samostalnog revizora/zajedničkog revizorskog ureda gdje je ovlašteni revizor zaposlen, odnosno s kojim je povezan kao partner ili na drugi način.
(2) Registar ovlaštenih revizora sadrži podatke posebno pod »A – aktivni« za ovlaštene revizore koji su zaposleni u revizorskim društvima, zajedničkim revizorskim uredima ili kao samostalni revizori i posebno pod »B – neaktivni« za ovlaštene revizore koji posjeduju certifikat ovlaštenog revizora, a nisu zaposleni u tim društvima.

2. ZAHTJEV ZA UPIS

Članak 6.

(1) Zahtjev za upis subjekta u pripadajući registar, podnosi Komori osoba ovlaštena za zastupanje revizorskog društva, odnosno samostalni revizor ili osoba ovlaštena za zastupanje zajedničkog revizorskog ureda, u dva istovjetna primjerka. Obrazac zahtjeva za upis u pripadajući registar sastavni je dio ovoga Pravilnika (Prilog 1 – obrazac ZU-1).
(2) Uz zahtjev se podnose u izvorniku, ovjerenom prijepisu ili ovjerenoj fotokopiji, dokumentacija navedena u članku 55. stavku 2. Zakona, odnosno koristi se dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za izdavanje dozvole za rad. Izdavanjem dozvole za rad uvjetuje se podnošenje zahtjeva za upis u pripadajući registar.
(3) Ovlašteni revizori upisuju se u registar ovlaštenih revizora na temelju zahtjeva (Prilog 2 – obrazac ZU-2) koji je sastavni dio ovog Pravilnika i izdanog certifikata.
(4) Prijem zahtjeva potvrđuje ovlaštena osoba stavljanjem otiska prijemnog štambilja u koji upisuje: datum primitka, klasifikacijsku oznaku i urudžbeni broj, te isto potvrđuje svojim potpisom.
(5) Jedan primjerak ovako potvrđenog zahtjeva vraća se stranci i ima značaj potvrde.

3. UPIS U REGISTAR

Članak 7.

O zahtjevu za upis subjekta u pripadajući registar Komora donosi rješenje koje obvezno sadrži: datum upisa i matični broj pod kojim se subjekt upisuje, naziv subjekta, sjedište, područje djelovanja, te ime i prezime osoba ovlaštenih za zastupanje, s pozivom na podatke koji su u registar upisani.

4. OBLIK REGISTARA

Članak 8.

Registri pobrojeni člankom 2. ovoga Pravilnika, sastoje se od registarskih uložaka u koje se upisuju podaci o svakom pojedinom subjektu upisa. Svaki registarski uložak obilježava se matičnim brojem subjekta upisa (MB) i poslovnim brojem pod kojim je u upisniku pojedinog registra upisana prijava za upis.

Članak 9.

Registri se vode kao jedinstvena baza podataka pri Hrvatskoj revizorskoj komori u Zagrebu.

5. MATIČNI BROJ SUBJEKTA UPISA

Članak 10.

Matični broj subjekta upisa (u daljnjem tekstu: MB) je identifikacijski broj koji se svakom subjektu upisa dodjeljuje donošenjem rješenja Komore o upisu osnivanja. MB dodjeljuje se računalom. Jednom dodijeljeni MB subjektu upisa neće se mijenjati, niti dodjeljivati nakon prestanka subjekta upisa nekom drugom subjektu upisa. Jednom subjektu upisa ne smije se dodijeliti više MB.

Članak 11.

MB sastoji se od: – dvoznamenkastoga broja iz registra Komore, kod kojega je upisano osnivanje subjekta upisa, – šesteroznamenkastoga tekućeg broja, te – jednoznamenkastoga kontrolnog broja. Dvoznamenkasti broj registra Komore određuje se abecednim redom iz naziva Komore. Tekući broj određuje se subjektima upisa po redoslijedu otvaranja registarskih uložaka počevši od 000001. Kontrolni broj određuje se postupkom »Modula 11,10 – redni broj postupka 6«, utvrđenim međunarodnom normom ISO 7064.

6. BRISANJE IZ REGISTRA KOMORE

Članak 12.

(1) Nastupanjem okolnosti iz članka 57. Zakona o reviziji (»Narodne novine« broj: 146/05, u daljnjem tekstu: Zakon), Komora donosi odluku o brisanju subjekta iz registra Komore.
(2) Odluku o brisanju subjekta iz registra, Komora dostavlja trgovačkom sudu kod kojeg je društvo upisano u sudski registar u rokovima određenim člankom 58. stavkom 2. točke 1. i 2. Zakona.
(3) O upisu u registar prestanak djelovanja subjekta, Komora donosi rješenje koje obvezno sadrži datum upisa, matični broj subjekta, naziv subjekta, sjedište, datum prestanka djelovanja subjekta, te ime i prezime osoba kojima prestaju ovlaštenja za zastupanje društva, odnosno ureda.
(4) Brisanjem iz registra Komore, revizorskom društvu ili samostalnom revizoru oduzima se dozvola za rad.
(5) Ovlašteni revizor brisat će se iz registra Komore na vlastiti zahtjev i ako je prilikom podnošenja zahtjeva za upis u registar dao neistinite podatke.

7. PRIJAVA PROMJENE PODATAKA

Članak 13.

Ovlašteni revizori, revizorska društva, samostalni revizori te zajednički revizorski uredi dužni su obavijestiti Komoru o svakoj promjeni podataka sadržanih u registrima Komore u roku osam dana od dana promjene.

8. PRIJEPISI, KOPIJE, IZVACI I POTVRDE

Članak 14.

Komora izdaje ovjerene prijepise i kopije, izvatke te potvrde o podacima upisanim u pripadajućim registrima.

Članak 15.

Potvrda o podacima iz pojedinog registra sadrži: oznaku da se radi o potvrdi, naziv registra, broj upisnika pod kojim se izdaje potvrda, podatke koji se upisuju, mjesto i datum izdavanja, pečat Komore i potpis ovlaštenog zaposlenika.

Članak 16.

(1) Izvadak iz registra (u daljnjem tekstu: izvadak) sadrži podat­ke upisane u registre koji važe na dan izdavanja, a može sadržavati i dodatne podatke iz zbirke isprava.
(2) Izvadak iz registra sadrži: MB subjekta upisa, skraćenu tvrtku ili naziv subjekta upisa sa sjedištem, upisane podatke (tvrtka, sjedište, predmet poslovanja, itd.) s rednim brojem upisa ispred svakog podatka i datumom kada je taj upis proveden, podaci o svim upisima počevši od rednog broja jedan (1) i to: a) redni broj upisa, b) poslovni broj iz registra pod kojim je doneseno rješenje o upisu, c) datum upisa i d) naziv registra koji je proveo upis.

Članak 17.

Izvadak, te ovjereni prijepis i kopija sadrže bilješku o ovjeri, koja se ovjerava štambiljom. Bilješka o ovjeri prijepisa i kopije sadrži: izreku o tome da je izvadak, prijepis ili kopija istovjetna izvorniku, naziv izdavatelja registra, mjesto i datum izdavanja, broj upisnika pod kojim je izvadak, prijepis ili kopija izdana, te potpisana od strane ovlaštene osobe.

9. OBJAVA PODATAKA

Članak 18.

Registri samostalnih revizora, zajedničkih revizorskih ureda i revizorskih društava, podaci o članovima uprave i vlasnicima revizorskih društava, te registar ovlaštenih revizora moraju biti dostupni javnosti. Registri se redovito ažuriraju i objavljuju u glasilu Komore i na internetskoj stranici Komore.

10. POSTUPAK S PRAVNIM LIJEKOVIMA

Članak 19.

Kada je podnesena žalba protiv rješenja o upisu na temelju kojeg je proveden upis u registar upisuje se zabilježba o podnošenju žalbe u dio upisa »zabilježbe«. Nakon što rješenje o upisu postane pravomoćno, datum pravomoćnosti upisuje se u pripadajući registar bez odgađanja.

Članak 20.

Žalba protiv rješenja o upisu, dostavlja se, zajedno s predmetom i potrebnim podacima iz zbirke podataka koji se odnosi na osporeni upis Upravnom vijeću Komore koje odlučuje u drugostupanjskom postupku.

11. UPISNICI I POMOĆNE EVIDENCIJE

Članak 21.

U upisnik pojedinog registra upisuju se zaprimljeni zahtjevi, priopćenja i drugi podnesci subjekta upisa, te odluke Komore. U upisnik pojedinog registra upisuju se podaci o redoslijedu postupanja sa spisom u upravnom postupku.

Članak 22.

Upisnici i pomoćne evidencije vode se u pisanom obliku, a mogu se voditi i računalom.

12. REGISTARSKI ULOŠCI

Članak 23.

Omot registarskog uloška vođenog u pisanom obliku je preklopljeni karton veličine B3 u koji se kronološkim redom ulažu potpisani ispisi važećih podataka upisanih u registre vođene računalom.

13. ZBIRKA ISPRAVA

Članak 24.

Za svaki subjekt upisa u posebnom omotu i pod istim MB pod kojim je upisan u registru vodi se zbirka isprava koja sadrži prijavu za upis, dokaze priložene uz prijavu, sva rješenja i zaključke donesene o upisima, te sve ostale dokaze za koje je propisano odlaganje u zbirku isprava po redoslijedu primitka.

Članak 25.

U isti omot zbirke isprava ulažu se odvojeno isprave koje se mogu razgledati i prepisivati i za koje se može tražiti izvadak bez navođenja pravnog interesa od isprava koje sadrže podatke za čiji uvid je potrebno dokazati postojanje pravnog interesa, a koje se ulažu u omot s oznakom »nejavno«.

14. DOSTUPNOST PODATAKA UPISANIH U REGISTRE VOĐENE RAČUNALOM

Članak 26.

Dostupnost podataka iz registara Komora osigurava uporabom kodova prema međunarodnoj normi ISO 8859-2.

Članak 27.

Dostupnost bazi podataka iz članaka 3., 4. i 5. ovoga Pravilnika mora se omogućiti 24 sata dnevno i svakog dana u godini, osim u dane mjesečnog ili godišnjeg održavanja, odnosno provjere rada sustava.

15. SIGURNOST I ČUVANJE PODATAKA

Članak 28.

Komora je dužna provoditi mjere osiguranja, zaštite i pohranjivanja podataka iz registara, zbirke isprava, upisnika, te ostalih evidencija vođenih računalom, te je dužna provoditi mjere održavanja i provjere ispravnosti rada računalno-komunikacijskog sustava.

Članak 29.

Predsjednik Komore svojom odlukom određuje sredstva zaštite i ovlaštene osobe za provedbu zaštite pristupa računalno-komunikacijskom sustavu za vođenje registara. Mjere, uvjeti i sredstva zaštite smatraju se službenom tajnom i za njihovu uporabu i rukovanje odgovaraju predsjednik i tajnik Komore, te zaposlenici koji su ovlašteni voditi registre.

16. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01-01/07-01/1
Urbroj: 442-01-07-01
Zagreb, 5. veljače 2007.

Predsjednica
Hrvatske revizorske komore
Ana Krivičić, dipl. oec., v. r.

PRILOG 1
 

Obrazac ZU 1

Na temelju članka 56. Zakona o reviziji (»Narodne novine« broj: 146/05) i članka 6. Pravilnika o vođenju registara revizorskih društava, samostalnih revizora, zajedničkih revizorskih ureda i ovlaštenih revizora podnosi se

ZAHTJEV ZA UPIS U REGISTAR REVIZORSKIH DRUŠTAVA, SAMOSTALNIH REVIZORA I ZAJEDNIČKIH REVIZORSKIH UREDA

Za potrebe upisa u registar koji vodi Hrvatska revizorska komora daju se sljedeći podaci:
 

01.

NAZIV DRUŠTVA

02.

SKRAĆENI NAZIV DRUŠTVA

03.

ŠIFRA DJELATNOSTI

04.

MATIČNI BROJ SUBJEKTA

05.

MATIČNI BROJ (POREZNI)

06.

PRAVNI OBLIK I AKT O OSNIVANJU (PRILOŽITI)

07.

SJEDIŠTE (MJESTO)

08.

POŠTANSKI BROJ

09.

ADRESA

10.

ADRESA SVIH UREDA U DRŽAVI

11.

TELEFON; TELEFAKS

12.

E-MAIL I OSOBA ZA KONTAKT

13.

IME I PREZIME TE REGISTARSKI BROJ SVIH OVLAŠTENIH REVIZORA KOJI SU ZAPOSLENI U REVIZORSKOM DRUŠTVU (povezani kao partneri ili na drugi način)

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 

10.

 

11.

 

12.

14.

IMENA I POSLOVNE ADRESE SVIH ČLANOVA/DIONIČARA

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 

10.

 

11.

 

12.

15.

IMENA I POSLOVNE ADRESE SVIH ČLANOVA UPRAVE  ODNOSNO NADZORNOG ODBORA

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 

10.

 

11.

 

12.

16.

ČLANSTVO U MREŽI I NAZIVI I ADRESE DRUŠTAVA ČLANICA I POVEZANIH DRUŠTAVA, ODNOSNO MJESTO GDJE JE TAKAV PODATAK  JAVNO DOSTUPAN

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

Napomena:
– pod rednim brojem 13. daju se podaci samo o ovlaštenim revizorima koji su u društvu zaposleni.
– zahtjev potpisuje imenom i prezimenom te ovjerava pečatom odgovorna osoba za zastupanje pravne osobe (direktor, predsjednik uprave društva ili prokurator).

           Datum:                                                  Potpis i pečat:
__________________                            __________________

 

PRILOG 2

Obrazac ZU 2

Na temelju članka 56. Zakona o reviziji (»Narodne novine« broj 146/05) i članka 6. Pravilnika o vođenju registara revizorskih društava, samostalnih revizora, zajedničkih revizorskih ureda i ovlaštenih revizora podnosi se

ZAHTJEV ZA UPIS U REGISTAR OVLAŠTENIH REVIZORA

Za potrebe upisa u registar koji vodi Hrvatska revizorska komora daju se sljedeći podaci:
 

1.

IME

 

2.

PREZIME

 

3.

MJESTO STANOVANJA I POŠTANSKI BROJ

 

4.

ADRESA

 

5.

DATUM ROĐENJA

 

6.

BROJ OSOBNE ISKAZNICE /IZDAVATELJ

 

7.

TELEFON (KUĆNI)

 

8.

TELEFON (POSLOVNI)

 

9.

MOBITEL

 

10.

E- MAIL

 

11.

BROJ CERTIFIKATA

 

12.

DATUM IZDAVANJA CERTIFIKATA

 

13.

NAZIV IZDAVATELJA CERTIFIKATA

 

14.

NAZIV I ADRESA REVIZORSKOG DRUŠTVA U KOJEM JE OVLAŠTENI REVIZOR ZAPOSLEN

 

15.

NAZIV I ADRESA SAMOSTALNOG REVIZORA/ZAJEDNIČKOG REVIZORSKOG UREDA U KOJEM JE OVLAŠTENI REVIZOR ZAPOSLEN

 

16.

ZAPOSLEN U DRUGOJ ORGANIZACIJI

 

Napomena: zahtjev potpisuje imenom i prezimenom ovlašteni revizor, a potpis mora biti javnobilježnički ovjeren. Po ovlaštenju zahtjev može podnijeti i revizorsko društvo u kojem je revizor zaposlen te ga u svoje ime potpisati.

           Datum:                                                  Potpis i pečat:
__________________                            __________________