Uredba o naknadama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije

NN 33/2007 (28.3.2007.), Uredba o naknadama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1079

Na temelju članka 28. stavka 3. Zakona o energiji (»Narodne novine«, br. 68/2001 i 177/2004), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. ožujka 2007. godine donijela

UREDBU

O NAKNADAMA ZA POTICANJE PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I KOGENERACIJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom određuje se način korištenja, visina, obračun, prikupljanje, raspodjela i plaćanje naknade za poticanje proizvodnje električne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja (u daljnjem tekstu: naknada za poticanje), sukladno strateškim ciljevima Republike Hrvatske koji se odnose na udio obnovljivih izvora energije i kogeneracije u ukupnoj potrošnji električne energije, vodeći računa o stanju na energetskom tržištu Republike Hrvatske i troškovima proizvodnje električne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovoj Uredbi imaju značenja utvrđena Zakonom o energiji i Zakonom o tržištu električne energije.

II. KORIŠTENJE NAKNADE ZA POTICANJE

Članak 3.

Sredstva naknade za poticanje koriste se za isplatu poticajne cijene povlaštenim proizvođačima za isporučenu električnu energiju sukladno odredbama tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije.

Članak 4.

(1) Sredstva naknade za poticanje koriste se i za financiranje poslova koje operator tržišta obavlja u sustavu poticanja proizvodnje električne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja.
(2) Ministarstvo utvrđuje iznos te nadzire obračun, isplatu i trošenje sredstava iz stavka 1. ovoga članka.
(3) Operator tržišta određuje poslovnu banku koja će pratiti poslovanje operatora tržišta u sustavu poticanja proizvodnje električne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja.

Članak 5.

(1) Sredstva naknade za poticanje koriste se i za plaćanje troškova uravnoteženja elektroenergetskog sustava nastalih zbog odstupanja u vrijednostima planirane i proizvedene električne energije iz postrojenja povlaštenih proizvođača koji imaju pravo na poticajnu cijenu, sukladno odredbama tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije.
(2) Obračun i plaćanje troškova iz stavka 1. ovoga članka obav­lja operator tržišta sukladno odredbama Pravila o uravnoteženju elektroenergetskog sustava.

III. VISINA NAKNADE ZA POTICANJE

Članak 6.

(1) Naknada za poticanje za 2007. godinu iznosi 0,0089 kn/kWh.
(2) U razdoblju do 2010. godine naknada za poticanje iznosi po godinama:
– za 2008. godinu: 0,0198 kn/kWh;
– za 2009. godinu: 0,0271 kn/kWh;
– za 2010. godinu: 0,0350 kn/kWh.
(3) U naknadu za poticanje nije uključen porez na dodanu vrijednost.

Članak 7.

Operator tržišta predlaže Ministarstvu promjenu visine naknade za poticanje iz članka 6. ove Uredbe ukoliko sredstva prikupljena iz naknade za poticanje nisu dostatna, odnosno prelaze iznos potreban za:
– izvršavanje ugovornih obveza operatora tržišta prema povlaštenim proizvođačima električne energije koji imaju pravo na poticajnu cijenu električne energije,
– financiranje poslova koje operator tržišta obavlja u sustavu poticanja proizvodnje električne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja,
– plaćanje troškova uravnoteženja elektroenergetskog sustava nastalih zbog odstupanja u vrijednostima planirane i proizvedene električne energije iz postrojenja povlaštenih proizvođača koji imaju pravo na poticajnu cijenu.

IV. PRIKUPLJANJE, OBRAČUN I PLAĆANJE NAKNADE

Članak 8.

(1) Operator tržišta prikuplja naknadu za poticanje od opskrb­ljivača tarifnih kupaca i opskrbljivača povlaštenih kupaca sukladno članku 30. stavku 1. podstavku 8. Zakona o tržištu električne energije.
(2) Operator tržišta sa svakim pojedinim opskrbljivačem sklapa ugovor kojim će se detaljno urediti sva međusobna prava i obveze u svezi s prikupljanjem naknade za poticanje, uključujući i obvezu opskrbljivača da izda operatoru tržišta jamstva radi osiguranja naplate naknade iz stavka 1. ovoga članka.
(3) Operator tržišta obračunava i razdjeljuje sredstva prikupljena od naknade za poticanje na proizvođače električne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja, na temelju sklopljenih ugovora o otkupu električne energije sukladno članku 30. stavku 1. podstavku 10. Zakona o tržištu električne energije.
(4) Sredstva prikupljena od naknade za poticanje ne smatraju se prihodom operatora tržišta, osim u dijelu financiranja poslova sukladno članku 4. ove Uredbe.

Članak 9.

(1) Naknadu za poticanje plaća kupac električne energije (tarifni kupac i povlašteni kupac).
(2) Naknada za poticanje predstavlja dodatak na cijenu električ­ne energije za tarifne kupce ili za povlaštene kupce.
(3) Opskrbljivač električnom energijom je obvezan u računu koji dostavlja kupcu za prodanu električnu energiju, kao posebnu stavku, naznačiti iznos ukupne naknade za poticanje.
(4) Iznos ukupne naknade iz stavka 3. ovoga članka je umnožak iznosa naknade u kn/kWh i ukupno obračunate potrošnje u kWh i iskazuje se u kunama te predstavlja ukupan iznos koji kupac plaća za poticanje proizvodnje električne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja.
(5) Sredstva prikupljena s naslova naknade za poticanje koja nisu tijekom godine razdijeljena sukladno odredbama ove Uredbe u istu svrhu će se koristiti tijekom sljedeće kalendarske godine.
(6) Prava i obveze operatora tržišta i opskrbljivača električnom energijom koja se odnose na dostavu podataka o ukupnoj mjesečnoj prodaji električne energije kupcima, ispostavu računa za naplatu naknade za poticanje te rok plaćanja naknade za poticanje uređuje tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije.

Članak 10.

Operator tržišta dužan je:
– najmanje jednom godišnje Ministarstvu podnijeti izvješće o prikupljanju, obračunu i razdiobi sredstava prikupljenih na temelju ove Uredbe i tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije i
– najmanje jednom godišnje izvijestiti javnost putem sredstava javnog informiranja o prikupljaju i plaćanju naknada za poticanje.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Ova Uredba stupa na snagu 1. srpnja 2007. godine, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-02/07-01/02
Urbroj: 5030114-07-1
Zagreb, 22. ožujka 2007.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.