Uredba o minimalnom udjelu električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije čija se proizvodnja potiče

NN 33/2007 (28.3.2007.), Uredba o minimalnom udjelu električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije čija se proizvodnja potiče

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1080

Na temelju članka 26. stavka 4. Zakona o tržištu električne energije (»Narodne novine«, broj 177/2004), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. ožujka 2007. godine donijela

UREDBU

O MINIMALNOM UDJELU ELEKTRIČNE ENERGIJE PROIZVEDENE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I KOGENERACIJE ČIJA SE PROIZVODNJA POTIČE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Uredbom se propisuje minimalni udio električne energije proizvedene iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja čija se proizvodnja potiče, te određuju ciljevi Republike Hrvatske u proizvodnji električne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja.
(2) Cilj iz stavka 1. ovog članka iskazuje se kroz minimalni udio električne energije proizvedene iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja u ukupnoj potrošnji električne energije, čija se proizvodnja potiče na način i pod uvjetima utvrđenim posebnim propisima.
(3) Ova Uredba se ne primjenjuje na električnu energiju proizvedenu u hidroelektranama instalirane snage veće od 10 MW te na električnu energiju proizvedenu u kogeneracijskim postrojenjima u kategoriji javnih toplana koja proizvode električnu i toplinsku energiju radi opskrbe kupaca, a ne za vlastite potrebe.

Članak 2.

(1) Proizvodnja električne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja se potiče sve dok se tehnološkim razvojem opreme i razvojem tržišta električne energije ne stvore uvjeti za plasman i prodaju električne energije proizvedene iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja na otvorenom tržištu električne energije.
(2) Pravo na poticajnu cijenu za proizvodnju električne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja primjenom tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije mogu ostvariti energetski subjekti koji su na temelju rješenja Agencije stekli status povlaštenog proizvođača električne energije.
(3) Minimalni udio električne energije određen ovom Uredbom predstavlja osnovu za određivanje dinamike ulaska u pogon povlaštenih proizvođača električne energije čija se proizvodnja potiče te za sklapanje ugovora o otkupu električne energije s operatorom tržišta.
(4) Svu električnu energiju koju proizvedu povlašteni proizvođači električne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja, a čija se proizvodnja potiče, otkupljuje operator tržišta, odnosno preuzima svaki pojedini opskrbljivač na način i pod uvjetima propisanim ovom Uredbom.

Članak 3.

(1) Izrazi koji se koriste u ovoj Uredbi imaju značenja utvrđena Zakonom o energiji i Zakonom o tržištu električne energije.
(2) U smislu ove Uredbe ukupna potrošnja električne energije predstavlja ukupnu proizvodnju električne energije u Republici Hrvatskoj uvećanu za uvoz i umanjenu za izvoz, a određena je energetskom bilancom koju donosi Vlada Republike Hrvatske.

II. ODREĐIVANJE MINIMALNOG UDJELA

Članak 4.

(1) Do 31. prosinca 2010. godine minimalni udio električne energije proizvedene iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije čija se proizvodnja potiče, iznosit će 5,8% u ukupnoj potrošnji električne energije.
(2) Do 31. prosinca 2010. godine minimalni udio električne energije proizvedene iz kogeneracijskih postrojenja čija se proizvodnja potiče i isporučene u prijenosnu, odnosno distribucijsku mrežu iznosit će 2,0% u ukupnoj potrošnji električne energije.

Članak 5.

(1) Povlašteni proizvođač električne energije dostavlja do 31. listopada tekuće godine operatoru tržišta mjesečne i godišnje planove proizvodnje električne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja, za prosječne meteorološke uvjete, te očekivanja u mjesečnim odstupanjima proizvodnje električne energije temeljem mjerenja na osnovi kojih je utvrđen potencijal obnovljivog izvora energije, značajki proizvodnog procesa u kogeneracijskim postrojenjima i drugih relevantnih podataka. Povlašteni proizvođač dužan je detaljno obraditi moguća odstupanja proizvodnje i s proračunom vjerojatnosti ostvarenja pojedinih planova proizvodnje.
(2) Operator tržišta dostavlja Ministarstvu do 15. studenoga tekuće godine mjesečne i godišnje planove proizvodnje električne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja za sve povlaštene proizvođače električne energije s kojima je sklopio ugovore o otkupu električne energije.
(3) Ministar, u svrhu ostvarenja cilja iz članka 4. ove Uredbe, i na temelju podataka iz stavka 2. ovog članka, određuje godišnji postotak električne energije proizvedene iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja u ukupnoj potrošnji električne energije.

Članak 6.

Operator tržišta sklapa ugovore o otkupu električne energije s povlaštenim proizvođačima električne energije, koji prema posebnim propisima imaju pravo na poticajnu cijenu za proizvodnju električne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja, sve dok ukupna planirana proizvodnja električne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja ne dosegne minimalni udio propisan u članku 4. ove Uredbe.

III. OBVEZE OPSKRBLJIVAČA

Članak 7.

(1) Operator tržišta sa svakim pojedinim opskrbljivačem električne energije sklapa ugovor kojim će se detaljno urediti sva međusobna prava i obveze u svezi s preuzimanjem, obračunom i naplatom pripadajućeg udjela električne energije proizvedene iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja uključujući i obvezu opskrbljivača da izda operatoru tržišta odgovarajuća jamstva radi osiguranja naplate.
(2) Operator tržišta utvrđuje udio električne energije, koji je obvezan preuzeti pojedini opskrbljivač, prema njegovom, u postot­ku izraženom, udjelu u ukupnoj opskrbi električnom energijom u Republici Hrvatskoj.
(3) Udio svakog opskrbljivača utvrđuje se na mjesečnoj i godišnjoj razini, vodeći računa o mogućim oscilacijama u proizvodnji električne energije koje su posljedica ovisnosti proizvodnje električ­ne energije o klimatskim uvjetima.
(4) Pri utvrđivanju obveze pojedinog opskrbljivača, operator tržišta razmatra odvojeno odgovarajući udio električne energije proizvedene iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i udio električne energije proizvedene iz kogeneracijskih postrojenja.

Članak 8.

(1) Pojedinačnu obvezu opskrbljivača iz članka 7. ove Ured­be, za sljedeću kalendarsku godinu, utvrđuje operator tržišta do 30. studenoga tekuće godine, na temelju relevantnih podataka koje operatoru tržišta dostavljaju operator prijenosnog sustava i operator distribucijskog sustava za razdoblje od 1. siječnja do 31. listopada tekuće godine.
(2) Relevantni podaci iz stavka 1. ovog članka odnose se na ukupno ostvarenu opskrbu električnom energijom i udio pojedinog opskrbljivača u ukupno ostvarenoj opskrbi električnom energijom.
(3) U slučaju promjene u udjelima opskrbljivača u ukupnoj opskrbi električnom energijom ili pojave novog opskrbljivača na tržištu električne energije tijekom kalendarske godine, operator tržišta će u roku od 30 dana od dana dostave ugovora o opskrbi odrediti nove minimalne udjele i pojedinačne obveze za sve opskrbljivače.
(4) Pripadajući udio novog opskrbljivača u ukupnoj opskrbi električnom energijom odredit će se prema podacima iz dostavljenog ugovora o opskrbi.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

(1) Prva godina za koju će ministar odrediti godišnji postotak električne energije iz članka 5. stavka 3. ove Uredbe je 2008. godina.
(2) Za 2007. godinu godišnji postotak električne energije proizvedene iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije iz članka 5. stavka 3. ove Uredbe iznosi 1,8% u ukupnoj potrošnji električne energije.
(3) Za 2007. godinu godišnji postotak električne energije iz kogeneracijskih postrojenja iz članka 5. stavka 3. ove Uredbe, isporučene u prijenosnu, odnosno distribucijsku mrežu iznosi 0,6% u ukupnoj potrošnji električne energije.

Članak 10.

Ova Uredba stupa na snagu 1. srpnja 2007. godine, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-02/07-01/03
Urbroj: 5030114-07-1
Zagreb, 22. ožujka 2007.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.