Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije

NN 33/2007 (28.3.2007.), Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1082

Na temelju članka 28. stavka 3. Zakona o energiji (»Narodne novine«, br. 68/2001 i 177/2004), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. ožujka 2007. godine donijela

TARIFNI SUSTAV

ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I KOGENERACIJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Tarifnim sustavom za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (u daljnjem tekstu: Tarifni sustav) određuje se pravo povlaštenih proizvođača električne energije na poticajnu cijenu električne energije koju operator tržišta plaća za isporučenu električnu energiju proizvedenu iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja, sukladno članku 26. stavku 5. Zakona o energiji.
(2) Ovim Tarifnim sustavom se utvrđuju tarifne stavke i visina tarifnih stavki za električnu energiju proizvedenu iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja, ovisno o vrsti izvora, snazi i drugim elementima isporučene električne energije, kao i način i uvjeti primjene tih elemenata.
(3) Ovaj Tarifni sustav temelji se na opravdanim troškovima poslovanja, izgradnje, zamjene, rekonstrukcije te održavanja postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja te razumnom povratu sredstava od investicije.

Članak 2.

(1) Izrazi koji se koriste u ovom Tarifnom sustavu imaju značenja utvrđena Zakonom o energiji i Zakonom o tržištu električne energije.
(2) U ovom se Tarifnom sustavu koriste i izrazi koji u smislu ovoga Tarifnog sustava imaju sljedeća značenja:
1. instalirana snaga postrojenja – zbroj nazivnih snaga svih generatora u postrojenju,
2. naknada za poticanje proizvodnje električne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja (u daljnjem tekstu: naknada za poticanje) – dodatak na cijenu električne energije za sve kupce, koji se koristi za poticanje proizvodnje električne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja, a iskazuje se u kn/kWh,
3. nazivna snaga – trajna snaga proizvodne jedinice prema kojoj je jedinica naručena i projektirana. Podatak o električnoj ili toplinskoj nazivnoj snazi naznačen je na nazivnoj (tvorničkoj) pločici generatora električne energije ili topline ili se nalazi u tehničkoj specifikaciji koju izrađuje proizvođač,
4. poticajna cijena – cijena koja se plaća proizvođaču električne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja za vrijeme trajanja ugovora o otkupu električne energije, a iskazuje se u kn/kWh,
5. projekt korištenja obnovljivog izvora energije i kogeneracije (u daljnjem tekstu: projekt) – priprema, izgradnja i korištenje postrojenja koje koristi obnovljive izvore energije ili kogeneraciju,
6. prosječna proizvodna cijena električne energije (PPC) – cijena koju operator tržišta koristi za obračun električne energije proizvedene iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja,
7. ukupna naknada – ukupan iznos koji plaća svaki kupac za poticanje proizvodnje električne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja. Dobiva se kao umnožak naknade i ukupno obračunate potrošnje u kWh, a iskazuje u kunama.

II. POTICAJNA CIJENA ZA ISPORUČENU ELEKTRIČNU ENERGIJU IZ POSTROJENJA KOJA KORISTE OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE I KOGENERACIJU

Članak 3.

Pravo na poticajnu cijenu stječe proizvođač električne energije koji koristi obnovljive izvore energije, odnosno kogeneraciju za proizvodnju električne energije pod uvjetom da je:
1. ishodio rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije sukladno članku 8. stavku 2. Zakona o tržištu električne energije te
2. sklopio s operatorom tržišta ugovor o otkupu električne energije sukladno članku 30. stavku 1. podstavku 9. Zakona o tržištu električne energije.

Članak 4.

(1) Ovim Tarifnim sustavom se utvrđuju tarifne stavke i visine tarifnih stavki (C) izražene u kn/kWh za isporučenu električnu energiju iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije za sljedeće grupe postrojenja:
1. Postrojenja priključena na distribucijsku mrežu koja koriste obnovljive izvore energije za proizvodnju električne energije instalirane električne snage do uključivo 1 MW
 

Tip postrojenja

C

a. sunčane elektrane

 

a.1. sunčane elektrane instalirane snage do uključivo 10 kW

3,40

a.2. sunčane elektrane instalirane snage veće od 10 kW do uključivo 30 kW

3,00

a.3. sunčane elektrane instalirane snage veće od 30 kW

2,10

b. hidroelektrane

0,69

c. vjetroelektrane

0,64

d. elektrane na biomasu

 

d.1. kruta biomasa iz šumarstva i poljoprivrede (granjevina, slama, koštice…)

1,20

d.2. kruta biomasa iz drvno-prerađivačke industrije (kora, piljevina, sječka...)

0,95

e. geotermalne elektrane

1,26

f. elektrane na bioplin iz poljoprivrednih nasada (kukuruzna silaža...) te organskih ostataka i otpada iz poljoprivrede i prehrambeno-prerađivačke industrije (kukuruzna silaža, stajski gnoj, klaonički otpad, otpad iz proizvodnje biogoriva…)

1,20

g. elektrane na tekuća biogoriva

0,36

h. elektrane na deponijski plin i plin iz postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda

0,36

i. elektrane na ostale obnovljive izvore (morski valovi, plima i oseka...)

0,60

2. Postrojenja priključena na prijenosnu ili distribucijsku mrežu koja koriste obnovljive izvore energije za proizvodnju električne energije instalirane električne snage veće od 1 MW
 

Tip postrojenja

C

a. hidroelektrane instalirane snage do uključivo 10 MW

 

- energija do uključivo 5000 MWh proizvedenih u kalendarskoj godini

0,69

- energija za više od 5000 MWh do uključivo 15000 MWh proizvedenih u kalendarskoj godini

0,55

- energija za više od 15000 MWh proizvedenih u kalendarskoj godini

0,42

b. vjetroelektrane

0,65

c. elektrane na biomasu

 

c.1. kruta biomasa iz šumarstva i poljoprivrede (granjevina, slama, koštice…)

1,04

c.2. kruta biomasa iz drvno-prerađivačke industrije (kora, piljevina, sječka i…)

0,83

d. geotermalne elektrane

1,26

e. elektrane na bioplin iz poljoprivrednih nasada (kukuruzna silaža...) te organskih ostataka i otpada iz poljoprivrede i prehrambeno-prerađivačke industrije (kukuruzna silaža, stajski gnoj, klaonički otpad, otpad iz proizvodnje biogoriva…)

1,04

f. elektrane na tekuća biogoriva

0,36

g. elektrane na deponijski plin i plin iz postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda

0,36

h. elektrane na ostale obnovljive izvore (morski valovi, plima i oseka…)

0,50

(2) Za kogeneracijska postrojenja utvrđuju se tarifne stavke i visine tarifnih stavki (C) izražene u kn/kWh za isporučenu električnu energiju za vrijeme trajanja više (VT) i niže (NT) dnevne tarifne stavke. Trajanje VT i NT određeno je tarifnim sustavom za proizvodnju električne energije. Električna energija se mora proizvesti u kogeneracijskom procesu na način utvrđen propisom koji uređuje stjecanje statusa povlaštenog proizvođača.

 

C

VT

NT

Kogeneracijska postrojenja instalirane električne snage do uključivo 50 kW, tzv. mikrokogeneracije te sva kogeneracijska postrojenja koje koriste gorivne ćelije na vodik

0,61

0,32

Kogeneracijska postrojenja instalirane električne snage veće od 50 kW do uključivo 1 MW, tzv. male kogeneracije

0,51

0,26

Kogeneracijska postrojenja instalirane električne snage veće od 1 MW do uključivo 35 MW, tzv. srednje kogeneracije priključene na distribucijsku mrežu

0,44

0,22

Kogeneracijska postrojenja instalirane električne snage veće od 35 MW, tzv. velike kogeneracije, te sva kogeneracijska postrojenja priključena na prijenosnu mrežu

0,30

0,15

(3) Visina tarifnih stavki (C) iz stavka 1. ovoga članka množi se korekcijskim faktorom ko utvrđenim u tablici:

Udio domaće komponente u projektu,
p (%)

Korekcijski faktor, ko

60 i više

1,00

45 – 60

45 i manje

0,93

(i) ko je korekcijski faktor za udio domaće komponente između 45% i 60%, zaokruženo na dvije decimale,
(ii) p-utvrđeni postotni udio domaće komponente.
(4) Udio domaće komponente u projektu iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje Ministarstvo.
(5) Odredbe stavka 3. ovoga članka ne primjenjuju se na nositelje zatečenih projekata koji imaju ugovorno regulirani otkup i/ili isporuku električne energije na dan stupanja na snagu ovoga Tarifnog sustava kao i na pojedine projekte za koje nije moguće ostvariti udio domaće komponente od najmanje 45%.
(6) Kriterije i mjerila za utvrđivanje domaće komponente u projektu propisuje ministar.
(7) U udio domaće komponente u projektu povlaštenom proizvođaču uračunava se i oprema domaćih prozvođača koja pripada istom tarifnom stavku po kojem je povlašteni proizvođač ostvario pravo na poticajnu cijenu, a koju je izvezao u inozemstvo, prema kriterijima i mjerilima iz stavka 6. ovog članka.

Članak 5.

(1) Visina poticajne cijene električne energije proizvedene iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije, za vrijeme važenja ugovora o otkupu električne energije, godišnje se korigira za indeks cijena na malo, na način da se poticajna cijena iz prethodne kalendarske godine pomnoži s godišnjim indeksom cijena na malo za prethodnu kalendarsku godinu, odnosno:


(i) CGoie je poticajna cijena za tekuću kalendarsku godinu,
(ii) CGoie-1 je poticajna cijena za prethodnu kalendarsku godinu, za 2007. godinu predstavlja visinu tarifne stavke C iz članka 4. stavka 1. ovoga Tarifnog sustava,
(iii) ICMGoie-1 je godišnji indeks cijena na malo prema službenim podacima Državnog zavoda za statistiku za prethodnu kalendarsku godinu.
(iv) Goie je indeks godine, najmanja vrijednost 2008. godine.
(2) Visina poticajne cijene električne energije proizvedene iz kogeneracijskih postrojenja za vrijeme važenja ugovora o otkupu električne energije korigira se prema sljedećem izrazu:


(i) CGk,m je poticajna cijena za tekuću kalendarsku godinu Gk i obračunsko razdoblje u mjesecu koji prethodi obračunu m,
(ii) Visina tarifne stavke C definirana je u članku 4. stavku 2. ovoga Tarifnog sustava.
(iii) Korekcijski faktor fGk,m za godinu Gk i obračunsko razdoblje m utvrđuje se prema sljedećem izrazu:


(iv) PPC2006 je prosječna proizvodna cijena električne energije u 2006. godini u Republici Hrvatskoj koju koristi operator tržišta za obračun proizvedene električne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja.
(v) PPCGk-1 je prosječna proizvodna cijena električne energije u prethodnoj godini u Republici Hrvatskoj koju koristi operator tržišta za obračun proizvedene električne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja.
(vi) CPLINm je prodajna cijena prirodnog plina određena tarifnim sustavom za dobavu prirodnog plina za tarifne kupce, važeća u mjesecu koji prethodi obračunu.
(vii) CPLIN2006 je prodajna cijena prirodnog plina određena tarifnim sustavom za dobavu prirodnog plina za tarifne kupce, važeća u posljednjem tromjesječju 2006. godine.
(viii) Gk je indeks godine, najmanja vrijednost 2007. godine, a m je indeks obračunskog razdoblja u godini.
(ix) k je težinski faktor, k=0,25.
(3) Prosječna proizvodna cijena električne energije (PPC) jednaka je cijeni proizvodnje električne energije za tarifne kupce iz kategorije kućanstva s jednotarifnim obračunom električne energije.

Članak 6.

(1) Operator tržišta iz sredstava naknade za poticanje plaća troškove uravnoteženja elektroenergetskog sustava nastale zbog odstupanja u vrijednostima planirane i proizvedene električne energije iz postrojenja povlaštenih proizvođača koji imaju pravo na poticajnu cijenu.
(2) Obračun i plaćanje troškova iz stavka 1. ovoga članka operator tržišta obavlja sukladno odredbama Pravila o uravnoteženju elektroenergetskog sustava.

Članak 7.

(1) Povlašteni proizvođači električne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije u kombinaciji s drugim izvorima energije imaju pravo na poticajnu cijenu iz članka 4. ovoga Tarifnoga sustava samo u dijelu koji koristi obnovljive izvore energije.
(2) Pravo iz stavka 1. ovoga članka povlašteni proizvođači električne energije mogu ostvariti ako dokažu porijeklo proizvedene električne energije (vrstu izvu izvora) putem odvojenih mjesta.
(3) Povlašteni proizvođači električne energije koji u postrojenjima za proizvodnju električne energije koriste biomasu u suspaljivanju s fosilnim gorivima imaju pravo na poticajnu cijenu iz članka 4. ovoga Tarifnoga sustava koja je utvrđena za povlaštenog proizvođača električne energije iz elektrane na biomasu ukoliko energetski udjel fosilnih goriva ne prelazi 10% od ukupne energetske vrijednosti potrošenog goriva. Povlašteni proizvođači električne energije koji koriste biomasu u suspaljivanju s fosilnim gorivima čiji je energetski udjel veći od 10% u kogeneraciji imaju pravo na poticajnu cijenu iz članka 4. ovoga Tarifnoga sustava utvrđenu za kogeneracijska postrojenja.
(4) Operator tržišta sklapa ugovore o otkupu električne energije s povlaštenim proizvođačem električne energije iz postrojenja koja koriste sunčevu energiju sve dok ukupno instalirana snaga svih postrojenja ovoga tipa, za koje je ishođeno rješenje o stjecanju statusu povlaštenog proizvođača električne energije, u Republici Hrvatskoj ne dosegne 1 MW.
(5) Operator tržišta sklapa ugovore o otkupu električne energije s povlaštenim proizvođačem električne energije iz postrojenja koja koriste gorivne ćelije na vodik sve dok ukupno instalirana snaga svih postrojenja ovoga tipa, za koje je ishođeno rješenje o stjecanju statusu povlaštenog proizvođača električne energije, u Republici Hrvatskoj ne dosegne 1 MW.

III. UGOVOR O OTKUPU ELEKTRIČNE ENERGIJE

Članak 8.

Povlašteni proizvođač električne energije svoje pravo na poticajnu cijenu iz članka 4. ovoga Tarifnog sustava ostvaruje ispunjenjem uvjeta iz ugovora o otkupu električne energije kojeg je sklopio s operatorom tržišta sukladno članku 30. stavku 1. podstavku 9. Zakona o tržištu električne energije.

Članak 9.

(1) Radi sklapanja ugovora o otkupu električne energije energetski subjekt podnosi operatoru tržišta, u pisanom obliku, zahtjev za sklapanje ugovora o otkupu električne energije.
(2) Zahtjevu za sklapanje ugovora se prilaže:
– predugovor ili ugovor o priključenju na elektroenergetsku mrežu,
– prethodno rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača.
(3) Ugovor o otkupu električne energije se sklapa u roku od 60 dana od dana primitka potpunog zahtjeva.
(4) Ugovor o otkupu električne energije primjenjuje se od dana pravomoćnosti rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača.

Članak 10.

Ugovor o otkupu električne energije proizvedene iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja sklapa se na određeno vrijeme od 12 godina.

Članak 11.

(1) Za postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije za proizvodnju električne energije i imaju ugovorno regulirani otkup električne energije na dan stupanja na snagu ovoga Tarifnog sustava, razdoblje iz članka 10. ovoga Tarifnog sustava umanjuje se za vrijeme primjene tog ugovora.
(2) Postojeća postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije za proizvodnju električne energije starija od 12 godina nemaju pravo na poticajnu cijenu.

Članak 12.

(1) Kogeneracijska postrojenja koja proizvode električnu energiju imaju pravo na poticajnu cijenu za električnu energiju isporučenu u elektroenergetsku mrežu ukoliko je proizvedena na način utvrđen propisom koji uređuje stjecanje statusa povlaštenog proizvođača.
(2) Za kogeneracijska postrojenja koja imaju ugovorno regulirani otkup električne energije na dan stupanja na snagu ovoga Tarifnog sustava, razdoblje iz članka 10. ovoga Tarifnog sustava umanjuje se za vrijeme primjene tog ugovora, a ne može biti manje od 5 godina.

Članak 13.

(1) Operator tržišta sklapat će ugovore o otkupu električne energije uz poticajnu cijenu s povlaštenim proizvođačima električne energije dok ukupna planirana proizvodnja električne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja ne ispuni minimalni udjel električne energije utvrđen posebnim propisom.
(2) Način i elementi utvrđivanja poticajne cijene, odnosno poticajna cijena utvrđena tarifnim sustavom za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije, važećim u trenutku sklapanja ugovora o otkupu električne energije, neće se mijenjati tijekom razdoblja trajanja ugovora.
(3) Otkup električne energije proizvedene iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja, koji na temelju ugovora obavlja operator tržišta, ne smatra se trgovinom električnom energijom.

IV. OBRAČUN I PLAĆANJE

Članak 14.

Obračun, prikupljanje i razdiobu sredstava prikupljenih od naknade za poticanje obavlja operator tržišta.

Članak 15.

(1) Operator tržišta jednom mjesečno isplaćuje povlaštenom proizvođaču električne energije s kojima je sklopio ugovor o otkupu električne energije poticajnu cijenu za isporučenu električnu energiju, a sukladno odredbama ovoga Tarifnog sustava.
(2) Operator prijenosnog sustava i operator distribucijskog sustava će operatoru tržišta do 15. dana u svakom kalendarskom mjesecu, dostaviti za prethodni mjesec podatke o ukupnoj isporučenoj električnoj energiji u elektroenergetski sustav, izraženoj u kWh za svakog pojedinog povlaštenog proizvođača električne energije.
(3) Podaci iz stavka 2. ovoga članka su osnova za obračun električne energije povlaštenog proizvođača električne energije.
(4) Operator tržišta će potraživanja iz stavka 1. ovoga članka platiti u roku od 45 dana od dana izdavanja računa izdanog od strane povlaštenog proizvođača električne energije s kojim je sklopio ugovor o otkupu električne energije.
(5) Povlašteni proizvođač električne energije u kogeneracijskim postrojenjima koji u obračunskoj godini ne ispunjava uvjete na temelju kojih je stekao status povlaštenog proizvođača, na zahtjev operatora tržišta vratit će isplaćena poticajna financijska sredstva. Sredstva će se obračunati kao razlika između poticajne cijene i prosječne proizvodne cijene električne energije (PPC) u toj godini.

Članak 16.

(1) Operator prijenosnog sustava i operator distribucijskog sustava će operatoru tržišta do 15. dana u svakom kalendarskom mjesecu, dostaviti za prethodni mjesec podatke o ukupnoj isporučenoj i obračunatoj električnoj energiji kupcima, izraženoj u kWh, za svakog pojedinog opskrbljivača električnom energijom.
(2) Na temelju podataka iz stavka 1. ovoga članka operator tržišta utvrđuje ukupni iznos svojih potraživanja prema svakom pojedinom opskrbljivaču električnom energijom s naslova naknade za poticanje.

Članak 17.

(1) Operator tržišta svakom opskrbljivaču električnom energijom ispostavlja jednom mjesečno račun u kojem navodi ukupni iznos sredstava koje je s naslova naknade za poticanje opskrbljivač električnom energijom dužan platiti operatoru tržišta.
(2) Opskrbljivač električnom energijom je dužan uplatiti odgovarajući iznos operatoru tržišta u roku od 10 dana od dana izdavanja računa iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 18.

(1) Operator tržišta svakom opskrbljivaču električnom energijom ispostavlja jednom mjesečno račun u kojem navodi iznos sredstava koja je, s naslova obveze preuzimanja odgovarajućeg udjela električne energije proizvedene iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja, opskrbljivač električnom energijom dužan platiti operatoru tržišta.
(2) Iznos iz stavka 1. ovoga članka određuje se na temelju planirane vrijednosti električne energe energije proizvedene iz poja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja po prosječnoj proizvodnoj cijeni električne energije iz članka 5. stavka 3. ovoga Tarifnog sustava.
(3) Opskrbljivač električnom energijom dužan je platiti odgovarajući iznos operatoru tržišta u roku od 10 dana od dana izdavanja računa.

Članak 19.

(1) Operator tržišta, najmanje dva puta godišnje, utvrđuje razliku između planirane vrijednosti električne energije proizvedene iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja i vrijednosti stvarno proizvedene električne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja na temelju čega se određuju međusobne obveze operatora tržišta i opskrbljivača električnom energijom.
(2) Konačni obračun za proteklu kalendarsku godinu obavlja operator tržišta do 31. ožujka naredne godine.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

(1) Do utvrđivanja vrijednosti prosječne proizvodne cijene električne energije (PPC) sukladno članku 5. stavku 3. ovoga Tarifnog sustava, prosječna proizvodna cijena električne energije (PPC) iznosi 0,2625 kn/kWh.
(2) U prijelaznom razdoblju do 31. prosinca 2008. godine jedinična cijena električne energije uravnoteženja za pokrivanje troškova uravnoteženja povlaštenih proizvođača električne energije koji su u sustavu poticaja (Cpov) iznosi 10% prosječne proizvodne cijene električne energije (PPC).

Članak 21.

Do dana stupanja na snagu propisa iz članka 7. stavka 3. Zakona o tržištu električne energije kojim se uređuje plaćanje naknade jedinicama lokalne samouprave na čijem području su proizvodni objekti, proizvođači električne energije iz vjetroelektrana instalirane električne snage veće od 1 MW, geotermalnih elektrana i malih hidroelektrana dužni su plaćati naknadu jedinicama lokalne samouprave, u iznosu od 0,01 kn/kWh isporučene električne energije.

Članak 22.

Odredba članka 4. stavka 7. ovoga Tarifnog sustava primjenjuje se do 31. prosinca 2008. godine.

Članak 23.

Operator tržišta kod sklapanja ugovora s povlaštenim proizvođačima treba voditi računa o zastupljenosti svih obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije na način da udio pojedinog obnovljivog izvora energije ne prijeđe više od 80 % udjela u ukupnoj proizvodnji električne energije iz obnovljivih izvora energije koji se potiču.

Članak 24.

Primjenu ovoga Tarifnog sustava nadzire Agencija.

Članak 25.

Ovaj Tarifni sustav stupa na snagu 1. srpnja 2007. godine, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-02/07-03/01
Urbroj: 5030114-07-1
Zagreb, 22. ožujka 2007.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.