Hrvatska farmakopeja

NN 33/2007 (28.3.2007.), Hrvatska farmakopeja

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

1095

Na temelju članka 64. stavka 2. Zakona o lijekovima i medicinskim proizvodima (»Narodne novine«, br. 121/2003 i 177/2004), na prijedlog Agencije za lijekove i medicinske proizvode, ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

HRVATSKU FARMAKOPEJU

Članak 1.

Hrvatskom farmakopejom utvrđuju se zahtjevi za izradu i kakvoću, kao i postupci za provjeru kakvoće lijekova, homeopatskih proizvoda i medicinskih proizvoda za promet u Republici Hrvatskoj kako slijedi:

DIO A.
OPĆE ODREDBE

Kratice koje se koriste u Hrvatskoj farmakopeji imaju sljedeće značenje:
A                  apsorbancija
A1%1 cm        specifična apsorbancija
Ar                  relativna atomska masa
[a]D20           specifična optička skretnja
BRP              biološki poredbeni pripravak
CRS              kemijska poredbena tvar
°C                 Celzijusov stupanj
d2020             relativna gustoća
INN              međunarodni nezaštićeni naziv
ISO              Međunarodna organizacija za normizaciju
IU                 međunarodna jedinica
IUPAC         Međunarodna zajednica za čistu i primijenjenu kemiju
l                   valna duljina
L                   litra
M                  molaritet
Mr                 relativna molekulska masa
m.p.               talište
nD20              indeks loma
pH                negativni dekadski logaritam koncentracije vodikova iona
Ph. Eur. U.    Europska farmakopejska jedinica
ppm              jedinica na milijun (također: mg·mL-1)
R                  tvar ili otopina opisana pod Reagensi
Rf                 omjer duljine puta tvari i duljine puta otapala u kromatografiji
Rst                omjer duljine puta tvari i duljine puta poredbene tvari u kromatografiji
RV                tvar koja se rabi kao početno poredbeno sredstvo u volumetrijskoj analizi
tt                   talište (temperatura tališta, točka tališta)
WHO            Svjetska zdravstvena organizacija
LD50             statistički utvrđena količina tvari koja, davana utvrđenim postupkom, uzrokuje
                     u određenom vremenu smrt 50 posto pokusnih životinja
MLD             minimalna smrtna doza
L+/10 doza   najmanja količina toksina koja, pod uvjetima ispitivanja, pomiješana s
                    0,1 IU antitoksina i pri davanju utvrđenim postupkom, uzrokuje tijekom
                    određenog vremena smrt pokusnih životinja
L+ doza       najmanja količina toksina koja, pod uvjetima ispitivanja, pomiješana
                    s 1 IU antitoksina i pri davanju utvrđenim postupkom, uzrokuje tijekom
                    određenog vremena smrt pokusnih životinja
lr/100 doza   najmanja količina toksina koja, pod uvjetima ispitivanja, pomiješana
                    s 0,01 IU antitoksina i injicirana potkožno, uzrokuje karakterističnu
                    reakciju na mjestu injiciranja tijekom određenog vremena
Lp/10 doza   najmanja količina toksina koja, pod uvjetima ispitivanja, pomiješana
                    s 0,1 IU antitoksina i pri davanju utvrđenim postupkom, uzrokuje tijekom
                    određenog vremena paralizu pokusnih životinja
Lo/10 doza   najveća količina toksina koja, pod uvjetima ispitivanja, pomiješana
                    s 0,1 IU antitoksina i pri davanju utvrđenim postupkom, ne uzrokuje znakove
                    toksičnosti u eksperimentalnih životinja tijekom određenog vremena
Lf doza         količina toksina ili toksoida koja u najkraćem vremenu stvara pahuljice
                    (flokule) s 1 IU antitoksina
CCID50        statistički utvrđena količina virusa koja zarazi 50 posto stanica kulture u koju
                    je dodan virus
EID50          statistički utvrđena količina virusa koja zarazi 50 posto oplođenih jaja u koja se
                    virus ucijepi (inokulira)
ID50             statistički utvrđena količina virusa koja zarazi 50 posto životinja u koje se ucijepi virus
PD50            statistički utvrđena doza cjepiva koja, u uvjetima ispitivanja, zaštiti 50 posto
                    životinja od iskušane doze mikroorganizama ili toksina protiv kojih je djelotvorno cjepivo
ED50            statistički utvrđena doza cjepiva koja, u uvjetima ispitivanja, stvara specifična
                    protutijela u 50 posto životinja za svrsishodne virusne antigene
PFU            jedinice za prištiće na licu od kozica ili jedinice za (sluzne) naslage
SPF             bez specifičnih patogenih tvari
 

DIO B.
NORME KAKVOĆE

B.1. DJELATNE I POMOĆNE TVARI

TabelaB.1.1. VODA, PROČIŠĆENA [01/2005:0008]
Aqua purificata

H2O                                                                                                                                                 Mr 18,02

OPIS
Pročišćena voda je namijenjena za pripravu svih lijekova osim onih za koje je propisano da trebaju biti i sterilni i apirogeni, ako nije drugačije opravdano i odobreno.

Pročišćena voda na veliko

PROIZVODNJA
Pročišćena voda na veliko pripravljena je destilacijom, ionskom izmjenom, reverznom osmozom ili nekom drugom prikladnom metodom, od vode koja udovoljava propisima za pitku vodu određenim u nadležnom tijelu.
Tijekom proizvodnje i naknadnog čuvanja, poduzimaju se odgovarajuće mjere kako bi se osigurala prikladna provjera i praćenje ukupnog broja živih aerobnih mikroorganizama. Odgovarajuće granice za upozorenje i poduzimanje mjera postave se tako da otkriju nepovoljan razvoj. Pod uobičajenim uvjetima, za ukupni broj živih aerobnih mikroorganizama odgovarajuća je granica za poduzimanje mjera (2.6.12) 100 mikroorganizama u 1 mL, određena membranskom filtracijom, uporabom agar medija S i inkubiranjem na 30 – 35 °Ctijekom 5 dana. Veličina uzorka odabire se prema očekivanom rezultatu.
Dodatno, provodi se ispitivanje za ukupan organski ugljik (2.2.44) s granicom 0,5 mg/L ili alternativno, sljedeće ispitivanje za tvari koje mogu oksidirati: u 100 mL doda se 10 mL razrijeđene sulfatne kiseline R i 0,1 mL 0,02 M kalijevog permanganata i pusti da vrije 5 min; otopina ostaje blijedoružičasta.
Električna provodnost. Odredi se električna provodnost protočno (eng. in-line) ili u izdvojenom uzorku vode (eng. off-line) pri sljedećim uvjetima.

OPREMA
Konduktometrijska ćelija:
– elektrode od prikladnog materijala, kao što je nehrđajući čelik;
– konstanta ćelije: unutar 2 posto dane vrijednosti određene uporabom ovjerene poredbene otopine koja ima električnu provodnost manju od 1500 µS · cm-1
Konduktometar: razlučivanje 0,1 µS · cm-1 u najnižem području.
Umjeravanje sustava (konduktometrijska ćelija i konduktometar):
– spram jedne ili više prikladnih ovjerenih standardnih otopina;
– točnost: unutar 3 posto od izmjerene električne provodnosti uvećane za 0,1 µS · cm-1,
Umjeravanje konduktometra: uporabom preciznih otpornika ili istovrijednih naprava, nakon isključivanja konduktometrijske ćelije, za sva područja mjerenja električne provodnosti i umjeravanja ćelije (s točnošću unutar 0,1 posto navedene vrijednosti, sljedive do službenog standarda).
Ako se protočna konduktometrijska ćelija ne može rastaviti, umjeravanje sustava može biti provedeno spram umjerene konduktometrijske ćelije postavljene u blizini ćelije koju treba umjeriti u vodenom toku.

POSTUPAK
Izmjeri se električna provodnost bez temperaturne kompenzacije, bilježeći istodobno temperaturu. Mjerenje uz temperaturnu kompenzaciju može se provesti nakon prikladne validacije.
Ispitivana voda udovoljava zahtjevima ako izmjerena električna provodnost kod zabilježene temperature nije veća od vrijednosti u tablici 0008.-1.

Tablica 0008.-1 – Temperatura i zahtjevi za električnu provodnost

Temperatura

(°C)

Električna provodnost

(µS·cm-1)

0

2,4

10

3,6

20

4,3

25

5,1

30

5,4

40

6,5

50

7,1

60

8,1

70

9,1

75

9,7

80

9,7

90

9,7

100

10,2

Za temperature koje nisu navedene u tablici 0008.-1, izračuna se najveća dopuštena električna provodnost interpolacijom između susjedne niže i susjedne više vrijednosti u tablici.
Pročišćena voda na veliko čuva se i raspodjeljuje u uvjetima podešenima da se spriječi rast mikroorganizama i izbjegne svaka druga kontaminacija.

OSOBINE
Izgled: bistra i bezbojna tekućina.

ISPITIVANJA
Nitrati: najviše 0,2 ppm.
Stavi se 5 mL u epruvetu uronjenu u ledenu vodu, doda 0,4 mL 100 g/L otopine kalijevog klorida R, 0,1 mL otopine difenilamina R i, kap po kap uz miješanje, 5 mL sulfatne kiseline bez dušika R. Epruveta se prenese u vodenu kupelj na 50 °C. Nakon 15 min, plava boja u otopini nije intenzivnija od boje poredbene otopine pripravljene istodobno i na isti način uporabom smjese 4,5 mL vode bez nitrata R i 0,5 mL standardne otopine nitrata (2 ppm NO3) R.
Aluminij (2.4.17): najviše 10 ppb, ako je namijenjena (voda) za uporabu u proizvodnji otopina za dijalizu.
Propisana otopina: u 400 mL ispitivane vode doda se 10 mL otopine acetatnog pufera pH 6,0 R i 100 mL destilirane vode R.
Poredbena otopina: pomiješa se 2 mL standardne otopine aluminija (2 ppm Al) R, 10 mL otopine acetatnog pufera pH 6,0 R i 98 mL destilirane vode R.
Slijepa otopina: pomiješa se 10 mL otopine acetatnog pufera pH 6,0 R i 100 mL destilirane vode R.
Teški metali (2.4.8): najviše 0,1 ppm.
200 mL u staklenoj posudi za uparavanje zagrije se u vodenoj kupelji dok se volumen ne smanji na 20 mL. 12 mL koncentrirane otopine udovoljava utvrđivanju graničnih vrijednosti A. Pripravi se poredbeno sredstvo uporabom 10 mL standardne otopine olova(1 ppm Pb) R.
Bakterijski endotoksini (2.6.14): manje od 0,25 IU/mL, ako je namijenjena za uporabu u proizvodnji otopina za dijalizu bez daljnjeg odgovarajućeg postupka za uklanjanje bakterijskih endotoksina.

OZNAČAVANJE
Označavanje navodi, gdje je primjenjivo, da je tvar prikladna za uporabu u proizvodnji otopina za dijalizu.

Pročišćena voda u spremnicima

OPIS
Pročišćena voda u spremnicima jenicima jena voda na veliko koja je napunjena i čuvana u uvjetima koji osiguravaju propisanu mikrobiološku kakvoću. Ne sadrži niti jednu dodanu tvar.

OSOBINE
Izgled: bistra i bezbojna tekućina.

ISPITIVANJA
Udovoljava ispitivanjima propisanim u poglavlju Pročišćena voda na veliko te sljedećim dodatnim ispitivanjima.
Kiselost ili lužnatost. U 10 mL svježe prokuhane i ohlađene vode u tikvici od borosilikatnog stakla, doda se 0,05 mL otopine metilenskog crvenila R. Otopina nije obojena crveno.
U 10 mL doda se 0,1 mL otopine bromtimolnog modrila R1. Otopina nije obojena plavo.
Tvari koje mogu oksidirati. U 100 mL doda se 10 mL razrijeđene sulfatne kiseline R i 0,1 mL 0,02 M kalijevog permanganata i pusti se da vrije 5 min. Otopina ostaje blijedoružičasta.
Kloridi. U 10 mL doda se 1 mL razrijeđene nitratne kiseline R i 0,2 mL otopine srebrovog nitrata R2. Otopina ne pokazuje promjenu u izgledu najmanje 15 min.
Sulfati. U 10 mL doda se 0,1 mL razrijeđene kloridne kiseline R i 0,1 mL otopine barijevog klorida R1. Otopina ne pokazuje promjenu u izgledu najmanje 1 h.
Amonijak: najviše 0,2 ppm.
U 20 mL doda se 1 mL lužnate otopine kalijevog tetrajodomerkurata R. Nakon 5 min, ispita se otopina uz okomitu os epruvete. Otopina nije intenzivnije obojena od poredbenog sredstva pripravljenog istodobno dodavanjem 1 mL lužnate otopine kalijevog tetrajodomerkurata R u smjesu 4 mL standardne otopine amonijaka (1 ppm NH4) R i 16 mL vode bez amonijaka R.
Kalcij i magnezij. U 100 mL doda se 2 mL puferske otopine amonijevog klorida pH 10,0 R, 50 mg triturata mordant crnila 11 R i 0,5 mL 0,01 M natrijevog edetata. Razvija se čista plava boja.
Ostatak nakon uparavanja: najviše 0,001 posto.
Upari se 100 mL u vodenoj kupelji i osuši se u sušioniku na 100-105 °C. Ostatak ima masu najviše 1 mg.
Mikrobiološka čistoća. Ukupni broj živih aerobnih mikroorganizama (2.6.12) nije veći od 102 mikroorganizama po mililitru, određen membranskom filtracijom, uporabom agar medija B.

OZNAČAVANJE
Označavanje navodi, gdje je primjenjivo, da je tvar prikladna za uporabu u proizvodnji otopina za dijalizu.

B.1.2. VODA, VISOKO PROČIŠĆENA [01/2005: 1927]
Aqua valde purificata

H2O                                                                                                                       Mr 18,02

OPIS
Visoko pročišćena voda je namijenjena za uporabu u pripravi lijekova, za koje se traži voda visoke biološke kakvoće, ukoliko nije propisana Voda za injekcije (0169).

PROIZVODNJA
Visoko pročišćena voda dobiva se od pitke vode koja udovoljava propisima za vodu određenim u nadležnom tijelu.
Sadašnje metode proizvodnje uključuju dvostruku reverznu osmozu zajedno s prikladnim tehnikama kao što su ultrafiltracija i deionizacija. Neophodno je ispravno postupati i održavati sustav.
Tijekom proizvodnje i naknadnog čuvanja, poduzimaju se odgovarajuće mjere kako bi se osigurala prikladna provjera i praćenje ukupnog broja živih aerobnih mikroorganizama. Odgovarajuće granice za upozorenje i poduzimanje mjera postave se tako da otkriju nepovoljan razvoj. Pod uobičajenim uvjetima, za ukupni broj živih aerobnih mikroorganizama odgovarajuća je granica za poduzimanje mjera (2.6.12) 10 mikroorganizama u 100 mL, određena membranskom filtracijom, uporabom agar medija S, te uporabom najmanje 200 mL vode za injekcije na veliko i inkubiranjem na 30 – 35 °C tijekom 5 dana.
Ukupni organski ugljik (2.2.44): najviše 0,5 mg/L.
Električna provodnost. Odredi se električna provodnost protočno (eng. in-line) ili u izdvojenom uzorku vode (eng. off-line) pri sljedećim uvjetima.

OPREMA
Konduktometrijska ćelija:
– elektrode od prikladnog materijala, kao što je nehrđajući čelik;
– konstanta ćelije: unutar 2 posto dane vrijednosti određene uporabom ovjerene poredbene otopine koja ima električnu provodnost manju od 1500 µS·cm-1
Konduktometar: razlučivanje 0,1 µS·cm-1 u najnižem području.
Umjeravanje sustava (konduktometrijska ćelija i konduktometar):
– spram jedne ili više prikladnih ovjerenih standardnih otopina;
– točnost: unutar 3 posto od izmjerene električne provodnosti uvećane za 0,1 µS·cm-1,
Umjeravanje konduktometra: uporabom preciznih otpornika ili istovrijednih naprava, nakon isključivanja konduktometrijske ćelije, za sva područja mjerenja električne provodnosti i umjeravanja ćelije (s točnošću unutar 0,1 posto navedene vrijednosti, sljedive do službenog standarda).
Ako se protočna konduktometrijska ćelija ne može rastaviti, umjeravanje sustava može biti provedeno spram umjerene konduktometrijske ćelije postavljene u blizini ćelije koju treba umjeriti u vodenom toku.

POSTUPAK
Stupanj 1
1. Izmjeri se električna provodnost bez temperaturne kompenzacije, bilježeći istodobno temperaturu. Mjerenje uz temperaturnu kompenzaciju može se provesti nakon prikladne validacije.
2. Uporabom tablice 1927.-1, očita se najbliža vrijednost temperature koja nije veća od izmjerene temperature. Odgovarajuća je vrijednost električne provodnosti granica na toj temperaturi.
3. Ako izmjerena električna provodnost nije veća od vrijednosti u tablici 1927.-1, ispitivana voda udovoljava zahtjevima ispitivanja za električnu provodnost. Ako je električna provodnost viša od vrijednosti u tablici 1927.-1, nastavi se sa stupnjem 2.
Tablica 1927.-1. – Stupanj 1 – Temperatura i zahtjevi za električnu provodnost (za mjerenja električne provodnosti bez temperaturne kompenzacije)

Temperatura
(°C)

Električna provodnost(µS·cm-1)

0

0,6

5

0,8

10

0,9

15

1,0

20

1,1

25

1,3

30

1,4

35

1,5

40

1,7

45

1,8

50

1,9

55

2,1

60

2,2

65

2,4

70

2,5

75

2,7

80

2,7

85

2,7

90

2,7

95

2,9

100

3,1


Stupanj 2
4. Prenese se dovoljno ispitivane vode (100 mL ili više) u prikladan spremnik i ispitivani se uzorak miješa. Podesi se temperatura, po potrebi, i dok se održava na 25 ± 1 °C, počne se snažno mućkati ispitivani uzorak, uz povremeno praćenje električne provodnosti. Kada je promjena u električnoj provodnosti (zbog unosa atmosferskog ugljičnog dioksida) manja od 0,1 µS·cm-1 u 5 min, zabilježi se električna provodnost.
5. Ako električna provodnost nije veća od 2,1 µS·cm-1, ispitivana voda udovoljava zahtjevima za ispitivanje električne provodnosti. Ako je električna provodnost veća od 2,1 µS·cm-1, nastavi se sa stupnjem 3,

Stupanj 3
6. Provede se ispitivanje unutar približno 5 min od određivanja električne provodnosti u točki 5, stupnja 2, održavajući temperaturu ispitivanog uzorka na 25 ± 1 °C. U ispitivani uzorak doda se svježe pripravljena zasićena otopina kalijevog klorida R (0,3 mL po 100 mL ispitivanog uzorka) i odredi pH (2.2.3) do najbliže 0,1 pH jedinice.
7. Uporabom tablice 1927.-2, odredi se granica za električnu provodnost na izmjerenoj pH vrijednosti u točki 6. Ako izmjerena električna provodnost u točki 4, stupnja 2, nije veća od zahtjeva za električnu provodnost za određeni pH, ispitivana voda udovoljava zahtjevima ispitivanja za električnu provodnost. Ako je izmjerena električna provodnost veća od ove vrijednosti ili je pH izvan raspona 5,0-7,0, ispitivana voda ne udovoljava zahtjevima ispitivanja električne provodnosti.

Tablica 1927.-2. – Stupanj 3 – pH i zahtjevi električne provodnosti (za atmosferske i temperaturno uravnotežene uzorke)

pH

Električna provodnost(µS·cm-1)

5,0

4,7

5,1

4,1

5,2

3,6

5,3

3,3

5,4

3,0

5,5

2,8

5,6

2,6

5,7

2,5

5,8

2,4

5,9

2,4

6,0

2,4

6,1

2,4

6,2

2,5

6,3

2,4

6,4

2,3

6,5

2,2

6,6

2,1

6,7

2,6

6,8

3,1

6,9

3,8

7,0

4,6

Kako bi se osigurala odgovarajuća kakvoća vode primjenjuju se validirani postupci i međuprocesni nadzor električne provodnosti te redovita provjera mikrobiološke čistoće.
Visoko pročišćena voda na veliko čuva se i raspodjeljuje u uvjetima podešenima da se spriječi rast mikroorganizama i izbjegne svaka druga kontaminacija.

OSOBINE
Izgled: bistra i bezbojna tekućina.

ISPITIVANJA
Nitrati: najviše 0,2 ppm.
Stavi se 5 mL u epruvetu uronjenu u ledenu vodu, doda se 0,4 mL 100 g/L otopine kalijevog klorida R, a R, >otopine difenilamina R i, kap po kap uz miješanje, 5 mL sulfatne kiseline bez dušika R. Epruveta se prenese u vodenu kupelj na 50 °C. Nakon 15 min, plava boja u otopini nije intenzivnija od boje poredbene otopine pripravljene istodobno i na isti način uporabom smjese od 4,5 mL vode bez nitrata R i 0,5 mL standardne otopine nitrata (2 ppm NO3) R.
Aluminij (2.4.17): najviše 10 ppb, ako je namijenjena (voda) za uporabu u proizvodnji otopina za dijalizu.
Propisana otopina: u 400 mL ispitivane vode doda se 10 mL otopine acetatnog pufera pH 6,0 R i 100 ml destilirane vode R.
Poredbena otopina: pomiješa se 2 mL standardne otopine aluminija (2 ppm Al) R, 10 mL otopine acetatnog pufera pH 6,0 R i 98 ml destilirane vode R.
Slijepa otopina: pomiješa se 10 mL otopine acetatnog pufera pH 6,0 R i 100 mL destilirane vode R.
Teški metali (2.4.8): najviše 0,1 ppm.
200 mL u staklenoj posudi za uparavanje zagrije se u vodenoj kupelji dok se volumen ne smanji na 20 mL. 12 mL koncentrirane otopine udovoljava utvrđivanju graničnih vrijednosti A. Pripravi se poredbeno sredstvo uporabom 10 mL standardne otopine olova (1 ppm Pb) R.
Bakterijski endotoksini (2.6.14): manje od 0,25 IU/mL.

OZNAČAVANJE
Označavanje navodi, gdje je primjenjivo, da je tvar prikladna za uporabu u proizvodnji otopina za dijalizu.

B.1.3. VODA ZA INJEKCIJE [01/2005:0169]
Aqua ad iniectabilia

HO                                                                                                                     Mr 18,02

OPIS
Voda za injekcije namijenjena je pripravi lijekova za parenteralnu primjenu kada se rabi kao pomoćno sredstvo (voda za injekcije na veliko) i za otapanje ili razrjeđivanje tvari ili pripravaka za parenteralnu primjenu (sterilizirana voda za injekcije).

Voda za injekcije na veliko

PROIZVODNJA
Voda za injekcije na veliko dobiva se destilacijom pročišćene vode ili pitke vode koja udovoljava propisima određenim u nadležnom tijelu. Dijelovi aparature za destilaciju, koji su u kontaktu s vodom, izrađeni su od neutralnog stakla, kvarca ili prikladnog metala. Aparatura za destilaciju opremljena je učinkovitim pomagalom za sprječavanje povlačenja kapljica. Neophodno je ispravno održavati aparaturu. Prvi dobiveni obrok destilata odbaci se, a ostatak destilata se skuplja.
Tijekom proizvodnje i naknadnog čuvanja, poduzimaju se odgovarajuće mjere kako bi se osigurala prikladna provjera i praćenje ukupnog broja živih aerobnih mikroorganizama. Odgovarajuće granice za upozorenje i poduzimanje mjera postave se tako da otkriju nepovoljan razvoj. Pod uobičajenim uvjetima, za ukupni broj živih aerobnih mikroorganizama odgovarajuća je granica za poduzimanje mjera (2.6.12) 10 mikroorganizama u 100 mL, određena membranskom filtracijom, uporabom agar medija S, te uporabom najmanje 200 mL vode za injekcije na veliko i inkubiranjem na 30 – 35 °C tijekom 5 dana. Za aseptičku izradu može se primijeniti stroža granica za upozorenje.
Ukupni organski ugljik (2.2.44): najviše 0,5 mg/L.
Električna provodnost. Odredi se električna provodnost protočno (eng. in-line) ili u izdvojenom uzorku vode (eng. off-line) pri sljedećim uvjetima.

OPREMA
Konduktometrijska ćelija:
– elektrode od prikladnog materijala, kao što je nehrđajući čelik;
– konstanta ćelije: unutar 2 posto dane vrijednosti određene uporabom ovjerene poredbene otopine koja ima električnu provodnost manju od 1500 µS·cm-1
Konduktometar: razlučivanje 0,1 µS·cm-1 u najnižem području.
Umjeravanje sustava (konduktometrijska ćelija i konduktometar):
– spram jedne ili više prikladnih ovjerenih standardnih otopina;
– točnost: unutar 3 posto od izmjerene električne provodnosti uvećane za 0,1 µS·cm-1,
Umjeravanje konduktometra: uporabom preciznih otpornika ili istovrijednih naprava, nakon isključivanja konduktometrijske ćelije, za sva područja mjerenja električne provodnosti i umjeravanja ćelije (s točnošću unutar 0,1 posto navedene vrijednosti, sljedive do službenog standarda).
Ako se protočna konduktometrijska ćelija ne može rastaviti, umjeravanje sustava može biti provedeno spram umjerene konduktometrijske ćelije postavljene u blizini ćelije koju treba umjeriti u vodenom toku.

POSTUPAK
Stupanj 1
1. Izmjeri se električna provodnost bez temperaturne kompenzacije, bilježeći istodobno temperaturu. Mjerenje uz temperaturnu kompenzaciju može se provesti nakon prikladne validacije.
2. Uporabom tablice 0169.-1, očita se najbliža vrijednost temperature koja nije veća od izmjerene temperature. Odgovarajuća je vrijednost električne provodnosti granica na toj temperaturi.
3. Ako izmjerena električna provodnost nije veća od vrijednosti u tablici 0169.-1, ispitivana voda udovoljava zahtjevima ispitivanja za električnu provodnost. Ako je električna provodnost viša od vrijednosti u tablici 0169.-1, nastavi se sa stupnjem 2.

Tablica 0169.-1. — Stupanj 1 – Temperatura i zahtjevi za električnu provodnost (za mjerenja električne provodnosti bez temperaturne kompenzacije)
 

Temperatura

(°C)

Električna provodnost

(µS·cm-1)

0

0,6

5

0,8

10

0,9

15

1,0

20

1,1

25

1,3

30

1,4

35

1,5

40

1,7

45

1,8

50

1,9

55

2,1

60

2,2

65

2,4

70

2,5

75

2,7

80

2,7

85

2,7

90

2,7

95

2,9

100

3,1Stupanj 2
4. Prenese se dovoljno ispitivane vode (100 mL ili više) u prikladan spremnik i ispitivani uzorak se miješa. Podesi se temperatura, po potrebi, i dok se održava na 25 ± 1 °C, počne se snažno mućkati ispitivani uzorak, uz povremeno praćenje električne provodnosti. Kada je promjena u električnoj provodnosti (zbog unosa atmosferskog ugljičnog dioksida) manja od 0,1 µS·cm-1 u 5 min, zabilježi se električna provodnost.
5. Ako električna provodnost nije veća od 2,1 µS·cm-1, ispitivana voda udovoljava zahtjevima za ispitivanje električne provodnosti. Ako je električna provodnost veća od 2,1 µS·cm-1, nastavi se sa stupnjem 3,

Stupanj 3
6. Provede se ispitivanje u približno 5 min od određivanja električne provodnosti u točki 5, stupnja 2, održavajući temperaturu ispitivanog uzorka na 25 ± 1 °C. U ispitivani se uzorak doda svježe pripravljena zasićena otopina kalijevog klorida R (0,3 mL po 100 mL ispitivanog uzorka) i odredi pH (2.2.3) do najbliže 0,1 pH jedinice.
7. Uporabom tablice 0169.-2, odredi se granica za električnu provodnost na izmjerenoj pH vrijednosti u točki 6. Ako izmjerena električna provodnost u točki 4, stupnja 2, nije veća od zahtjeva za električnu provodnost za određeni pH, ispitivana voda udovoljava zahtjevima ispitivanja za električnu provodnost. Ako je izmjerena električna provodnost veća od ove vrijednosti ili je pH izvan raspona 5,0-7,0, ispitivana voda ne udovoljava zahtjevima ispitivanja električne provodnosti.

Tablica 0169.-2. — Stupanj 3 – pH i zahtjevi električne provodnosti (za atmosferske i temperaturno uravnotežene uzorke)

5,7

pH

Električna provodnost(µS·cm-1)

5,0

4,7

5,1

4,1

5,2

3,6

5,3

3,3

5,4

3,0

5,5

2,8

5,6

2,6

2,5

5,8

2,4

5,9

2,4

6,0

2,4

6,1

2,4

6,2

2,5

6,3

2,4

6,4

2,3

6,5

2,2

6,6

2,1

6,7

2,6

6,8

3,1

6,9

3,8

7,0

4,6

 

Kako bi se osigurala odgovarajuća kakvoća vode primjenjuju se validirani postupci i međuprocesni nadzor električne provodnosti te redovita provjera mikrobiološke čistoće.
Voda za injekcije na veliko čuva se i raspodjeljuje u uvjetima podešenima da se spriječi rast mikroorganizama i izbjegne svaka druga kontaminacija.

OSOBINE
Izgled: bistra i bezbojna tekućina.

ISPITIVANJA
Nitrati: najviše 0,2 ppm.
Stavi se 5 mL u epruvetu uronjenu u ledenu vodu, doda se 0,4 mL 100 g/L otopine kalijevog klorida R, 0,1 mL otopine difenilamina R i, kap po kap uz miješanje, 5 mL sulfatne kiseline bez dušika R. Epruveta se prenese u vodenu kupelj na 50 °C. Nakon 15 min, plava boja u otopini nije intenzivnija od boje poredbene otopine pripravljene istodobno i na isti način uporabom smjese 4,5 mL vode bez nitrata R i 0,5 mL standardne otopine nitrata (2 ppm NO3) R.
Aluminij (2.4.17): najviše 10 ppb, ako je namijenjena (voda) za uporabu u proizvodnji otopina za dijalizu.
Propisana otopina: u 400 mL ispitivane vode doda se 10 mL otopine acetatnog pufera pH 6,0 R i 100 mL destilirane vode R.
Poredbena otopina: pomiješa se 2 mL standardne otopine aluminijaaluminijal) R, 10 mL otopine acetatnog pufera pH 6,0 R i 98 mL destilirane vode R.
Slijepa otopina: pomiješa se 10 mL otopine acetatnog pufera pH 6,0 R i 100 mL destilirane vode R.
Teški metali (2.4.8): najviše 0,1 ppm.
200 mL u staklenoj posudi za uparavanje zagrije se u vodenoj kupelji dok se volumen ne smanji na 20 mL. 12 mL koncentrirane otopine udovoljava utvrđivanju graničnih vrijednosti A. Pripravi se poredbeno sredstvo uporabom 10 mL standardne otopine olova(1 ppm Pb) R.
Bakterijski endotoksini (2.6.14): manje od 0,25 IU/mL.

Sterilizirana voda za injekcije


OPIS
Sterilizirana voda za injekcije je voda za injekcije na veliko razdijeljena u prikladne spremnike, zatvorene i sterilizirane toplinom u uvjetima koji osiguravaju da voda i dalje udovoljava ispitivanju na bakterijske endotoksine. Sterilizirana voda za injekcije ne sadrži nijednu dodanu tvar. Ispitana u prikladnim uvjetima vidljivosti, bistra je i bezbojna.
Svaki spremnik sadrži onu količinu vode za injekcije koja je dostatna da se izvadi nazivni volumen.

ISPITIVANJA
Kiselost ili lužnatost. U 20 mL doda se 0,05 mL otopine fenolnog crvenila R. Ako je otopina žuta, postaje crvena dodavanjem 0,1 mL 0,01 M natrijevog hidroksida; ako je crvena, postaje žuta dodavanjem 0,15 mL 0,01 M kloridne kiseline.
Električna provodnost: najviše 25 µS·cm-1 za spremnike s nazivnim volumenom 10 mL ili manjim; najviše 5 µS·cm-1 za spremnike s nazivnim volumenom većim od 10 mL.
Uporabi se oprema i postupak umjeravanja kako je opisano u poglavlju Voda za injekcije na veliko, održavajući uzorak na temperaturi 25 ± 1 °C.
Tvari koje mogu oksidirati. 100 mL zagrije se do vrenja s 10 mL razrijeđene sulfatne kiseline R. Doda se 0,2 mL 0,02 M kalijevog permanganata i pusti da vrije 5 min. Otopina ostaje blijedoružičasta.
Kloridi (2.4.4): najviše 0,5 ppm za spremnike s nazivnim volumenom 100 mL ili manjim.
15 mL udovoljava utvrđivanju graničnih vrijednosti za kloride. Pripravi se poredbeno sredstvo uporabom smjese 1,5 mL standardne otopine klorida (5 ppm Cl) R i 13,5 mL vode R. Otopine se ispituju uz okomitu os epruveta.
Za spremnike s nazivnim volumenom većim od 100 mL, uporabi se sljedeće ispitivanje: u 10 mL doda se 1 mL razrijeđene nitratne kiseline R i 0,2 mL otopine srebrovog nitrata R2. Otopina ne pokazuje promjenu u izgledu najmanje 15 min.
Nitrati: najviše 0,2 ppm.
Stavi se 5 mL u epruvetu uronjenu u ledenu vodu, doda se 0,4 mL 100 g/L otopine kalijevog klorida R, 0,1 mL otopine difenilamina R i, kap po kap uz miješanje, 5 mL sulfatne kiseline bez dušika R. Epruveta se prenese u vodenu kupelj na 50 °C. Nakon 15 min, plava boja u otopini nije intenzivnija od boje poredbene otopine pripravljene istodobno i na isti način uporabom smjese 4,5 mL vode bez nitrata R i 0,5 mL standardne otopine nitrata (2 ppm NO3) R.
Sulfati: u 10 mL doda se 0,1 mL razrijeđene kloridne kiseline R i 0,1 mL otopine barijevog klorida R1. Otopina ne pokazuje promjenu u izgledu najmanje 1 h.
Aluminij (2.4.17): najviše 10 ppb, ako je namijenjena (voda) za uporabu u proizvodnji otopina za dijalizu.
Propisana otopina: u 400 mL ispitivane vode doda se 10 mL otopine acetatnog pufera pH 6,0 R i 100 mL destilirane vode R.
Poredbena otopina: pomiješa se 2 mL standardne otopine aluminija (2 ppm Al) R, 10 mL otopine acetatnog pufera pH 6,0 R i 98 mL destilirane vode R.
Slijepa otopina: pomiješa se 10 mL otopine acetatnog pufera pH 6,0 R i 100 mL destilirane vode R.
Amonijak: najviše 0,2 ppm.
U 20 mL doda se 1 mL lužnate otopine kalijevog tetrajodomerkurata R. Nakon 5 min, ispita se otopina uz okomitu os epruvete. Otopina nije intenzivnije obojena od poredbenog sredstva pripravljenog istodobno dodavanjem 1 mL lužnate otopine kalijevog tetrajodomerkurata R u smjesu 4 mL standardne otopine amonijaka (1 ppm NH4) R i 16 mL vode bez amonijaka R..
Kalcij i magnezij: u 100 mL doda se 2 mL puferske otopine amonijevog klorida pH 10,0 R, 50 mg triturata mordant crnila 11 R i 0,5 mL 0,01 M natrijevog edetata. Razvija se čista plava boja.
Teški metali (2.4.8): najviše 0,1 ppm.
200 mL u staklenoj posudi za uparavanje zagrije se u vodenoj kupelji dok se volumen ne smanji na 20 mL. 12 mL koncentrirane otopine udovoljava utvrđivanju graničnih vrijednosti A. Pripravi se poredbeno sredstvo uporabom 10 mL standardne otopine olova (1 ppm Pb) R.
Ostatak nakon uparavanja: najviše 4 mg (0,004 posto) za spremnike s nazivnim volumenom 10 mL ili manjim; najviše 3 mg (0,003 posto) za spremnike s nazivnim volumenom većim od 10 mL.
Upari se 100 mL do suha u vodenoj kupelji i osuši u sušioniku na 100 – 105 °C.
Mehaničko onečišćenje: čestice ispod granice vidljivosti (2.9.19). Udovoljava ispitivanju A ili ispitivanju B, kako je primjereno.
Sterilnost (2.6.1). Udovoljava ispitivanju za sterilnost.
Bakterijski endotoksini (2.6.14): manje od 0,25 IU/mL.
 

B.2. TVARI IZ KRVI I PLAZME

HRVATSKI NASLOV

LATINSKI NASLOV

Ph. Eur. 5 ID

Albumin, ljudski, otopina

Albumini humani solutio

01/2006:0255

Antitrombin III, ljudski, koncentrat

Antithrombinum III humanum densatum

01/2005:0878

Fibrinogen, ljudski

Fibrinogenum humanum

01/2007:0024

Fibrinsko tkivno ljepilo, komplet

Fibrini glutinum

01/2005:0903

Gonadotropin, serum ždrebnih kobila, za životinje

Gonadotropinum sericum equinum ad usum veterinarium

01/2005:0719

Hematopoetske matične stanice, ljudske

Cellulae stirpes haematopoieticae humanae

01/2007:2323

Imunoglobulin anti-D, ljudski

Immunoglobulinum humanum anti-D

01/2007:0557

Imunoglobulin anti-D, ljudski, intravenski

Immunoglobulinum humanum anti-D ad usum intravenosum

01/2007:1527

Imunoglobulin normalni, ljudski

Immunoglobulinum humanum normale

01/2007:0338

Imunoglobulin protiv bjesnoće, ljudski

Immunoglobulinum humanum rabicum

01/2005:0723

Imunoglobulin protiv crljenca, ljudski

Immunoglobulinum humanum rubellae

01/2005:0617

Imunoglobulin protiv hepatitisa A, ljudski

Immunoglobulinum humanum hepatitidis A

01/2005:0769

Imunoglobulin protiv hepatitisa B, ljudski

Immunoglobulinum humanum hepatitidis B

01/2005:0722

Imunoglobulin protiv hepatitisa B, ljudski, intravenski

Immunoglobulinum humanum hepatitidis B ad usum intravenosum

01/2005:1016

Imunoglobulin protiv ospica, ljudski

Immunoglobulinum humanum morbillicum

01/2005:0397

Imunoglobulin protiv tetanusa, ljudski

Immunoglobulinum humanum tetanicum

01/2005:0398

Imunoglobulin protiv vodenih kozica, ljudski

Immunoglobulinum humanum varicellae

01/2005:0724

Imunoglobulin protiv vodenih kozica, ljudski, intravenski

Immunoglobulinum humanum varicellae ad usum intravenosum

01/2005:1528

Imunoglobulin protiv limfocita T, životinjski, za ljude

Immunoglobulinum anti-T lymphocytorum ex animale ad usum humanum

01/2005:1928

corrected 5.6

Imunoglobulin, ljudski, intravenski

Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum

01/2007:0918

Koagulacijski faktor IX, ljudski

Factor IX coagulationis humanus

01/2005:1223

Koagulacijski faktor VII, ljudski

Factor VII coagulationis humanus

01/2005:1224

Koagulacijski faktor VIII(rDNA), ljudski

Factor VIII coagulationis humanus (ADNr)

01/2005:1643

Koagulacijski faktor VIII, ljudski

Factor VIII coagulationis humanus

01/2007:0275

Koagulacijski faktor XI, ljudski

Factor XI coagulationis humanus

07/2006:1644

Ljudska plazma za razdvajanje

t:3.0pt">ass="T-98bezuvl" align="left" style="text-align:left"> Plasma humanum ad separationem

01/2007:0853

Otopina protiv zgrušavanja i za konzerviranje ljudske krvi

Solutiones anticoagulantes et sanguinem humanum conservantes

01/2005:0209

Plazma, ljudska, prikupljena i inaktivirana

Plasma humanum coagmentatum conditumque ad exstinguendum virum

01/2007:1646

Protrombinski kompleks, ljudski

Prothrombinum multiplex humanum

01/2005:0554

Serum, goveđi

Serum bovinum

04/2006:2262

Von Willebrandov faktor, ljudski

Factor humanus von Willebrandi

01/2007:2298


B.3. CJEPIVA ZA LJUDE I ŽIVOTINJE
 

HRVATSKI NASLOV

LATINSKI NASLOV

Ph. Eur. 5 ID

BCG za imunoterapiju

BCG ad immunocurationem

01/2005:1929

Cjepivo protiv adenoviroze, inaktivirano, za pse

Vaccinum adenovirosis caninae inactivatum

01/2005:1298

Cjepivo protiv adenoviroze, živo, za pse

Vaccinum adenovirosidis caninae vivum

01/2005:1951

Cjepivo protiv aktinobaciloze, za svinje, inaktivirano

Vaccinum actinobacillosis inactivatum ad suem

01/2005:1360

Cjepivo protiv atrofičnog rinitisa, za svinje, inaktivirano

Vaccinum rhinitidis atrophicantis ingravescentis suillae inactivatum

01/2005:1361

Cjepivo protiv avijarnog encefalomijelitisa, živo

Vaccinum encephalomyelitidis infectivae aviariae vivum

01/2005:0588

Cjepivo protiv bedrenice (spore), živo, za životinje

Vaccinum anthracis vivum ad usum veterinarium

01/2005:0441

Cjepivo protiv bedrenice, za ljude, adsorbirano, iz staničnih filtrata

Vaccinum anthracis adsorbatum ab colato culturarum ad usum humanum

01/2007:2188

Cjepivo protiv bjesnoće, inaktivirano, za životinje

Vaccinum rabiei inactivatum ad usum veterinarium

01/2005:0451

Cjepivo protiv bjesnoće, iz staničnih kultura, za ljude

Vaccinum rabiei ex cellulis ad usum humanum

07/2007:0216

Cjepivo protiv bjesnoće, živo, mamci za lisice

Vaccinum rabiei perorale vivum ad vulpem

01/2005:0746

Cjepivo protiv boginja peradi, živo

Vaccinum variolae gallinaceae vivum

01/2005:0649

Cjepivo protiv bolesti Aujeszkoga, inaktivirano, za svinje

Vaccinum morbi Aujeszkyi ad suem inactivatum

01/2005:0744

Cjepivo protiv bolesti Aujeszkoga, za svinje (živo), za parenteralnu uporabu, liofilizirano

Vaccinum morbi Aujeszkyi ad suem vivum cryodesiccatum ad usum parenterale

01/2005:0745

Cjepivo protiv bruceloze (Brucella melitensis soj Rev. 1), živo, liofilizirano, za životinje

Vaccinum brucellosis (Brucella melitensis stirpe Rev. 1) vivum cryodesiccatum ad usum veterinarium

04/2005:0793

Cjepivo protiv Clostridium botulinum, za životinje

Vaccinum clostridii botulini ad usum veterinarium

01/2005:0360

Cjepivo protiv Clostridium chauvoei, za životinje

Vaccinum clostridii chauvoei ad usum veterinarium

01/2005:0361

Cjepivo protiv Clostridium novyi tip B, za životinje

Vaccinum clostridii novyi B ad usum veterinarium

01/2005:0362

Cjepivo protiv Clostridium perfringens, za životinje

Vaccinum clostridii perfringentis ad usum veterinarium

01/2005:0363

Cjepivo protiv Clostridium septicum, za životinje

Vaccinum clostridii septici ad usum veterinarium

01/2005:0364

Cjepivo protiv crljenca, živo

Vaccinum rubellae vivum

01/2005:0162

Cjepivo protiv difterije i tetanusa, adsorbirano

Vaccinum diphtheriae et tetani adsorbatum

01/2005:0444

Cjepivo protiv difterije i tetanusa, sa smanjenim sadržajem antigena, adsorbirano

Vaccinum diphtheriae et tetani, antigeni-o(-is) minutum, adsorbatum

01/2007:0647

Cjepivo protiv difterije, adsorbirano

Vaccinum diphtheriae adsorbatum

01/2005:0443

Cjepivo protiv difterije, sa smanjenim sadržajem antigena, adsorbirano

Vaccinum diphtheriae, antigeniis minutum, adsorbatum

01/2007:0646

Cjepivo protiv difterije, tetanusa i hepatitisa B (rDNA), adsorbirano

Vaccinum diphtheriae, tetani et hepatitidis B (ADNr) adsorbatum

01/2005:2062

Cjepivo protiv difterije, tetanusa i hripavca (nestanično), adsorbirano

Vaccinum diphtheriae, tetani et pertussis sine cellulis ex elementis praeparatum adsorbatum

04/2006:1931

Cjepivo protiv difterije, tetanusa i hripavca, adsorbirano

Vaccinum diphtheriae, tetani et pertussis adsorbatum

01/2005:0445

Cjepivo protiv difterije, tetanusa i poliomijelitisa (inaktiviranog), sa smanjenim sadržajem antigena, adsorbirano

Vaccinum diphtheriae, tetani et poliomyelitidis inactivatum, antigeni-o(-is) minutum, adsorbatum

01/2007:2328

Cjepivo protiv difterije, tetanusa, hripavca (acelularnog) i poliomijelitisa (nestanično), adsorbirano

Vaccinum diphtheriae, tetani, pertussis sine cellulis ex elementis praeparatum et poliomyelitidis inactivatum adsorbatum

04/2006:1934

Cjepivo protiv difterije, tetanusa, hripavca (nestanično) i hemofilusa tipa b (konjugiranog), adsorbirano

Vaccinum diphtheriae, tetani, pertussis sine cellulis ex elementis praeparatum et haemophili stirpe b coniugatum adsorbatum

04/2006:1932

Cjepivo protiv difterije, tetanusa, hripavca (nestanično) i hepatitisa B (rDNA), adsorbirano

Vaccinum diphtheriae, tetani, pertusis sine cellulis ex elementis praeparatum et hepatitidis B (ADNr) adsorbatum

04/2006:1933

Cjepivo protiv difterije, tetanusa, hripavca (nestanično) i poliomijelitisa (inaktiviranog), sa smanjenim sadržajem antigena, adsorbirano

Vaccinum diphtheriae, tetani, pertussis sine cellulis ex elementis praeparatum et poliomyelitidis inactivatum, antigeni-o(-is) minutum, adsorbatum

01/2007:2329

Cjepivo protiv difterije, tetanusa, hripavca (nestanično), hepatitisa B (rDNA), poliomijelitisa (inaktiviranog) i hemofilusa tipa b (konjugiranog), adsorbirano

Vaccinum diphtheriae, tetani, pertussis sine cellulis ex elementis praeparatum, hepatitidis B (ADNr), poliomyelitidis inactivatum et haemophili stirpe b coniugatum adsorbatum

04/2006:2067

Cjepivo protiv difterije, tetanusa, hripavca (nestanično), poliomijelitisa (inaktiviranog) i hemofilusa tipa b (konjugiranog), adsorbirano

Vaccinum diphtheriae, tetani, pertussis sine cellulis ex elementis praeparatum poliomyelitidis inactivatum et haemophili stirpe b coniugatum adsorbatum

04/2006:2065

Cjepivo protiv difterije, tetanusa, hripavca i poliomijelitisa (inaktiviranog), adsorbirano

Vaccinum diphtheriae, tetani, pertussis et poliomyelitidis inactivatum adsorbatum

04/2006:2061

Cjepivo protiv difterije, tetanusa, hripavca, poliomijelitisa (inaktiviranog) i hemofilusa tipa b (konjugiranog), adsorbir adsorbir>

Vaccinum diphtheriae, tetani, pertussis, poliomyelitidis inactivatum et haemophili stirpe b conjugatum adsorbatum

04/2006:2066

Cjepivo protiv furunkuloze, inaktivirano, uljno, za injekcije, za pastrvske vrste riba

Vaccinum furunculosidis ad salmonidas inactivatum cum adiuvatione oleosa ad iniectionem

01/2005:1521

Cjepivo protiv hemofilusa tipa b (konjugiranog)

Vaccinum haemophili stirpe b coniugatum

01/2005:1219

Cjepivo protiv hepatitisa A (inaktiviranog) i hepatitisa B (rDNA), adsorbirano

Vaccinum hepatitidis A inactivatum et hepatitidis B (ADNr) adsorbatum

01/2005:1526

Cjepivo protiv hepatitisa A, inaktivirano, adsorbirano

Vaccinum hepatitidis A inactivatum adsorbatum

01/2005:1107

Cjepivo protiv hepatitisa A, inaktivirano, s virosomima

Vaccinum hepatitidis A inactivatum virosomale

01/2005:1935

Cjepivo protiv hepatitisa B (rDNA)

Vaccinum hepatitidis B (ADNr)

01/2005:1056

Cjepivo protiv herpes virusa konja, inaktivirano

Vaccinum herpesviris equini inactivatum

01/2005:1613

Cjepivo protiv hripavca

Vaccinum pertussis

01/2005:0160

Cjepivo protiv hripavca (nestanično), adsorbirano

Vaccinum pertussis sine cellulis ex elementis praeparatum adsorbatum

01/2005:1356

corrected 5.3

Cjepivo protiv hripavca (nestanično), dodatno pročišćeno, adsorbirano

Vaccinum pertussis sine cellulis copurificatum adsorbatum

01/2005:1595

Cjepivo protiv hripavca, adsorbirano

Vaccinum pertussis adsorbatum

01/2005:0161

Cjepivo protiv influence (cijeli virus), inaktivirano

Vaccinum influenzae inactivatum ex viris integris praeparatum

01/2006:0159

Cjepivo protiv influence (cijeli virus, iz staničnih kultura), inaktivirano

Vaccinum influenzae inactivatum ex cellulis virisque integris praeparatum

07/2006:2308

Cjepivo protiv influence (fragmentirani virusi), inaktivirano

Vaccinum influenzae inactivatum ex virorum fragmentis praeparatum

01/2006:0158

Cjepivo protiv influence (površinski antigen) inaktivirano, s virosomima

Vaccinum influenzae inactivatum ex corticis antigeniis praeparatum virosomale

01/2006:2053

Cjepivo protiv influence (površinski antigeni), inaktivirano

Vaccinum influenzae inactivatum ex corticis antigeniis praeparatum

01/2006:0869

Cjepivo protiv influence (površinski antigeni, iz staničnih kultura), inaktivirano

Vaccinum influenzae inactivatum ex cellulis corticisque antigeniis praeparatum

07/2006:2149

Cjepivo protiv influence konja, inaktivirano

Vaccinum influenzae equi inactivatum

01/2005:0249

Cjepivo protiv influence, za svinje, inaktivirano

Vaccinum influenzae inactivatum ad suem

01/2005:0963

Cjepivo protiv kaliciviroze mačaka, inaktivirano

Vaccinum calicivirosis felinae inactivatum

01/2005:1101

Cjepivo protiv kaliciviroze mačaka, živo, liofilizirano

Vaccinum calicivirosis felinae vivum cryodesiccatum

01/2005:1102

Cjepivo protiv klamidioze mačaka, inaktivirano

Vaccinum chlamydiosis felinae inactnae inactpan>

01/2007:2324

Cjepivo protiv klasične svinjske kuge, živo, liofilizirano

Vaccinum pestis classicae suillae vivum cryodesiccatum

01/2005:0065

Cjepivo protiv kolere

Vaccinum cholerae

01/2005:0154

Cjepivo protiv kolere peradi, inaktivirano

Vaccinum cholerae aviariae inactivatum

04/2005:1945

Cjepivo protiv kolere, liofilizirano

Vaccinum cholerae cryodesiccatum

01/2005:0155

Cjepivo protiv kolibaciloze, inaktivirano, za sisajuće preživače

Vaccinum colibacillosis fetus a partu recentis inactivatum ad ruminantes

01/2005:0961

Cjepivo protiv kolibaciloze, inaktivirano, za sisajuću prasad

Vaccinum colibacillosis fetus a partu recentis inactivatum ad suem

01/2005:0962

Cjepivo protiv krpeljnog meningoencefalitisa, inaktivirano

Vaccinum encephalitidis ixodibus advectae inactivatum

01/2006:1375

Cjepivo protiv kuge pataka, živo

Vaccinum pestis anatis vivum

01/2006:1938

Cjepivo protiv leptospiroze goveda, inaktivirano

Vaccinum leptospirosis bovinae inactivatum

01/2005:1939

Cjepivo protiv leptospiroze pasa, inaktivirano

Vaccinum leptospirosis caninae inactivatum

01/2005:0447

Cjepivo protiv leukemije mačaka, inaktivirano

Vaccinum leucosis felinae inactivatum

01/2005:1321

Vaccinum variolae vivum

04/2006:0164

Cjepivo protiv manhemije, inaktivirano, za goveda

Vaccinum mannheimiae inactivatum ad bovidas

01/2005:1944

Cjepivo protiv manhemije, inaktivirano, za ovce

Vaccinum mannheimiae inactivatum ad ovem

01/2005:1946

Cjepivo protiv Marekove bolesti, živo

Vaccinum morbi Marek vivum

01/2007:0589

Cjepivo protiv meningokoka C, konjugirano

Vaccinum meningococcale classis C coniugatum

01/2005:2112

Cjepivo protiv meningokoka, polisaharidno

Vaccinum meningococcale polysaccharidicum

01/2005:0250

Cjepivo protiv mikoplazmoze (Mycoplasma gallisepticum), inaktivirano, za perad

Vaccinum mycoplasmatis galliseptici inactivatum

01/2007:1942

Cjepivo protiv miksomatoze, živo, za kuniće

Vaccinum myxomatosidis vivum ad cuniculum

01/2005:1943

Cjepivo protiv newcastleske bolesti, inaktivirano

Vaccinum pseudopestis aviariae inactivatum

01/2007:0870

Cjepivo protiv newcastleske bolesti, živo

Vaccinum pseudopestis aviariae vivum

01/2005:0450

Cjepivo protiv ospica, zaušnjaka i crljenca, živo

Vaccinum morbillorum, parotitidis et rubellae vivum

01/2005:1057

Cjepivo protiv ospica, živo

Vaccinum morbillorum vivum

01/2005:0213

Cjepivo protiv parainfluence goveda, živo, liofilizirano

Vaccinum parainfluenzae viri bovini vivum cryodesiccatum

01/2005:1176

Cjepivo protiv parainfluence pasa, živo

Vaccinum parainfluenzae viri canini vivum

01/2005:1955

Cjepivo protiv paramiksovirusa 3 ptica, inaktivirano

Vaccinum paramyxoviris 3 aviarii inactivatum

01/2005:1392

Cjepivo protiv parvoviroze pasa, inaktivirano

Vaccinum parvovirosis caninae inactivatum

01/2005:0795

Cjepivo protiv parvoviroze pasa, živo

Vaccinum parvovirosis caninae vivum

01/2005:0964

Cjepivo protiv parvoviroze svinja, inaktivirano

Vaccinum parvovirosis inactivatum ad suem

01/2005:0965

Cjepivo protiv pastereloze, inaktivirano, za ovce

Vaccinum pasteurellae inactivatum ad ovem

01/2005:2072

Cjepivo protiv pneumokoka, polisaharidno

Vaccinum pneumococcale polysaccharidicum

01/2005:0966

Cjepivo protiv pneumokoka, polisaharidno, konjugirano, adsorbirano

Vaccinum pneumococcale polysaccharidicum coniugatum adsorbatum

07/2006:2150

Cjepivo protiv poliomijelitisa, inaktivirano

Vaccinum poliomyelitidis inactivatum

04/2006:0214

Cjepivo protiv poliomijelitisa, za gutanje

Vaccinum poliomyelitidis perorale

01/2006:0215

Cjepivo protiv proljeva teladi uzrokovanog koronavirusom, inaktivirano

Vaccinum inactivatum diarrhoeae vituoeae vituronaviro illatae

01/2005:1953

Cjepivo protiv proljeva teladi uzrokovanog rotavirusom, inaktivirano

Vaccinum inactivatum diarrhoeae vituli rotaviro illatae

01/2005:1954

Cjepivo protiv respiratornog sincicijskog virusa goveda, živo, liofilizirano

Vaccinum viri syncytialis meatus spiritus bovini vivum cryodesiccatum

01/2005:1177

Cjepivo protiv Salmonellae enteritidis, inaktivirano, za kokoši

Vaccinum Salmonellae Enteritidis inactivatum ad pullum

07/2007:1947

Cjepivo protiv Salmonellae typhimurium, inaktivirano, za kokoši

Vaccinum Salmonellae Typhimurium inactivatum ad pullum

07/2007:2361

Cjepivo protiv sindroma pada nesivosti 76, inaktivirano, za kokoši

Vaccinum morbi partus diminutionis MCMLXXVI inactivatum ad pullum

01/2005:1202

Cjepivo protiv slinavke i šapa, inaktivirano, za preživače

Vaccinum aphtharum epizooticarum inactivatum ad ruminantes

04/2005:0063

Cjepivo protiv štenećaka, živo, liofilizirano, za kune

Vaccinum morbi Carrei vivum cryodesiccatum ad mustelidas

01/2005:0449

Cjepivo protiv štenećaka, živo, liofilizirano, za pse

Vaccinum morbi Carrei vivum cryodesiccatum ad canem

01/2005:0448

Cjepivo protiv tetanusa, adsorbirano

Vaccinum tetani adsorbatum

01/2005:0452

Cjepivo protiv tetanusa, za životinje

Vaccinum tetani ad usum veterinarium

01/2007:0697

Cjepivo protiv tifusa

Vaccinum febris typhoidi

01/2005:0156

Cjepivo protiv tifusa (soj Ty 21a), živo, za gutanje

Vaccinum febris typhoidis vivum perorale (stirpe Ty 21a)

01/2005:1055

Cjepivo protiv tifusa, liofilizirano

Vaccinum febris typhoidi cryodesiccatum

01/2005:0157

Cjepivo protiv tifusa, polisaharidno

Vaccinum febris typhoidis polysaccharidicum

01/2005:1160

Cjepivo protiv tuberkuloze (BCG), liofilizirano

Vaccinum tuberculosis (BCG) cryodesiccatum

01/2005:0163

Cjepivo protiv vibrioze hladne vode, inaktivirano, za pastrvske vrste riba

Vaccinum vibriosidis aquae frigidae inactivatum ad salmonidas

01/2005:1580

Cjepivo protiv vibrioze, inaktivirano, za pastrvske vrste riba

Vaccinum vibriosidis ad salmonidas inactivatum

01/2005:1581

Cjepivo protiv virusnog hepatitisa pataka tipa I, živo

Vaccinum hepatitidis viralis anatis stirpe I vivum

01/2005:1315

Cjepivo protiv virusnog proljeva goveda, inaktivirano

Vaccinum diarrhoeae viralis bovinae inactivatum

01/2005:1952

Cjepivo protiv virusnog rinotraheitisa mačaka, inaktivirano

Vaccinum rhinotracheitidis viralis felinae inactivatum

04/2007:1207

Cjepivo protiv virusnog rinotraheitisa mačaka, živo

Vaccinum rhinotracheitidis viralis felinae vivum

04/2007:1206

Cjepivo protiv virusnog tenosinovitisa ptica, živo

Vaccinum tenosynovitidis viralis aviariae vivum

01/2005:1956

Cjepivo protiv vodenih kozica, živo

Vaccinum varicellae vivum

01/2005:0648

Cjepivo protiv vrbanca svinja, inaktivirano

Vaccinum erysipelatis suillae inactivatum

01/2005:0064

Cjepivo protiv zarazne anemije pilića, živo

Vaccinum anaemiae infectivae pulli vivum

01/2005:2038

Cjepivo protiv zarazne bolesti burze (gumborske bolesti), inaktivirano

Vaccinum bursitidis infectivae aviariae inactivatum

01/2005:0960

Cjepivo protiv zarazne bolesti burze (gumborske bolesti), živo

Vaccinum bursitidis infectivae aviariae vivum

01/2005:0587

Cjepivo protiv zaraznog bronhitisa kokoši, inaktivirano

Vaccinum bronchitidis infectivae aviariae inactivatum

01/2005:0959

corrected 5.4

Cjepivo protiv zaraznog bronhitisa kokoši, živo

Vaccinum bronchitidis infectivae aviariae vivum

01/2005:0442

Cjepivo protiv zaraznog enteritisa (panleukopenije) mačaka, inaktivirano

Vaccinum panleucopeniae felinae infectivae inactivatum

01/2005:0794

Cjepivo protiv zaraznog enteritisa (panleukopenije) mačaka, živo

Vaccinum panleucopeniae felinae infectivae vivum

01/2005:0251

Cjepivo protiv zaraznog laringotraheitisa peradi, živo

Vaccinum laryngotracheitidis infectivae aviariae vivum

01/2005:1068

Cjepivo protiv zaraznog rinotraheitisa goveda, živo, liofilizirano

Vaccinum rhinotracheitidis infectivae bovinae vivum cryodesiccatum

01/2005:0696

Cjepivo protiv zaušnjaka, živo

Vaccinum parotitidis vivum

01/2005:0538

Cjepivo protiv žute groznice, živo

Vaccinum febris flavae vivum

04/2005:0537

Tuberkulin, pročišćeni proteinski derivat, goveđi

Tuberculini bovini derivatum proteinosum purificatum

04/2007:0536

Tuberkulin, pročišćeni proteinski derivat, ptičji

Tuberculini aviarii derivatum proteinosum purificatum

04/2007:0535

Tuberkulin, pročišćeni proteinski derivat, za ljude

Tuberculini derivatum proteinosum purificatum ad usum humanum

01/2005:0151

Tuberkulin, starinski, za ljude

Tuberculinum pristinum ad usum humanum

01/2005:0152

 

B.4. ANTITOKSINI

HRVATSKI NASLOV

LATINSKI NASLOV

Ph. Eur. 5 ID

Antitoksin za Clostridium novyi alfa, za životinje

Immunoserum clostridii novyi alpha ad usum veterinarium

04/2005:0339

Antitoksin za Clostridium perfringens beta, za životinje

Immunoserum clostridii perfringentis beta ad usum veterinarium

04/2005:0340

Antitoksin za Clostridium perfringens epsilon, za životinje

Immunoserum clostridii perfringentis epsilon ad usum veterinarium

04/2005:0341

Antitoksin za otrov europskih zmija

Immunoserum contra venena viperarum europaearum

01/2005:0145

Botulinski antitoksiantitoksi/td>

Immunoserum botulinicum

01/2005:0085

Difterijski antitoksin

Immunoserum diphthericum

01/2005:0086

Gangrenski (Clostridium novyi) antitoksin

Immunoserum gangraenicum (Clostridium novyi)

01/2005:0087

Gangrenski (Clostridium perfringens) antitoksin

Immunoserum gangraenicum (Clostridium perfringens)

01/2005:0088

Gangrenski (Clostridium septicum) antitoksin

Immunoserum gangraenicum (Clostridium septicum)

01/2005:0089

Gangrenski antitoksin, miješani

Immunoserum gangraenicum mixtum

01/2005:0090

Tetanusni antitoksin, za ljude

Immunoserum tetanicum ad usum humanum

01/2005:0091

Tetanusni antitoksin, za životinje

Immunoserum tetanicum ad usum veterinarium

04/2005:0343

 

B.5. BILJNE DROGE

Sabalis serrulatae fructus

HRVATSKI NASLOV

LATINSKI NASLOV

Ph. Eur. 5 ID

Agar

Agar

01/2005:0310

Alojev suhi ekstrakt, normirani

Aloes extractum siccum normatum

01/2005:0259

Anđelikin korijen

Angelicae radix

01/2005:1857

Anišev plod

Anisi fructus

01/2005:0262

Aniševo eterično ulje

Anisi aetheroleum

01/2005:0804

Arapska guma

Acaciae gummi

01/2005:0307

Arapska guma, osušena raspršivanjem

Acaciae gummi dispersione desiccatum

01/2005:0308

Artičokin list

Cynarae folium

04/2007:1866

corrected 5.6

Bademovo ulje, djevičansko

Amygdalae oleum virginale

01/2006:0261

Bademovo ulje, rafinirano

Amygdalae oleum raffinatum

04/2006:1064

Barbadoški aloj

Aloe barbadensis

01/2005:0257

Bazgov cvijet

Sambuci flos

01/2005:1217

Benzojeva smola, sijamska

Benzoe tonkinensis

07/2005:2158

Benzojeva smola, sumatrijska

Benzoe sumatranus

01/2007:1814

Benzojeva tinktura, sijamska

Benzois tonkinensis tinctura

04/2006:2157

Benzojeva tinktura, sumatrijska

Benzois sumatrani tinctura

01/2007:1813

Boldov list

Boldi folium

04/2005:1396

corrected 5.3

Boražino ulje, rafinirano

Borago officinalis oleum raffinatum

04/2005:2105

Borovičin plod

Juniperi pseudo-fructus

01/2005:1532

Borovičino eterično ulje

Juniperi aetheroleum

01/2005:1832

Borovničin plod, osušen

Myrtilli fructus siccus

01/2005:1588

Borovničin plod, svjež

Myrtilli fructus recens

01/2005:1602

Brđankin cvijet

Arnicae flos

01/2005:1391

Brđankina tinktura

Arnica tinctura

04/2005:1809

Brezov list

Betulae folium

01/2005:1174

Bršljanov list

Hederae folium

04/2005:2148

corrected 5.6

Centelina zelen

Centellae asiaticae herba

01/2005:1498

Cinnamomi cortex

01/2005:0387

Cvijet crnog sljeza

Malvae sylvestris flos

01/2005:1541

Cvijet divljeg maka

Papaveris rhoeados flos

01/2005:1881

Cvijet gorke naranče

Aurantii amari flos

01/2005:1810

Cvijet rimske kamilice

Chamomillae romanae flos

01/2005:0380

Cvijet uzgojenog hmelja

Lupuli flos

01/2005:1222

Dimnjačina zelen

Fumariae herba

07/2006:1869

corrected 5.6

Divizmin cvijet

Verbasci flos

01/2005:1853

Đumbirov podanak

Zingiberis rhizoma

01/2005:1522

Epikarp i mezokarp gorke naranče

Aurantii amari epicarpium et mesocarpium

01/2005:1603

Etanolni tekući ekstrakt sladića, normiran

Liquiritiae extractum fluidum ethanolicum normatum

01/2005:1536

corrected 5.3

Eterično ulje australijskog čajevca

Melaleucae aetheroleum

01/2005:1837

Eterično ulje azijske oštre vlaske

Citronellae aetheroleum

01/2005:1609

Eterično ulje bijelog bora

Pini silvestris aetheroleum

07/2006:1842

Eterično ulje cvijeta gorke naranče

Neroli aetheroleum

01/2006:1175

Eterično ulje kineskog cimetovca

Cinnamomi cassiae aetheroleum

01/2005:1496

Eterično ulje klekovine

Pini pumilionis aetheroleum

07/2007:2377

Eterično ulje kore cejlonskog cimetovca

Cinnamomi zeylanicii corticis aetheroleum

01/2005:1501

Eterično ulje lista cejlonskog cimetovca

Cinnamomi zeylanici folii aetheroleum

01/2005:1608

Eterično ulje muškatne kadulje

Salviae sclaraea aetheroleum

01/2005:1850

Eterično ulje muškatnog oraščića

Myristicae fragrantis aetheroleum

01/2005:1552

Eterično ulje paprene metvice

Menthae piperitae aetheroleum

01/2005:0405

Eterično ulje ploda gorkoga komorača

Foeniculi amari fructus aetheroleum

01/2005:1826

Eterično ulje poljske metvice, djelomično dementolizirano

Menthae arvensis aetheroleum partim mentholi privum

07/2005:1838

Eterično ulje slatke naranče

Aurantii dulcis aetheroleum

01/2005:1811

Eterično ulje zvjezdastog aniša

Anisi stellati aetheroleum

01/2005:2108

Eukaliptusov list

Eucalypti folium

01/2005:1320

Eukaliptusovo eterično ulje

Eucalypti aetheroleum

07/2005:0390

Galaktomananski gvar

Guar galactomannanum

01/2005:0908

Ginkov list

Ginkgo folium

01/2005:1828

Ginsengov korijen

Ginseng radix

04/2005:1523

Glogov list s cvijetom

Crataegi folium cum flore

01/2005:1432

Glogov plod

Crataegi fructus

01/2005:1220

Glogov suhi ekstrakt

Crataegi folii cum flore extractum siccum

01/2005:1865

Gomoljasti korijen vražje kandže

Harpagophyti radix

01/2005:1095

Gvar

Cyamopsidis seminis pulvis

01/2005:1218

Heljdina zelen

Fagopyri herba

07/2005:2184

corrected 5.8

Hibiskusov cvijet

Hibisci sabdariffae flos

01/2005:1623

Hrastova kora

Quercus cortex

01/2005:1887

Indijski tamjan

Olibanum indicum

04/2007:2310

Ipekakuanin korijen

Ipecacuanhae radix

01/2005:0094

Ipekakuanin prašak, normirani

Ipecacuanhae pulvis normatus

01/2005:0093

Ipekakuanin tekući ekstrakt, normirani

Ipecacuanhae extractum fluidum normatum

04/2005:1875

Ipekakuanina tinktura, normirana

Ipecacuanhae tinctura normata

04/2005:1530

Islandski lišaj

Lichen islandicus

01/2006:1439

Jaglačev korijen

Primulae radix

01/2005:1364

Jasenov list

Fraxini folium

01/2005:1600

Kaduljin list

Salviae officinalis folium

01/2005:1370

Kaduljina tinktura

Salviae tinctura

01/2005:1889

Kamiličin cvijet

Matricariae flos

01/2005:0404

corrected 5.1

Kamiličin tekući ekstrakt

Matricariae extractum fluidum

01/2005:1544

corrected 5.1

Kamiličino eterično ulje

Matricariae aetheroleum

01/2005:1836

corrected 5.1

Kapski aloj

Aloe capensis

01/2005:0258

Karnauba vosak

Cera carnauba

01/2005:0597

Kičicina zelen

Centaurii herba

07/2006:1301

Kikirikijevo ulje, hidrogenirano

Arachidis oleum hydrogenatum

01/2005:1171

Kikirikijevo ulje, rafinirano

Arachidis oleum raffinatum

01/2005:0263

corrected 5.5

Kimov plod

Carvi fructus

01/2005:1080

Kimovo eterično ulje

Carvi aetherolum

01/2006:1817

Kininovčev tekući ekstrakt, normirani

Cinchonae extractum fluidum normatum

04/2006:1818

Kininovčeva kora

Cinchonae cortex

01/2005:0174

Klinčićev cvijet

Caryophylli flos

01/2005:0376

Klinčićevo eterično ulje

Caryophylli floris aetheroleum

01/2005:1091

Kokosovo ulje, rafinirano

Cocois oleum raffinatum

01/2005:1410

Konopljikin plod

Agni casti fructus

01/2007:2147

Koprivin list

Urticae folium

04/2005:1897

corrected 5.6

Kora afričke trešnje

Pruni africanae cortex

01/2005:1886

Kora američke krkavine

Rhamni purshianae cortex

01/2005:0105

Korijandrov plod

Coriandri fructus

01/2005:1304

Korijandrovo eterično ulje

Coriandri aetheroleum

01/2005:1820

Korijen ljupčaca

Levistici radix

01/2005:1233

Korijen običnoga bijelog sljeza

Althaeae radix

07/2005:1126

Korijen purpurne rudbekije

Echinaceae purpureae radix

01/2007:1824

corrected 5.7

Korijen sibirskog ginsenga

Eleutherococci radix

01/2005:1419

corrected 5.3

Korijen sjevernoameričke senege

Polygalae radix

01/2005:0202

Korijen svijetlocvjetne rudbekije

Echinaceae pallidae radix

07/2005:1822

corrected 5.7

Korijen zečjeg trna

Ononidis radix

01/2005:1879

Krkavinina kora

Frangulae cortex

01/2005:0025

Kužnjakov list

Stramonii folium

01/2005:0246

Kužnjakov prašak, normirani

Stramonii pulvis normatus

01/2005:0247

Laneno sjeme

Lini semen

04/2005:0095

Laneno ulje, djevičansko

Lini oleum virginale

01/2005:1908

Lavandin cvijet

Lavandulae flos

01/2005:1534

Lavandino eterično ulje

Lavandulae aetheroleum

01/2005:1338

corrected 5.3

Limunovo eterično ulje

Limonis aetheroleum

01/2005:0620

Lipov cvijet

Tiliae flos

01/2005:0957

List gorkog trolista

Menyanthidis trifoliatae folium

01/2005:1605

List grčke kadulje

Salviae trilobae folium

01/2005:1561

List grimiznog naprstka

Digitalis purpureae folium

01/2005:0117

List limunomirisnog sporiša

Verbenae citriodoratae folium

07/2007:1834

List običnoga bijelog sljeza

Althaeae folium

01/2005:1856

List paprene metvice

Menthae piperitae folium

01/2005:0406

List trpuca

Plantaginis lanceolatae folium

01/2005:1884

List velebilja

Belladonnae folium

01/2005:0221

Lukovica češnjaka u prahu

Allii sativi bulbi pulvis

01/2005:1216

Maćuhicina zelen s cvijetom

Violae herba cum floris

01/2005:1855

Mandarinino eterično ulje

Citri reticulatae aetheroleum

01/2007:2355

Maruljina zelen

Marrubii herba

04/2005:1835

Maslinov list

Oleae folium

01/2005:1878

corrected 5.8

Maslinovo ulje, djevičansko

Olivae oleum virginale

01/2005:0518

Maslinovo ulje, rafinirano

Olivae oleum raffinatum

04/2006:1456

Mastiks

Mastix

01/2005:1876

Matičnjakov list

Melissae folium

01/2005:1447

Med

Mel

04/2005:2051

Medvjetkin list

Uvae ursi folium

01/2005:1054

Mira

Myrrha

01/2005:1349

Mirina tinktura

Myrrhae tinctura

01/2005:1877

Mravinčeva zelen

Origani herba

01/2005:1880

Nevenov cvijet

Calendulae flos

01/2005:1297

Noćurkovo ulje, rafinirano

Oenotherae oleum raffinatum

07/2006:2104

Odoljenov korijen

Valerianae radix

04/2007:0453

Odoljenov suhi ekstrakt, vodenoalkoholni

Valerianae extractum hydroalcoholicum siccum

04/2007:1898

Odoljenova tinktura

Valerianae tinctura

04/2007:1899

Opij, normirani prah

Opii pulvis normatus

01/2005:1840

corrected 5.3

Opij, sirovi

Opium crudum

01/2005:0777

corrected 5.3

Opijev suhi ekstrakt, normiran

Opii extractum siccum normatum

04/2007:1839

Opijeva tinktura, normirana

Opii tinctura normata

04/2007:1841

Oputinova zelen

Polygoni avicularis herba

01/2005:1885

Ortosifonov list

Orthosiphonis folium

01/2005:1229

corrected 5.6

Pamučikino ulje, hidrogenirano

Gossypii oleum hydrogenatum

01/2005:1305

Paprikin plod

Capsici fructus

07/2007:1859

Paprikina tinktura, normirana

Capsici tinctura normata

07/2007:2337

Paprikina uljna smola, rafinirana i kvantificirana

eft"> le="font-size:11.0pt">Capsici oleoresina raffinata et quantificata

07/2007:2336

Pasiflorova zelen

Passiflorae herba

01/2005:1459

Pelargonijin korijen

Pelargonii radix

04/2007:2264

Pelinova zelen

Absinthii herba

01/2005:1380

corrected 5.8

Peruanski balzam

Balsamum peruvianum

01/2005:0754

Pirikin podanak

Graminis rhizoma

01/2005:1306

Plod aleksandrijske sene

Sennae fructus acutifoliae

01/2005:0207

Plod gorkoga komorača

Foeniculi amari fructus

01/2005:0824

Plod slatkoga komorača

Foeniculi dulcis fructus

01/2005:0825

Plod tinevelške sene

Sennae fructus angustifoliae

01/2005:0208

Plod zvjezdastog aniša

Anisi stellati fructus

07/2006:1153

Podanak javanske kurkume

Curcumae xanthorrhizae rhizoma

01/2005:1441

Podanak kanadske žutike

Hydrastis rhizoma

01/2005:1831

Podanak uspravne petoprste

Tormentillae rhizoma

01/2005:1478

Prašak velebilja, normirani

Belladonnae pulvis normatus

01/2005:0222

Rabarbarin korijen

Rhei radix

01/2005:0291

Ratanijin korijen

Ratanhiae radix

01/2005:0289

Ratanijina tinktura

Ratanhiae tinctura

01/2005:1888

Repičino ulje, rafinirano

Rapae oleum raffinatum

01/2005:1369

Ricinusovo ulje, djevičansko

Ricini oleum virginale

01/2005:0051

Ricinusovo ulje, hidrogenirano

Ricini oleum hydrogenatum

07/2007:1497

Ricinusovo ulje, rafinirano

Ricini oleum raffinatum

07/2007:2367

Rudbekijin korijen

Echinaceae angustifoliae radix

07/2005:1821

corrected 5.7

Ružmarinov list

Rosmarini folium

01/2005:1560

Ružmarinovo eterično ulje

Rosmarini aetheroleum

01/2005:1846

Sabalov plod

01/2005:1848

Seletričin list

Hamamelidis folium

01/2005:0909

Senin list

Sennae folium

01/2005:0206

Sezamovo ulje, rafinirano

Sesami oleum raffinatum

07/2007:0433

Sikavičin plod

Silybi mariani fructus

01/2005:1860

corrected 5.7

Sikavičin suhi ekstrakt, rafiniran i normiran

Silybi mariani extractum siccum raffinatum et normatum

01/2007:2071

Sirištarin korijen

Gentianae radix

01/2005:0392

Sirištarina tinktura

Gentianae tinctura

01/2005:1870

Sjeme buhačice

Psyllii semen

01/2005:0858

Sjeme grčke piskavice

Trigonellae foenugraeci semen

01/2005:1323

Sjeme kole

Colae semen

01/2005:1504

Sjemene ljuskice indijskog trpuca

Plantaginis ovatae seminis tegumentum

01/2005:1334

corrected 5.7

Sjemenke indijskog trpuca

Plantaginis ovatae semen

01/2005:1333

Sladićev korijen

Liquiritiae radix

07/2006:0277

Smeđe alge

Fucus vel Ascophyllum

01/2005:1426

Sojino ulje, hidrogenirano

Soiae oleum hydrogenatum

01/2005:1265

Sojino ulje, rafinirano

Soiae oleum raffinatum

01/2005:1473

Sporišova zelen

Verbenae herba

01/2007:1854

Stolisnikova zelen

Millefolii herba

01/2005:1382
corrected 5.7

Suhi ekstrakt kore američke krkavine, normirani

Rhamni purshianae extractum siccum normatum

01/2007:1844

Suhi ekstrakt krkavinine kore, normirani

Frangulae corticis extractum siccum normatum

01/2005:1214

Suhi ekstrakt lista velebilja, normirani

Belladonnae folii extractum siccum normatum

01/2005:1294

Suhi ekstrakt pasiflorove zeleni

Passiflorae herbae extractum siccum

01/2006:1882

Suhi ekstrakt seninog lista, normirani

Sennae folii extractum siccum normatum

01/2005:1261

Suncokretovo ulje, rafinirano

Helianthi annui oleum raffinatum

01/2005:1371

Suručicina zelen

Filipendulae ulmariae herba

01/2005:1868

Šafranikino ulje, rafinirano

Carthami oleum, raffinatum

01/2005:2088

Šipkov plod

Rosae pseudo-fructus

01/2005:1510

Tekući ekstrakt glogovog lista i cvijeta, kvantificiran

Crataegi folii cum flore extractum fluidum quantificatum

01/2006:1864

Terpentinsko ulje primorskog bora

Terebinthini aetheroleum ab pinum pinastrum

01/2005:1627

corrected 5.6

Timijanova zelen

Thymi herba

01/2005:0865
corrected 5.6

Timijanovo eterično ulje

Thymi aetheroleum

01/2005:1374

Tinktura cimetove kore

Cinnamomi corticis tinctura

01/2005:1819

Tinktura epikarpa i mezokarpa gorke naranče

Aurantii amari epicarpii et mesocarpii tinctura

01/2005:1604

Tinktura lista velebilja, normirana

Belladonnae folii tinctura normata

01/2005:1812

Tinktura uspravne petoprste

Tormentillae tinctura

01/2005:1895

Tolutanski balzam

Balsamum tolutanum

01/2005:1596

Tragant

Tragacantha

01/2005:0532

Turičina zelen

Agrimoniae herba

01/2005:1587

Ulje kukuruznih klica, rafinirano

Maydis oleum raffinatum

01/2005:1342

Ulje pšeničnih klica, djevičansko

Tritici aestivi oleum virginale

01/2005:1480

Ulje pšeničnih klica, rafinirano

Tritici aestivi oleum raffinatum

01/2005:1379

Veprinov podanak

Rusci rhizoma

01/2005:1847
corrected 5.3

Vosak, bijeli

Cera alba

01/2005:0069
corrected 5.4

Vosak, žuti

Cera flava

01/2005:0070
corrected 5.4

Vrbičina zelen

Lythri herba

01/2005:1537

Vrbova kora

Salicis cortex

01/2005:1583

Vrkutina zelen

Alchemillae herba

01/2005:1387

Zelen crne koprive

Ballotae nigrae herba

01/2005:1858

Zelen europske zlatnice

Solidaginis virgaureae herba

01/2006:1893

Zelen gospine trave

Hyperici herba

01/2005:1438

Zelen kokotca

Meliloti herba

04/2005:2120
corrected 5.3

Zelen majčine dušice

Serpylli herba

01/2005:1891

Zelen majčinskog vratića

Tanaceti parthenii herba

01/2005:1516

Zelen poljske preslice

Equiseti herba

01/2005:1825

Zelen purpurne rudbekije

Echinaceae purpureae herba

01/2007:1823
corrected 5.7

Zelen rosopasa običnog

Chelidonii herba

01/2005:1861

Zelen srčenice

Leonuri cardiacae herba

01/2005:1833

Zlatničina zelen

Solidaginis herba

07/2005:1892

 

B.6. HOMEOPATSKI PRIPRAVCI
 

HRVATSKI NASLOV

LATINSKI NASLOV

Ph. Eur. 5 ID

Biljne droge za homeopatske pripravke

Plantae medicinales ad praeparationes homoeopathicas

07/2005:2045

Homeopatski pripravci

Praeparationes homoeopathicas

07/2007:1038

Tinkture, izvorne, za homeopatske pripravke

Tincturae maternae ad praeparationes homoeopathicas

01/2005:2029

Metode priprave homeopatskih početnih otopina i stupnjevi razrjeđenja

Via praeparandi stirpes homoeopathicas et potentificandi

07/2007:2371

Arsenov trioksid za homeopatske pripravke

Arsenii trioxidum ad praeparationes homoeopathicas

01/2005:1599

Bakar za homeopatske pripravke

Cuprum ad praeparationes homoeopathicas

01/2005:1610

Bakrov(II) acetat hidrat za homeopatske pripravke

Cupri acetas monohydricus ad praeparationes homoeopathicas

07/2005:2146

Barijev klorid dihidrat za homeopatske pripravke

Barii chloridum dihydricum ad praeparationes homoeopathicas

07/2005:2142

Bršljan za homeopatske pripravke

Hedera helix ad praeparationes homoeopathicas

07/2005:2092

Bunika za homeopatske pripravke

Hyoscyamus niger ad praeparationes homoeopathicas

07/2005:2091

Češnjak za homeopatske pripravke

Allium sativum ad praeparationes homoeopathicas

01/2005:2023

Gospina trava za homeopatske pripravke

Hypericum perforatum ad praeparationes homoeopathicas

01/2005:2028

Kadmijev sulfat hidratizirani za homeopatske pripravke

Cadmii sulfas hydricus ad praeparationes homoeopathicas

01/2006:2143

Kalcijev jodid tetrahidrat za homeopatske pripravke

Calcii iodidum tetrahydricum ad praeparationes homoeopathicas

07/2005:2144

Medonosna pčela za homeopatske pripravke

Apis mellifera ad preparationes homoeopathicas

01/2005:2024

Orijentalni oraščić za homeopatske pripravke

Semecarpus anacardium ad praeparationes homoeopathicas

01/2006:2094

Šafran za homeopatske pripravke

Croci stigma ad praeparationes homoeopathicas

01/2005:1624

Velika kopriva za homeopatske pripravke

Urtica dioica ad praeparationes homoeopathicas

01/2006:2030

Željezo za homeopatske pripravke

Ferrum ad praeparationes homoeopathicas

01/2005:2026

 

B.7. RADIOFARMACEUTSKI PRIPRAVCI
 

HRVATSKI NASLOV

LATINSKI NASLOV

Ph. Eur. 5 ID

Albumin, ljudski, jodirani[125I], injekcija

Iodinati (125I) humani albumini solutio iniectabilis

01/2005:1922

Amonijak[13N], injekcija

Ammoniae (13N) solutio iniectabilis

01/2005:1492

Cijanokobalamin[57Co], kapsule

Cyanocobalamini (57Co) capsulae

01/2005:0710

Cijanokobalamin[57Co], otopina

Cyanocobalamin (57Co) solution

01/2005:0269

Cijanokobalamin[58Co], kapsule

Cyanocobalamini (58Co) capsulae

01/2005:1505

Cijanokobalamin[58Co], otopina

Cyanocobalamini (58Co) solutio

01/2005:0270

Fludeoksiglukoza[18F], injekcija

Fludeoxyglucosi (18F) solutio iniectabilis

01/2005:1325

Flumazenil(N-[11C]metil), injekcija

Flumazenil
(N-[11C]methyl) solutio iniectabilis

01/2005:1917

Galijev[67Ga] citrat, injekcija

Gallii (67Ga) citratis solutio iniectabilis

01/2005:0555

Indij[111In]oksin, otopina

Indii (111In) oxini solutio

01/2005:1109

Indij[111In]pentetat, injekcija

Indii (111In) pentetatis solutio iniectabilis

01/2005:0670

Indijev[111In] klorid, otopina

Indii (111In) chloridi solutio

01/2005:1227

Jobengvan[123I], injekcija

Iobenguani (123I) solutio iniectabilis

01/2005:1113
corrected 5.7

Jobengvan[131I], injekcija za dijagnostiku

Iobenguani (131I) solutio iniectabilis ad usum diagnosticum

01/2005:1111

corrected 5.7

Jobengvan[131I], injekcija za liječenje

Iobenguani (131I) solutio iniectabilis ad usum therapeuticum

01/2005:1112
corrected 5.7

Jobengvansulfat za radiofarmaceutske pripravke

Iobenguani sulfas ad radiopharmaceutica

07/2007:2351

Kisik[15O]

Oxygenium (15O)

01/2005:1620

Kripton[81mKr], plin za udisanje

Kryptonum (81mKr) ad inhalationem

01/2005:1533

Krom[51Cr]edetat, injekcija

Chromii (51Cr) edetatis solutio iniectabilis

01/2005:0266

Ksenon[133Xe], injekcija

Xenoni (133Xe) solutio iniectabilis

01/2005:0133

L-metionin([11C]metil), injekcija

L-Methionini
([11C]methyl) solutio iniectabilis

01/2005:1617

Natrijev([1-11C]) acetat, injekcija

Natrii acetatis ([1-11C]) solutio iniectabilis

01/2005:1920
corrected 5.4

Natrijev fluorid[18F], injekcija

Natrii fluoridi (18F) solutio iniectabilis

01/2005:2100

Natrijev fosfat[32P], injekcija

Natrii phosphatis (32P) solutio iniectabilis

01/2005:0284

Natrijev jodid[123I], injekcija

Natrii iodidi (123I) solutio iniectabilis

01/2005:0563

Natrijev jodid[123I], otopina radiobiljega

Natrii iodidi (123I) solutio ad radio-signandum

07/2006:2314

Natrijev jodid[131I], kapsule za dijagnostiku

Natrii iodidi (131I) capsulae ad usum diagnosticum

01/2005:0938<>

Natrijev jodid[131I], kapsule za liječenje

Natrii iodidi (131I) capsulae ad usum therapeuticum

07/2005:2116

Natrijev jodid[131I], otopina

Natrii iodidi (131I) solutio

01/2005:0281

Natrijev jodid[131I], otopina radiobiljega

Natrii iodidi (131I) solutio ad radio-signandum

01/2005:2121

Natrijev jodohipurat[123I], injekcija

Natrii iodohippurati (123I) solutio iniectabilis

01/2005:0564

Natrijev jodohipurat[131I], injekcija

Natrii iodohippurati (131I) solutio iniectabilis

01/2005:0282

Natrijev kromat[51Cr], sterilna otopina

Natrii chromatis (51Cr) solutio sterilis

01/2005:0279

Natrijev molibdat
[99Mo] fisijski pripravljen, otopina

Natrii molybdatis (99Mo) fissione formati solutio

04/2007:1923

Natrijev pertehnetat[99mTc] fisijski pripravljen, injekcija

Natrii pertechnetatis (99mTc) fissione formati solutio iniectabilis

01/2005:0124

Natrijev pertehnetat
[99mTc] nefisijski pripravljen, injekcija

Natrii pertechnetatis (99mTc) sine fissione formati solutio iniectabilis

01/2005:0283

Norkolesterol, jodirani
[131I], injekcija

Norcholesteroli iodinati (131I) solutio iniectabilis

01/2005:0939

Rakloprid([11C]metoksi), injekcija

Raclopridi ([11C]methoxy) solutio iniectabilis

01/2005:1924

Stroncijev[89Sr] klorid, injekcija

Strontii (89Sr) chloridi solutio iniectabilis

01/2005:1475

Talijev(I)[201Tl] klorid, injekcija

Thallosi (201Tl) chloridi solutio iniectabilis

01/2005:0571

Tehnecij[99mTc]bicisat, injekcija

Technetii (99mTc) bicisati solutio iniectabilis

07/2006:2123

Tehnecij[99mTc]eksametazim, injekcija

Technetii (99mTc) exametazimi solutio iniectabilis

01/2005:1925

Tehnecij[99mTc]glukonat, injekcija

Technetii (99mTc) gluconatis solutio iniectabilis

01/2005:1047

Tehnecij[99mTc] i etifenin, injekcija

Technetii (99mTc) et etifenini solutio iniectabilis

01/2005:0585

Tehnecij[99mTc] i koloidni kositar, injekcija

Stanni colloidalis et technetii (99mTc) solutio iniectabilis

01/2005:0689

Tehnecij[99mTc] i koloidni renijev sulfid, injekcija

Rhenii sulfidi colloidalis et technetii (99mTc) solutio iniectabilis

01/2005:0126

Tehnecij[99mTc] i koloidni sumpor, injekcija

Sulfuris colloidlis et technetii (99mTc) solutio iniectabilis

01/2005:0131

Tehnecij[99mTc] i kositrov pirofosfat, injekcija

Stanni pyrophosphatis et technetii (99mTc) solutio iniectabilis

01/2005:0129

Tehnecij[99mTc]medronat, injekcija

Technetii (99mTc) medronati solutio iniectabilis

01/2005:0641

Tehnecij[99mTc]mertiatid, injekc injekc>

Technetii (99mTc) mertiatidi solutio iniectabilis

01/2005:1372

Tehnecijeve[99mTc] mikrosfere, injekcija

Technetii (99mTc) microsphaerarum suspensio iniectabilis

01/2005:0570

Tehnecijeve[99mTc] nakupine, injekcija

Technetii (99mTc) macrosalbi suspensio iniectabilis

01/2005:0296

Tehnecijem[99mTc] obilježen ljudski albumin, injekcije

Technetii (99mTc) humani albumini solutio iniectabilis

01/2005:0640

Tehnecij[99mTc]pentetat, injekcija

Technetii (99mTc) pentetatis solutio iniectabilis

01/2005:0642

Tehnecij[99mTc]sestamib injekcija

Technetii (99mTc) sestamibi solutio iniectabilis

01/2005:1926

Tehnecij[99mTc]sukcimer, injekcija

Technetii (99mTc) succimeri solutio iniectabilis

01/2005:0643

Tricijeva voda[3H], injekcija

Aquae tritiatae (3H) solutio iniectabilis

01/2005:0112

Ugljikov monoksid[15O]

Carbonei monoxidum (15O)

01/2005:1607

Voda[15O], injekcija

Aquae (15O) solutio iniectabilis

01/2005:1582

 

B.8. ZAVOJNI I KIRURŠKI MATERIJAL
 

Ketgut, sterilni

HRVATSKI NASLOV

LATINSKI NASLOV

Ph. Eur. 5 ID

Chorda resorbilis sterilis

01/2005:0317

Ketgut, sterilni, u distributoru, za životinje

Chorda resorbilis sterilis in fuso ad usum veterinarium

01/2005:0660

Konci, sterilni, neresorptivni

Fila non resorbilia sterilia

01/2006:0324

Konci, sterilni, neresorptivni, u distributoru, za životinje

Fila non resorbilia sterilia in fuso ad usum veterinarium

01/2005:0605

Konci, sterilni, sintetični, resorptivni, jednonitni

Fila resorbilia synthetica monofilamenta sterilia

01/2005:0666

Konci, sterilni, sintetični, resorptivni, spleteni

Fila resorbilia synthetica torta sterilia

01/2005:0667

Laneni konac, sterilni, u distributoru, za životinje

Filum lini sterile in fuso ad usum veterinarium

01/2005:0608

Pamučna vata, upijajuća

Lanugo gossypii absorbens

01/2005:0036

Polamidni[6] konac, sterilni, u distributoru, za životinje

Filum polyamidicum-6 sterile in fuso ad usum veterinarium

01/2005:0609

Poli(etilentetraftalatni) konac, sterilni, u distributoru, za životinje

Filum ethyleni polyterephthalici sterile in fuso ad usum veterinarium

01/2005:0607

Poliamidni[6/6] konac, sterilni, u distributoru, za životinje

Filum polyamidicum-6/6 sterile in fuso ad usum veterinarium

01/2005:0610

Svileni konac, sterilni, spleten, u distributoru, za životinje

Filum bombycis tortum sterile in fuso ad usum veterinarium

01/2005:0606

Viskozna vata, upijajuća

Lanugo cellulosi absorbens

01/2005:0034

 

B.9. FARMACEUTSKI OBLICI

HRVATSKI NASLOV

LATINSKI NASLOV

Ph. Eur. 5 ID

Flaster, transdermalni

Emplastra transcutanea

07/2005:1011

Granule

Granulata

07/2005:0499

Gume za žvakanje, ljekovite

Masticabilia gummis medicata

07/2005:1239

Intramamarni pripravci, za životinje

Praeparationes intramammariae ad usum veterinarium

01/2005:0945

Intraruminalne naprave

Praeparationes intraruminales

07/2005:1228

Intrauterini pripravci, za životinje

Praeparationes intra-uterinae ad usum veterinarium

01/2006:1806

Kapsule

Capsulae

07/2006:0016

Ljekoviti dodaci za hranu, za životinje

Praeadmixta ad alimenta medicata ad usum veterinarium

01/2005:1037

Parenteralni pripravci

Parenteralia

07/2005:0520

Pjene, ljekovite

Musci medicati

01/2005:1105

Prašci za primjenu na koži

Pulveres ad usum dermicum

07/2005:1166

Prašci, oralni

Pulveres perorales

07/2005:1165

Pripravci za dišne puteve

Inhalanda

04/2005:0671

Pripravci za irigaciju

Praeparationes ad irrigationem

01/2007:1116

Pripravci za nos

Nasalia

01/2007:0676

Pripravci za oko

Ophthalmica

01/2006:1163

corrected 5.5

Pripravci za rektum

Rectalia

07/2006:1145

Pripravci za rodnicu

Vaginalia

07/2006:1164

Pripravci za uho

Auricularia

07/2006:0652

Pripravci za usnu sluznicu

Praeparationes buccales

04/2006:1807

Pripravci, polučvrsti, za primjenu na koži

Praeparationes molles ad usum dermicum

07/2006:0132

Pripravci, tekući, za primjena primjen

Praeparationes liquidae ad usum dermicum

07/2006:0927

Pripravci, tekući, za primjenu na koži životinja

Praeparationes liquidae veterinariae ad usum dermicum

01/2005:1808

Pripravci, tekući, za uporabu kroz usta

Praeparationes liquidae peroraliae

01/2007:0672

Stlačeni farmaceutski pripravci

Praeparationes pharmaceuticae in vasis cum pressu

01/2005:0523

Štapići

Styli

01/2005:1154

Tablete

Compressi

07/2007:0478

Tamponi, ljekoviti

Tamponae medicatae

01/2005:1155

 

B.9.1. OPIS FARMACEUTSKIH OBLIKA

FLASTER, TRANSDERMALNI

Emplastra transcutanea

odgovara monografiji Ph. Eur. 07/2005:1011,
Patches, transdermal / Dispositifs transdermiques


OPIS
Transdermalni su flasteri elastični ljekoviti pripravci različitih veličina koji sadrže jednu ili više djelatnih tvari. Namijenjeni su za primjenu na neoštećenoj koži kako bi oslobodili djelatnu(e) tvar(i) u sustavnu cirkulaciju nakon prolaza kroz kožnu barijeru.
Transdermalni se flasteri obično sastoje od vanjskog sloja, koji podupire pripravak s djelatnom tvari. Transdermalni su flasteri na mjestu oslobađanja djelatne tvari pokriveni zaštitnom trakom, koja se ukloni prije stavljanja flastera na kožu. Vanjski je sloj zaštitni dio, nepropustan za djelatnu(e) tvar(i) i obično nepropustan za vodu, napravljen da podupire i štiti pripravak. Vanjski je sloj jednak kao i pripravak ili veći. Ako je veći, dio koji prelazi veličinu pripravka prekriven je adhezivnim tvarima i time je osigurano da se flaster pritiskom lijepi za kožu.
Pripravak sadrži djelatnu(e) tvar(i) zajedno s pomoćnim tvarima, kao što su tvari za povećanje stabilnosti, za povećanje topljivosti ili tvari koje omogućuju prilagođeno oslobađanje ili olakšavaju transdermalnu apsorpciju. To može biti jednoslojni ili višeslojni, čvrsti ili polučvrsti matriks i tada sastav i struktura matriksa određuju difuziju djelatne(ih) tvari u kožu. Matriks može sadržavati adhezivne tvari koje osiguravaju adheziju pripravka za kožu. Pripravak može dolaziti u polučvrstom spremištu. Na jednoj strani ima membranu, koja može kontrolirati oslobađanje i difuziju djelatne(ih) tvari iz pripravka.
U tom slučaju adhezivne tvari mogu biti nanesene na dio ili na cijelu površinu membrane ili okolo membrane vanjskoga sloja.
Kada se nanosi na suhu, čistu i neoštećenu kožu, transdermalni flaster čvrsto prianja uz kožu blagim pritiskom ruke ili prstiju i skida se bez ozljeđivanja kože ili odjeljivanja pripravka od vanjskoga sloja.
Flaster ne smije iritirati niti senzibilizirati kožu, čak ni nakon ponovljenih primjena.
Zaštitna se traka obično sastoji od sloja plastičnog ili metalnog materijala. Kada se ukloni, zaštitna traka ne smije oštetiti pripravak (matriks ili spremište) ili adhezivne tvari s flastera.
Transdermalni su flasteri obično zasebno pakirani u zataljene vrećice.

GRANULE

Granulata

odgovara monografiji Ph. Eur. 07/2005:0499,
Granules / Granulés

Zahtjevi za granule koje se rabe za pripravu oralnih otopina ili suspenzija navedeni su u monografiji Pripravci, tekući, za uporabu kroz usta (0672). Kada je opravdano i odobreno, zahtjevi ove monografije ne odnose se na granule za životinje.

OPIS
Granule su pripravci koji se sastoje od čvrstih, suhih nakupina praškastih čestica dovoljno otpornih da podnose postupke obrade. Namijenjene su za uporabu kroz usta. Neke se nepromijenjene gutaju, neke se žvaču i neke se otope ili rasprše u vodi ili drugoj prikladnoj tekućini prije primjene.
Granule sadrže jednu ili više djelatnih tvari sa ili bez pomoćnih tvari i po potrebi boje, koje odobri nadležno tijelo, i tvari za poboljšanje okusa.
Dolaze kao jednodozni ili višedozni pripravci. Svaka doza višedoznog pripravka primjenjuje se uz prikladno pomagalo koje omogućuje uzimanje propisane doze. Kod jednodoznih granula, svaka se doza pakira u zasebni spremnik, primjerice vrećicu ili boči ili bočiKada je primjenjivo, spremnici za granule udovoljavaju zahtjevima monografija Materijali za proizvodnju spremnika (3.1 i potpoglavlja) i Spremnici (3.2 i potpoglavlja).
Razlikuje se nekoliko skupina granula:
– šumeće granule
– obložene granule
– želučanootporne granule
– granule s prilagođenim oslobađanjem

PROIZVODNJA
U proizvodnji, pakiranju, čuvanju i razdiobi granula, poduzmu se prikladne mjere kako bi se osigurala mikrobiološka kakvoća. Preporuke u ovom pogledu navedene su u tekstovima Mikrobiološka kakvoća farmaceutskih pripravaka (5.1.4).

Šumeće granule

OPIS
Šumeće su granule neobložene i uglavnom se sastoje od kiselih tvari i karbonata ili hidrogenkarbonata, koji brzo reagiraju u prisutnosti vode uz oslobađanje ugljičnog dioksida. Prije uporabe, otope se ili rasprše u vodi.

Obložene granule

OPIS
Obložene su granule obično višedozni pripravci i sastoje se od granula obloženih s jednim ili više slojeva smjesa pomoćnih tvari.

Granule s prilagođenim oslobađanjem

OPIS
Granule s prilagođenim oslobađanjem obložene su i neobložene granule, koje sadrže posebne pomoćne tvari, ili su pripravljene posebnim postupcima, ili oboje. Time je omogućena prilagodba brzine, mjesta i vremena oslobađanja djelatne(ih) tvari.
Granule s prilagođenim oslobađanjem uključuju granule s produljenim oslobađanjem i granule s naknadnim oslobađanjem.

Želučanootporne granule

OPIS
Želučanootporne granule su granule s naknadnim oslobađanjem djelatne tvari. Otporne su na želučani sok tako da se djelatna(e) tvar(i) oslobađa u crijevnom soku. Ovakva se svojstva mogu dobiti oblaganjem granula želučanootpornim sredstvom (crijevno-obložene granule) ili drugim prikladnim sredstvima.

GUME ZA ŽVAKANJE, LJEKOVITE

Masticabilia gummis medicata

odgovara monografiji Ph. Eur. 07/2005:1239,

Chewing gums, medicated / Gommes a mâcher médicamenteuses

OPIS
Ljekovite su gume za žvakanje čvrsti, jednodozni pripravci s osnovom, koja se uglavnom sastoji od gume namijenjene za žvakanje, bez gutanja.
Sadrže jednu ili više djelatnih tvari, koje se oslobađaju za vrijeme žvakanja. Nakon otapanja ili raspršivanja djelatne tvari u slini, žvakaće su gume namijenjene za:
– lokalno liječenje bolesti usta
– sustavnu primjenu nakon apsorpcije putem bukalne sluznice ili iz želučanocrijevnoga trakta

INTRAMAMARNI PRIPRAVCI, ZA ŽIVOTINJE

Praeparationes intramammariae ad usum veterinarium

odgovara monografiji Ph. Eur. 01/2005:0945,
Intramammary preparations for veterinary use / Préparations
intramammaires pour usage vétérinaire

OPIS
Intramamarni pripravci za životinje sterilni su pripravci namijenjeni za uvođenje u mliječnu žlijezdu kroz mliječni kanal. Postoje dvije glavne skupine: intramamarni pripravci namijenjeni za primjenu na životinjama u vrijeme laktacije i intramamarni pripravci za primjenu na životinjama sa završenom laktacijom ili na životinjama koje nisu u periodu laktacije za liječenje ili sprječavanje infektivnih oboljenja.
Intramamarni pripravci za životinje otopine su, emulzije ili suspenzije ili polučvrsti pripravci koji sadrže jednu ili više djelatnih tvari u prikladnoj podlozi. Mogu sadržavati pomoćne tvari, kao što su tvari koje povećavaju stabilnost pripravka, emulgatori, tvari koje povećavaju viskoznost i omogućuju lakše suspendiranje pripravka. U suspenziji može nastati talog koji se brzo rasprši nakon protresivanja. Emulzije se mogu raslojavati, ali se slojevi brzo rasprše nakon protresivanja.
Ako nije drugačije opravdano i odobreno, intramamarni pripravci za životinje pakiraju se u spremnike koji se rabe samo jednom i to za unošenje pripravka u jedan mliječni kanal životinje.
Ako su pakirani u višedozne spremnike, vodeni pripravci sadrže prikladan konzervans u odgovarajućoj koncentraciji, osim ako pripravak ima primjerena antimikrobna svojstva. Potrebno se pridržavati upozorenja u vezi s načinom primjene i uvjetima čuvanja između primjena.
Kada je primjenjivo, spremnici za intramamarne pripravke za životinje udovoljavaju zahtjevima monografija Materijali za proizvodnju spremnika (3.1 i potpoglavlja) i Spremnici (3.2 i potpoglavlja).

INTRARUMINALNE NAPRAVE

Praeparationes intraruminales

odgovara monografiji Ph. Eur. 07/2005:1228,
Intraruminal devices / Dispositifs intraruminaux

Zahtjevi ove monografije ne odnose se na pripravke (poznate kao bolusi), kao što su velike tablete, kapsule ili praškasti farmaceutski oblici s trenutnim ili produljenim oslobađanjem djelatne(ih) tvari. Ti pripravci udovoljavaju odgovarajućim dijelovima monografija Kapsule (0016) i Tablete (0478).

OPIS
Intraruminalne su naprave čvrsti pripravci koji sadrže jednu ili više djelatnih tvari. Namijenjeni su za oralnu primjenu na životinjama iz skupine preživača i napravljene su tako da se zadržavaju u buragu (prvom želucu) gdje kontinuirano ili pulsirajuće oslobađaju djelatnu tvar. Vrijeme oslobađanja djelatne tvari može, ovisno o oblikovanju pripravka i/ili injektoru, varirati od nekoliko dana do nekoliko tjedana.
Intraruminalne naprave primjenjuju se uporabom intraruminalnog pištolja. Neke intraruminalne naprave namijenjene su da plutaju na površini soka u buragu, dok su druge namijenjene da zaostanu na dnu buraga ili retikuluma. Svaka naprava ima odgovarajuću gustoću za odgovarajuću namjenu.

INTRAUTERINI PRIPRAVCI, ZA ŽIVOTINJE

Praeparationes intra-uterinae ad usum veterinarium

odgovara monografiji Ph. Eur. 01/2006:1806,
Intrauterine preparations for veterinary use / Préparations intra-utérines pour usage vétérinaire

OPIS
Intrauterini pripravci za životinje su tekući, polučvrsti ili čvrsti pripravci namijenjeni za izravnu primjenu u maternici, obično da bi se postigao lokalni učinak. Sadrže 1 ili više djelatnih tvari unutar prikladne podloge.
Kada je primjenjivo, spremnici za kapsule udovoljavaju zahtjevima monografija Materijali za proizvodnju spremnika (3.1 i potpoglavlja) i Spremnici (3.2 i potpoglavlja).
Razlikuje se nekoliko skupina intrauterinih pripravaka za životinje:
– intrauterine tablete
– intrauterine kapsule
– intrauterine otopine, emulzije i suspenzije, koncentrati za intrauterine otopine
– tablete za intrauterine otopine i suspenzije
– polučvrsti intrauterini pripravci
– intrauterine pjene
– intrauterini štapići.

KAPSULE

Capsulae

odgovara monografiji Ph. Eur. 07/2006:0016,
Capsules / Capsules

Zahtjevi ove monografije ne odnose se nužno na pripravke u obliku kapsula koji nisu namijenjeni za oralnu uporabu. Zahtjevi za takve pripravke mogu se pronaći, kada je primjereno, u drugim općim monografijama, kao što su, primjerice, Pripravci za rektum (1145) i Pripravci za rodnicu (1164).

OPIS
Kapsule su čvrsti pripravci s tvrdim ili mekanim kapicama različitih oblika i volumena, koji obično sadrže jednu dozu djelatne(ih) tvari. Namijenjeni su za oralnu primjenu.
Kapice kapsula načinjene su od želatine ili drugih tvari, čija se konzistencija može prilagoditi dodavanjem tvari, kao što su glicerol ili sorbitol. Mogu se dodati i pomoćne tvari, poput površinski aktivnih tvari, neprozirnih punila, konzervansa, sladila, boja koje je odobrilo nadležno tadležno tvari za poboljšanje okusa. Kapsule mogu imati oznake na svojoj površini.
Sadržaj u kapsulama može biti čvrst, tekuć ili konzistencije slične pasti. Sastoji se od jedne ili više djelatnih tvari sa ili bez dodatka pomoćnih tvari, kao što su otapala, sredstva za dopunjavanje, sredstva za kliženje (lubrikanti) i sredstava za raspadanje. Sadržaj kapsule ne uzrokuje uništavanje kapice kapsule.
Kapica kapsule se razgrađuje u prisutnosti probavnih sokova i pritom se oslobađa uklopljeni sadržaj.
Kada je primjenjivo, spremnici za kapsule udovoljavaju zahtjevima monografija Materijali za proizvodnju spremnika (3.1 i potpoglavlja) i Spremnici (3.2 i potpoglavlja).
Podjela kapsula:
– tvrde kapsule
– meke kapsule
– želučanootporne kapsule
– kapsule s prilagođenim oslobađanjem
– škrobne kapsule.

Tvrde kapsule

OPIS
Tvrde kapsule sadrže kapice s 2 cilindrična odjeljka, od kojih svaki ima jedan zaobljeni, zatvoreni i drugi otvoreni kraj.

Meke kapsule
 

OPIS

Meke kapsule imaju tanje kapice od tvrdih kapsula. Kapice se sastoje od jednog dijela i različitih su oblika.

Kapsule s prilagođenim oslobađanjem


OPIS

Kapsule s prilagođenim oslobađanjem tvrde su ili meke kapsule, u kojima sadržaj kapsule ili kapica kapsule ili oboje, sadrže posebne pomoćne tvari ili su pripravljene posebnim postupkom koji omogućuje prilagodbu brzine, mjesta ili vremena oslobađanja djelatne tvari.
Kapsule s prilagođenim oslobađanjem uključuju kapsule s produljenim oslobađanjem i kapsule s naknadnim oslobađanjem.

Želučanootporne kapsule


OPIS
Želučanootporne kapsule su kapsule s naknadnim oslobađanjem koje su otporne na želučani sok pa se djelatna tvar oslobađa u crijevnom soku. Obično se pripravljaju punjenjem kapsula granulama ili česticama koje su pokrivene želučanootpornim sredstvom za oblaganje ili u određenim slučajevima, tvrde ili meke kapsule imaju želučanootporne kapice (crijevne kapsule).

Škrobne kapsule
 

OPIS
Škrobne su kapsule čvrsti pripravci koji sadrže tvrdu kapicu ispunjenu jednom dozom jedne ili više djelatnih tvari. Kapica škrobne kapsule napravljena je od beskvasnog hljepčića, obično od rižinog brašna, i sastoji se od 2 tanka cilindrična odjeljka. Prije primjene, škrobne se kapsule urone u vodu na nekoliko sekundi, stave na jezik i progutaju s vodom.

LJEKOVITI DODACI ZA HRANU, ZA ŽIVOTINJE

Praeadmixta ad alimenta medicata ad usum veterinarium

odgovara monografiji Ph. Eur. 01/2005:1037,
Premixes for medicated feeding stuffs for veterinary use / Prémélanges
pour aliments médicamenteux pour usage vétérinaire

OPIS
Ljekoviti dodaci za hranu za životinje su smjese jedne ili više djelatnih tvari, obično u prikladnoj podlozi. Pripravljene su tako da bi se olakšalo davanje djelatnih tvari životinjama. Rabe se izričito u pripravcima ljekovitih dodataka za hranu. Dodaci dolaze kao granulirani, praškasti, polučvrsti ili tekući oblici. Kada se rabe kao prašci ili granule, onda su slobodnoga protoka i homogeni pa se sve nakupine uklanjaju tijekom normalne uporabe pripravka. Kada se rabe u tekućem obliku, onda su to homogene suspenzije ili otopine koje se mogu dobiti iz tiksotropnih gelova ili strukturiranih tekućina. Imaju takvu veličinu čestica i ostala svojstva koja omogućuju ujednačenu raspodjelu djelatne tvari u hrani. Ako nije drugačije opravdano i odobreno, upute za uporabu navode da je koncentracija dodatka u obliku granula ili praška najmanje 0,5 posto u ljekovitoj hrani.

PARENTERALNI PRIPRAVCI

Parenteralia

odgovara monografiji Ph. Eur. 07/2005:0520,
Parenteral preparations / Préparations parentérales

Zahtjevi ove monografije ne odnose se nužno na proizvode dobivene iz ljudske krvi, imunološke pripravke ili radiofarmaceutske pripravke. Posebni zahtjevi se mogu odnositi na pripravke za životinje ovisno o vrsti životinje za koju je pripravak namijenjen.

OPIS
Parenteralni pripravci su sterilni pripravci namijenjeni za primjenu kao injekcije, infuzije ili implantati u ljudsko ili životinjsko tijelo.
Može biti potrebno uporabiti pomoćne tvari, primjerice, kako bi se pripravak učinio izotoničnim s krvlju, za prilagodbu pH vrijednosti, za povećanje topljivosti, za sprječavanje raspadanja djelatne(ih) tvari ili da bi se osigurala odgovarajuća antimikrobna svojstva, pri čemu pomoćne tvari ne utječu nepovoljno na namijenjeni medicinski učinak pripravka ili, u uporabljenim koncentracijama, ne izazivaju toksični učinak ili neprikladnu lokalnu iritaciju.
Spremnici za parenteralne pripravke izrađuju se, što je više moguće, od materijala dovoljno prozirnog da omogući vizualno ispitivanje sadržaja, osim kod implantata te u drugim opravdanim i odobrenim slučajevima.
Kada je primjenjivo, spremnici za parenteralne pripravke udovoljavaju zahtjevima monografija Materijali za proizvodnju spremnika (3.1 i potpoglavlja) i Spremnici (3.2 i potpoglavlja).
Parenteralni pripravci pakirani su u staklene spremnike (3.2.1) ili u druge spremnike, kao što su plastični spremnici (3.2.2, 3.2.1 i 3.2.9) i u napunjene štrcaljke. Nepropusnost spremnika osigurava se na primjeren način. Poklopci osiguravaju dobro brtvljenje, sprječavaju pristup mikroorganizama i drugih onečišćenja i uglavnom omogućuju da se izvuče dio ili cijeli sadržaj bez uklanjanja zatvarača. Plastični materijali ili elastomeri (3.2.9) koji se rabe za proizvodnju zatvarača, dovoljno su čvrsti i elastični da omogućuju prolaz igle uz najmanje odbacivanje čestica. Zatvarači za višedozne spremnike dovoljno su elastični da osiguraju ponovno zatvaranje pukotine nakon što se izvuče igla.
Razlikuje se nekoliko skupina parenteralnih pripravaka:
– injekcije
– infuzije
– koncentrati za injekcije ili infuzije
– prašci za injekcije ili infuzije
– gelovi za injekciju
– implantati.

Injekcije

OPIS
Injekcije su sterilne otopine, emulzije ili suspenzije. Pripravljaju se otapanjem, emulgiranjem ili suspendiranjem djelatne(ih) tvari i dodanih pomoćnih tvari u vodi, prikladnoj nevodenoj tekućini, nesterilnoj kada je opravdano ili u njihovoj smjesi.
Otopine za injekcije promatrane pri prikladnom osvjetljenju, bistre su i gotovo ne sadrže čestice.
Emulzije za injekcije ne pokazuju raslojavanje. U suspenziji može nastati talog koji se brzo rasprši nakon protresivanja i pritom nastaje suspenzija dovoljno stabilna da omogući ispravno izdavanje doze.

Infuzije

OPIS
Infuzije su sterilne, vodene otopine ili emulzije s vodom kao vanjskom fazom. Uglavnom su izotonične s krvlju. Načelno se primjenjuju u velikim volumenima. Infuzije ne sadrže konzervanse.
Otopine za infuziju, promatrane pri prikladnom osvjetljenju, bistre su i gotovo ne sadrže čestice.
Emulzije za infuzije ne pokazuju raslojavanje.

Koncentrati za injekcije ili infuzije

OPIS
Koncentrati za injekcije ili infuzije sterilne su otopine namijenjene za injekcije ili infuzije nakon razrjeđivanja. Razrjeđuju se do propisanog volumena propisanom tekućinom prije primjene. Nakon razrjeđivanja, udovoljavaju zahtjevima za injekcije ili infuzije.

Prašci za injekcije ili infuzije

OPIS
Prašci za injekcije ili infuzije čvrste su, sterilne tvari raspodijeljene u spremnike u kojima nakon protresivanja s propisanim volumenom odgovarajuće sterilne tekućine, tvore bistre otopine gotovo bez čestica ili ujednačene suspenzije. Nakon otapanja ili suspendiranja, udovoljavaju zahtjevima za injekcije ili infuzije.
Liofilizirani prašci za parenteralnu uporabu smatraju se prašcima za injekcije ili infuzije.

Gelovi za injekciju

OPIS
Gelovi za injekciju sterilni su gelovi prikladne viskoznosti kojom je osigurano prilagođeno oslobađanje djelatne(ih) tvari na mjestu injekcije.

Implantati

OPIS
Implantati su sterilni, čvrsti pripravci oblikom i veličinom prilagođeni za parenteralnu implantaciju i oslobađanje djelatne(ih) tvari kroz produljeni period. Svaka se doza pakira u sterilni spremnik.

PJENE, LJEKOVITE

Musci medicati

odgovara monografiji Ph. Eur. 01/2005:1105,
Foams, medicated / Mousses médicamenteuses

Dodatni zahtjevi za ljekovite pjene mogu se pronaći, kada je primjereno, u ostalim općim monografijama, primjerice, Pripravci za rektum (1145), Pripravci za rodnicu (1164) i Pripravci, tekući, za primjenu na koži (0927).

OPIS
Ljekovite su pjene pripravci koji se sastoje od velikog volumena plina raspršena u tekućini. Uglavnom sadrže jednu ili više djelatnih tvari, sredstvo za smanjenje površinske napetosti, koje osigurava njihovo oblikovanje, i druge pomoćne tvari. Obično su namijenjene za nanošenje na kožu ili sluznicu.
Ljekovite pjene nastaju neposredno prije primjene iz otopine pripravka u spremniku pod tlakom. Spremnik je opremljen pomagalom koje sadrži ventil i tipku na pritisak koja je prikladna za oslobađanje pjene.
Ljekovite pjene namijenjene za uporabu na teško ozlijeđenoj koži i na velikim otvorenim ranama su sterilne.
Ljekovite pjene pakirane u spremnike pod tlakom udovoljavaju zahtjevima monografije Stlačeni farmaceutski pripravci (0523).

PRAŠCI ZA PRIMJENU NA KOŽI

Pulveres ad usum dermicum

odgovara monografiji Ph. Eur. 07/2005:1166,
Powders for cutaneous application / Poudres pour application cutanée

Ako nije drugačije opravdano i odobreno, zahtjevi ove monografije ne odnose se na praške za primjenu na koži životinja.

OPIS
Prašci za primjenu na koži pripravci su koji se sastoje od čvrstih, slobodnih, suhih čestica različitog stupnja usitnjenja. Mogu sadržavati jednu ili više djelatnih tvari, sa ili bez dodatka pomoćnih tvari te ako je potrebno, boje koje je odobrilo nadležno tijelo.
Prašci za primjenu na koži dolaze u obliku jednodoznih i višedoznih prašaka. Ne smiju sadržavati praškasta onečišćenja. Prašci posebno namijenjeni za uporabu na velikim otvorenim ranama ili teško ozlijeđenoj koži su sterilni.
Višedozni prašci za primjenu na koži mogu biti odijeljeni u spremnike s perforiranim poklopcem, spremnike s mehaničkim raspršivačem ili spremnike pod tlakom. Prašci pakirani u spremnike pod tlakom udovoljavaju zahtjevima monografije Stlačeni farmaceutski pripravci (0523).
Kada je primjenjivo, spremnici za praške udovoljavaju zahtjevima monografija Materijali za proizvodnju spremnika (3.1 i potpoglavlja) i Spremnici (3.2 i potpoglavlja).

IZRADA
Tijekom proizvodnje prašaka za primjenu na koži poduzmu se mjere kako bi se osigurala prikladna veličina čestica, uzimajući u obzir namijenjenu uporabu.
U proizvodnji, pakiranju, čuvanju i razdiobi prašaka za primjenu na koži, poduzimaju se prikladne mjere kako bi se osigurala mikrobiološka kakvoća. Preporuke u ovom pogledu navedene su u tekstu Mikrobiološka kakvoća farmaceutskih pripravaka (5.1.4).
Sterilni se prašci za primjenu na koži pripravljaju uporabom materijala i metoda kojima se osigurava sterilnost i sprječava unošenje onečišćenja i rast mikroorganizama. Preporuke u ovom pogledu nalaze se u tekstu Postupci priprave sterilnih proizvoda (5.1.1).

ISPITIVANJA
Usitnjenost. Ako je propisano, usitnjenost praška se određuje ispitivanjem sijanja (2.9.12) ili drugom odgovarajućom metodom.
Ujednačenost doznih jedinica. Jednodozni prašci za primjenu na koži udovoljavaju ispitivanju za ujednačenost doznih jedinica (2.9.40) ili, kada je opravdano i odobreno, niže navedenim ispitivanjima ujednačenosti sadržaja i/ili mase. Biljne droge i pripravci biljnih droga koji dolaze u farmaceutskim oblicima ne podliježu propisima ovoga članka.
Ujednačenost sadržaja (2.9.6). Ako nije drugačije propisano, oprav­dano ili odobreno, jednodozni prašci za primjenu na koži sa sadržajem djelatne tvari manjim od 2 mg ili manjim od 2 posto ukupne mase, udovoljavaju ispitivanju B za ujednačenost mase jednodoznoga pripravka. Ako pripravak sadrži više od jedne djelatne tvari, zahtjevi se odnose samo na djelatne tvari koje podliježu navedenim uvjetima.
Ujednačenost mase (2.9.5). Jednodozni prašci za primjenu na koži udovoljavaju ispitivanju za ujednačenost mase jednodoznih pripravaka. Ako je propisano ispitivanje ujednačenosti sadržaja za sve djelatne tvari, nije potrebno provesti ispitivanje za ujednačenost mase.
Sterilnost (2.6.1). Ako označavanje navodi da je pripravak sterilan, udovoljava ispitivanju za sterilnost.

OZNAČAVANJE
Označavanje navodi:
– da je pripravak za vanjsku primjenu
– kada je primjereno, da je pripravak sterilan.
 

PRAŠCI, ORALNI

Pulveres perorales

odgovara monografiji Ph. Eur. 07/2005:1165,
Powders, oral / Poudres orales

Pripravci za praške koji se rabe za pripravu oralnih otopina ili suspenzija navedeni su u monografiji Pripravci, tekući, za uporabu kroz usta (0672). Kada je opravdano i odobreno, zahtjevi ove monografije ne odnose se na oralne praške namijenjene životinjama.

OPIS
Oralni su prašci pripravci koji se sastoje od suhih, čvrstih, slobodnih čestica različitog stupnja usitnjenja. Mogu sadržavati jednu ili više djelatnih tvari, s ili bez dodatka pomoćnih tvari te, ako je potrebno, boje koje je odobrilo nadležno tijelo, i tvari za poboljšanje okusa.
Obično se primjenjuju u vodi ili s vodom ili drugom prikladnom tekućinom. Mogu se i izravno progutati. Dolaze u obliku jednodoznih i višedoznih prašaka.
Kada je primjenjivo, spremnici za oralne praške udovoljavaju zahtjevima monografija Materijali za proizvodnju spremnika (3.1 i potpoglavlja) i Spremnici (3.2 i potpoglavlja).
Višedozni oralni prašci izdaju se uz prikladno pomagalo koje omogućuje uzimanje propisane doze. Svaka doza jednodoznoga praška zasebno je pakirana, primjerice u vrećicu ili bočicu.

IZRADA
Tijekom proizvodnje oralnih prašaka poduzmu se mjere kako bi se osigurala prikladna veličina čestica, uzimajući u obzir namijenjenu uporabu.
U proizvodnji, pakiranju, čuvanju i razdiobi oralnih prašaka, poduzimaju se prikladne mjere kako bi se osigurala mikrobiološka kakvoća. Preporuke u ovom pogledu navedene su u tekstovima Mikrobiološka kakvoća farmaceutskih pripravaka (5.1.4).

ISPITIVANJA
Ujednačenost doznih jedinica. Jednodozni oralni prašci udovoljavaju ispitivanju za ujednačenost doznih jedinica (2.9.40) ili, kada je opravdano i odobreno, niže navedenim ispitivanjima ujednačenosti sadržaja i/ili mase. Biljne droge i pripravci biljnih droga koji dolaze u farmaceutskim oblicima ne podliježu propisima ovoga članka.
Ujednačenost sadržaja (2.9.6). Ako nije drugačije propisano, oprav­dano ili odobreno, dobreno, i oralni prašci sa sadržajem djelatne tvari manjim od 2 mg ili manjim od 2 posto ukupne mase, udovoljavaju ispitivanju B za ujednačenost mase jednodoznoga pripravka. Ako pripravak sadrži više od jedne djelatne tvari, zahtjevi se odnosi samo na djelatne tvari koje podliježu navedenim uvjetima.
Ujednačenost mase (2.9.5). Jednodozni oralni prašci udovoljavaju ispitivanju za ujednačenost mase jednodoznih pripravaka. Ako je propisano ispitivanje ujednačenosti sadržaja za sve djelatne tvari, nije potrebno provesti ispitivanje za ujednačenost mase.
Ujednačenost masa pojedinačnih doza iz višedoznih spremnika (2.9.27). Oralni prašci pakirani u višedozne spremnika udovoljavaju ispitivanju.

ČUVANJE
Ako pripravak sadrži hlapljive tvari ili treba zaštititi sadržaj, čuva se u za zrak nepropusnom spremniku.

Šumeći prašci

Šumeći prašci dolaze u obliku jednodoznih ili višedoznih pripravaka i obično sadrže kisele tvari i karbonate ili hidrogenkarbonate koji brzo reagiraju u prisutnosti vode uz oslobađanje ugljičnog dioksida. Namijenjeni su za otapanje ili raspršivanje prije primjene.

ČUVANJE
U za zrak nepropusnom spremniku.

PRIPRAVCI ZA DIŠNE PUTEVE

Inhalanda

odgovara monografiji Ph. Eur. 04/2005:0671,
Preparations for inhalation / Préparations pour inhalation

OPIS
Pripravci za dišne putove tekući su ili čvrsti pripravci namijenjeni za primjenu u obliku para ili aerosola u pluća radi postizanja lokalnog ili sustavnog učinka. Sadrže jednu ili više djelatnih tvari koje mogu biti otopljene ili raspršene u prikladnoj podlozi.
Pripravci za dišne putove mogu, ovisno o tipu pripravka, sadržavati pogonske plinove, otapala, sredstva za dopunjavanje, konzervanse, tvari koje povećavaju topljivost i stabilnost pripravka. Pomoćne tvari nemaju nepovoljne učinke na funkciju sluznice dišnoga trakta i njegove stanice trepetljikastog epitela.
Pripravci su pakirani u višedozne ili jednodozne spremnike. Ako se pripravak nalazi u spremniku pod tlakom udovoljava zahtjevima u monografiji Stlačeni farmaceutski pripravci (0523).
Pripravci namijenjeni za primjenu u obliku aerosola (disperzija čvrstih ili tekućih čestica u plinu) mogu se nanositi s jednim od sljedećih pomagala:
– atomizator
– inhalator pod tlakom s odmjernim dozama
– inhalator koji raspršuje prašak.

PRIPRAVCI ZA IRIGACIJU

Praeparationes ad irrigationem

odgovara monografiji Ph. Eur. 01/2007:1116,
Preparations for irrigation / Préparations pour irrigation

OPIS
Pripravci za irigaciju sterilne su, vodene otopine velikih volumena namijenjene za irigaciju tjelesnih šupljina, rana i površina, primjerice tijekom kirurških zahvata.
Pripravci za irigaciju otopine su pripravljene otapanjem jedne ili više djelatnih tvari, elektrolita ili osmotski aktivnih tvari u vodi koja udovoljava zahtjevima monografije Voda za injekcije (0169) ili sadrže samo vodu za injekcije. Ako sadrži samo vodu za injekcije, pripravak može biti označen kao voda za irigaciju. Otopine za irigaciju uglavnom su prilagođene tako da je pripravak izotoničan s krvlju.
Promatrani pri prikladnom osvjetljenju, pripravci za irigaciju su bistri i gotovo ne sadrže čestice. Pripravci za irigaciju pakiraju se u jednodozne spremnike. Spremnici i zatvarači udovoljavaju zahtjevima za spremnike pripravaka za parenteralnu uporabu (3.2.1 i 3.2.2), ali nastavak za primjenu na spremniku pripravka za irigaciju nije u skladu s priborom za intravensku primjenu i ne dopušta da se pripravak za irigaciju primijeni s priborom za intravensku primjenu.

PRIPRAVCI ZA NOS

Nasalia

odgovara monografiji Ph. Eur. 01/2007:0676,
Nasal preparations / Préparations nasales

OPIS
Pripravci za nos su tekući, polučvrsti ili čvrsti pripravci namijenjeni za primjenu u nosnoj šupljini kako bi se postigao sustavni ili lokalni učinak. Sadrže jednu ili više djelatnih tvari. Pripravci za nos, koliko je to moguće postići, nemaju iritirajući učinak ni nepovoljne učinke na funkciju nosne sluznice i njegove stanice trepetljikastog epitela. Vodeni su pripravci za nos uglavnom izotonični i mogu sadržavati pomoćne tvari, primjerice, za prilagodbu viskoznosti pripravka, za prilagodbu ili održavanje pH vrijednosti, za povećanje topljivosti djelatne tvari ili za povećanje stabilnosti pripravka.
Pripravci za nos pakirani su u jednodozne i višedozne spremike, po potrebi, opskrbljene prikladnim pomagalom za nanošenje, koje mora biti takvo da se izbjegne onečišćenje pripravka.
Ako nije drugačije opravdano i odobreno, vodeni pripravci za nos pakirani u višedozne spremnike sadrže prikladan kozervans u odgovarajućoj koncentraciji, osim ako pripravak ima primjerena antimikrobna svojstva.
Kada je primjenjivo, spremnici za pripravke za nos udovoljavaju zahtjevima monografija Materijali za proizvodnju spremnika (3.1 i potpoglavlja) i Spremnici (3.2 i potpoglavlja).
Razlikuje se nekoliko skupina pripravaka za nos:
– kapi i tekući sprejevi za nos
– prašci za nos
– polučvrsti pripravci za nos
– vodice za nos
– štapići za nos.

IZRADA
Tijekom razvoja pripravka za nos koji sadrži konzervans, potrebno je, sukladno zahtjevima nadležnog tijela, objasniti učinkovitost izabranog konzervansa. Prikladna ispitna metoda zajedno s kriterijima za procjenu svojstava konzervansa u pripravku opisana je u tekstu Djelotvornost protumikrobnih konzervansa (5.1.3).
U proizvodnji, pakiranju, čuvanju i razdiobi pripravaka za nos, poduzmu se prikladne mjere kako bi se osigurala mikrobiološka kakvoća. Preporuke u ovom pogledu navedene su u tekstu Mikrobiološka kakvoća farmaceutskih pripravaka (5.1.4).
Sterilni pripravci za nos pripravljaju se uporabom materijala i metoda načinjenih tako da se osigura sterilnost i izbjegne unošenje onečišćenja i rast mikroorganizama. Preporuke u ovom pogledu nalaze se u tekstu Postupci priprave sterilnih proizvoda (5.1.1).
U proizvodnji pripravka za nos koji sadrže raspršene čestice, poduzimaju se mjere kojima se osigurava prikladna i kontrolirana veličina čestica, uzimajući u obzir namijenjenu uporabu pripravka.

ISPITIVANJA
Sterilnost (2.6.1). Kada označavanje navodi da je pripravak sterilan, udovoljava ispitivanju za sterilnost.

ČUVANJE
Ako je pripravak sterilan, čuva se u sterilnom, za zrak nepropusnom spremniku otpornom na vanjsku silu.

OZNAČAVANJE
Označavanje navodi:
– ime svakog dodanog konzervansa
– kada je primjereno, da je pripravak sterilan.

Kapi i tekući sprejevi za nos

OPIS
Kapi za nos i tekući sprejevi za nos otopine su, suspenzije ili emulzije namijenjene za ukapavanje ili raspršivanje u nosnoj šupljini.
Emulzije se mogu raslojavati, ali se slojevi brzo rasprše nakon protresivanja. U suspenziji može nastati talog koji se brzo rasprši nakon protresivanja. Pritom nastaje suspenzija dostatno stabilna da je omogućeno ispravno izdavanje doze.
Kapi za nos uglavnom dolaze pakirane u višedozne spremnike opskrbljene prikladnim pomagalom za nanošenje.
Tekući sprejevi za nos pakiraju se u spremnike opremljene pomagalom za atomizaciju ili u spremnike pod tlakom opremljene prikladnim adapterom i s ili bez ventila za odmjeravanje doze, koji odgovara zahtjevima monografije Stlačeni farmaceutski pripravci (0523).
Veličina kapljica spreja za nos prilagođena je tako da se omogući njihovo zadržavanje u nosnoj šupljini.

ISPITIVANJA
Ako nije drugačije propisano ili opravdano ili dano ili kapi za nos pakirane u jednodozne spremnike i pojedinačne doze sprejeva za nos s odmjernim dozama, namijenjene za postizanje sustavnog učinka, udovoljavaju sljedećim ispitivanjima.

Kapi za nos u jednodoznim spremnicima

Ujednačenost doznih jedinica. Kapi za nos u jednodoznim spremnicima udovoljavaju ispitivanju za ujednačenost doznih jedinica (2.9.40) ili, kada je opravdano i odobreno, niže navedenim ispitivanjima ujednačenosti mase ili ujednačenosti sadržaja. Biljne droge i pripravci biljnih droga u farmaceutskom obliku ne podliježu propisima ovoga članka.
Ujednačenost mase. Kapi za nos, otopine udovoljavaju sljedećem ispitivanju: izvaže se zasebno 10 spremnika, isprazne se koliko se mogu i odredi prosječna masa. Najviše 2 pojedinačne mase smiju odstupati više od 10 posto od prosječne mase i niti jedna ne smije odstupati više od 20 posto.
Ujednačenost sadržaja (2.9.6). Kapi za nos, suspenzije ili emulzije udovoljavaju sljedećem ispitivanju: svaki se spremnik isprazni koliko se može i provede se ispitivanje pojedinog sadržaja. Udovoljava ispitivanju B za ujednačenost sadržaja jednodoznih pripravaka.

Sprejevi za nos s odmjernim dozama

Ujednačenost doznih jedinica. Sprejevi za nos s odmjernim dozama udovoljavaju ispitivanju za ujednačenost doznih jedinica (2.9.40) ili, kada je opravdano i odobreno, niže navedenim ispitivanjima ujed­načenosti mase ili ujednačenosti sadržaja. Biljne droge i pripravci biljnih droga u farmaceutskom obliku ne podliježu propisima ovoga članka.
Kada su sprejevi za nos s odmjernim dozama otopine, postupi se na sljedeći način: ispusti se doza. Pričeka se najmanje 5 s, protrese se 5 s i ponovno ispusti doza. Postupak se ponovi još 3 puta. Izvaže se spremnik, doza se ispusti jedanput i ponovno se izvaže spremnik. Izračuna se razlika između 2 mase. Ponovi se postupak na sljedećih 9 spremnika. Odredi se varijacija mase (2.9.40).
Kada su sprejevi za nos s odmjernim dozama suspenzije ili emulzije, postupi se na sljedeći način: uporabi se aparatura koja omogućuje kvantitativno zadržavanje doze koja se ispušta iz pomagala za atomizaciju. Protrese se spremnik 5 s i ispusti se jedna doza. Pričeka se najmanje 5 s, protrese 5 s i ponovno se ispusti doza. Postupak se ponovi još 3 puta. Nakon 2 s, ispusti se 1 doza spreja za nos s odmjernim dozama uz pomagalo za atomizaciju u posudu za skupljanje sadržaja. Skupi se sadržaj iz posude uzastopnim ispiranjima. Odredi se sadržaj djelatne tvari u spojenim ispircima. Postupak se ponovi na 9 sljedećih spremnika. Odredi se ujednačenost sadržaja (2.9.40).
Ujednačenost mase. Sprejevi za nos s odmjernim dozama koji su otopine udovoljavaju sljedećem ispitivanju: jedanput se ispusti doza. Pričeka se najmanje 5 s, protrese se 5 s i ponovno ispusti doza. Postupak se ponovi još 3 puta. Izvaže se spremnik, jedanput se ispusti doza i ponovno se izvaže spremnik. Izračuna se razlika između 2 mase. Postupak se ponovi na 9 sljedećih spremnika.
Pripravak udovoljava ispitivanju ako najviše 2 pojedinačne vrijednosti odstupaju za više od 25 posto od prosječne vrijednosti i ne više od 35 posto.
Ujednačenost oslobođene doze. Sprejevi za nos s odmjernim dozama koji su suspenzije ili emulzije udovoljavaju sljedećem ispitivanju: uporabi se aparatura koja omogućuje kvantitativno zadržavanje doze koja se ispušta iz pomagala za atomizaciju. Protrese se spremnik 5 s i ispusti jedna doza. Pričeka se najmanje 5 s, protrese 5 s i ponovno se ispusti doza. Postupak se ponovi još 3 puta. Nakon 2 s, ispusti se 1 doza spreja za nos s odmjernim dozama uz pomagalo za atomizaciju u posudu za skupljanje sadržaja. Skupi se sadržaj iz posude uzastopnim ispiranjima. Odredi se sadržaj djelatne tvari u spojenim ispircima. Postupak se ponovi na 9 sljedećih spremnika.
Ako nije drugačije opravdano i odobreno, pripravak udovoljava ovom ispitivanju ako je najviše jedan ispitivani sadržaj izvan granica od 75 – 125 posto i niti jedan ispitivani sadržaj nije izvan granica 65 – 135 posto od prosječnog sadržaja.
Ako su 2 ili 3 ispitana sadržaja izvan granica 75 – 125 posto, ali unutar granica od 65 – 135 posto prosječnog sadržaja, postupak se ponovi s još 20 spremnika. Pripravak udovoljava ispitivanju ako su najviše 3 od ukupno 30 sadržaja ispitanih uzoraka izvan granica od 75 – 125 posto i niti jedan nije izvan granica 65 – 135 posto prosječnog sadržaja.

Prašci za nos

OPIS
Prašci za nos su prašci namijenjeni za upuhivanje u nosnu šupljinu prikladnim pomagalom. Udovoljavaju zahtjevima monografije Prašci za primjenu na koži (1166).
Veličina čestica je takva da omogućuje njihovo lokalno nakupljanje u nosnoj šupljini. Veličina čestica određuje se primjerenom metodom.

Polučvrsti pripravci za nos

OPIS
Polučvrsti pripravci za nos udovoljavaju zahtjevima monografije Pripravci, polučvrsti, za primjenu na koži (0132).
Spremnici su prilagođeni kako bi se pripravak oslobodio na mjestu primjene.

Vodice za nos

OPIS
Vodice za nos su općenito vodene izotonične otopine namijenjene za čišćenje nosnih šupljina.
Vodice za nos namijenjene za primjenu na ozlijeđenim dijelovima tijela ili prije kirurških zahvata su sterilne.

IZRADA
Tijekom razvoja lijeka mora se pokazati da se nazivni sadržaj može izvući iz spremnika za vodice za nos koje dolaze u jednodoznim spremnicima.

Štapići za nos

OPIS
Štapići za nos udovoljavaju monografiji Štapići (1154).

PRIPRAVCI ZA OKO

Ophthalmica

odgovara monografiji Ph. Eur. 01/2006:1163 CORRECTED 5.5,
Eye preparations / Préparations ophtalmiques

OPIS
Pripravci za oko sterilni su, tekući, polučvrsti ili čvrsti pripravci namijenjeni za primjenu na očnim jabučicama i/ili na konjunktivu, ili za ugradnju u konjunktivalnu vrećicu.
Kada je primjenjivo, spremnici za očne pripravke udovoljavaju zahtjevima monografija Materijali za proizvodnju spremnika (3.1 i potpoglavlja) i Spremnici (3.2 i potpoglavlja).
Razlikuje se nekoliko skupina pripravaka za oko:
– kapi za oko
– losioni za oko
– prašci za kapi za oko ili prašci za losione za oko
– polučvrsti pripravci za oko
– umeci za oko

IZRADA
Tijekom razvoja pripravka za oko koji sadrži konzervans, potrebno je, sukladno zahtjevima nadležnog tijela, objasniti razlog uporabe i učinkovitost izabranog konzervansa. Prikladna ispitna metoda zajedno s kriterijima za procjenu svojstava konzervansa u pripravku, opisana je u tekstu Djelotvornost protumikrobnih konzervansa (5.1.3).
Pripravci za oko pripravljaju se uporabom materijala i metoda koji su načinjeni tako da se osigura sterilnost i izbjegne unošenje onečišćenja i rast mikroorganizama. Preporuke u ovom pogledu nalaze se u tekstu Postupci priprave sterilnih proizvoda (5.1.1).
U proizvodnji pripravaka za oko koji sadrže raspršene čestice, poduzimaju se mjere kojima se osigurava prikladna i kontrolirana veličina čestica, uzimajući u obzir namijenjenu uporabu pripravaka.

ISPITIVANJA
Sterilnost (2.6.1). Pripravci za oko udovoljavaju ispitivanju za sterilnost. Pomagala za nanošenje, zasebno priložena, također udovoljavaju ispitivanju za sterilnost. Pomagalo za nanošenje pažljivo se izvadi iz pakiranja u aseptičkim uvjetima i prenese u podlogu tako da je potpuno uronjeno. Inkubira se i rezultat protumači kako je opiko je opipitivanju za sterilnost.
Ispitivanje na istisnu masu ili volumen (2.9.28). Tekući i polučvrsti pripravci za oko pakirani u jednodozne spremnike udovoljavaju ispitivanju.

ČUVANJE
Ako nije drugačije propisano, čuva se u sterilnom, za zrak nepropusnom spremniku, otpornom na vanjsku silu.

OZNAČAVANJE
Označavanje navodi ime svakog dodanog konzervansa.

Kapi za oko

OPIS
Kapi za oko sterilne su vodene ili uljne otopine, emulzije ili suspenzije jedne ili više djelatnih tvari namijenjene za primjenu u oko.
Kapi za oko mogu sadržavati pomoćne tvari, primjerice, za prilagodbu toničnosti ili viskoznosti pripravka, za prilagodbu ili održavanje pH vrijednosti, za povećanje topljivosti djelatne tvari ili povećanje stabilnosti pripravka. Ove tvari ne utječu nepovoljno na namijenjeni medicinski učinak pripravka ili, u uporabljenim koncentracijama, ne izazivaju neprikladnu lokalnu iritaciju.
Vodeni pripravci pakirani u višedozne spremnike sadrže prikladan konzervans u odgovarajućoj koncentraciji, osim ako pripravak ima antimikrobna svojstva. Izabrani konzervans mora biti kompatibilan s ostalim tvarima u pripravku i učinkovit u vremenu u kojem se rabe kapi za oko.
Ako su kapi za oko propisane bez uporabe konzervansa, pakirane su, kad god je moguće, u jednodozne spremnike. Kapi za oko namijenjene za uporabu u kirurškim zahvatima ne sadrže konzervans i pakiraju se u jednodozne spremnike.
Kapi za oko, otopine, promatrane pri prikladnom osvjetljenju, bistre su i gotovo ne sadrže čestice.
Kapi za oko, suspenzije, mogu imati talog koji se brzo rasprši nakon protresivanja i pritom nastaje suspenzija dovoljno stabilna da omogući ispravno doziranje.
Višedozni pripravci pakirani su u spremnike koji omogućuju uzastopnu primjenu pripravaka u obliku kapi. Ako nije drugačije opravdano i odobreno, spremnici sadrže najviše 10 mL pripravka.

ISPITIVANJA
Veličina čestica. Ako nije drugačije opravdano i odobreno, kapi za oko u obliku suspenzije udovoljavaju sljedećem ispitivanju: uvodi se prikladna količina suspenzije u ćeliju za prebrojavanje ili s mikropipetom na stakalce, kako je primjereno, i pregleda se pod mikroskopom područje koje odgovara 10 µg čvrste faze. Radi praktičnih razloga, preporuča se da se cijeli uzorak najprije pregleda pod malim povećanjem (npr. x50) i identificiraju čestice veće od 25 µm. Ove veće čestice mogu se izmjeriti pod većim povećanjem (npr. x200 do x500). U svakih 10 µg čvrste faze, najviše je 20 čestica većih od 25 µm i najviše su 2 od tih čestica veće od 50 µm. Niti jedna čestica nije veća od 90 µm.

OZNAČAVANJE
Označavanje navodi, za višedozne spremnike, vrijeme nakon otvaranja spremnika u kojem se mora iskoristiti njegov sadržaj. Ako nije drugačije opravdano i odobreno, to razdoblje ne smije biti veće od 4 tjedna.

Losioni za oko

OPIS
Losioni za oko sterilne su vodene otopine namijenjene za pranje ili ispiranje oka ili za obloge za oko.
Losioni za oko mogu sadržavati pomoćne tvari, kao što su tvari za prilagodbu toničnosti i viskoznosti pripravka ili za prilagodbu i održavanje pH vrijednosti. Ove tvari na utječu nepovoljno na namijenjeni medicinski učinak pripravka ili, u uporabljenim koncentracijama, ne izazivaju neprikladnu lokalnu iritaciju.
Losioni za oko pakirani su u višedozne spremnike koji sadrže konzervanse u odgovarajućoj koncentraciji, osim ako pripravak ima antimikrobna svojstva. Izabrani konzervans mora biti kompatibilan s ostalim tvarima u pripravku i učinkovit kroz razdoblje u kojem se rabe losioni za oko.
Ako je propisano da se u losione za oko ne stavlja konzervans, pakiraju se u jednodozni spremnik. Losioni za oko namijenjeni za primjenu u kirurškim zahvatima i u prvoj pomoći, ne sadrže konzervans i pakirani su u jednodozni spremnik.
Losioni za oko, promatrani pri prikladnom osvjetljenju, gotovo su bistri i gotovo ne sadrže čestice.
Ako nije drugačije opravdano i odobreno, spremnici za višedozne pripravke ne sadrže više od 200 mL losiona za oko.

OZNAČAVANJE
Označavanje navodi:
– kada je primjenjivo, da se odjednom uporabi cijeli sadržaj
– za višedozne spremnike, vrijeme nakon otvaranja spremnika u kojem se mora iskoristiti njegov sadržaj. Ako nije drugačije opravdano i odobreno, to vrijeme iznosi najviše 4 tjedna.

Prašci za kapi za oko ili prašci za losione za oko

OPIS
Prašci za pripravu kapi ili losiona za oko dolaze u suhom, sterilnom obliku namijenjenom za otapanje ili suspendiranje u prikladnoj tekućoj podlozi u času primjene. Mogu sadržavati pomoćne tvari koje olakšavaju otapanje ili raspršivanje, sprječavaju zgrudnjavanje, ili tvari za prilagodbu toničnosti, za prilagodbu ili održavanje pH vrijednosti ili tvari koje povećavaju stabilnost pripravka.
Nakon otapanja ili suspendiranja u propisanoj tekućini, kada je primjereno, udovoljavaju zahtjevima za kapi za oko i losione za oko.

ISPITIVANJA
Ujednačenost doznih jedinica. Jednodozni prašci za kapi za oko i losione za oko udovoljavaju ispitivanju za ujednačenost doznih jedinica (2.9.40) ili, kada je opravdano i odobreno, ispitivanjima ujednačenosti sadržaja i/ili mase koji su niže prikazani. Biljne droge i pripravci biljnih droga u farmaceutskom obliku ne podliježu propisima ovoga članka.
Ujednačenost sadržaja (2.9.6). Ako nije drugačije propisano ili opravdano i odobreno, jednodozni prašci za kapi za oko i losione za oko kojima je sadržaj djelatne tvari manji od 2 mg ili manji od 2 posto ukupne mase, udovoljavaju ispitivanju B za ujednačenost mase jednodoznog pripravka. Ako pripravak sadrži više od jedne djelatne tvari, zahtjevi se odnose samo na djelatne tvari koje podliježu navedenim uvjetima.
Ujednačenost mase (2.9.5). Jednodozni prašci za kapi za oko i losione za oko udovoljavaju ispitivanju za ujednačenost mase jednodoznog pripravka. Ako je propisano ispitivanje ujednačenosti sadržaja za sve djelatne tvari, nije potrebno provesti ispitivanje za ujednačenost mase.

Polučvrsti pripravci za oko

OPIS
Polučvrsti pripravci za oko sterilne su masti, kreme ili gelovi namijenjeni za nanošenje na konjunktivu. Sadrže jednu ili više djelatnih tvari koje su otopljene ili raspršene u prikladnoj podlozi. Imaju homogeni izgled. Polučvrsti pripravci za oko udovoljavaju zahtjevima monografije Pripravci, polučvrsti, za primjenu na koži (0132). Podloge ne iritiraju konjunktivu oka.
Polučvrsti pripravci za oko pakirani su u male, sterilizirane tube malog otvora opremljene ili opskrbljene steriliziranom kanilom, a sadrže najviše 10 g pripravka. Tube moraju biti dobro zatvorene da se izbjegnu mikrobiološka onečišćenja. Polučvrsti pripravci za oko također mogu biti pakirani u prikladne jednodozne spremnike. Spremnici ili otvor tube takvog su oblika da se može nanijeti pripravak bez unošenja onečišćenja.

ISPITIVANJA
Veličina čestica. Polučvrsti pripravci za oko koji sadrže raspršene čvrste čestice udovoljavaju sljedećem ispitivanju: lagano se rasprši, u tankom sloju, količina pripravka koja odgovara najmanje 10 µg čvrste djelatne tvari. Pod mikroskopom se pregleda cijela površina uzorka. Radi praktičnih razloga, preporuča se da se cijeli uzorak najprije pregleda pod malim povećanjem (npr. x50) i da se identificiraju čestice veće od 25 µm. Ove veće čestice mogu se izmjeriti pod većim povećanjem (npr. x200 do x500). U svakih 10 µg čvrste djelatne tvari, najviše je 20 čestica većih od 25 µm i najviše su 2 od tih čestica veće od 50 µm. Niti jedna čestica nije veća od 90 µm.

OZNAČAVANJE
Označavanje navodi za viodi za vipremnike, vrijeme nakon otvaranja spremnika u kojem se mora upotrijebiti njegov sadržaj. Ako nije drugačije opravdano i odobreno, to vrijeme iznosi najviše 4 tjedna.

Umeci za oko

OPIS
Umeci za oko sterilni su, čvrsti ili polučvrsti pripravci odgovarajuće veličine i oblika namijenjeni za umetanje u konjunktivalnu vrećicu kako bi se postigao učinak na oko. Uglavnom se sastoje od spremišta djelatne tvari, koje se nalazi u matriksu ili je vezano za membranu kojom se postiže kontrolirano oslobađanje djelatne tvari. Djelatna tvar, koja je manje-više topljiva u tjelesnoj tekućini, postepeno se oslobađa iz pripravka kroz određeno razdoblje.

Umeci za oko pakirani su zasebno u sterilne spremnike.

IZRADA
Tijekom izrade umetaka za oko poduzmu se mjere koje osiguravaju prikladno oslobađanje djelatne tvari.

ISPITIVANJA
Ujednačenost doznih jedinica. Umeci za oko udovoljavaju ispitivanju za ujednačenost doznih jedinica (2.9.40) ili, kada je opravdano i odobreno, ispitivanjima ujednačenosti prikazana sadržaja. Biljne droge i pripravci biljnih droga u farmaceutskom obliku ne podliježu propisima ovoga članka.
Ujednačenost sadržaja (2.9.6). Umeci za oko udovoljavaju, kada je primjereno, ispitivanju za ujednačenost sadržaja.

OZNAČAVANJE
Označavanje navodi:
– kada je primjenjivo, ukupnu količinu djelatne tvari po umetku
– kada je primjereno, oslobođenu količinu djelatne tvari u jedinici vremena.

PRIPRAVCI ZA REKTUM

Rectalia

odgovara monografiji Ph. Eur. 07/2006:1145,
Rectal preparations / Préparations rectales

OPIS
Rektalni su pripravci namijenjeni za rektalnu primjenu radi postizanja sustavnog ili lokalnog učinka ili se primjenjuju u dijagnostici.
Kada je primjenjivo, spremnici za pripravke za rektum udovoljavaju zahtjevima monografija Materijali za proizvodnju spremnika (3.1 i potpoglavlja) i Spremnici (3.2 i potpoglavlja).
Podjela rektalnih pripravaka:
– čepići
– kapsule za rektum
– otopine, emulzije i suspenzije za rektum
– prašci i tablete za otopine i suspenzije za rektum
– polučvrsti pripravci za rektum
– pjene za rektum
– tamponi za rektum

Čepići

OPIS
Čepići su čvrsti, jednodozni pripravci. Oblik, veličina i konzistencija čepića prikladna je za rektalnu primjenu.
Sadrže jednu ili više djelatnih tvari raspršenih ili otopljenih u odgovarajućoj podlozi. Podloga se može otopiti ili raspršiti u vodi ili rastaliti na tjelesnoj temperaturi. Ako je potrebno, mogu se dodati pomoćne tvari, kao što su sredstva za razrjeđivanje, adsorbensi, površinski aktivne tvari, sredstva za kliženje (lubrikanti), konzervansi i boje koje je odobrilo nadležno tijelo.

Kapsule za rektum

OPIS
Kapsule za rektum čvrsti su, jednodozni pripravci, uglavnom slični mekim kapsulama opisanim u monografiji Kapsule (0016), osim što mogu sadržavati sredstvo za kliženje (lubrikant), koje služi kao sredstvo za oblaganje. Izduljenog su oblika, glatki i imaju ujednačeni vanjski izgled.

Otopine, emulzije i suspenzije za rektum

OPIS
Otopine, emulzije i suspenzije za rektum tekući su pripravci namijenjeni za rektalnu primjenu radi postizanja sustavnog ili lokalnog učinka ili se primjenjuju u dijagnostici.
Otopine, emulzije i suspenzije za rektum pakiraju se u jednodozne spremnike i sadrže jednu ili više djelatnih tvari otopljenih ili raspršenih u vodi, glicerolu, makrogolima ili drugim prikladnim otapalima.
Emulzije se mogu raslojavati, ali se slojevi brzo rasprše nakon protresivanja. U suspenziji može nastati talog koji se brzo rasprši nakon protresivanja i pritom nastaje suspenzija dostatno stabilna da se može ispravno izdavati doza.
Otopine, emulzije i suspenzije za rektum mogu sadržavati pomoćne tvari, primjerice za prilagodbu viskoznosti pripravka, za prilagodbu i održavanje pH vrijednosti, za povećanje topljivosti djelatne(ih) tvari ili za povećanje stabilnosti pripravka. Ove tvari ne utječu nepovoljno na namijenjeni medicinski učinak pripravka ili, u uporabljenim koncentracijama, ne izazivaju neprikladnu lokalnu iritaciju.
Otopine, emulzije i suspenzije za rektum pakiraju se u spremnike od 2,5 mL do 2000 mL. Spremnik je načinjen tako da se pripravak oslobodi u rektum ili dolazi s prikladnim pomagalom za nanošenje.

Prašci i tablete za otopine i suspenzije za rektum

OPIS
Prašci i tablete namijenjeni za pripravu otopina i suspenzija za retum jednodozni su pripravci koji se otapaju ili raspršuju u vodi u času primjene. Mogu sadržavati pomoćne tvari kako bi se olakšalo otapanje ili raspršivanje ili spriječilo nakupljanje čestica.
Nakon otapanja ili suspendiranja, udovoljavaju, kako je primjereno, zahtjevima za otopine za rektum ili suspenzije za rektum.

Polučvrsti pripravci za rektum

OPIS
Polučvrsti pripravci za rektum masti su, kreme ili gelovi. Većinom dolaze kao jednodozni pripravci u spremnicima opskrbljenim prikladnim pomagalom za nanošenje.
Polučvrsti pripravci za rektum udovoljavaju zahtjevima monografije Pripravci, polučvrsti za primjenu na koži (0132).

Pjene za rektum

OPIS
Pjene za rektum udovoljavaju zahtjevima monografije Pjene, ljekovite (1105).

Tamponi za rektum

OPIS
Tamponi za rektum čvrsti su, jednodozni pripravci namijenjen za umetanje u donji dio rektuma u ograničenom vremenu.
Udovoljavaju zahtjevima monografije Tamponi, ljekoviti (1155).

PRIPRAVCI ZA RODNICU

Vaginalia

odgovara monografiji Ph. Eur. 07/2006:1164,
Vaginal preparations / Préparations vaginales

OPIS
Pripravci za rodnicu tekući su, polučvrsti ili čvrsti pripravci namijenjeni za primjenu u rodnici, obično radi postizanja lokalnog učinka. Sadrže jednu ili više djelatnih tvari u prikladnoj podlozi.
Kada je primjenjivo, spremnici za pripravke za rodnicu udovoljavaju zahtjevima monografija Materijali za proizvodnju spremnika (3.1 i potpoglavlja) i Spremnici (3.2 i potpoglavlja).
Razlikuje se nekoliko skupina pripravaka za rodnicu:
– vagitoriji
– tablete za rodnicu
– kapsule za rodnicu
– otopine, emulzije i suspenzije za rodnicu
– tablete za otopine i suspenzije za rodnicu
– polučvrsti pripravci za rodnicu
– pjene za rodnicu
– ljekoviti tamponi za rodnicu

Vagitoriji

OPIS
Vagitoriji su čvrsti, jednodozni pripravci. Različitih su oblika, obično ovalni, imaju volumen i konzistenciju prikladnu za umetanje u rodnicu. Sadrže jednu ili više djelatnih tvari raspršenih ili otopljenih u prikladnoj podlozi. Podloga se može otopiti ili raspršiti u vodi ili rastaliti na tjelesnoj temperaturi. Ako je potrebno, mogu se dodati pomoćne tvari, kao što su sredstva za razrjeđivanje, adsorbensi, površinski aktivne tvari, sredstva za kliženje (lubrikanti), konzervansi i boje koje je odobrilo nadležno tijelo.

Tablete za rodnicu

OPIS
Tablete za rodnicu čvrsti su, jednodozni pripravci. Općenito odgovaraju opisima neobloženih ili filmom obloženih tableta koje se nalaze u monografiji Tablete (0478).

Kapsule za rodnicu

OPIS
Kapsule za rodnicu čvrsti su, jednodozni pripravci. Načelno su slične mekim kapsulama koje su opisane u monografiji Kapsule (0016), od kojih se razlikuju jedino po obliku i veličini. Kapsule za rodnicu različitih su oblika, većinom ovalnog. Glatke su i imaju ujednačeni vanjski izgled.

Otopine, emulzije i suspenzije za rodnicu

OPIS
Otopine, emulzije i suspenzije za rodnicu tekući su oblici namijenjeni za postizanje lokalnog učinka, za irigaciju ili dijagnostiku. Mogu sadržavati pomoćne tvari, primjerice, za prilagodbu viskoznosti pripravka, za prilagodbu ili održavanje pH vrijednosti, za povećanje topljivosti djelatne(ih) tvari ili stabilnosti pripravka. Pomoćne tvari ne utječu nepovoljno na namijenjeni medicinski učinak pripravka niti u uporabljenim koncentracijama ne izazivaju toksični učinak ili neprikladnu lokalnu iritaciju.
Emulzije za rodnicu mogu se raslojavati, ali se slojevi brzo rasprše nakon protresivanja. U suspenziji za rodnicu može nastati talog koji se brzo rasprši nakon protresivanja. Pritom nastaje suspenzija dostatno stabilna da se može nanijeti homogeni pripravak.
Pakirani su u jednodozne spremnike. Spremnik je načinjen tako da se pripravak oslobađa u rodnici ili je opremljen prikladnim pomagalom za nanošenje.

Tablete za otopine i suspenzije za rodnicu

OPIS
Tablete namijenjene za pripravu otopina i suspenzija za rodnicu jednodozni su pripravci koji se otope ili rasprše u vodi u času primjene. Mogu sadržavati pomoćne tvari koje olakšavaju otapanje ili raspršivanje ili sprječavaju skrutnjavanje pripravka.
Uz ispitivanje raspadljivosti, tablete za otopine i suspenzije za rodnicu odgovaraju opisima za Tablete (0478).
Nakon otapanja ili raspršivanja, udovoljavaju, kako je primjereno, zahtjevima za otopine i suspenzije za rodnicu.

Polučvrsti pripravci za rodnicu

OPIS
Polučvrsti pripravci za rodnicu su masti, kreme ili gelovi. Obično su pakirani u jednodozne spremnike. Spremnici su opskrbljeni prikladnim pomagalom za nanošenje.
Polučvrsti pripravci za rodnicu udovoljavaju zahtjevima monografije Pripravci, polučvrsti za primjenu na koži (0132).

Pjene za rodnicu

OPIS
Pjene za rodnicu udovoljavaju zahtjevima monografije Pjene, ljekovite (1105).

Ljekoviti tamponi za rodnicu

OPIS
Ljekoviti tamponi za rodnicu čvrsti su, jednodozni pripravci namijenjeni da se umetnu u rodnicu.
Udovoljavaju zahtjevima monografije Tamponi, ljekoviti (1155).

PRIPRAVCI ZA UHO

Auricularia

odgovara monografiji Ph. Eur. 07/2006:0652,
Ear preparations / Préparations auriculaires


OPIS
Pripravci za uho tekući su, polučvrsti ili čvrsti pripravci namijenjeni za ukapavanje, raspršivanje ili upuhivanje, za primjenu u slušni kanal ili kao vodice za uho.
Obično sadrže jednu ili više djelatnih tvari u prikladnoj podlozi. Mogu se dodati pomoćne tvari, primjerice, tvari za prilagodbu toničnosti i viskoznosti, za prilagodbu ili održavanje pH vrijednosti, za povećanje topljivosti djelatnih tvari, za povećanje stabilnosti pripravka ili za osiguranje primjerenih antimikrobnih svojstava. Pomoćne tvari ne utječu nepovoljno na namijenjeni medicinski učinak pripravka ili, u uporabljenim koncentracijama, ne izazivaju toksični učinak ili neprikladnu lokalnu iritaciju.
Pripravci koji se nanose na ozlijeđeno uho, osobito kod probušenog bubnjića uha ili prije operacije, sterilni su, bez konzervansa i pakirani u jednodozne spremnike.
Pripravci za uho pakirani su u višedozne ili jednodozne spremnike i po potrebi opremljeni prikladnim pomagalom za nanošenje, koje može biti načinjeno tako da se izbjegne unošenje onečišćenja.
Ako nije drugačije opravdano i odobreno, vodeni pripravci za uho pakirani u višedozne spremnike sadrže prikladan konzervans u odgovarajućoj koncentraciji, osim ako pripravak ima primjerena antimikrobna svojstva.
Kada je primjenjivo, spremnici za pripravke za uho udovoljavaju zahtjevima monografija Materijali za proizvodnju spremnika (3.1 i potpoglavlja) i Spremnici (3.2 i potpoglavlja).
Razlikuje se nekoliko skupina pripravaka za uho:
– kapi i sprejevi za uho
– polučvrsti pripravci za uho
– prašci za uho
– vodice za uho
– tamponi za uho.

IZRADA
Tijekom razvoja pripravka za uho koji sadrži konzervans, potrebno je, sukladno zahtjevima nadležnog tijela, objasniti razlog uporabe i učinkovitost izabranog konzervansa. Prikladna ispitna metoda zajedno s kriterijima za procjenu svojstava konzervansa u pripravku, opisana je u tekstu Djelotvornost protumikrobnih konzervansa (5.1.3).
Tijekom razvoja vodica za uho, mora se pokazati da se nazivni volumen može izvući iz spremnika pripravaka koji dolaze u jednodoznim spremnicima.
U proizvodnji, pakiranju, čuvanju i razdiobi pripravaka za uho, poduzmu se prikladne mjere da bi se osiguralo mikrobiološku kakvoću. Preporuke u ovom pogledu navedene su u tekstu Mikrobiološka kakvoća farmaceutskih pripravaka (5.1.4).
Sterilni pripravci za uho pripravljaju se uporabom materijala i metoda načinjenih tako da se osigura sterilnost i izbjegne unošenje onečišćenja i rast mikroorganizama. Preporuke u ovom pogledu nalaze se u tekstu Postupci priprave sterilnih proizvoda (5.1.1).
U proizvodnji pripravaka za uho koji sadrže raspršene čestice, poduzimaju se mjere kojima se osigurava prikladna i kontrolirana veličina čestica, uzimajući u obzir namijenjenu uporabu pripravka.

ISPITIVANJA
Ujednačenost doznih jedinica. Jednodozni pripravci za uho udovoljavaju ispitivanju za ujednačenost doznih jedinica (2.9.40) ili, kada je opravdano i odobreno, niže navedenim ispitivanjima ujednačenosti sadržaja i/ili mase. Biljne droge i pripravci biljnih droga koji dolaze u ljekovitim oblicima ne podliježu propisima ovoga članka.
Ujednačenost sadržaja (2.9.6). Ako nije drugačije propisano ili opravdano i odobreno, jednodozni pripravci za uho, koji sadrže djelatne tvari manje od 2 mg ili manje od 2 posto ukupne mase, udovoljavaju ispitivanju B za ujednačenost mase jednodoznog pripravka. Ako pripravak sadrži više od jedne djelatne tvari, zahtjevi se odnose samo na djelatne tvari koje podliježu navedenim uvjetima.
Ujednačenost mase (2.9.5). Jednodozni pripravci za uho udovoljavaju ispitivanju za ujednačenost mase jednodoznog pripravka. Ako je propisano ispitivanje ujednačenosti sadržaja za sve djelatne tvari, nije potrebno provesti ispitivanje za ujednačenost mase.
Sterilnost (2.6.1). Ako se u označavanju pripravka za uho navodi da je pripravak za uho sterilan, on udovoljava ispitivanju za sterilnost.

ČUVANJE
Ako je pripravak sterilan, čuva se u sterilnom, za zrak nepropusnom spremniku, otpornom na vanjsku silu.

OZNAČAVANJE
Označavanje navodi:
– ime svakog dodanog konzervansa
– kada je primjenjivo, da je pripravak sterilan
– za višedozne pripravke, vrijeme nakon otvaranja spremnika u kojem se mora uporabiti njegov sadržaj. To razdoblje, ako nije drugačije opravdano i odobreno, iznosi najviše 4 tjedna.

Kapi i sprejevi za uho

OPIS
Kapi i sprejevi za uho otopine su, emulzije ili suspenzije jedne ili više djelatnih tvari u tekućinama pogodnim za primjenu u slušnom kanalu bez izazivanja štetnog pritiska na bubnjić (npr. voda, glikoli ili masna ulja). Također se mogu, uz pomoć tampona natopljena tekućina tekućinti u slušni kanal.
Emulzije se mogu raslojavati, ali se slojevi brzo rasprše nakon protresivanja. U suspenziji može nastati talog, koji se brzo rasprši nakon protresivanja, pri čemu nastaje suspenzija dostatno stabilna za ispravno izdavanje doze.
Kapi i sprejevi za uho uglavnom dolaze pakirani u višedozne staklene ili plastične spremnike opskrbljene integralnom kapaljkom ili zatvaračem s navojem od prikladnog materijala koji ima kapaljku s gumenim ili plastičnim nastavkom.
Takav sklop zatvarača može biti i zasebno dostavljen.
Sprejeve za uho uglavnom se pakira u višedozne spremnike opremljene prikladnim pomagalom za nanošenje. Kada su sprejevi za uho pakirani u spremnike pod tlakom, udovoljavaju zahtjevima monografije Stlačeni farmaceutski pripravci (0523).

Polučvrsti pripravci za uho

OPIS
Polučvrsti pripravci za uho namijenjeni su za primjenu u vanjskom slušnom kanalu, ako je potrebno, u obliku tampona namočenog s pripravkom.
Polučvrsti pripravci za uho udovoljavaju zahtjevima monografije Pripravci, polučvrsti za primjenu na koži (0132).
Pakirani su u spremnike opskrbljene odgovarajućim pomagalom za nanošenje.

Prašci za uho

OPIS
Prašci za uho udovoljavaju zahtjevima monografije Prašci za primjenu na koži (1166).
Pakirani su u spremnike opskrbljene prikladnim pomagalom za nanošenje ili upuhivanje.

Vodice za uho

OPIS
Vodice za uho pripravci su namijenjeni za čišćenje vanjskih slušnih kanala. To su obično vodene otopine s pH vrijednostima unutar fizioloških granica.
Vodice za uho namijenjene za nanošenje na ozlijeđene dijelove ili prije kirurške operacije su sterilne.

Tamponi za uho

OPIS
Tamponi za uho namijenjeni su za umetanje u vanjski slušni kanal. Udovoljavaju zahtjevima monografije Tamponi, ljekoviti (1155).

PRIPRAVCI ZA USNU SLUZNICU

Praeparationes buccales

odgovara monografiji Ph. Eur. 04/2006:1807,
Oromucosal preparations / Préparations buccales

Ova se monografija ne odnosi na pripravke za zube ili pripravke kao što su tablete za žvakanje (0478), gume za žvakanje, ljekovite (1239), oralne liofilizate i druge čvrste ili polučvrste pripravke namijenjene za žvakanje ili raspršivanje u slini prije gutanja. Kada je opravdano i odobreno, ova se monografija ne odnosi na pripravke za životinje.

OPIS
Pripravci za usnu sluznicu čvrsti su, polučvrsti ili tekući pripravci koji sadrže jednu ili više djelatnih tvari. Namijenjeni su za primjenu u usnoj šupljini i/ili grlu radi postizanja lokalnog ili sustavnog učinka. Pripravci namijenjeni za lokalni učinak mogu biti načinjeni za primjenu na određenom mjestu unutar usne šupljine, kao što su desni (pripravci za desni), ili grlo (pripravci za usta i ždrijelo).
Pripravci namijenjeni za sustavni učinak načinjeni su tako da se prvenstveno apsorbiraju na jednom ili više mjesta na usnoj sluznici (npr. sublingvalni pripravci). Mukoadhesivni pripravci namijenjeni su da se zadrže u usnoj šupljini tako da prianjaju za epitel sluznice i mogu izmijeniti sustavnu apsorpciju lijeka na mjestu primjene. Kod pripravaka za usnu sluznicu, vjerojatno će se određeni dio dje­latne(ih) tvari progutati i može se apsorbirati kroz želučanocrijevni trakt.
Pripravci za usnu sluznicu mogu sadržavati prikladan konzervans i druge pomoćne tvari, kao što su tvari za raspršivanje, suspendiranje, tvari za povećanje viskoznosti, emulgatori, puferi, tvari za ovlaživanje, tvari za povećanje topljivosti i stabilnosti, tvari za poboljšanje okusa i zaslađivači.
Čvrsti pripravci mogu dodatno sadržavati tvari za kliženje (glidanti i lubrikanti) i pomoćne tvari koje mogu prilagoditi oslobađanje djelatne(ih) tvari.
Kada je primjenjivo, spremnici za pripravke za usnu sluznicu udovoljavaju zahtjevima monografija Materijali za proizvodnju spremnika (3.1 i potpoglavlja) i Spremnici (3.2 i potpoglavlja).
Razlikuje se nekoliko skupina pripravaka za usnu sluznicu:
– grgljača
– vodica za usta
– otopine za desni
– otopine i suspenzije za usnu sluznicu
– polučvrsti pripravci za usnu sluznicu (uključujući, primjerice, gel za desni, pastu za desni, gel za usnu sluznicu, pastu za usnu sluznicu)
– kapi za usnu sluznicu, gel za usnu sluznicu i sublingvalni sprej (uključujući sprejeve za usta i ždrijelo)
– pastile i meke pastile
– stlačene pastile
– sublingvalne tablete i bukalne tablete
– kapsule za usnu sluznicu
– mukoadhesivni pripravci.


PRIPRAVCI, POLUČVRSTI, ZA PRIMJENU NA KOŽI

Praeparationes molles ad usum dermicum

odgovara monografiji Ph. Eur. 07/2006:0132,Semi-solid preparations for cutaneous application / Préparations semi-solides pour application cutanée


Zahtjevi navedeni u ovoj monografiji odnose se na sve pripravke za primjenu na koži. Kada je primjereno, dodatni zahtjevi specifični za polučvrste pripravke koji su namijenjeni za nanošenje na posebne površine ili sluznice mogu se pronaći u drugim općim monografijama, primjerice Pripravci za uho (0652), Pripravci za nos (0676), Pripravci za rektum (1145), Pripravci za oko (1163) i Pripravci za rodnicu (1164).

OPIS
Polučvrsti pripravci za primjenu na koži rabe se radi postizanja lokalnog ili transdermalnog nanošenja djelatnih tvari, ili zbog njihova omekšavajućeg i zaštitnog učinka. Homogenog su izgleda.
Polučvrsti pripravci za primjenu na koži sastoje se od jednostavne ili složene podloge, u kojoj je obično otopljena ili raspršena jedna ili više djelatnih tvari. Ovisno o sastavu, podloga može utjecati na aktivnost pripravka.
Podloga može sadržavati prirodne ili sintetske tvari i ima jednu ili više faza. Ovisno o podlozi, pripravci mogu imati hidrofilne ili hidrofobne osobine. Mogu sadržavati prikladne pomoćne tvari, kao što su konzervansi, antioksidansi, tvari koje povećavaju stabilnost, emulgatori, tvari koje povećavaju viskoznost i tvari koje pospješuju prodiranje.
Polučvrsti pripravci za primjenu na koži namijenjeni za uporabu na teško ozlijeđenoj koži su sterilni.
Kada je primjenjivo, spremnici za polučvrste pripravke za primjenu na koži udovoljavaju zahtjevima monografija Materijali za proizvodnju spremnika (3.1 i potpoglavlja) i Spremnici (3.2 i potpoglavlja).
Razlikuje se nekoliko skupina polučvrstih pripravaka za primjenu na koži:
– masti
– kreme
– gelovi
– paste
– kataplazme
– ljekoviti flasteri.

IZRADA
Tijekom razvoja polučvrstih pripravaka za primjenu na koži koji sadrže konzervans, potrebno je, sukladno zahtjevima nadležnog tijela, objasniti učinkovitost izabranog konzervansa. Prikladna ispitna metoda zajedno s kriterijima za procjenu svojstava konzervansa u pripravku, opisana je u tekstu Djelotvornost protumikrobnih konzervansa (5.1.3). U proizvodnji, pakiranju, čuvanju i razdiobi polučvrstih pripravaka za primjenu na koži, poduzmu se prikladne mjere kako bi se osigurala mikrobiološka kakvoća. Preporuke u ovom pogledu navedene su u tekstu Mikrobiološka kakvoća farmaceutskih pripravaka (5.1.4). Sterilni polučvrsti pripravci za primjenu na koži pripravljaju se uporabom materijala i metoda, koji su načinjeni tako da se osigura sterilnost i izbjegne unošenje onečišćenja i rast mikroorganizama. Preporuke u ovom pogledu nalaze se u tekstu Postupci priprave sterilnih proizvoda (5.1.1).
Tijekom razvoja, mora se pokazati da se nazivni sadržaj može izvući iz spremnika polučvrstih pripravaka za primjenu na koži koji dolaze u dolaze u im spremnicima.
Pri izradi polučvrstih pripravaka za primjenu na koži, potrebno je poduzeti odgovarajuće mjere kako bi pripravak bio zadovoljavajućih reoloških svojstava. Ako je prikladno, mogu se provesti sljedeća neobvezna ispitivanja: mjerenje konzistencije penetrometrijom (2.9.9), viskoznost (prividna viskoznost) (2.2.10) te prikladna ispitivanja kako bi se pokazalo odgovarajuće oslobađanje djelatne(ih) tvari.
U proizvodnji polučvrstih pripravaka za primjenu na koži s jednom ili više djelatnih tvari koje nisu otopljene u podlozi (npr. emulzije ili suspenzije), poduzmu se odgovarajuće mjere da bi se osiguralo homogenost pripravka koji se izdaje.
U proizvodnji polučvrstih pripravaka za primjenu na koži koji sadrže raspršene čestice, poduzimaju se mjere kojima se osigurava prikladna i kontrolirana veličina čestica, uzimajući u obzir namijenjenu uporabu pripravka.

ISPITIVANJA
Sterilnost (2.6.1) Kada označavanje navodi da je pripravak sterilan, on udovoljava ispitivanju za sterilnost.

ČUVANJE
Ako pripravak sadrži vodu ili hlapljive tvari, čuva se u, za zrak nepropusnom, spremniku. Ako je pripravak sterilan, čuva se u sterilnom, za zrak nepropusnom, spremniku otpornom na vanjsku silu.

OZNAČAVANJE
Označavanje navodi:
– ime svakog dodanog konzervansa
– kada je primjereno, da je pripravak sterilan.

Masti

OPIS
Masti se sastoje od jednofazne podloge u kojoj mogu biti raspršene čvrste tvari ili tekućine.

Hidrofobne masti

Hidrofobne masti mogu apsorbirati samo malo vode. Tipične su podloge u oblikovanju tvrdi parafin, tekući parafin, vrlo tekući parafin, biljna ulja, životinjska mast, sintetični gliceridi, voskovi i tekući polialkilsiloksani.

S vodom emulgirajuće masti

S vodom emulgirajuće masti mogu apsorbirati veću količinu vode te tako tvore emulzije tipa voda u ulju ili ulje u vodi, ovisno o prirodi emulgatora. Emulgatori koji tvore emulzije tipa voda u ulju su lanolin, sorbitanski esteri, monogliceridi i masni alkoholi, a emulgatori koji tvore emulzije tipa ulje u vodi su sulfatizirani masni alkoholi, polisorbati, makrogolcetilstearileter ili esteri makrogola i viših masnih kiselina.
Imaju podloge kao i hidrofobne masti.

Hidrofilne masti

Hidrofilne su masti pripravci sastavljeni od podloga koje se miješaju s vodom. Podlogu čine smjese tekućih i čvrstih makrogola (polietilenglikola). Mogu sadržavati odgovarajuću količinu vode.

Kreme

OPIS
Kreme su višefazni pripravci koji se sastoje od lipofilne i vodene faze.

Lipofilne kreme

Lipofilne kreme imaju kao vanjsku fazu lipofilnu fazu. Sadrže emulgatore koji tvore emulzije tipa voda u ulju, kao što su lanolin, esteri sorbitana i monoglicerida.

Hidrofilne kreme

Hidrofilne kreme imaju, kao vanjsku fazu, vodenu fazu. Sadrže emulgatore koji tvore emulzije tipa ulje u vodi, kao što su natrijevi ili trolaminijevi sapuni, sulfatizirani masni alkoholi, polisorbati i kombinacije polioksil masnih kiselina i estera masnih alkohola te, ako je potrebno, emulgatori koji tvore emulzije tipa vode u ulju.

Gelovi

OPIS
Gelovi su pripravci sastavljeni od tekućina koje su gelirane uz prikladna gelirajuća sredstva.

Lipofilni gelovi

Lipofilni gelovi (lipogelovi) pripravci su čija se podloga obično sastoji od tekućeg parafina s polietilenom ili masnim uljima. Gelirani su s koloidnim silicijevim dioksidom ili s aluminijevim i cinkovim sapunima.

Hidrofilni gelovi

Hidrofilni gelovi (hidrogelovi) pripravci su čija se podloga obično sastoji od vode, glicerola ili propilenglikola geliranih s pogodnim gelirajućim sredstvima, poput škroba, derivata celuloze, karbomera ili aluminijeva magnezijeva silikata.

Paste

OPIS
Paste su polučvrsti pripravci za primjenu na koži koji sadrže mnogo čvrstih tvari fino raspršenih u podlozi.

Kataplazme

OPIS
Kataplazme se sastoje od hidrofilne podloge koja se lako tali, u kojoj je djelatna tvar otopljena ili raspršena. Obično se na kožu nanose u tankom sloju prikladnim priborom i prije upotrebe se grijanjem rastale.

Ljekoviti flasteri

OPIS
Ljekoviti su flasteri elastični pripravci koji sadrže jednu ili više djelatnih tvari. Namijenjeni su za primjenu na koži. Napravljeni su da zadržavaju djelatnu tvar u bliskom kontaktu s kožom tako da se djelatna tvar može polako apsorbirati, ili mogu imati zaštitni učinak ili djelovati kao keratolitici.
Ljekoviti se flasteri sastoje od adhezivne podloge koja može biti obojena. Sadrže jednu ili više djelatnih tvari nanesenih u ujednačenom sloju na prikladnu podlogu načinjenu od prirodnih ili sintetskih materijala. Nema iritirajući ili senzibilizirajući učinak na kožu. Adhezivni je sloj prekriven prikladnom zaštitnom trakom, koja se uklanja prije primjene flastera na kožu. Kada se ukloni zaštitna traka, pripravak se ne odvaja od vanjskoga podržavajućeg sloja.
Ljekoviti se flasteri izrađuju u različitim veličinama izravno prilagođenim njihovoj namjeni ili kao veće površine koje se prije uporabe izrezuju. Ljekoviti flasteri čvrsto prianjaju uz kožu blagim pritiskom ruke ili prstiju i mogu se skinuti bez ozljeđivanja kože ili odjeljivanja pripravka od vanjskoga podržavajućeg sloja.

ISPITIVANJA
Oslobađanje djelatne tvari. Može se provesti prikladno ispitivanje kako bi se pokazalo odgovarajuće oslobađanje djelatne(ih) tvari, primjerice, jedno ispitivanje opisano je u tekstu Ispitivanje oslobađanja djelatne tvari iz transdermalnih flastera (2.9.4).

PRIPRAVCI, TEKUĆI, ZA PRIMJENU NA KOŽI

Praeparationes liquidae ad usum dermicum

odgovara monografiji Ph. Eur. 07/2006:0927,
Liquid preparations for cutaneous application / Préparations liquides pour application cutanée

Ako nije drugačije opravdano i odobreno, zahtjevi ove monografije ne odnose se na pripravke sa sustavnim djelovanjem i nisu namijenjeni za životinje.

OPIS
Tekući su pripravci za primjenu na koži pripravci različite viskoznosti namijenjeni za lokalno ili transdermalno oslobađanje djelatnih tvari. To su otopine, emulzije ili suspenzije koje mogu sadržavati jednu ili više djelatnih tvari u prikladnoj podlozi. Mogu sadržavati i prikladne konzervanse, antioksidanse ili druge pomoćne tvari, kao što su tvari koje povećavaju stabilnost pripravka, emulgatori i tvari koje povećavaju viskoznost pripravka.
Emulzije se mogu raslojavati, ali se slojevi brzo rasprše nakon protresivanja. U suspenziji može nastati talog koji se brzo rasprši nakon protresivanja, pri čemu nastaje suspenzija dostatno stabilna da je moguće nanošenje homogenog pripravka.
Kada je primjenjivo, spremnici za tekuće pripravke za primjenu na koži udovoljavaju zahtjevima monografija Materijali za proizvodnju spremnika (3.1 i potpoglavlja) i Spremnici (3.2 i potpoglavlja).
Kada se tekući pripravci za primjenu na koži nalaze u spremnicima pod tlakom, spremnici udovoljavaju zahtjevima monografije Stlačeni farmaceutski pripravci (0523).
Pripravci posebno namijenjeni za uporabu na teško ozlijeđenoj koži su sterilni.
Razlikuje se nekoliko skupina tekućih pripravaka za primjenu na koži:
– :
– r> – pjene za kožu.

IZRADA
Tijekom razvoja tekućeg pripravka za primjenu na koži koji sadrži konzervans, potrebno je, sukladno zahtjevima nadležnog tijela, objasniti razlog uporabe i učinkovitost izabranog konzervansa. Prikladna ispitna metoda zajedno s kriterijima za procjenu svojstava konzervansa u pripravku, opisana je u tekstu Djelotvornost protumikrobnih konzervansa (5.1.3).
Tijekom razvoja, mora se pokazati da se nazivni sadržaj može izvući iz spremnika za tekuće pripravke za primjenu na koži koji dolaze u jednodoznim spremnicima.
U proizvodnji, pakiranju, čuvanju i razdiobi tekućih pripravaka za primjenu na koži, poduzmu se prikladne mjere kako bi se osigurala mikrobiološka kakvoća. Preporuke u ovom pogledu navedene su u tekstovima Mikrobiološka kakvoća farmaceutskih pripravaka (5.1.4).
Sterilni tekući pripravci za primjenu na koži pripravljaju se uporabom materijala i metoda koji su načinjeni tako da se osigura sterilnost i izbjegne unošenje onečišćenja i rast mikroorganizama. Preporuke u ovom pogledu nalaze se u tekstu Postupci priprave sterilnih proizvoda (5.1.1).
U proizvodnji tekućih pripravaka za primjenu na koži koji sadrže raspršene čestice, poduzimaju se mjere da se osigura prikladna i kontrolirana veličina čestica, uzimajući u obzir namijenjenu uporabu pripravka.

ISPITIVANJA
Sterilnost (2.6.1). Ako označavanje navodi da je pripravak sterilan, on udovoljava ispitivanju za sterilnost.

ČUVANJE
Ako je pripravak sterilan, čuva se u sterilnom, za zrak nepropusnom spremniku, otpornom na vanjsku silu.

OZNAČAVANJE
Označavanje navodi:
– ime svakoga dodanog konzervansa
– kada je primjenjivo, da je pripravak sterilan.

Šamponi

OPIS
Šamponi su tekući ili, povremeno, polutekući pripravci, namijenjeni za primjenu na vlasištu nakon čega se ispiru vodom. U kontaktu s vodom obično stvaraju pjenu.
Dolaze kao emulzije, suspenzije ili otopine. Obično sadrže površinski aktivne tvari.

Pjene za kožu

OPIS
Pjene za kožu udovoljavaju zahtjevima monografije Pjene, ljekovite (1105).

PRIPRAVCI, TEKUĆI, ZA PRIMJENU NA KOŽI ŽIVOTINJA

Praeparationes liquidae veterinariae ad usum dermicum

odgovara monografiji Ph. Eur. 01/2005:1808,
Veterinary liquid preparations for cutaneous application / Préparations
vétérinaires liquides pour application cutanée

Ako nije drugačije opravdano i odobreno, tekući pripravci za primjenu na koži životinja udovoljavaju zahtjevima navedenim u monografiji Tekući pripravci za primjenu na koži (0927). Kao dodatak tim zahtjevima, sljedeći se navodi odnose na tekuće pripravke za primjenu na koži životinja.

OPIS
Tekući su pripravci za primjenu na koži životinja namijenjeni za postizanje lokalnog i/ili sustavnog učinka. To su otopine, suspenzije i emulzije koje mogu sadržavati jednu ili više djelatnih tvari u prikladnoj podlozi. Mogu biti u obliku koncentrata, kao vlažni prašci, paste, otopine ili suspenzije, koji se rabe za pripravu razrijeđenih suspenzija ili emulzija djelatnih tvari. Mogu sadržavati konzervanse, antioksidanse i druge pomoćne tvari, kao što su tvari za povećanje stabilnosti, emulgatori i tvari za povećanje viskoznosti.
Razlikuje se nekoliko skupina tekućih pripravaka za primjenu na koži životinja:
– pjene za kožu [vidjeti Tekući pripravci za primjenu na koži (0927)]
– koncentrati za kupku
– polivi
– šamponi [vidjeti Tekući pripravci za primjenu na koži (0927)]
– pripravci za nakapanje
– sprejevi
– kupelji za vime
– sprejevi za vime
– vodice za vime.


PRIPRAVCI, TEKUĆI, ZA UPORABU KROZ USTA

Praeparationes liquidae peroraliae

odgovara monografiji Ph. Eur. 01/2007:0672,
Liquid preparations for oral use / Préparations
liquides pour usage oral

Ako nije drugačije opravdano i odobreno, zahtjevi ove monografije ne odnose se na tekuće pripravke za uporabu kroz usta koji su namijenjeni za životinje.

OPIS
Tekući pripravci za uporabu kroz usta obično su otopine, emulzije ili suspenzije koje sadrže jednu ili više djelatnih tvari u prikladnoj podlozi. No, mogu se sastojati i od jedne tekuće djelatne tvari koja se rabi kao takva (oralna tekućina).
Neki pripravci za uporabu kroz usta pripravljaju se razrjeđivanjem koncentriranih tekućih pripravaka ili iz prašaka ili granula za oralne otopine ili suspenzije, za oralne kapi ili sirupe, uporabom prikladne podloge.
Podloge za pripravke za uporabu kroz usta odabiru se u skladu s prirodom djelatne(ih) tvari i da osiguravaju organoleptička svojstva primjerena za namijenjenu uporabu pripravka.
Tekući pripravci za uporabu kroz usta mogu sadržavati prikladne konzervanse, antioksidanse ili druge pomoćne tvari, kao što su tvari za povećanje raspršivanja, suspendiranja, tvari za povećanje viskoznosti, emulgatori, puferi, tvari za ovlaživanje, tvari za povećanje topljivosti i stabilnosti, tvari za poboljšanje okusa, sladila te boje, koje je odobrilo nadležno tijelo.
Emulzije se mogu raslojavati, ali se slojevi brzo rasprše nakon protresivanja. U suspenziji može nastati talog koji se brzo rasprši nakon protresivanja i pritom nastaje suspenzija dovoljno stabilna da omogući točnost doziranja.
Kada je primjenjivo, spremnici za tekuće pripravke za uporabu kroz usta udovoljavaju zahtjevima monografija Materijali za proizvodnju spremnika (3.1 i potpoglavlja) i Spremnici (3.2 i potpoglavlja).
Razlikuje se nekoliko skupina pripravaka:
– oralne otopine, emulzije i suspenzije
– prašci i granule za oralne otopine i suspenzije
– oralne kapi
– prašci za oralne kapi
– sirupi
– prašci i granule za sirup.

IZRADA
Tijekom razvoja tekućeg pripravka za uporabu kroz usta koji sadrži konzervans, potrebno je, da bi se udovoljilo zahtjevima nadležnog tijela, objasniti razlog uporabe i učinkovitost izabranog konzervansa. Prikladna ispitna metoda zajedno s kriterijima za procjenu svojstava konzervansa u pripravku, opisana je u tekstu Djelotvornost protumikrobnih konzervansa (5.1.3).
Tijekom razvoja, mora se pokazati da se nazivni sadržaj može izvući iz spremnika za tekuće pripravke za uporabu kroz usta koji dolaze u jednodoznim spremnicima.
U proizvodnji, pakiranju, čuvanju i razdiobi tekućih pripravaka za uporabu kroz usta, poduzimaju se prikladne mjere kako bi se osigurala mikrobiološka kakvoća. Preporuke u ovom pogledu navedene su u tekstovima Mikrobiološka kakvoća farmaceutskih pripravaka (5.1.4).
U proizvodnji tekućih pripravaka za uporabu kroz usta koji sadrže raspršene čestice, poduzimaju se mjere kojima se osigurava prikladna i kontrolirana veličina čestica, uzimajući u obzir namijenjenu uporabu pripravka.

ISPITIVANJA
Ujednačenost doznih jedinica. Otopine, suspenzije i emulzije u jednodoznim spremnicima udovoljavaju ispitivanju za ujednačenost doznih jedinica (2.9.40) ili, kada je opravdano i odobreno, niže navedenim ispitivanjima ujednačenosti sadržaja i/ili mase. Biljne droge i pripravci biljnih droga u farmaceutskom obliku ne podliježu propisima ovoga članka.
Ujednačenost sadržaja (2.9.6). Ako nije drugačije propisano ili opravdano i odobreno, jednodozni pripravci koji su suspenzije udovoljavaju sljedećem ispitivanju. Nakon protresivanja, svaki se spremnik što više isprazni i provede se ispitivanje pojedinog sadržaja. Udovoljava ispitivanju B za ujednačenost sadržaja jednodoznih pripravaka.
Ujednačenost mase (2.9.5). Jednodozni prašci koji su otopine ili emulzije ulzije aju sljedećem ispitivanju: izvaže se zasebno 20 spremnika, isprazne se koliko je moguće i odredi se prosječna masa. Najviše 2 pojedinačne mase odstupaju više od 10 posto od prosječne mase i niti jedna ne odstupa više od 20 posto.
Doza i ujednačenost doze oralnih kapi. U graduirani cilindar stavi se kapaljkom onoliko kapi koliko se obično propisuje za jednu dozu, ili uz pomoć mjernog pomagala uobičajeno propisana količina pripravka. Brzina kapanja ne prelazi 2 kapi u sekundi. Tekućina se izvaže, ponovi se dodavanje, ponovi se vaganje i ponavljanje dodavanja i vaganja nastavlja se sve dok se ne dobije 10 pojedinačnih masa. Niti jedna masa ne odstupa više od 10 posto od prosječne mase. Ukupna masa od 10 ispitanih doza ne smije se razlikovati više od 15 posto od nominalne mase 10 doza. Ako je potrebno, mjeri se ukupni volumen 10 doza. Volumen se ne smije razlikovati više od 15 posto od nominalnog volumena 10 doza.
Ujednačenost masa pojedinačnih doza iz višedoznih spremnika (2.9.27). Tekući pripravci za uporabu kroz usta, koji su pakirani u višedozne spremnike, udovoljavaju ispitivanju. Oralne kapi ne podliježu propisu ovog ispitivanja.

OZNAČAVANJE
Označavanje navodi ime svakoga dodanog konzervansa.

Oralne otopine, emulzije i suspenzije

OPIS
Otopine, emulzije i suspenzije za uporabu kroz usta pakirane su u jednodozne ili višedozne spremnike. Svaka doza iz višedoznih spremnika primjenjuje se uz pomagalo prikladno za mjerenje propisanog volumena. Pomagalo je obično žlica ili šalica volumena5 mL, ili graduirana žlica ili šalica, ili štrcaljka za usta prikladnog volumena.

Prašci i granule za oralne otopine i suspenzije

OPIS
Prašci i granule za pripravu oralnih otopina ili suspenzija, obično odgovaraju, kada je primjereno, opisima monografija Prašci, oralni (1165) i Granule (0499). Mogu sadržavati pomoćne tvari, posebno kako bi se olakšalo raspršivanje i otapanje i spriječilo skrutnjavanje. Nakon otapanja ili suspendiranja, udovoljavaju zahtjevima za oralne otopine ili oralne suspenzije, kako je primjereno.

ISPITIVANJA
Ujednačenost doznih jedinica. Jednodozni prašci i jednodozne granule udovoljavaju ispitivanju za ujednačenost doznih jedinica (2.9.40) ili, kada je opravdano i odobreno, niže navedenim ispitivanjima ujednačenosti sadržaja i/ili mase. Biljne droge i pripravci biljnih droga u farmaceutskom obliku ne podliježu propisima ovoga članka.
Ujednačenost sadržaja (2.9.6). Ako nije drugačije propisano ili opravdano i odobreno, jednodozni prašci i granule kojima je sadržaj djelatne tvari manji od 2 mg ili manji od 2 posto ukupne mase, udovoljavaju ispitivanju B za ujednačenost mase jednodoznog pripravka. Ako pripravak sadrži više od jedne djelatne tvari, zahtjevi se odnosi samo na djelatne tvari koje podliježu navedenim uvjetima.
Ujednačenost mase (2.9.5). Jednodozni prašci i jednodozne granule udovoljavaju ispitivanju za ujednačenost mase jednodoznog pripravka. Ako je propisano ispitivanje ujednačenosti sadržaja za sve djelatne tvari, nije potrebno provesti ispitivanje za ujednačenost mase.

OZNAČAVANJE
Označavanje navodi:
– metodu priprave otopina ili suspenzija
– uvjete i vrijeme čuvanja nakon rekonstitucije.

Oralne kapi

OPIS
Oralne su kapi otopine, emulzije ili suspenzije koje se primjenjuju u malim volumenima, kao kapi uporabom prikladnog pomagala.

OZNAČAVANJE
Označavanje navodi broj kapi po mililitru pripravka ili po gramu pripravka, ako se doza mjeri u kapima.

Prašci za oralne kapi

OPIS
Prašci za pripravu oralnih kapi općenito odgovaraju opisima Prašci, oralni (1165). Mogu sadržavati pomoćne tvari, posebno kako bi se olakšalo raspršivanje i otapanje u propisanoj tekućini, ili kako bi se spriječilo skrutnjavanje.
Nakon otapanja ili suspendiranja udovoljavaju zahtjevima za oralne kapi.

ISPITIVANJA
Ujednačenost doznih jedinica. Jednodozni prašci za oralne kapi udovoljavaju ispitivanju za ujednačenost doznih jedinica (2.9.40) ili, kada je opravdano i odobreno, niže navedenim ispitivanjima ujednačenosti sadržaja i/ili. Biljne droge i pripravci biljnih droga u farmaceutskom obliku ne podliježu propisima ovoga članka.
Ujednačenost sadržaja (2.9.6). Ako nije drugačije propisano ili opravdano i odobreno, jednodozni prašci za oralne kapi koji sadrže djelatne tvari manje od 2 mg ili manje od 2 posto ukupne mase, udovoljavaju ispitivanju B za ujednačenost mase jednodoznog pripravka. Ako pripravak sadrži više od jedne djelatne tvari, zahtjevi se odnose samo na djelatne tvari koje podliježu navedenim uvjetima.
Ujednačenost mase (2.9.5). Jednodozni prašci za oralne kapi udovoljavaju ispitivanju za ujednačenost mase jednodoznih pripravaka. Ako je propisano ispitivanje ujednačenosti sadržaja za sve djelatne tvari, nije potrebno provesti ispitivanje za ujednačenost mase.

Sirupi

OPIS
Sirupi su vodeni pripravci kojima je svojstven slatki okus i viskozna konzistencija. Mogu sadržavati saharozu u koncentraciji od najmanje 45 posto m/m. Sladak okus se također može dobiti uporabom ostalih poliola ili zaslađivača. Sirupi obično sadrže aromatične ili druge tvari za poboljšanje okusa. Svaka doza iz višedoznih spremnika primjenjuje se uz pomagalo prikladno za mjerenje propisanog volumena. Pomagalo je obično žlica ili čašica volumena 5 mL ili višekratnika od toga.

OZNAČAVANJE
Označavanje navodi ime i koncentraciju poliola ili zaslađivača.

Prašci i granule za sirup

OPIS
Prašci i granule za sirup obično odgovaraju opisima monografija Prašci, oralni (1165) ili Granule (0499). Mogu sadržavati pomoćne tvari kako bi se olakšalo otapanje.
Nakon otapanja udovoljavaju zahtjevima za sirupe.
Ujednačenost doznih jedinica. Jednodozni prašci i granule za sirupe udovoljavaju ispitivanju za ujednačenost doznih jedinica (2.9.40) ili, kada je opravdano i odobreno, niže navedenim ispitivanjima ujednačenosti sadržaja i/ili mase. Biljne droge i pripravci biljnih droga u farmaceutskom obliku ne podliježu propisima ovoga članka.
Ujednačenost sadržaja (2.9.6). Ako nije drugačije propisano ili opravdano i odobreno, jednodozni prašci ili granule za sirupe koji sadrže djelatne tvari manje od 2 mg ili manje od 2 posto ukupne mase, udovoljavaju ispitivanju B za ujednačenost mase jednodoznog pripravka. Ako pripravak sadrži više od jedne djelatne tvari, zahtjevi se odnose samo na djelatne tvari koje podliježu navedenim uvjetima.
Ujednačenost mase (2.9.5). Jednodozni prašci ili granule za sirupe udovoljavaju ispitivanju za ujednačenost mase jednodoznih pripravaka. Ako je propisano ispitivanje ujednačenosti sadržaja za sve djelatne tvari, nije potrebno provesti ispitivanje za ujednačenost mase.

STLAČENI FARMACEUTSKI PRIPRAVCI

Praeparationes pharmaceuticae in vasis cum pressu

odgovara monografiji Ph. Eur. 01/2005:0523,
Pressurised pharmaceutical preparations / Préparations
pharmaceutiques pressurisées

Dodatni zahtjevi za pripravke u spremnicima pod tlakom, kada je primjereno, nalaze se u općim monografijama, primjerice Pripravci za dišne putove (0671), Pripravci, tekući za primjenu na koži (0927), Prašci za primjenu na koži (1166), Pripravci za nos (0676) i Pripravci za uho (0652).

OPIS
Stlačeni farmaceutski pripravi priprav se u posebnim spremnicima pod tlakom plina i sadrže jednu ili više djelatnih tvari. Pritiskom na ventil spremnika, pripravak se oslobađa u obliku aerosola (disperzije čvrstih čestica ili tekućina u plinu, veličina čestica prilagođena je namijenjenoj uporabi) ili tekućine ili u polučvrstom obliku kao pjena. Tlak za oslobađanje pripravka iz spremnika nastaje uz prikladan pogonski plin.
Pripravci su u obliku otopine, emulzije ili suspenzije i namijenjeni su za lokalnu primjenu na koži i sluznicama različitih tjelesnih otvora ili se inhaliraju. Mogu se uporabiti i prikladne pomoćne tvari, primjerice, otapala, tvari za povećanje topljivosti, emulgatori, tvari za olakšavanje suspendiranja i sredstva za kliženje (lubrikanti) koji sprječavaju blokiranje ventila.
Pogonski plinovi. Pogonski su plinovi ukapljeni pod tlakom ili stlačeni plinovi ili tekućine s niskim vrelištem. Ukapljeni su plinovi, primjerice, fluorirani ugljikovodici i ugljikovodici male molekulske mase (kao što su propan i butan). Stlačeni su plinovi, primjerice, ugljični dioksid, dušik i dušični oksid.
Smjese ovih pogonskih plinova mogu se uporabiti za postizanje optimalnih svojstava otopine i željenoga tlaka, oslobađanja pripravka i raspršivanja.

ŠTAPIĆI

Styli

odgovara monografiji Ph. Eur. 01/2005:1154,Sticks / Bâtons

Dodatni zahtjevi za štapiće, kada je primjereno, mogu se naći u drugim monografijama, primjerice Pripravci za nos (0676).

OPIS
Štapići su čvrsti pripravci namijenjeni za lokalnu primjenu. To su pripravci štapićastog ili koničnog oblika, koji sadrže jednu ili više djelatnih tvari ili djelatne tvari mogu biti otopljene ili raspršene u prikladnoj podlozi koja se može otopiti ili rastaliti na tjelesnoj temperaturi.
Štapići za mokraćovod i štapići za umetanje u rane su sterilni.

TABLETE

Compressi

odgovara monografiji Ph. Eur. 07/2007:0478,
Tablets / Comprimés

Zahtjevi ove monografije ne odnose se nužno na pripravke u obliku tableta koji nisu namijenjeni za oralnu uporabu. Zahtjevi za takve pripravke mogu se naći, ako je potrebno, u drugim monografijama, primjerice Pripravci za rektum (1145), Pripravci za rodnicu (1164) ili Pripravci za usnu sluznicu (1807). Ova se monografija ne odnosi na pastile, oralne paste ili oralne gume. Kada je opravdano i odobreno, zahtjevi ove monografije ne odnose se na tablete za životinje.

OPIS
Tablete su čvrsti pripravci od kojih svaki sadrži dozu jedne ili više djelatnih tvari. Pripravljaju se komprimiranjem jednolikog volumena čestica ili drugom prikladnom proizvodnom tehnikom, kao što je ekstruzija, kalupljenje ili liofiliziranje. Tablete su namijenjene za uporabu kroz usta. Neke se gutaju cijele, neke nakon žvakanja, neke se otope ili rasprše u vodi prije primjene, a neke se zadrže u ustima gdje se oslobađa djelatna tvar.
Sadrže jednu ili više djelatnih tvari sa ili bez dodatka pomoćnih tvari, kao što su sredstva za dopunjavanje, vezivne tvari, sredstva za raspadanje, glidanti, lubrikanti, tvari koje mogu promijeniti ponašanje pripravka u probavnom traktu, boje koje je odobrilo nadležno tijelo i tvari za poboljšanje okusa.
Tablete su obično ravni, kružni čvrsti cilindri. Njihova površina može biti ravna ili konveksna i na krajevima mogu biti ukošene. Na sebi mogu imati zareze za lomljenje i mogu nositi simbole ili druge oznake. Tablete mogu biti obložene.
Kada je primjenjivo, spremnici za tablete udovoljavaju zahtjevima monografija Materijali za proizvodnju spremnika (3.1 i potpoglavlja) i Spremnici (3.2 i potpoglavlja).
Razlikuje se nekoliko skupina tableta za uporabu kroz usta:
– neobložene tablete
– obložene tablete
– šumeće tablete
– tablete za oralnu otopinu
– tablete za oralnu suspenziju
– raspadljive tablete za usta
– želučanootporne tablete
– tablete s prilagođenim oslobađanjem
– tablete za uporabu u ustima
– oralni liofilizati.
 

Neobložene tablete

OPIS
Neobložene tablete uključuju jednoslojne tablete načinjene jednostrukom kompresijom granulata i višeslojne tablete građene od koncentričnih ili paralelnih slojeva načinjenih uzastopnom kompresijom granulata različitih sastava. Uporabljene pomoćne tvari nisu specifično namijenjene da prilagođavaju oslobađanje djelatne tvari u želučanom soku.
Neobložene tablete odgovaraju općem opisu tableta. Promatrane na presjeku pod lupom, moraju biti ujednačene teksture (jednoslojne tablete) ili slojevite strukture (višeslojne tablete) bez znakova oblaganja.

Obložene tablete
 

OPIS

Obložene su tablete obložene s jednim ili više slojeva smjesa različitih tvari, kao što su prirodne ili sintetske smole, gume, želatina, neaktivna i netopljiva punila, šećeri, plastifikatori, polioli, voskovi, boje odobrene u nadležnom tijelu i ponekad tvari za poboljšanje okusa te djelatne tvari. Tvari koje se rabe za oblaganje nanose se kao otopine ili suspenzije u uvjetima u kojima dolazi do isparavanja podloge. Kada je sredstvo za oblaganje vrlo tanki polimerni sloj, tablete se nazivaju filmom obložene tablete.
Obložene tablete imaju glatku površinu, koja je često obojena i može biti polirana, a promatrane pod lupom, na presjeku se vidi jezgra okružena s jednim ili više vanjskih slojeva različite teksture.

Šumeće tablete

OPIS
Šumeće su tablete neobložene tablete, koje općenito sadrže kisele tvari i karbonate ili hidrogenkarbonate koji brzo reagiraju u prisutnosti vode uz oslobađanje ugljičnog dioksida. Namijenjene su za otapanje ili raspršivanje u vodi prije primjene.

Tablete za oralnu otopinu

OPIS
Tablete za oralnu otopinu neobložene su ili filmom obložene tablete. Prije primjene predviđeno je da se otope u vodi. Dobivena otopina može biti blago opalescentna zbog dodanih pomoćnih tvari upotrijebljenih u proizvodnji tableta.

Tablete za oralnu suspenziju

OPIS
Tablete za oralnu suspenziju neobložene su ili filmom obložene tablete predviđene da se rasprše u vodi prije primjene uz pripravu homogene disperzije.

Raspadljive tablete za usta

OPIS
Raspadljive tablete za usta neobložene su tablete namijenjene da se brzo rasprše u ustima prije nego se progutaju.

Tablete s prilagođenim oslobađanjem

OPIS
Tablete s prilagođenim oslobađanjem obložene su ili neobložene tablete, koje sadrže posebne pomoćne tvari i/ili su pripravljene posebnim postupcima koji omogućuju prilagodbu brzine, mjesta ili vremena oslobađanja djelatne(ih) tvari.
Tablete s prilagođenim oslobađanjem uključuju tablete s produljenim oslobađanjem, tablete s naknadnim oslobađanjem i tablete s pulsirajućim oslobađanjem.

Želučanootporne tablete

OPIS
Želučanootporne tablete su tablete s naknadnim oslobađanjem, otporne na želučani sok tako da se djelatna(e) tvar(i) oslobađa tek u crijevnom soku. Obično se pripravljaju iz granula ili čestica koje su obložene želučanootpornim sredstvom za oblaganje ili u određenim slučajevima oblaganjem tableta sa želučanootpornim sredstvom za oblaganje (crijevno-obložene tablete).
Tablete obložene želučanootpornim sredstvom za oblaganje odgovaraju opisu za obložene tablete.

Tablete za uporabu u ustima

OPIS
Tablete za uporabua uporabu obično su neobložene tablete. Oblikovane su tako da se ostvari polagano oslobađanje i lokalni učinak djelatne(ih) tvari ili oslobađanje i apsorpcija djelatne(ih) tvari u određenom dijelu usta. Udovoljavaju zahtjevima monografije Pripravci za usnu sluznicu (1807).

Oralni liofilizati

OPIS
Oralni liofilizati su čvrsti pripravci namijenjeni da se stave u usta ili rasprše (ili otope) u vodi prije primjene.

TAMPONI, LJEKOVITI

Tamponae medicatae

odgovara monografiji Ph. Eur. 01/2005:1155,
Tampons,medicated / Tampons médicamenteux

Dodatni zahtjevi za ljekovite tampone mogu se naći, ako je potrebno, u drugim općim monografijama, primjerice Pripravci za rektum (1145), Pripravci za rodnicu (1164) i Pripravci za uho (0652).

OPIS
Ljekoviti su tamponi čvrsti, jednodozni pripravci namijenjeni za umetanje u tjelesne šupljine na ograničeno vrijeme. Građeni su od prikladnog materijala, kao što je celuloza, kolagen ili silikon impregniran s jednom ili više djelatnih tvari.

B.10. OPĆE MONOGRAFIJE

HRVATSKI NASLOV

LATINSKI NASLOV

Ph. Eur. 5 ID

Alergeni proizvodi

Producta allergenica

07/2007:1063

Antitoksini (životinjski), za ljude

Immunosera ex animale ad usum humanum

07/2007:0084

Antitoksini za životinje

Immunosera ad usum veterinarium

04/2006:0030

Biljna masna ulja

Olea herbaria

07/2007:1579

Biljne droge

Plantae medicinales

01/2005:1433

Biljni čajevi

Plantae ad ptisanam

01/2005:1435

Cjepiva za ljude

Vaccina ad usum humanum

07/2007:0153

corrected 5.2

Cjepiva za životinje

Vaccina ad usum vaterinarium

01/2005:0062

corrected 5.3

Ekstrakti

Extracta

07/2007:0765

Eterična ulja

Aetherolea

07/2007:2098

Monoklonska protutijela za ljude

Anticorpora monoclonalia ad usum humanum

07/2007:2031

Pripravci biljnih droga

Plantae medicinales praeparatore

01/2005:1434

Proizvodi fermentacije

Producta ab fermentatione

01/2005:1468

Proizvodi s rizikom prijenosa životinjske spongiformne encefalopatije

Producta cum possibili transmissione vectorium enkephalopathiarum spongiformium animalium

01/2005:1483

Proizvodi tehnologije rekombinantne DNA

Producta ab ADN recombinante

07/2007:0784

Radiofarmaceutski pripravci

Radiopharmaceutica

01/2005:0125

Tvari za farmaceutsku uporabu

Corpora ad usum pharmaceuticum

07/2007:2034


B.10.1. TVARI ZA FARMACEUTSKU UPORABU[07/2006:2034]

Corpora ad usum pharmaceuticum

Navode u ovoj monografiji treba čitati s pojedinačnim monografijama za tvari u farmakopeji. O primjeni ove monografije na ostale tvari može odlučiti nadležno tijelo.

OPIS
Tvari za farmaceutsku uporabu su organske ili anorganske tvari koje se rabe kao djelatne ili pomoćne tvari u proizvodnji lijekova za ljude ili životinje. Mogu se dobiti iz prirodnih izvora ili proizvesti ekstrak­cijom iz sirovina, fermentacijom ili sintezom.
Ova se monografija ne primjenjuje na biljne droge, pripravke biljnih droga ili ekstrakte, kojima se bave druge opće monografije, primjerice Biljne droge (1433), Pripravci biljnih droga (1434) i Ekstrakti (0765).
Kad se u proizvodnji lijekova rabe tvari za farmaceutsku uporabu ljudskog ili životinjskog podrijetla, primjenjuju se zahtjevi poglavlja 5.1.7. Virusna sigurnost.
Tvari se za farmaceutsku uporabu mogu rabiti kao takve ili kao polazni materijal za naknadno oblikovanje u pripravi lijekova. Ovisno o oblikovanju, tvari se mogu rabiti kao djelatne ili pomoćne tvari. Krute tvari mogu biti zbijene, obložene, granulirane, usitnjene do izvjesne sitnoće ili obrađene na druge načine. Dodavanje pomoćnih tvari dopušteno je samo ako je to izričito navedeno u monografiji u poglavlju Opis.
Tvari posebne kakvoće za farmaceutsku uporabu. Osim ako u monografijama nije drugačije navedeno ili ograničeno, tvar za farmaceutsku uporabu je namijenjena za ljude i životinje i odgovarajuće je kakvoće za proizvodnju svih farmaceutskih oblika u kojima se može rabiti.
Polimorfnost. Monografije u pravilu ne navode kristalne ili amorfne oblike (tvari), ako oni ne utječu na bioraspoloživost. Svi oblici tvari za farmaceutsku uporabu udovoljavaju zahtjevima monografije, osim ako nije drugačije navedeno.

PROIZVODNJA
Tvari za farmaceutsku uporabu proizvedene su osmišljenim postup­cima da bi se dosljedno osigurala kakvoća i udovoljilo zahtjevima monografije ili odobrenom zahtjevu kakvoće.
Odredbe općeg poglavlja 5.10 primjenjuju se na provjeru onečišćenja u tvarima za farmaceutsku uporabu.
Bez obzira je li u monografiji izričito navedeno, za farmaceutsku je uporabu:
– rekombinantni proantni prodruga tvar dobivena kao izravni proizvod gena temeljem genske modifikacije, gdje je primjenjivo, tvar također udovoljava zahtjevima opće monografije Proizvodi tehnologije rekombinantne DNA (0874);
– tvar dobivena od životinja podložnih zarazi spongiformne encefalopatije, koja nije izazvana pokusom, gdje je primjenjivo, tvar također udovoljava zahtjevima opće monografije Proizvodi s rizikom prijenosa životinjske spongiformne encefalopatije (1483);
– tvar izvedena fermentacijskom obradbom, bez obzira jesu li uključeni mikroorganizmi izmijenjeni tradicionalnim postupcima ili tehnologijom rekombinantne DNA (rDNA), gdje je primjenjivo, tvar udovoljava zahtjevima opće monografije Fermentacijski proizvodi (1468).
Ako se tijekom proizvodnje rabe otapala, prikladne su kakvoće. Osim toga, u razmatranje se uzima njihova toksičnost i razina ostatka otapala (5.4). Ako se tijekom proizvodnje rabi voda, prikladne je kakvoće.
Ako su tvari proizvedene ili prerađene radi dobivanja određenog oblika ili kategorije kakvoće, taj poseban oblik ili kategorija kakvoće moraju udovoljavati zahtjevima monografije. Ispitivanja povezana s funkcionalnošću mogu biti opisana za provjeru svojstava, koja mogu utjecati na prikladnost tvari i svojstva farmaceutskih oblika pripravljenih od njih.
Praškaste tvari mogu se obraditi da bi se dobilo određeni stupanj sitnoće.
Zbijene tvari obrađene su tako da bi se povećalo čestice, dobilo čestice tipičnog oblika ili dobilo tvar s većom nasipnom gustoćom.
Obložene djelatne tvari sastoje se od čestica obloženih s jednom ili više prikladnih pomoćnih tvari.
Granulirane djelatne tvari čestice su specifične veličine i oblika proizvedene iz djelatne tvari izravno granulacijom ili s jednom ili više prikladnih pomoćnih tvari.
Ako su tvari obrađene s pomoćnim tvarima, te pomoćne tvari udovoljavaju zahtjevima predmetne monografije ili, kada takva monografija ne postoji, odobrenom zahtjevu kakvoće.

OSOBINE
Navodi ispod naslova Osobine (primjerice, o topljivosti ili o raz­gradnji) ne trebaju se strogo tumačiti i oni nisu zahtjevi, već su dani informativno.
Ako tvar pokazuje polimorfnost, to se može navesti pod naslovom Osobine kako bi se usmjerila korisnikova pozornost da uzme tu značajku u razmatranje pri oblikovanju pripravka.

IDENTIFIKACIJA
Ako pod naslovom Identifikacija monografija sadrži podrazdjele naslovljene Prvoredna identifikacija i Drugoredna identifikacija, ispitivanja Prvoredne identifikacije mogu se rabiti u svim okolnostima. Ispitivanja Drugoredne identifikacije mogu se rabiti za identifikaciju, ako se u potpunosti može dokazati da je tvar iz serije za koju je potvrđeno da udovoljava svim zahtjevima monografije.

ISPITIVANJA
Polimorfnost (5.9). Ako priroda kristalnog ili amorfnog oblika ograničava njegovu uporabu u pripravcima, identificirana je priroda posebnog kristalnog ili amorfnog oblika, njegova je morfologija adekvatno provjerena, a identitet naveden na označavanju.
Srodne tvari. Osim ako nije drugačije propisano, organska onečišćenja u djelatnim tvarima moraju biti prijavljena, identificirana gdje je to moguće i kvalificirana kako je to istaknuto u tablici 2034.-1.
Specifični se pragovi mogu primijeniti na onečišćenja za koja je poznato da su neuobičajeno djelotvorna ili da stvaraju toksične ili neočekivane farmakološke učinke.
Ako monografija ne omogućuje prikladnu provjeru za novo onečišćenje, mora se razviti prikladno ispitivanje za provjeru i to uključiti u zahtjev kakvoće za tu tvar.
Tablica 2034.1. – Prijavljivanje, identifikacija i vrednovanje organskih onečišćenja u djelatnim tvarima

Uporaba

Najveća dnevna doza

Prag
prijavljivanja

Identifikacijski prag

Prag kvalifikacije

za ljude ili za ljude i životinje

≤2 g/dan

>0,05 posto

>0,10 posto ili dnevni unos > 1,0 mg (bilo koji niži)

>0,15 posto ili dnevni unos >1,0 mg (bilo koji niži)

za ljude ili za ljude i životinje

>2 t">>2 an>

>0,03 posto

>0,05 posto

0,05 posto

samo za životinje

nije
primjenjivo

>0,1 posto

>0,2 posto

>0,5 posto

Navedeni se zahtjevi ne odnose na biološke i biotehnološke proizvode, peptide, oligonukleotide, radiofarmaceutske pripravke, fermentacijske proizvode (1468) i iz njih izvedene polusintetične proizvode, niti na sirove proizvode životinjskog ili biljnog podrijetla ili na biljne proizvode.
Ostatna otapala ograničena su količinski prema načelima opisanim u poglavlju 5.4, uporabom općeg postupka (2.4.24) ili drugim prikladnim postupcima. Kada je provedeno određivanje ostatnog otapala, a nije provedeno ispitivanje gubitka sušenjem, uzima se u obzir sadržaj ostatnog otapala pri izračunu određivanja sadržaja tvari, specifične optičke skretnje i specifične apsorbancije.
Sterilnost (2.6.1). Ako je tvar namijenjena za proizvodnju sterilnih farmaceutskih oblika bez odgovarajuće sterilizacije, ili ako je deklarirana kao sterilna, tvar za farmaceutsku uporabu mora udovoljavati zahtjevima ispitivanja sterilnosti (2.6.1).
Bakterijski endotoksini (2.6.14). Ako je deklarirano da tvar ne sadrži bakterijske endotoksine, tvar za farmaceutsku uporabu udovoljava ispitivanju bakterijskih endotoksina. Granica i postupak ispitivanja (ako se ne odnosi na metodu geliranja A) su u monografiji. Granica je izračunana u suglasju s tekstom Ispitivanje bakterijskih endotoksina: vodič (2.6.14), osim ako niža granica nije opravdana rezultatima iz proizvodnje serija ili ako ju je propisalo nadležno tijelo. Kada je propisano ispitivanje bakterijskih endotoksina, ispitivanje pirogena nije potrebno.
Pirogeni (2.6.8). Ako je ispitivanje pirogena opravdanije od ispitivanja bakterijskih endotoksina i ako je deklarirano da tvar ne sadrži pirogene, tvar za farmaceutsku uporabu udovoljava ispitivanju za pirogene. Granica i postupci ispitivanja su u monografiji ili ih je odobrilo nadležno tijelo. Temeljem odgovarajuće validacije ispitivanja bakterijskih endotoksina i pirogena, ispitivanje bakterijskih endotoksina može zamijeniti ispitivanje pirogena.
Dodatna svojstva. Provjera dodatnih svojstava (npr. fizičke značajke, značajke povezane s funkcionalnošću) može biti nužna u pojedinim proizvodnim postupcima ili oblikovanjima lijeka. Različite kategorije kakvoće (primjerice, sterilan, bez endotoksina ili pirogena), mogu se proizvesti radi proizvodnje pripravaka za parenteralnu primjenu ili drugih farmaceutskih oblika i odgovarajući zahtjevi mogu biti navedeni u monografiji.

ODREĐIVANJE
Sadržaji tvari za farmaceutsku uporabu određeni su, osim ako nije drugačije opravdano i odobreno. Primjenjuju se prikladni postupci.

OZNAČAVANJE
Navodi ispod naslova Označavanje nisu sveobuhvatni i za potrebe Farmakopeje obvezni su samo navodi nužni da bi pokazali da tvar udovoljava ili ne udovoljava zahtjevima monografije. Svi drugi navodi uvršteni su u označavanju kao preporuke. Kada je izraz označavanje upotrijebljen u farmakopeji, navodi za označavanje mogu se objaviti na spremniku, pakovanju, popratnoj uputi uz pakovanje ili u popratnom analitičkom nalazu uz proizvod, kako je to odlučilo nadležno tijelo.
Kada je primjenjivo, označavanje obuhvaća navode da je tvar:
– namijenjena za posebnu uporabu,
– posebnog kristalnog oblika,
– posebnog stupnja sitnoće,
– zbijena,
– obložena,
– granulirana,
– sterilna,
– bez bakterijskih endotoksina,
– bez pirogena,
– koja sadrži sredstva za kliženje.
Gdje je primjenjivo, označavanje ističe stupanj hidratacije, prirodu svakoga dodanoga protumikrobnog konzervansa, antioksidansa ili druge pomoćne tvari. Kada se djelatne tvari obrađuju dodavanjem pomoćnih tvari, oznake upućuju na uporabljene pomoćne tvari i na sadržaj djelatne tvari i pomoćnih tvari.

DIO C.
OPĆI PROPISI

01/2005:20401

an> lign="top" style="width:224px;height:3.0pt; padding-left:2.25pt; padding-right:2.25pt; padding-top:2.85pt; padding-bottom:2.85pt">

Tehnike umnožavanja nukleinskih kiselina

pan>align="top" style="width:224px;height:3.0pt; padding-left:2.25pt; padding-right:2.25pt; padding-top:2.85pt; padding-bottom:2.85pt">

Određivanje specifične površine propustljivošću zraka

2.

ANALITIČKE METODE I POSTUPCI

2.1.

OPREMA

 

2.1.1.

Kapaljke

01/2005:20101

2.1.2.

Poredbena tablica poroznosti sinteriranih staklenih filtara

01/2005:20102

2.1.3.

Svjetiljka ultraljubičastog zračenja za analitičke svrhe

01/2005:20103

2.1.4.

Sita

01/2005:20104

2.1.5.

Epruvete za poredbena ispitivanja

01/2005:20105

2.1.6.

Cjevčice za dokazivanje plinova

01/2005:20106

2.2.

FIZIČKE I FIZIČKO-KEMIJSKE METODE

2.2.1.

Bistrina i stupanj opalescencije tekućina

04/2007:20201

2.2.2.

Stupanj obojenosti tekućina

01/2005:20202

2.2.3.

Potenciometrijsko određivanje pH

01/2005:20203

2.2.4.

Odnos između reakcije otopine, približ­nog pH i boje pojedinih indikatora

01/2005:20204

2.2.5.

Relativna gustoća

01/2005:20205

2.2.6.

Indeks loma

01/2005:20206

2.2.7.

Optička skretnja

01/2007:20207

2.2.8.

Viskoznost

01/2005:20208

2.2.9.

Metoda s kapilarnim viskozimetrom

01/2005:20209

2.2.10.

Metoda s rotirajućim viskozimetrom

01/2006:20210

2.2.11.

Temperaturni raspon destilacije

01/2005:20211

2.2.12.

Vrelište

01/2005:20212

2.2.13.

Određivanje vode destilacijom

01/2005:20213

2.2.14.

Talište – kapilarna metoda

01/2005:20214

2.2.15.

Talište – metoda otvorene kapilare

01/200t">01/200span>

2.2.16.

Talište – brza metoda

01/2005:20216

2.2.17.

Kapljište

01/2005:20217

2.2.18.

Krutište

01/2005:20218

2.2.19.

Amperometrijska titracija

01/2005:20219

2.2.20.

Potenciometrijska titracija

01/2005:20220

2.2.21.

Spektrometrija molekulske fluorescencije

01/2005:20221

2.2.22.

Spektrometrija atomske emisije

01/2005:20222

2.2.23.

Spektrometrija atomske apsorpcije

01/2005:20223

2.2.24.

Spektrometrija apsorpcije infracrvenog zračenja

01/2005:20224

2.2.25.

Spektrometrija apsorpcije ultraljubičastog i vidljivog zračenja

01/2007:20225

2.2.26.

Papirna kromatografija

01/200t">01/200span>

2.2.27.

Tankoslojna kromatografija

07/2005:20227

2.2.28.

Plinska kromatografija

01/2005:20228

2.2.29.

Tekućinska kromatografija

01/2005:20229

2.2.30.

Kromatografija isključenjem po veličini

01/2005:20230

2.2.31.

Elektroforeza

01/2005:20231

2.2.32.

Gubitak sušenjem

01/2005:20232

2.2.33.

Spektrometrija magnetske rezonancije jezgre

01/2005:20233

2.2.34.

Termičke analize

01/2005:20234

2.2.35.

Osmolalnost

01/2005:20235

2.2.36.

Potenciometrijsko određivanje koncentracije iona uporabom ion-selektivnih elektroda

01/2005:20236

2.2.37.

Spektrometrija pobuđivanjem rendgenskim zrakama

01/2005:20237

2.2.38.

Električna provodnost

04/2005:20238

2.2.39.

Razdioba molekulskih masa u dekstranima

01/2005:20239

2.2.40.

Spektrometrija apsorpcije bliskog infracrvenog zračenja

01/2005:20240

2.2.41.

Spektrometrija kružnog dikroizma

01/2005:20241

2.2.42.

Gustoća krutina

01/2005:20242

2.2.43.

Spektrometrija masa

01/2005:20243

2.2.44.

Ukupni organski ugljik u vodi za farmaceutsku uporabu

01/2005:20244

2.2.45.

Kromatografija sa superkritičnom tekućinom

01/2005:20245

2.2.46.

Kromatografske tehnike odjeljivanja

01/2005:20246

2.2.47.

Kapilarna elektroforeza

01/2005:20247

2.2.48.

Ramanova spektrometrija

"right"> ss="T-98bezuvl">01/2005:20248

2.2.49.

Viskozimetrijska metoda padajuće kuglice

01/2005:20249

2.2.54.

Elektroforeza izoelektričnim fokusiranjem

01/2005:20254

2.2.55.

Kartiranje peptida

01/2005:20255

2.2.56.

Analiza aminokiselina

01/2005:20256

2.3.

IDENTIFIKACIJA

 

2.3.1.

Reakcije identifikacije iona i funkcionalnih skupina

01/2005:20301
corrected 5.5

2.3.2.

Identifikacija masnih ulja tankoslojnom kromatografijom

01/2005:20302

2.3.3.

Identifikacija fenotiazina tankoslojnom kromatografijom

01/2005:20303

2.3.4.

Miris

01/2005:20304

2.4.

UTVRĐIVANJE GRANIČNIH VRIJEDNOSTI

2.4.1.

Amonijak

2.4.2.

Arsen

01/2005:20402

2.4.3.

Kalcij

01/2005:20403

2.4.4.

Kloridi

01/2005:20404

2.4.5

Fluoridi

01/2005:20405

2.4.6.

Magnezij

01/2005:20406

2.4.7.

Magnezij i zemnoalkalijski metali

01/2005:20407

2.4.8.

Teški metali

01/2005:20408

2.4.9.

Željezo

01/2005:20409

2.4.10.

Olovo u šećerima

01/2005:20410

2.4.11.

Fosfati

01/2005:20411

2.4.12.

Kalij

01/2005:20412

2.4.13.

Sulfati

01/2005:20413

2.4.14.

Sulfatni ostatak

01/2007:20414

2.4.15.

Nikal u poliolima

01/2005:20415

2.4.16.

Pepeo, ukupni

01/2005:20416

2.4.17.

Aluminij

01/2005:20417

2.4.18.

Formaldehid, slobodni

01/2005:20418
corrected 5.0

2.4.19.

Lužnate nečistoće u masnim uljima

01/2005:20419

2.4.21.

Strana ulja u masnim uljima tankoslojnom kromatografijom

01/2005:20421

2.4.22.

Masna ulja, određivanje sastava plinskom kromatografijom

01/2007:20422

2.4.23.

Steroli u masnim uljima

04/2005:20423

2.4.24.

Ostatna otapala, identifikacija i kontrola

01/2005:20424

corrected 5.0

2.4.25.

Etilenoksid i dioksan

01/2005:20425

2.4.26.

N,N-dimetilanilin

01/2005:20426

2.4.27.

Teški metali u biljnim lijekovima i masnim uljima

01/2005:20427

2.4.28.

2-etilheksanoatna kiselina

01/2005:20428

2.4.29.

Masne kiseline u ulju bogatom omega-3 kiselinama

07/2006:20429

2.4.30.

Etilenglikol i dietilenglikol u etoksiliranim tvarima

01/2005:20430
corrected 5.2

2.4.31.

Nikal u hidrogeniranim biljnim uljima

04/2007:20431

2.4.32.

Ukupni kolesterol u uljima obogaćenim omega-3 kiselinama

07/2007:20432

2.5.

ODREĐIVANJA

 

2.5.1.

Kiselinski broj

07/2005:20501

2.5.2.

Esterski broj

01/2005:20502

2.5.3.

Hidroksilni broj

01/2005:20503

2.5.4.

Jodni broj

01/2005:20504

2.5.5.

Peroksidni broj

01/2005:20505

2.5.6.

Saponifikacijski broj

01/2005:20506

2.5.7.

Neosapunjive tvari

01/2005:20507

2.5.8.

Određivanje dušika iz primarnih aromatskih amina

01/2005:20508

2.5.9.

Određivanje dušika metodom razgradnje u sulfatnoj kiselini

01/2005:20509

2.5.10.

Postupak izgaranja u kisiku

01/2005:20510

2.5.11.

Kompleksometrijske titracije

01/2005:20511

2.5.12.

Voda: polumikro određivanje

04/2007:20512

2.5.13.

Aluminij u adsorbiranim cjepivima

01/2005:20513

2.5.14.

Kalcij u adsorbiranim cjepivima

01/2005:20514

2.5.15.

Fenoli u antitoksinima i cjepivima

01/2005:20515

2.5.16.

Proteini u polisaharidnim cjepivima

01/2005:20516

2.5.17.

Nukleinske kiseline u polisaharidnim cjepivima

01/2005:20517

2.5.18.

Fosfor u polisaharidnim cjepivima

01/2005:20518

2.5.19.

O-acetil u polisaharidnim cjepivima

01/2005:20519

2.5.20.

Heksozamini u polisaharidnim cjepivima

01/2005:20520

2.5.21.

Metilpentoze u polisaharidnim cjepivima

01/2005:20521

2.5.22.

Uronske kiseline u polisaharidnim cjepivima

01/2005:20522

2.5.23.

Sijalinska kiselina u polisaharidnim cjepivima

01/2005:20523

2.5.24.

Ugljikov dioksid u plinovima

01/2005:20524

2.5.25.

Ugljikov monoksid u plinovima

01/2005:20525

2.5.26.

Dušikov monoksid i dušikov dioksid u plinovima

01/2005:20526

2.5.27.

Kisik u plinovima

01/2005:20527

2.5.28.

Voda u plinovima

01/2005:20528

2.5.29.

Sumporov dioksid

01/2005:20529

2.5.30.

Oksidirajuće tvari

01/2005:20530

2.5.31.

Riboza u polisaharidnim cjepivima

01/2005:20531

2.5.32.

Voda, mikro određivanje

01/2005:20532

2.5.33.

Ukupne bjelančevine

01/2005:20533

2.5.34.

Octena kiselina u sintetičnim bjelančevinama

01/2005:20534
corrected 5.0

2.5.35.

Didušikov oksid i plinovima

01/2005:20535

2.5.36.

Anisidinski broj

01/2005:20536

2.6.

BIOLOŠKA ISPITIVANJA

 

2.6.1.

Sterilnost

01/2005:20601

2.6.2.

Mikobakterije

01/2005:20602

2.6.7.

Mikoplazme

01/2005:20607

2.6.8.

Pirogeni

01/2005:20608

2.6.9.

Abnormalna toksičnost

01/2005:20609

2.6.10.

Histamin

01/2005:20610

2.6.11.

Depresorske supstancije

01/2005:20611

2.6.12.

Mikrobiološki pregled nesterilnih proizvoda: ukupni broj živih aerobnih mikroorganizama

01/2007:20612

2.6.13.

Mikrobiološki pregled nesterilnih proizvoda: ispitivanje specifičnih mikroorganizama

01/2007:20613

2.6.14.

Bakterijski endotoksini

01/2005:20614

2.6.15.

Aktivator kalikreina

07/2006:20615

2.6.16.

Ispitivanja stranih agensa u virusnim cjepivima za ljude

01/2005:20616

2.6.17.

Ispitivanje protukomplementarne aktivnosti imunoglobulina

01/2005:20617

2.6.18.

Ispitivanje neurotoksičnosti živih virusnih cjepiva

01/2005:20618

2.6.19.

Ispitivanje neurotoksičnosti cjepiva protiv poliomijelitisa, za gutanje

01/2005:20619

2.6.20.

Anti-A i anti-B hemaglutinini (neizravni postupak)

01/2005:20620

2.6.21.

07/2006:20621

2.6.22.

Aktivirani koagulacijski faktori

07/2006:20622

2.6.24.           

Ptičje virusno cjepivo: ispitivanja stranih agensa u sjemenskim sojevima

04/2006:20624

2.6.25.           

Ptičje živo virusno cjepivo: ispitivanja stranih agenasa u gotovim lijekovima

01/2005:20625
corrected 5.3

2.6.26.           

Ispitivanje anti-D antitijela u ljudskom imunoglobulinu za intravensku primjenu

01/2006:20626

 

2.6.27.

Mikrobiološka provjera staničnih proizvoda

01/2007:20627

2.7.

BIOLOŠKA ODREĐIVANJA

 

2.7.1.

Imunokemijske metode

01/2005:20701

2.7.2.

Mikrobiološko određivanje antibiotika

01/2005:20702

2.7.4.

Određivanje ljudskog koagulacijskog faktora VIII

07/2006:20704

2.7.5.

Određivanje heparina

01/2005:20705

2.7.6.

Određivanje cjepiva protiv difterije, adsorbiranog

04/2007:20706

2.7.7.

Određivanje cjepiva protiv hripavca

01/2005:20707

2.7.8.

Određivanje cjepivo protiv tetanusa, adsorbiranog

04/2007:20708

2.7.9.

Ispitivanje Fc-funkcije imunoglobulina

01/2005:20709

2.7.10.

Određivanje ljudskog koagulacijskog faktora VII

01/2005:20710
corrected 5.6

2.7.11.

Određivanje ljudskog koagulacijskog faktora IX

07/2006:20711

2.7.12.

Određivanje heparina u koagulacijskim faktorima

01/2005:20712

2.7.13.

Određivanje ljudskog anti-D imunoglobulina

01/2005:20713

2.7.14.

Određivanje cjepiva protiv hepatitisa A

01/2005:20714

corrected 5.1

2.7.15.

Određivanje cjepivae cjepivaepatitisa B (rDNA)

01/2005:20715

corrected 5.0

2.7.16.

Određivanje cjepiva protiv hripavca (acelularnog)

01/2005:20716

2.7.17.

Određivanje ljudskog antitrombina III

01/2005:20717

2.7.18.

Određivanje ljudskog koagulacijskog faktora II

01/2005:20718

2.7.19.

Određivanje ljudskog koagulacijskog faktora X

01/2005:20719

2.7.20.

In vivo određivanje cjepiva protiv poliomijelitisa (inaktiviranog)

01/2007:20720

2.7.21

Određivanje ljudskog von Willebrandov faktora

07/2006:20721

2.7.22.

Određivanje ljudskoga koagulacijskog faktora XI

07/2006:20722

2.7.23.

Brojanje CD34/CD45 stanica u hematopoetskim proizvodima

01/2007:20723

2.7.24.

Protočna citometrija

01/2007:20724

2.7.27.

Flokulacijska vrijednost (Lf) toksina i toksoida difterije i tetanusa (Ramonovo određivanje)

01/2007:20727

2.8.

METODE U FARMAKOGNOZIJI

 

2.8.1.

Pepeo netopljiv u kloridnoj kiselini

01/2005:20801

2.8.2.

Strane primjese

01/2005:20802

2.8.3.

Puči i broj puči

01/2005:20803

2.8.4.

Broj bubrenja

01/2005:20804

2.8.5.

Voda u eteričnim uljima

01/2005:20805

2.8.6.

Strani esteri u eteričnim uljima

01/2005:20806

2.8.7.

Masna i smolasta eterična ulja u eteričnim uljima

01/2005:20807

2.8.8.

Miris i okus eteričnih ulja

01/2005:20808

2.8.9.

Ostatak nakon isparavanja eteričnih ulja

01/2005:20809

2.8.10.

Topljivost eteričnih ulja u alkoholu

01/2005:20810

2.8.11.

Određivanje 1,8-cineola u eteričnim uljima

01/2005:20811

2.8.12.

Određivanje eteričnih ulja u biljnim drogama

01/2005:20812

2.8.13.

Pesticidni ostatak

01/2005:20813

2.8.14.

Određivanje tanina u biljnim drogama

01/2005:20814

2.8.15.

Broj gorčine

01/2005:20815

2.8.16.

Suhi ostatak ekstrakata

01/2005:20816

2.8.17.

Gubitak sušenjem ekstrakata

01/2005:20817

2.8.18.

Određivanje aflatoksina B1 u biljnim drogama

04/2007:20818

2.9.

FARMACEUTSKI TEHNIČKI POSTUPCI

2.9.1.           

Raspadljivost tableta i kapsula

01/2006:20901

2.9.2.

Raspadljivost čepića i vagitorija

01/2005:20902

2.9.3.           

Ispitivanje oslobađanja djelatne tvari iz krutih ljekovitih oblika

01/2006:20903

corrected 5.7

2.9.4.           

Oslobađanje djelatne tvari iz transdermalnih flastera

01/2005:20904

2.9.5.           

Ujednačenost mase jednodoznih pripravaka

01/2005:20905

2.9.6.

Ujednačenost sadržaja jednodoznih pripravaka

01/2005:20906

2.9.7.

Rastrošljivost neobloženih tableta

07/2005:20907

2.9.8.

Otpornost na drobljenje tableta

01/2005:20908

2.9.9.

Mjerenje konzistencije penetrometrijom

01/2005:20909

2.9.10.

Sadržaj etanola i alkoholometrijske tablice

01/2005:20910

2.9.11.

Ispitivanje na metanol i 2-propanol

01/2005:20911

corrected 5.3

2.9.12.

Ispitivanje sijanjem

01/2005:20912

2.9.14.

01/2005:20914

2.9.15.

Prividni volumen

01/2005:20915

2.9.16.

Protočnost

01/2005:20916

2.9.17.

Ispitivanje ispravnosti punjenja parenteralnih pripravaka

01/2006:20917

2.9.18.

Pripravci za inhalaciju: aerodinamička prosudba sitnih čestica

04/2005:20918

corrected 5.2

2.9.19.

Mehanička onečišćenja: čestice ispod granice vidljivosti

01/2005:20919

2.9.20.

Mehanička onečišćenja: vidljive čestice

01/2005:20920

2.9.22.

Određivanje vremena omekšavanja lipofilnih čepića

01/2005:20922

2.9.23.

Piknometrijska gustoća krutina

01/2005:20923

2.9.24.

Otpornost na rastrgnuće čepića i vagitorija

01/2005:20924

2.9.25.

Oslobađanje djelatne tvari iz ljekovitih žvakaćih guma

07/2005:20925

2.9.26.

Određivanje specifične površine adsorp­cijom plinova

04/2005:20926

2.9.27.

Ujednačenost masa oslobođenih doza iz višedoznih spremnika

01/2005:20927

2.9.28.

Ispitivanje na istisnu masu ili volumen tekućih i polukrutih pripravaka

01/2005:20928

2.9.29.

Unutarnja topljivost

04/2006:20929

2.9.31.

Analiza veličine čestica laserskom svjetlosnom difrakcijom

01/2007:20931

2.9.33.

Karakterizacija kristalnih i djelomično kristalnih krutina rendgenskom difrakcijom prašaka

01/2007:20933

2.9.36.

Sipljivost

01/2006:20936

2.9.37.

Optička mikroskopija

01/2006:20937

2.9.38.

Procjena raspodjele veličine čestica analitičkim sijanjem

01/2006:20938

2.9.40.

Ujednačenost doznih jedinica

07/2005:20940

corrected 5.3

2.9.42.

Ispitivanje oslobađanja djelatne tvari iz lipofilnih krutih ljekovitih oblika

01/2006:20942

2.9.43.

Prividno oslobađanje djelatne tvari

01/2007:20943


3. MATERIJALI ZA SPREMNIKE I SPREMNICI

3.1. MATERIJALI ZA PROIZVODNJU SPREMNIKA[01/2005:30100]

Materijali opisani u ovom poglavlju rabe se za proizvodnju spremnika za farmaceutsku uporabu. Može se razmotriti i njihova uporaba za proizvodnju dijelova ili cijelih predmeta namijenjenih medicinsko-kirurškoj uporabi.
Nadležno tijelo odgovorno za izdavanje odobrenja za promet pripravka u spremniku, može odobriti, u svakom pojedinom slučaju, materijale i polimere za proizvodnju spremnika koji nisu opisani u Farmakopeji.
 

3.1.1.

Materijali za spremnike ljudske krvi i krvnih sastavnica

01/2005:30101

3.1.1.1.

Materijali, temeljeni na plastificiranom poli(vinilkloridu), za spremnike ljudske krvi i krvnih sastavnica

01/2005:90001

3.1.1.2.

Materijali, temeljeni na plastificiranom poli(vinilkloridu), za cijevi u kompletu za transfuziju krvi i krvnih sastavnica

01/2005:90002

3.1.3.

Poli(olefini)

01/2005:30103

3.1.4.

Poli(etilen) bez aditiva, za spremnike za parenteralne i oftalmološke pripravke

01/2005:30104

3.1.5.

Poli(etilen) s aditivima, za spremnike za parenteralne i oftalmološke pripravke

01/2005:30105

3.1.6.

Poli(propilen) za spremnike i zatvarače za parenteralne i oftalmološke pripravke

01/2005:30106

3.1.7.

Poli(etilen, vinilacetat) za spremnike i cijevi za pripravke za potpunu parenteralnu prehranu

01/2005:30107

3.1.8.

Silikonsko ulje za uporabu kao mazivo

01/2005:30108

3.1.9.

Silikonski elastomer za zatvarače i cijevi

01/2005:30109

3.1.10.

Materijali temeljeni na neplastificiranom poli(vinilkloridu), za spremnike neinjekcijskih vodenih otopina

01/2005:30110

3.1.11.

Materijali temeljeni na neplastificiranom poli(vinilkloridu), za spremnike suhih oblika za oralnu primjenu

01/2005:30111

3.1.13.

Aditivi za plastične materijale

01/2005:30113

3.1.14.

Materijali temeljeni na plastificiranom poli(vinilkloridu), za spremnike vodenih otopina za intravensku infuziju

01/2005:30114

3.1.15.

Poli(etilen, tereftalat) za spremnike pripravaka koji nisu za parenteralnu uporabu

 

01/2005:30115

3.2.

SPREMNICI [01/2005:30200 corrected 5.6]

Spremnik za farmaceutsku uporabu je roba koja sadrži ili je namijenjena da sadrži proizvod koji je, ili može biti, u izravnom dodiru s njom. Zatvarač je dio spremnika.
Spremnik (1.3. Opća poglavlja) je napravljen tako da se sadržaj može odstraniti na prikladan način za predviđenu uporabu pripravka. On osigurava stupanj zaštite ovisno o prirodi proizvoda i utjecaju okoliša pa na najmanju mjeru svodi gubitak sastojaka. Spremnik fizički ili kemijski ne reagira sa sadržajem tako da bi promijenio njegovu kakvoću izvan granica dopuštenih propisanim zahtjevima.
Jednodozni spremnik. Jednodozni spremnik sadrži količinu pripravka namijenjenu za potpunu ili djelomičnu uporabu pri jednokratnom doziranju lijeka.
Višedozni spremnik. Višedozni spremnik sadrži količinu pripravka prikladnu za dvije ili više doza lijeka.
Dobro zatvoren spremnik. Dobro zatvoren spremnik štiti sadržaj od onečišćenja vanjskim krutinama i tekućinama te od gubitka sadržaja pri uobičajenim uvjetima rukovanja, skladištenja i prijevoza.
Za zrak nepropustan spremnik. Za zrak nepropustan spremnik ne propušta krutine, tekućine i plinove pri uobičajenim uvjetima rukovanja, skladištenja i prijevoza. Ako je spremnik namijenjen za višekratno otvaranje, mora biti izrađen tako da ostane nepropustan za zrak nakon svakoga zatvaranja.
Hermetički zatvoren spremnik. Hermetički zatvoren spremnik je spremnik zatvoren stapanjem materijala od kojeg je izrađen.
Spremnik otporan na vanjsku silu. Spremnik otporan na vanjsku silu zatvoreni je reni je s napravom koja nepovratno pokazuje je li spremnik bio otvaran.
Sigurnosni spremnik za djecu. Sigurnosni spremnik za djecu opremljen je zatvaračem koji onemogućuje da ga otvore djeca.

3.2.1. STAKLENI SPREMNICI ZA FARMACEUTSKUUPORABU [01/2005:30201]

Ovaj članak donosi samo početne postavke i bez opisa postupaka.
Stakleni spremnici za farmaceutsku uporabu staklena su roba namijenjena za izravan dodir s farmaceutskim pripravcima.
Bezbojno staklo visoke je prozirnosti u vidljivom spektru.
Obojeno staklo dobiva se malim dodatkom metalnih oksida, izabranih ovisno o željenoj apsorbanciji.
Neutralno staklo je borosilikatno staklo koje sadrži značajne količine borovog oksida, lužnatog aluminijevog oksida i/ili zemnoalkalijskih oksida. Zahvaljujući svom sastavu, neutralno staklo ima visoku hidrolitičku otpornost i visoku otpornost na termički šok.
*Soda – vapneno-silikatno staklo je silikatno staklo koje sadrži alkalijske metalne okside, uglavnom natrijev oksid, te zemnoalkalijske okside, uglavnom kalcijev oksid. Zahvaljujući svom sastavu soda-vapneno-silikatno staklo ima samo umjerenu hidrolitičku otpornost.
Hidrolitička se stabilnost staklenih spremnika za farmaceutsku uporabu izražava otpornošću na otpuštanje topljivih mineralnih tvari u vodu u propisanim uvjetima dodira između unutrašnje površine spremnika ili usitnjenog stakla i vode. Hidrolitička se otpornost procjenjuje titracijom otpuštene lužine. Prema hidrolitičkoj otpornosti stakleni se spremnici dijele kako slijedi:
– I. vrst staklenih spremnika: neutralno staklo, s visokom hidrolitič­kom otpornošću zbog kemijskog sastava stakla,
– II. vrst staklenih spremnika: obično su od soda-vapneno-silikatnog stakla, s visokom hidrolitičkom otpornošću kao rezultat odgovarajuće obrade površine,
– III. vrst staklenih spremnika: obično su od soda-vapneno-silikatnog stakla s umjerenom hidrolitičkom otpornošću.
Sljedeće kurzivom ispisane tvrdnje opće su preporuke za vrst staklenoga spremnika koji se može rabiti za različite vrste farmaceutskih pripravaka. Proizvođač farmaceutskoga proizvoda odgovoran je osigurati prikladnost izabranoga spremnika.
I. vrst staklenih spremnika prikladna je za većinu pripravaka, bez obzira jesu li namijenjeni za parenteralnu uporabu ili nisu.
II. vrst staklenih spremnika prikladna je za većinu kiselih i neutralnih vodenih pripravaka, bez obzira jesu li namijenjeni za parenteralnu uporabu ili nisu.
III. vrst staklenih spremnika prikladna je za nevodene pripravke za parenteralnu uporabu, praške za parenteralnu uporabu (izuzev liofiliziranih pripravaka) te pripravke koji nisu za parenteralnu uporabu.

Općenito, mogu se rabiti i stakleni spremnici s hidrolitičkom otpornošću većom od preporučene za navedenu vrst pripravka.
Spremnik izabran za dani pripravak treba biti izrađen od staklenog materijala koji ne otpušta tvari u takvoj količini da bi djelovale na stabilnost pripravka ili bile rizične u smislu toksičnosti. Kad je oprav­dano, nužni su detaljni podaci o sastavu stakla da bi se procijenilo mogući rizik.
Pripravci za parenteralnu uporabu obično dolaze u bezbojnom staklu, a obojeno se staklo može rabiti za tvari osjetljive na svjetlo. Bezbojno ili obojeno staklo rabi se za ostale farmaceutske pripravke. Preporučuje se da svi stakleni spremnici za tekuće pripravke i praške za parenteralnu uporabu omoguće vizualni pregled sadržaja.
Unutrašnja se površina staklenih spremnika može posebno obraditi da bi se poboljšala hidrolitička otpornost, postigla odbojnost prema vodi, itd.
Vanjska se površina može također obraditi radi smanjenja trenja ili poboljšanja otpornosti prema abraziji. Obradom vanjske površine ne smije se onečistiti unutrašnjost spremnika.
Izuzev staklenih spremnika I. vrsti, stakleni spremnici za farmaceutske pripravke ne rabe se ponovno. Spremnici za ljudsku krv i krvne sastavnice ne smiju se ponovno rabiti.
Stakleni spremnici za farmaceutsku uporabu odgovaraju relevantnom ispitivanju ili ispitivanjima na hidrolitičku otpornost. Kada stakleni spremnici imaju nestaklene dijelove, ispituju se samo stakleni dijelovi spremnika.
Radi određivanja kakvoće staklenih spremnika prema namijenjenoj uporabi, neophodna su sljedeća ispitivanja:
Ispitivanja hidrolitičke otpornosti provode se radi određivanja vrsti stakla (I, II ili III) i provjere njegove hidrolitičke otpornosti.
Dodatno, spremnici za vodene parenteralne pripravke ispituju se na otpuštanje arsena, a spremnici s obojenim staklom ispituju se na propuštanje svjetlosti.
______
*soda, natrijev karbonat
 


HIDROLITIČKA OTPORNOST

Tablica 3.2.1.-1. – Vrsti stakla

Vrsti spremnika

Ispitivanja koja treba provesti

Vrst I i vrst II staklenih sprem­nika (za razlikovanje od staklenih spremnika vrsti III)

Vrst I staklenih spremnika (za razlikovanje od staklenih spremnika vrsti II i vrsti III)

Vrst I i vrst II staklenih spremnika gdje je neophodno od­rediti je li visoka hidrolitička otpornost posljedica kemijskog sastava ili obrade površine

ispitivanje A (ispitivanje površine)

ispitivanje B (ispitivanje usitnjenog stakla) ili ispitivanje C (ispitivanje jetkanjem)

ispitivanja A i B, ili ispitivanja A i C

Hidrolitička otpornost ispituje se titracijom otopina dobivenih ekstrakcijom pod uvjetima opisanim za ispitivanja A, B i C.

3.2.2. PLASTIČNI SPREMNICI I ZATVARAČI ZA FARMACEUTSKU UPORABU [01/2005:30202]

Plastični spremnik za farmaceutsku uporabu plastična je roba koja sadrži ili je namijenjena da sadrži farmaceutski proizvod koji je, ili može biti, u izravnom dodiru s njim. Zatvarač je dio spremnika.
Plastični spremnici i zatvarači za farmaceutsku uporabu izrađeni su od materijala koji mogu sadržavati aditive. Ti materijali ne sadrže tvari koje se mogu ekstrahirati sadržajem spremnika u takvoj količini da bi promijenile učinkovitost ili stabilnost proizvoda ili bile rizične u smislu toksičnosti.
Najčešće su rabljeni polimeri polietilen (sa ili bez aditiva), polipropilen, poli(vinilklorid), poli(etilen, tetraftalat) i poli(etilen, vinilacetat).
Priroda i količina aditiva određena je vrstom polimera, primijenjenim postupkom pretvaranja polimera u spremnik i uporabom namijenjenom za spremnik. Aditivi se mogu sastojati od antioksidansa, stabilizatora, plastifikatora, lubrikanata, boja i mehaničkih modifikh modifiktistatička sredstva i sredstva za olakšano odvajanje od kalupa, mogu se rabiti samo za spremnike namijenjene pripravcima za oralnu uporabu ili vanjsku uporabu za koju su odobreni. Dopušteni aditivi navedeni su u zahtjevu kakvoće svakog materijala opisanog u Farmakopeji. Ostali se aditivi mogu rabiti samo ako ih je odobrilo nadležno tijelo odgovorno za izdavanje odobrenja za promet pripravka.
Za odabir prikladnoga plastičnoga spremnika, neophodno je poznavati potpunu proizvodnu recepturu za plastiku, uključujući i sve materijale koji se dodaju tijekom nastajanja spremnika, kako bi se mogle procijeniti moguće opasnosti. Plastični spremnik odabran za svaki pripravak mora biti takav da:
se sastojci pripravka u dodiru s plastičnim materijalom ne adsorbiraju značajno na njegovoj površini i ne prolaze značajno u ili kroz plastiku,
plastični materijal ne otpušta tvari u tolikoj količini da bi imale učinak na stabilnost pripravka ili bile rizične u smislu toksičnosti
Rabeći materijal ili materijale izabrane zadovoljavajući ove kriterije, napravi se dobro definiranim postupkom veći broj istovjetnih tipskih uzoraka spremnika koji se podvrgnu praktičnom ispitivanju u uvjetima koji oponašaju uvjete za predviđenu uporabu, uključujući sterilizaciju, gdje je to prikladno. Radi potvrde kompatibilnosti spremnika i sadržaja te osiguranja od promjena štetnih na kakvoću pripravka, provode se različita ispitivanja, kao što je potvrda odsutnosti promjena fizičkih značajki, procjena svakog gubitka ili dobitka (mase) zbog propusnosti, otkrivanje promjena u pH, procjena promjena uzrokovanih svjetlom, kemijskim ispitivanjima i, gdje je to prikladno, biološkim ispitivanjima.
Način proizvodnje treba osigurati ponovljivost za svaku naknadnu proizvodnju na veliko, a proizvodni uvjeti izabrani su tako da se isključi mogućnost onečišćenja s drugim plastičnim materijalima ili njihovim sastojcima. Proizvođač proizvoda mora osigurati u svakom pogledu sličnost proizvedenih spremnika s tipskim/kontrolnim uzorcima.
Kako bi rezultati ispitivanja na tipskim/kontrolnim uzorcima ostali valjani važno je da:
– nema promjene u sastavu materijala utvrđenom za tipske/kontrolne uzorke,
– nema promjene u proizvodnom procesu utvrđenom za tipske/kontrolne uzorke, osobito s obzirom na temperature kojima će biti izložen plastični materijal tijekom prerade ili u naknadnim postupcima, kao što je sterilizacija,
– nije uporabljen otpadni materijal.
Recikliranje suviška materijala točno utvrđenih osobina i veličine može se dopustiti nakon odgovarajuće validacije.
Podvrgnuti zadovoljavajućim ispitivanjima kompatibilnosti svake kombinacije spremnika i sadržaja, materijali opisani u Farmakopeji smatraju se prikladnima za specifične navedene namjene.

3.2.2.1.

Plastični spremnici za vodene otopine za parenteralnu infuziju

01/2005:90003

3.2.3.

Sterilni plastični spremnici za ljudsku krv i krvne sastavnice

01/2005:30203

3.2.4.

Prazni sterilni spremnici od plastificiranog poli(vinilklorida) za ljudsku krv i krvne sastavnice

01/2005:30204

3.2.5.

Sterilni spremnici od plastificiranog poli(vinilklorida) za ljudsku krv s otopinom protiv zgrušavanja

01/2005:30205

3.2.6.

Komplet za transfuziju krvi i krvnih sastavnica

01/2005:30206

3.2.8.

Sterilne plastične štrcaljke za jednokratnu uporabu

01/2005:30208

3.2.9.

Gumeni zatvarači za vodene parenteralne pripravke, praške i liofilizirane praške

01/2005:30209


4. REAGENSI                                                 04/2007:40000

Dodatne obavijesti za reagense koji su poznati pod zaštićenim imenom ili čija je dostupnost ograničena, mogu se naći na internetskoj stranici Europskog ravnateljstva za kakvoću lijekova, http://www.edqm.eu/knowledge.htm. Ove su obavijesti dane kako bi se olakšala nabava navedenih reagensa te ne upućuju, ni na koji način, da su navedeni dobavljači posebno preporučeni ili ovjereni od Europskog farmakopejskog povjerenstva ili Vijeća Europe. Stoga je prihvatljivo rabiti reagense i iz drugog izvora ako oni udovoljavaju zahtjevima Farmakopeje.

4.1.

REAGENSI, STANDARDNE OTOPINE, PUFERSKE OTOPINE

04/2007:40100

4.1.1.

Reagensi

07/2007:40101

4.1.2.

Poredbene otopine za utvrđivanje graničnih vrijednosti

07/2007:40102

4.1.3.

Puferske otopine

04/2007:40103

4.2.

VOLUMETRIJA

 

4.2.1.

Primarne poredbene otopine za volumetriju

04/2007:40201

4.2.2.

Volumetrijske otopine

04/2007:40202


C.1. REAGENSI ZA PROVJERU KAKVOĆE VODE
REAGENSI

Naziv reagensa u HRF

Naziv reagensa u Ph. Eur.

Podaci o reagensu i/ili njegovoj pripravi

destilirana voda R

distilled water R

destilirana voda. 1095504. [7732-18-5].

kalijev klorid R

 

potassium chloride R

kalijev klorid. 1069100. [7447-40-7].

vidjeti: Kalijev klorid (0185).

otopina difenilamina R

diphenylamine solution R

otopina difenilamina. 1032101.

otopina fenolnog crvenila R

phenol red solution R

otopina fenolnog crvenila. 1063601.

otopina srebrovog nitrata R2

silver nitrate solution R2

otopina srebrovog nitrata R2. 1078302.

razrijeđena kloridna kiselina R

dilute hydrochloric acid R

razrijeđena kloridna kiselina. 1043503.

Sadržava 73 g/L HCl. Razrijedi se 20 g kloridne kiseline R do 100 mL s vodom R.

razrijeđena nitratna kiselina R

dilue nitric acid R

razrijeđena nitratna kiselina. 1058402.

Sadržava oko 125 g/L HNO3 (Mr 63,0). 20 g nitratne kiseline R se razrijedi do 100 mL s vodom R.

razrijeđena sulfat­na kiselina R

dilute sulphuric acid R

razrijeđena sulfatna kiselina. 1086804.

Sadržava 98 g/L H2SO4.

Doda se 5,5 mL sulfatne kiseline R u 60 mL vode R, ostavi se da se ohladi i razrijedi do 100 mL s istim otapalom.

sulfatna kiselina bez dušika R

nitrogen-free sulphuric acid R

sulfatna kiselina bez dušika. 1086806.

voda bez nitrata R

nitrate-free water R

voda bez nitrata. 1095506. [7732-18-5].

 

voda R

water R

voda. 1095500. [7732-18-5].

vidjeti: Voda, pročišćena (0008).

otopina barijevog klorida R1

barium chloride solution R1

otopina barijevog klorida R1. 1009301.

61 g/L otopina.

lužnata otopina kalijevog tetrajodomerkurata R

alkaline potassium tetraiodomercurate solution R

lužnata otopina kalijevog tetrajodomerkurata. 1071600.

Otopi se 11 grama kalijevog jodida R i 15 grama živinog jodida R u vodi R i razrijedi se do 100 mL s istim otapalom. Neposredno prije uporabe, pomiješa se 1 volumen ove otopine s jednakim volumenom 250 g/L otopine natrijevog hidroksida R.

voda bez amonijaka R

ammonium-free water R

voda bez amonijaka. 1095501. [7732-18-5].

triturat mordant* crnilo 11 R

mordant black 11 triturate R

triturat mordant crnilo 11. 1056801.

otopina metilenskog crvenila R

methyl red solution R

otopina metilenskog crvenila. 1055102.

otopina bromtimolnog modrila R1

 

bromothymol blue solution R1

otopina bromtimolnog modrila R1. 1012901.

razrijeđena nitratna kiselina R

dilue nitric acid R

razrijeđena nitratna kiselina. 1058402.

Sadržava oko 125 g/L HNO3 (Mr 63,0). 20 g nitratne kiseline R se razrijedi do 100 mL s vodom R.

______
*eriokrom
 

STANDARDNE OTOPINE ZA UTVRĐIVANJE GRANIČNIH VRIJEDNOSTI

Naziv standardne otopine u HRF

Naziv standardne otopine u Ph. Eur.

Podaci o pripravi

standard>standarda aluminija (2 ppm Al) R

aluminium standard solution (2 ppm Al) R

standardna otopina aluminija (2 ppm Al). 5000202.

 

standardna otopina amonijaka (1 ppm NH4) R

ammonium standard solution (1 ppm NH4) R

standardna otopina amonijaka (1 ppm NH₄). 5000302.

standardna otopina klorida (5 ppm Cl) R

chloride standard solution (5 ppm Cl) R

standardna otopina klorida (5 ppm Cl). 5000901.

standardna otopina nitrata (2 ppm NO3) R

nitrate standard solution (2 ppm NO3) R

standardna otopina nitrata (2 ppm NO3). 5002102.

standardna otopina olova (1 ppm Pb) R

lead standard solution (1 ppm Pb) R

standardna otopina olova
(1 ppm Pb). 5001704.


PUFERSKE OTOPINE

Naziv puferske otopine u HRF

Naziv puferske otopine u Ph. Eur.

Podaci o pripravi

otopina acetatnog pufera pH 6,0 R

acetate buffer solution pH 6.0 R

otopina acetatnog pufera pH 6,0. 4002200.

puferska otopina amonijevog klorida pH 10,0 R

ammonium chloride buffer solution pH 10,0 R

puferska otopina amonijevog klorida pH 10,0. 4007300.


VOLUMETRIJSKE OTOPINE

Naziv volumetrijske otopine u HRF

Naziv volumetrijske otopine u Ph. Eur.

Podaci o pripravi

0,01 M kloridna kiselina

0.01 M hydrochloric acid

vidjeti: 6 M kloridna kiselina. 3001500.

0,01 M natrijev edetat

0.01 M sodium edetate

vidjeti: 0,1 M natrijev edetat 3005900.

0,01 M natrijev hidroksid

0.01 M sodium hydroxide

vidjeti: 1 M natrijev hidroksid. 3006300.

0,02 M kalijev permanganat

0.02 M potassium permanganate

0,02 M kalijev permanganat. 3005300.

Otopi se 3,2 g kalijevog permanganata R u vodi R i razrijedi do 1000,0 mL s istim otapalom. Zagrije se otopina kroz 1 h na vodenoj kupelji, dozvoli se da se ohladi i filtrira se kroz sinterirani stakleni filtar.

 

5.

OPĆI ČLANCI

 

5.1.

OPĆI ČLANCI O STERILNOSTI

 

5.1.1.

Postupci priprave sterilnih proizvoda

01/2005:50101

5.1.2.

Biološki indikatori u sterilizaciji

01/2005:50102

5.1.3.

Djelotvornost protumikrobnih konzervansa

01/2005:50103

5.1.4.

Mikrobiološka kakvoća farmaceutskih pripravaka

01/2007:50104

5.1.5.

Primjena Fo koncepta na sterilizaciju parom, za vodene pripravke

01/2005:50105
corrected 5.1

5.1.6.

Alternativne metode za provjeru mikrobiološke kakvoće

07/2006:50106

5.1.7.

Vir.0pt">Virrnost

07/2007:50107

5.2.

OPĆI ČLANCI O CJEPIVIMA

 

5.2.1.

Nazivlje rabljeno u monografijama cjepiva

01/2005:50201

5.2.2.

Jata pilića bez specifičnih patogena za proizvodnju i provjeru kakvoće cjepiva

04/2005:50202

5.2.3.

Stanični supstrati u proizvodnji cjepiva za ljude

01/2005:50203

5.2.4.

Stanične kulture u proizvodnji cjepiva za životinje

01/2005:50204

5.2.5.

Tvari životinjskog podrijetla za proizvodnju cjepiva za životinje

01/2005:50205

5.2.6.

Prosudba sigurnosti cjepiva i antitoksina za životinje

04/2005:50206

5.2.7.

Prosudba učinkovitosti cjepiva i antitoksina za životinje

04/2005:50207

5.2.8.

Smanjenje rizika prijenosa agensa životinjske spongiformne encefalopatije lijekovima za ljude i životinje

01/2005:50208

5.2.9.

Prosudba sigurnosti svake serije cjepiva i antitoksina za životinje

04/2005:50209

5.3.

STATISTIČKA ANALIZA REZULTATA BIOLOŠKIH ODREĐIVANJA I ISPITIVANJA

01/2005:50300

5.4.

OSTATNA OTAPALA

01/2005:50400

5.5.

ALKOHOLOMETRIJSKE TABLICE

01/2005:50500

5.6.

ODREĐIVANJE INTERFERONA

01/2005:50600
corrected 5.3

5.7.

TABLICA FIZIČKIH ZNAČAJKI RADIONUKLIDA NAVEDENIH U EUROPSKOJ FARMAKOPEJI

01/2005:50700

5.8.

FARMAKOPEJSKO USKLAĐIVANJE

01/2005:50800

5.9.

POLIMORFNOST

01/2005:50900

5.10.

PROVJERA ONEČIŠĆENJA U TVARIMA ZA FARMACEUTSKU UPORABU

07/2006:51000

5.11.

ODLOMAK OSOBINE U MONOGRAFIJAMA

01/2005:51100

5.12.

REFERENCIJSKA POREDBENA SREDSTVA

01/2007:51200

5.14.

LIJEKOVI PRIJENOSNICI GENA, ZA LJUDE

01/2007:51400


DIO D.

NORMIRANI IZRAZI

D.1. FARMACEUTSKI OBLICI
D.2. PUTOVI PRIMJENE
D.3. SPREMNICI
D.4. SLOŽENI IZRAZI

Tabela


Članak 2.

Ova Hrvatska farmakopeja stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/07-01/13
Urbroj: 534-07-07-1
Zagreb, 19. ožujka 2007.

Ministar
doc. dr. sc. Neven Ljubičić, v. r.