Popis pravnih osoba koje imaju suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša

NN 34/2007 (30.3.2007.), Popis pravnih osoba koje imaju suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

1097

Na temelju članka 18. Uredbe o uvjetima za izdavanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša (»Narodne novine«, broj 7/97) Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, objavljuje

POPIS

PRAVNIH OSOBA KOJE IMAJU SUGLASNOST ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA ZAŠTITE OKOLIŠA

Red.
br.

VRSTA STRUČNOG POSLA ZAŠTITE OKOLIŠA

1.

POSLOVI U VEZI S PRAĆENJEM STANJA OKOLIŠA
(MONITORING)

 

Naziv pravne osobe

Vremensko razdoblje na koje je suglasnost izdana

 

AGRONOMSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
Svetošimunska cesta 25, Zagreb

29. 6. 2006. – 29. 6. 2009.

 

 

 

ANT laboratorij za analitiku i toksikologiju d.o.o., Medarska 69, Zagreb

2. 10. 2006. – 2. 10. 2009.

 

 

CEMTRA d.o.o., Vlaška 67, Zagreb

16. 3. 2005. – 16. 3. 2008.

 

 

CROSCO, naftni servisi d.o.o., Ulica grada Vukovara 18, Zagreb

8. 7. 2005. – 8. 7. 2008.

 

 

DVOKUT ECRO d.o.o., Miramarska 23, Zagreb

16. 6. 2006. – 16. 6. 2009.

 

 

ECO INA d.o.o., Ulica SR Njemačke 10, Zagreb

20.11. 2004. – 20.11. 2007.

 

 

EKO-MONITORING d.o.o., Kućanska 15, Varaždin

20. 9. 2005. – 20. 9. 2008.

 

 

EKSPERT d.o.o., Stjepana Ljubić Vojvode 4, Zagreb

18. 11. 2005. – 18. 11. 2008.

 

 

FAKULTET KEMIJSKOG INŽE­NJERSTVA I TEHNOLO­GIJE SVEUČILIŠTA U ZA­GREBU, Marulićev trg 19, Zagreb

17.3. 2005. – 17. 3. 2008.

 

 

 

FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA  JOSIPA JURJA STROSSMAYERA
Lorentza Jägera 9, Osijek

29. 7. 2004. – 29. 7. 2007.

 

 

 

GEOLOŠKI KONZALTING d.o.o., Ulica SR Njemačke 10, Zagreb

9. 1. 2007. – 9. 1. 2010.

 

 

GEOTEHNIČKI STUDIO d.o.o., Nikole Pavića 11, Zagreb

1. 10. 2004. – 1. 10. 2007.

 

 

HRVATSKI HIDROGRAFSKI INSTITUT, Zrinsko-frankopanska 161, Split

18. 2. 2004. – 18. 2. 2007.

 

 

INA – Industrija nafte d.d.,

Sektor istraživanja i razvoja

Lovinčićeva b.b., Zagreb

24. 5. 2006. – 24.5. 2009.

 

 

 

IND-EKO d.o.o., Korzo 40, Rijeka

11. 10. 2006. – 11. 10. 2009.

 

 

ING ATEST d.o.o., Hrvatske mornarice 1a/I, Split

18. 5. 2004. – 18. 5. 2007.

 

 

INSTITUT GRAĐEVINARSTVA HRVATSKE, Janka Rakuše 1, Zagreb

16. 7. 2006. – 16. 7. 2009.

 

 

INSTITUT RUĐER BOŠ­KO­VIĆ, Bijenička cesta 54, Zagreb

26. 2. 2004. – 26. 2. 2007.

 

 

INSTITUT ZA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA, Sachsova 2, Zagreb

2. 7. 2004. – 2.7. 2007.

 

 

INSTITUT ZA MEDICINSKA  ISTRAŽIVANJA I MEDICINU RADA, Ksaverska cesta 2, Zagreb

16. 7. 2006. – 16. 7. 2009.

 

 

 

INSTITUT ZA OCEANOGRAFIJU I RIBARSTVO, Šetalište Ivana Meštrovića 63, Split

29. 9. 2006. – 29. 9. 2009.

 

 

 

IRI SISAK, Braće Kavurića 10, Sisak

16. 6. 2006. – 16. 6. 2009.

 

KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU, Teslina 10, Split

7. 2. 2006. – 7. 2. 2009.

 

OIKON d.o.o., Vlade Prekrata 20, Zagreb

4. 5. 2006. – 4. 5. 2009.

 

PETROKEMIJA, Aleja Vukovar 4, Kutina

16. 7. 2006. – 16. 7. 2009.

 

 

PMF SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, Ulica kralja Zvonimira 8, Zagreb

24. 3. 2006. – 24. 3. 2009.

 

 

RiEKO-LAB d.o.o., Janka Polić Kamova 19, Rijeka

6. 9. 2004. – 6. 9. 2007.

 

 

RGN FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, Luigia Pierottia 6, Zagreb

8. 12. 2006. – 8. 12. 2009.

 

 

SVEUČILIŠTE U DUBROV­NIKU, Ćira Carića 4, Du­brovnik

2. 10. 2006. – 2. 10. 2009.

 

 

ŠUMARSKI INSTITUT JASTREBARSKO, Cvijetna ulica 41, Jastrebarsko

2. 11. 2005. – 2. 11. 2008.

 

 

VETERINARSKA STANICA ČAKOVEC d.o.o., Dr. Rudolfa Steinera 7, Čakovec

3. 10. 2006. – 3. 10. 2009.

 

 

ZAST d.o.o., Tončićeva 2/1, Split

29. 12. 2005. – 29. 12. 2008.

 

 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE, Matice hrvatske 15, Bjelovar

18. 6. 2004. – 18. 6. 2007.

 

 

 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO GRADA ZAGREBA, Mirogojska c. 16, Zagreb

26. 11. 2006. – 26. 11. 2009.

 

 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE
Vladimira Nazora 3, Pula

9. 2. 2004. – 9. 2. 2007.

 

 

 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE, Vlatka Mačeka 48, Karlovac

1. 7. 2006. – 1. 7. 2009.

 

 

 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE,
Florijanski trg 4, Koprivnica

23. 3. 2006. – 23. 3. 2009.

 

 

 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE,
Krešimirova 52a, Rijeka

11. 9. 2006. – 11. 9. 2009.

 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE, Kralja Tomislava 1, Sisak

20. 5. 2004. – 20. 5. 2007.

 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE, Kralja Zvonimira 23, Šibenik

18. 5. 2004. – 18. 5. 2007.

 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADARSKE ŽUPANIJE, Kolovare 2, Zadar

31. 12. 2006. – 31. 12 2009.

 

 

 

 

2.

POSLOVI IZRADE STRUČNIH PODLOGA I ELABORATA ZAŠTITE OKOLIŠA

 

Naziv pravne osobe

Vremensko razdoblje na koje je suglasnost izdana

 

AREA URBIS d.o.o., A. Starčevića 5, Sisak

10. 9. 2004. – 10. 9. 2007.

 

 

A.C.T. d.o.o., Prilesje 4, Zagreb

31. 8. 2006. – 31. 8. 2009.

 

AGRONOMSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU,
Svetošimunska cesta 25, Zagreb

7. 4. 2006. – 7. 4. 2009.

 

ANT laboratorij za analitiku i toksikol. d.o.o., Medarska 69, Zagreb

22. 3. 2005. – 23. 3. 2008.

 

APO d.o.o., Savska cesta 41/IV, Zagreb

15. 5. 2006. – 15. 5. 2009.

 

 

B.E.S.T. Projekt d.o.o., Braće Domany 8, Zagreb

19. 2. 2004. – 19. 2. 2007.

 

 

BRODARSKI INSTITUT d.o.o., Av. Većeslava Holjevca 20, Zagreb

7. 7. 2004. – 7. 7. 2007.

 

 

CEMTRA d.o.o. , Vlaška 67, Zagreb

5. 2. 2005. – 5. 2. 2008.

 

 

CHROMOS-PU d.o.o., Ulica grada Vukovara 271, Zagreb

30. 6. 2006. – 30. 6. 2009.

 

 

DVOKUT ECRO, Miramarska 23, Zagreb

15. 6. 2006. – 15. 6. 2009.

 

 

ĐURO ĐAKOVIĆ, Centar za istraživanje i razvoj d.o.o., Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod

7. 6. 2005. – 7. 6. 2008.

 

 

 

ECO INA d.o.o., Ulica SR Njemačke 10, Zagreb

12. 11. 2006. – 12. 11. 2009.

 

 

EKO-MONITORING d.o.o. za kontrolu i zaštitu okoliša i inženjering Kučan Marof, Dravska b.b., Varaždin

19. 10. 2005. – 19. 10. 2008.

 

EKONERG – institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o., Koranska 5, Zagreb

1. 8. 2006. – 1. 8. 2009.

 

EKSPERT d.o.o., Stjepana Ljubića Vojvode 4, Zagreb

17. 5. 2005. – 17. 5. 2008.

 

 

ELEKTROPROJEKT d.d.,
Alexandera von Humboldta 4, Zagreb

15. 5. 2006. – 15. 5. 2009.

 

 

FAKULTET KEMIJSKOG IN­ŽE­NJERSTVA I TEHNOLO­GIJE SVEUČILIŠTA U ZA­GRE­BU, Marulićev trg 19, Zagreb

15. 4. 2005. – 15. 4. 2008.

 

 

 

FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, Ivana Lučića 5, Zagreb

15. 11. 2005. – 15. 11. 2008.

 

 

 

FILOZOFSKI FAKULTET,

ZAVOD ZA BIOLOGIJU,
L. Jägera 9, Osijek

9. 9. 2004. – 9. 9. 2007.

 

 

 

GEODATA d.o.o., Kopilica 62, Split

15. 4. 2005. – 15. 4. 2008.

 

 

GEOLOŠKI KONZALTING d.o.o., Ulica SR Njemačke 10, Zagreb

30. 6. 2006. – 30. 6. 2009.

 

 

GEOTEHNIČKI STUDIO d.o.o., Ulica Nikole Pavića 11, Zagreb

16. 2. 2007. – 16. 2. 2010.

 

 

GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U OSIJEKU J. J. STROSSMAYERA, Drinska 16, Osijek

11. 2. 2005. – 11. 2. 2008.

 

 

 

GRAĐEVINSKO-ARHITEKTONSKI FAKULTET  SVEUČILIŠTA U SPLITU, Matice hrvatske 15, Split

8. 5. 2004. – 8. 5. 2007.

 

 

 

GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU,
Fra A. K. Miošića 26, Zagreb

17. 7. 2004. – 17. 7. 2007.

 

 

 

GRAĐEVINSKI FAKULTET U RIJECI, V. Cara Emina 5, Rijeka

23. 12. 2006. – 23. 12. 2009.

 

 

H-PROJEKT d.o.o., Trogirska 1, Zagreb

31. 10. 2005. – 31. 10. 2008.

 

 

HIDROELEKTRA-PROJEKT d.o.o., Čazmanska 2, Zagreb

11. 6. 2004. – 11. 6. 2007.

 

 

HIDROING d.o.o., Križanićev trg 3, Osijek

15. 11. 2005. – 15. 11. 2008.

 

 

HIDROINŽENJERING d.o.o.,

Okučanska 30, Zagreb

1.12. 2004. – 1.12. 2007.

 

 

HRVATSKI HIDROGRAFSKI INSTITUT, Zrinsko-frankopanska 161, Split

20. 2. 2004. – 20. 2. 2007.

 

 

IND-EKO d.o.o., Korzo 40, Rijeka

12. 3. 2007. – 12. 3. 2010.

 

 

INSTITUT GRAĐEVINARSTVA HRVATSKE, Janka Rakuše 1, Zagreb

30. 6. 2006. – 30. 6. 2009.

 

 

INSTITUT RUĐER BOŠ­KO­VIĆ, Bijenička cesta 54, Zagreb

15. 9. 2006. – 15. 9. 2009.

 

INSTITUT ZA ELEKTROPRIVREDU I ENERGETIKU d.d., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb

7. 6. 2005. – 7. 6. 2008.

 

 

 

INSTITUT ZA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA, Sachsova 2, Zagreb

17. 7. 2004. – 17. 7. 2007.

 

 

INSTITUT ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ ODRŽIVIH EKO-SUSTAVA, Jagodno 100a, Velika Gorica

5. 12. 2006. – 5. 12. 2009.

 

 

 

INSTITUT ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA I MEDICINU RADA, Ksaverska cesta 2, Zagreb

10. 7. 2006. – 10. 7. 2009.

 

 

 

INSTITUT ZA OCEANOGRAFIJU I RIBARSTVO, Šetalište Ivana Meštrovića 63, Split

10. 7. 2006. – 10. 7. 2009.

 

 

 

INTERPLAN d.o.o., Đure Bencetića 10, Karlovac

30. 6. 2006. – 30. 6. 2009.

 

 

IPZ UNIPROJEKT MCF d.o.o., Babonićeva 17, Zagreb

15. 5. 2006. – 15. 5. 2009.

 

 

IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.o., Babonićeva 17, Zagreb

5. 5. 2006. – 5. 5. 2009.

 

 

IRI SISAK, Braće Kavurić 10, Sisak

30. 6. 2006. – 30. 6. 2009.

 

 

JANAF Jadranski naftovod d.d., Ulica grada Vukovara 14, Zagreb

10. 7. 2006. – 10. 7. 2009.

 

 

KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU, Teslina 10, Split

25. 11. 2005. – 25. 11. 2008.

 

 

 

MAŠINOPROJEKT d.o.o.,

Braće Domany 8, Zagreb

4. 12. 2004. – 4. 12. 2007.

 

 

MEĐIMURJE ZAING d.o.o.,

A. Schulteissa 19, Čakovec

6. 10. 2004. – 6. 10. 2007.

 

 

METALURŠKI FAKULTET

Aleja narodnih heroja 3, Sisak

7. 11. 2003. – 7. 11. 2006.

 

 

NASTAVNI ZAVOD ZA JAV­NO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Krešimirova 52a, Rijeka

9. 11. 2006. – 9. 11. 2009.

 

OIKON d.o.o., Vlade Prekrata 20, Zagreb

7. 4. 2006. – 7. 4. 2009.

 

 

PETROKEMIJA, Aleja Vukovar 4, Kutina

30. 6. 2006. – 30. 6. 2009.

 

 

PHARMAING d.o.o.,

Jagićeva 31, Zagreb

13. 10. 2004. – 13. 10. 2007.

 

 

PLIVA HRVATSKA d.o.o., Ulica grada Vukovara 49, Zagreb

15. 3. 2004. – 15. 3. 2007.

 

PMF SVEUČILIŠTA U ZAGRE­BU, Ulica kralja Zvonimira 8, Zagreb

24. 3. 2006. – 24. 3. 2009.

 

 

RGN FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, Luigia Pierottija 6, Zagreb

30. 6. 2006. – 30. 6. 2009.

 

 

RIEKO-LAB d.o.o., Janka Polića Kamova 19, Rijeka

20. 9. 2004. – 20. 9. 2007.

 

 

RIJEKAPROJEKT B407 d.o.o., Moše Albaharija 10A, Rijeka

4. 7. 2004. – 4. 7. 2007.

 

 

RIJEKATANK d.o.o., Kružna 10, Rijeka

8. 11. 2005. – 8. 11. 2008.

 

 

SPP d.o.o., Trg bana Jelačića 5, Varaždin

24. 4. 2004. – 24. 4. 2007.

 

 

SVEUČILIŠTE U DUBROV­NIKU, Ćira Carića 4, Dubrovnik

9. 10. 2006. – 9. 10. 2009.

 

 

ŠUMARSKI INSTITUT,
Cvjetno naselje 41, Jastrebarsko

6. 12. 2005. – 6. 12. 2008.

 

 

TEH-PROJEKT GRADNJA d.o.o., Nike Grškovića 37, Zagreb

31. 10. 2005. – 31. 10. 2008.

 

 

TEHNO ING d.o.o., Srebrnjak 92, Zagreb

11. 7. 2005. – 11. 7. 2008.

 

 

URBING d.o.o.,

Maksimirska 81/II, Zagreb

1. 8. 2006. – 1. 8. 2009.

 

 

URBIS 72 d.d., Sv. Teodora 2, Pula

22. 11. 2006. – 22. 11. 2009.

 

 

URBOS d.o.o., Solurat 22, Split

31. 3. 2005. – 31. 3. 2008.

 

 

VODOPRIVREDNO-PROJEKTNI BIRO d.d., Ulica grada Vukovara 220, Zagreb

22. 11. 2006. – 22. 11. 2009.

 

 

ZAŠTITA INSPEKT d.o.o.,

Reisnerova 95, Osijek

15. 10. 2005. – 15. 10. 2008.

 

 

ZAVOD ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ SIGURNOSTI, Vukovarska 68, Zagreb

29. 7. 2006. – 29. 7. 2009.

 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE,
Vladimira Nazora 3, Pula

14. 1. 2007. – 14. 1. 2010.

 

 

 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADARSKE ŽUPANIJE, Kolovare 2, Zadar

17. 5. 2006. – 17. 5. 2009.

 

 

ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE d.d., Vijenac Paje Kolarića 5a, Osijek

10. 7. 2006. – 10. 7. 2009.

 

 

ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE SIGURN. d.d., Trg Lava Mirskog 3, Osijek

22. 1. 2006. – 22. 1. 2009.

 

 

ZAVOD ZA ZAŠTITU NA RADU, ZAŠT. OD POŽARA I ZAŠT. ČOVJEKOVE OKOLINE d.o.o., Blaža Polića 3, Rijeka

26. 6. 2005. – 26. 6. 2008.

     

3.

POSLOVI STRUČNE PRIPREME I IZRADE STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ

 

Naziv pravne osobe

Vremensko razdoblje na koje je suglasnost izdana

 

ABAKA d.o.o., Ante Starčevića 6, Rovinj

12. 10. 2005. – 12. 10. 2008.

 

 

AREA URBIS d.o.o., A. Starčevića 5, Sisak

10. 9. 2004. – 10. 9. 2007.

 

 

A.C.T. d.o.o., Prilesje 4, Zagreb

31. 8. 2006. – 31. 8. 2009.

 

AGRONOMSKI FAKULTET SVE­UČILIŠTA U ZAGREBU,
Sve­tošimunska cesta 25, Zagreb

24. 5. 2006. – 24. 5. 2009.

 

ANT laboratorij za analitiku i toksikol. d.o.o., Medarska 69, Zagreb

5. 12. 2006. – 5. 12. 2009.

 

 

APO d.o.o., Savska cesta 41/IV, Zagreb

30. 6. 2006. – 30. 6. 2009.

 

 

CEMTRA d.o.o., Vlaška 67, Zagreb

1. 2. 2005. – 1. 2. 2008.

 

 

CHROMOS-PU d.o.o., Ulica grada Vukovara 271, Zagreb

30. 6. 2006. – 30. 6. 2009.

 

DVOKUT ECRO, Miramarska 23, Zagreb

6. 7. 2006. – 6. 7. 2009.

 

 

ECO INA d.o.o., Ulica SR Njemačke 10, Zagreb

5. 10. 2006. – 5. 10. 2009.

 

 

EKO-MONITORING d.o.o., za kontrolu i zaštitu okoliša i inženjering Kučan Marof, Dravska b.b., Varaždin

30. 8. 2005. – 30. 8. 2008.

 

 

 

EKONERG-institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o., Koranska 5, Zagreb

25. 7. 2006. – 25. 7. 2009.

 

ELEKTROPROJEKT d.d., Alexandera von Humboldta 4, Zagreb

1. 10. 2006. – 1. 10. 2009.

 

 

FAKULTET KEMIJSKOG IN­ŽE­NJERSTVA I TEHNOLO­GIJE, Marulićev trg 19, Zagreb

9. 11. 2006. – 9. 11. 2009.

 

 

 

FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, Ivana Lučića 5, Zagreb

15. 11. 2005. – 15. 11. 2008.

 

 

 

GEOLOŠKI KONZALTING d.o.o., Ulica SR Njemačke 10, Zagreb

30. 6. 2006. – 30. 6. 2009.

 

GEOTEHNIČKI FAKULTET VARAŽDIN, Hallerova aleja 7, Varaždin

30. 4. 2004. – 30. 4. 2007.

 

 

GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U OSIJEKU J. J. STROSSMAYERA, Drinska 16, Osijek

11. 2. 2005. – 11. 2. 2008.

 

GRAĐEVINSKO-ARHITEK­TONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU, Matice hrvatske 15, Split

30. 4. 2004. – 30. 4. 2007.

 

 

 

HIDROELEKTRA-PROJEKT d.o.o., Čazmanska 2, Zagreb

11. 6. 2004. – 11. 6. 2007.

 

 

HIDROING d.o.o., Križanićev trg 3, Osijek

15. 11. 2005. – 15. 11. 2008.

 

 

HIDROINŽENJERING d.o.o.,

Okučanska 30, Zagreb

23. 11. 2004. – 23. 11. 2007.

 

 

HRVATSKI HIDROGRAFSKI INSTITUT, Zrinsko-frankopanska 161, Split

20. 2. 2004. – 20. 2. 2007.

 

 

IND-EKO d.o.o., Korzo 40, Rijeka

13. 9. 2006. – 13. 9. 2009.

 

 

INSTITUT GRAĐEVINARSTVA HRVATSKE, Janka Rakuše 1, Zagreb

30. 6. 2006. – 30. 6. 2009.

 

 

INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ, Bijenička cesta 54, Zagreb

10. 9. 2006. – 10. 9. 2009.

 

 

INSTITUT ZA ELEKTROPRIVREDU I ENERGETIKU,
Ulica grada Vukovara 37, Zagreb

29. 3. 2006. – 29. 3. 2009.

 

 

 

INSTITUT ZA GEOLOŠKA IS­TRAŽIVANJA, Sachsova 2, Zagreb

1. 7. 2004. – 1. 7. 2007.

 

 

INSTITUT ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ ODRŽIVIH EKO-SUSTAVA, Jagodno 100a, Velika Gorica

5. 12. 2006. – 5. 12. 2009.

 

 

 

INSTITUT ZA OCEANOGRAFIJU I RIBAR., Šetalište Ivana Meštrovića 63, Split

30. 6. 2006. – 30. 6. 2009.

 

 

INTERPLAN d.o.o., Đure Bencetića 10, Karlovac

30. 6. 2006. – 30. 6. 2009.

 

 

INTERKONZALTING d.o.o.,

Ulica grada Vukovara 43 a, Zagreb

13. 10. 2004. – 13. 10. 2007.

 

 

INŽENJERSKI PROJEKTNI ZAVOD d.d., Petrinjska 7, Zagreb

22. 9. 2004. – 22. 9. 2007.

 

 

IPZ UNIPROJEKT MCF d.o.o., Babonićeva 17, Zagreb

30. 6. 2006. – 30. 6. 2009.

 

 

IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.o., Babonićeva 17, Zagreb

5. 5. 2006. – 5. 5. 2009.

 

 

IRI SISAK, Braće Kavurića 10, Sisak

6. 7. 2006. – 6. 7. 2009.

 

 

JANAF Jadranski naftovod d.d., Ulica grada Vukovara 14, Zagreb

10. 7. 2006. – 10. 7. 2009.

 

 

OIKON d.o.o., Vlade Prekrata 20, Zagreb

15. 3. 2006. – 15. 3. 2009.

 

PHARMAING d.o.o., Jagićeva 31, Zagreb

13. 10. 2004. – 13. 10. 2007.

 

RGN FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, Luigia Pierottija 6, Zagreb

30. 6. 2006. – 30. 6. 2009.

 

 

RIJEKAPROJEKT d.o.o., Moše Albaharija 10A, Rijeka

15. 6. 2004. – 15. 6. 2007.

 

SPP d.o.o., Trg bana Jelačića 5, Varaždin

30. 12. 2006. – 30. 12. 2009.

 

 

SVEUČILIŠTE U DUBROV­NIKU, Ćira Carića 4, Dubrovnik

9. 10. 2006. – 9. 10. 2009.

 

 

TEHNO ING d.o.o., Srebrnjak 92, Zagreb

11. 7. 2005. – 11. 7. 2008.

 

 

URBANISTIČKI INSTITUT HRVATSKE d.d., Frane Petrića 4, Zagreb

10. 3. 2004. – 10. 3. 2007.

 

 

URBING d.o.o., Maksimirska 81/II, Zagreb

10. 9. 2006. – 10. 9. 2009.

 

 

VIA PLAN d.o.o., Zagrebačka 19, Varaždin

1. 4. 2004. – 1. 4. 2007.

 

 

VODOPRIVREDNO-PROJEKTNI BIRO d.d., Ulica grada Vukovara 220, Zagreb

2. 11. 2006. – 2. 11. 2009.

 

 

ZAVOD ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ SIGURNOSTI, Vukovarska 68, Zagreb

6. 6. 2006. – 6. 6. 2009.

 

 

ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE d.d., Vijenac Paje Kolarića 5a, Osijek

10. 7. 2006. – 10. 7. 2009.

 

 

 

 

4.

POSLOVI STRUČNOG OBRAZOVANJA RADI STJECANJA ZNANJA I USAVRŠAVANJA U PROVOĐENJU ZAŠTITE OKOLIŠA

 

Naziv pravne osobe

Vremensko razdoblje na koje je suglasnost izdana

 

DVOKUT – ECRO d.o.o., Koturaška 69, Zagreb

23. 11. 2004. – 23. 11. 2007.

 

 

EKO MONITORING d.o.o., Kućanska 15, Varaždin

31. 10. 2005. – 31. 10. 2008.

 

 

IND-EKO d.o.o., Korzo 40, Rijeka

8. 4. 2004. – 8. 4. 2007.

 

 

HRVATSKI HIDROGRAFSKI INSTITUT, Zrinsko-frankopanska 161, Split

5. 5. 2004. – 5. 5. 2007.

 

 

 

 

 5.

POSLOVI PRAĆENJA KAKVOĆE ZRAKA I EMISIJA U ZRAK

 

Naziv pravne osobe

Vremensko razdoblje na koje je suglasnost izdana

 

ANT laboratorij za analitiku i toksikol. d.o.o., Medarska 69, Zagreb, Poslovi praćenja kakvoće zraka i emisija u zrak

2. 10. 2006. – 2. 10. 2009.

 

 

 

DIMNJAK d.o.o., Vukovarska 28, Osijek, Poslovi praćenja emisija u zrak

12. 5. 2005. – 12. 5. 2008.

 

DVOKUT ECRO, Miramarska 23, Zagreb, Poslovi praćenja kakvoće zraka i emisija u zrak

24. 5. 2006. – 24. 5. 2009.

 

 

 

ĐURO ĐAKOVIĆ centar za istraživanje i razvoj d.o.o.,

Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod, Poslovi praćenja emisija u zrak

14. 5. 2005. – 14. 5. 2008.

 

 

 

 

ECO INA d.o.o., Ulica SR Njemačke 10, Zagreb, Poslovi praćenja kakvoće zraka

5. 11. 2004. – 5. 11. 2007.

 

 

 

EKO-MONITORING d.o.o.,  Kućanska 15, Varaždin,
Poslovi praćenja kakvoće zraka i emisija u zrak

21. 6. 2004. – 21. 6. 2007.

 

 

 

EKONERG-institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o.,
Koranska 5, Zagreb, Poslovi praćenja kakvoće zraka i emisija u zrak

23. 4. 2006. – 23. 4. 2009.

 

 

 

 

EKSPERT d.o.o., Stjepana Vojvode 4, Zagreb, Poslovi praćenja emisija u zrak

14. 4. 2005. – 14. 4. 2008.

 

 

ENERGOATEST KONTROL d.o.o., Malešnica 3c, Zagreb, Poslovi praćenja kakvoće zraka i emisija u zrak

30. 1. 2004. – 30. 1. 2007.

 

 

 

FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, Marulićev trg 19, Zagreb, Poslovi praćenja kakvoće zraka i emisija u zrak

23. 3. 2005. – 23. 3. 2008.

 

 

 

 

FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRAD. SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, Ivana Lučića 5, Zagreb, Poslovi praćenja kakvoće zraka i emisija u zrak

31. 3. 2006. – 31. 3. 2009.

 

 

 

 

INA – Industrija nafte d.d.,  Sektor strateškog razvoja, istraživanja i investicija, Lovinčićeva b.b., Zagreb, Poslovi praćenja kakvoće zraka i emisija u zrak

17. 6. 2006. – 17. 6. 2009.

 

 

 

 

 

ING ATEST d.o.o., Hrvatske mornarice 1a/I, Split, Poslovi praćenja kakvoće zraka i emisija u zrak

18. 5. 2004. – 18. 5. 2007.

 

 

 

ING INSPEKT d.o.o., A. Raspora 26, Opatija, Poslovi praćenja emisija u zrak

18. 12. 2006. -18. 12. 2009.

 

 

 

INSPEKT d.o.o., Augusta Šenoe 32, Zagreb, Poslovi praćenja emisija u zrak

21. 4. 2004. – 21. 4. 2007.

 

INSTITUT RUĐER BOŠ­KOVIĆ, Bijenička cesta 54, Zagreb, Poslovi praćenja kakvoće zraka i emisija u zrak

9. 2. 2004. – 9. 2 2007.

 

INSTITUT ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA I MEDICINU RADA, Ksaverska cesta 2, Zagreb, Poslovi praćenja kakvoće zraka i emisija u zrak

11. 6. 2006. – 11. 6. 2009.

 

 

 

 

IRI SISAK, Braće Kavurića 10, Sisak, Poslovi praćenja kakvoće zraka i emisija u zrak

16. 6. 2006. – 16. 6. 2009.

 

 

 

KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU, Teslina 10, Split, Poslovi praćenja kakvoće zraka i emisija u zrak

7. 2. 2006. – 7. 2. 2009.

 

 

 

 

KONTROL BIRO d.o.o., Savski gaj IV. put 10, Zagreb, Poslovi praćenja emisija u zrak

17. 3. 2004. – 17. 3. 2007.

 

KONTROL BIRO PRISTER, Društvo za osiguranje kvalitete, Donje Svetice 63, Zagreb, Poslovi praćenja emisija u zrak

24. 3. 2006. – 24. 3. 2009.

 

 

 

 

MEĐIMURJE ZAING d.o.o.,

Zagrebačka 77, Čakovec, Poslovi praćenja kakvoće zraka i emisija u zrak

12. 1. 2005. – 12. 1. 2008.

 

 

 

METALURŠKI FAKULTET

Aleja Narodnih Heroja 3, Sisak, Poslovi praćenja kakvoće zraka i emisija u zrak

25. 5. 2006. – 25. 5. 2009.

 

 

 

MI-MARIS d.o.o., Žitna 12, Ivanić Grad, Poslovi praćenja emisija u zrak

19. 9. 2006. – 19. 9. 2009.

 

 

 

PETROKEMIJA, Aleja Vukovar 4, Kutina, Poslovi praćenja kakvoće zraka i emisija u zrak

16. 6. 2006. – 16. 6. 2009.

 

 

 

RAVIKO d.o.o., Ujevićeva 33, Rijeka, Poslovi praćenja emisija u zrak

15. 3. 2004. – 15. 3. 2007.

 

 

RGN FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, Luigia Pierottija 6, Zagreb, Poslovi praćenja kakvoće zraka i emisija u zrak

9. 12. 2006. – 9. 12. 2009.

 

 

 

SHITERM d.o.o., L. Katun 58c, Pazin, Poslovi praćenja emisija u zrak

10. 5. 2004. – 10. 5. 2007.

 

TEHNIČKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI, Vukovarska 58, Rijeka, Poslovi praćenja kakvoće zraka i emisija u zrak

10. 10. 2005. – 10. 10. 2008.

 

 

 

TEH-PROJEKT ENERGETIKA d.o.o., Fiorella la Guardia 13, Rijeka, Poslovi praćenja emisija u zrak

5. 5. 2004. – 5. 5. 2007.

 

 

 

TERMOPLIN d.d., Vjekoslava Špinčića 78, Varaždin, Poslovi praćenja emisija u zrak

7. 5. 2004. – 7. 5. 2007.

 

ZAGREBINSPEKT d.o.o., Draškovićeva 29, Zagreb, Poslovi praćenja emisija u zrak

16. 10. 2005. – 16. 10. 2008.

 

 

 

ZAST d.o.o., Tončićeva 2/1, Split, Poslovi praćenja kakvoće zraka i emisija u zrak

29. 12. 2005. – 29. 12. 2008.

 

 

 

ZAŠTITAINSPEKT d.o.o., Reisnerova 95, Osijek, Poslovi pra­ćenja emisija u zrak

29. 11. 2006. – 29. 11. 2009.

 

ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE ROBE, Gajeva 17/III, Zagreb, Poslovi praćenja kakvoće zraka i emisija u zrak

31. 10. 2006. – 31. 10. 2009.

 

 

 

ZAVOD ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ SIGURNOSTI, Vukovarska 68, Zagreb, Poslovi praćenja kakvoće zraka i emisija u zrak

12. 7. 2006. – 12. 7. 2009.

 

 

 

 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE, Matice hrvatske 15, Bjelovar, Poslovi praćenja kakvoće zraka

4. 7. 2004. – 4. 7. 2007.

 

 

 

 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO GRADA ZAGREBA, Mirogojska c. 16, Zagreb,
Poslovi praćenja kakvoće zraka i emisija u zrak

26. 11. 2006. – 26. 11. 2009.

 

 

 

 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE
Vladimira Nazora 3, Pula,
Poslovi praćenja kakvoće zraka i emisija u zrak

10. 1. 2004. – 10. 1. 2007.

 

 

 

 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE, Vladka Mačeka 48, Karlovac, Poslovi praćenja kakvoće zraka i emisija u zrak

17. 6. 2006. – 17. 6. 2009.

 

 

 

 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE, Florijanski trg 4, Koprivnica, Poslovi praćenja kakvoće zraka i emisija u zrak

21. 8. 2006. – 21. 8. 2009.

 

 

 

 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, I. G. Kovačića 1, Zlatar, Poslovi praćenja kakvoće zraka

2. 7. 2004. – 2. 7. 2007.

 

 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE, Franje Krežme 1, Osijek, Poslovi praćenja kakvoće zraka

12. 2. 2004. – 12. 2. 2007.

 

 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Krešimirova 52a, Rijeka, Poslovi praćenja kakvoće zraka i emisija u zrak

12. 7. 2006. – 12. 7. 2009.

 

 

 

 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO  SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE, Kralja Tomislava 1, Sisak, Poslovi praćenja kakvoće zraka

20. 5. 2004. – 20. 5. 2007.

 

 

 

 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE, Vukovarska 46, Split, Poslovi praćenja kakvoće zraka i emisija u zrak

11. 6. 2006. – 11. 6. 2009.

 

 

 

 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO »SVETI ROK« VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE, Gajeva 21, Virovitica, Poslovi praćenja kakvoće zraka

14.9. 2004. – 14.9. 2007.

 

 

 

 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADARSKE ŽUPANIJE, Kolovare 2, Zadar, Poslovi praćenja kakvoće zraka

31.12. 2006. – 31.12. 2009.

 

 

 

ZAVOD ZA UNAPREĐENJE SIGURNOSTI d.d., Trg L. Mirskog 3, Osijek, Poslovi praćenja emisija u zrak

3.8. 2005. – 3.8. 2008.

 

 

 

ZAVOD ZA ZAŠTITU NA RADU, ZAŠTITU OD POŽARA I ZAŠT. ČOVJEKOVE OKOLINE d.o.o., Blaža Polića 3, Rijeka, Poslovi praćenja emisija u zrak

2.8. 2005. – 2.8. 2008.

 

 

 

Ovaj Popis pravnih osoba koje imaju suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša usklađen je sa stanjem 6. veljače 2007. godine.

Klasa: 351-01/07-01/40
Urbroj: 531-05-07-1
Zagreb, 6. veljače 2007.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl. inž. arh., v. r.