Tarifni sustav za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki

NN 34/2007 (30.3.2007.), Tarifni sustav za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

1098

Na temelju članka 11. stavka 1. podstavka 1. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 177/04), Hrvatska energetska regulatorna agencija temeljem odluke Upravnog vijeća na sjednici održanoj 26. ožujka 2007. donosi

TARIFNI SUSTAV

ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG PLINA, BEZ VISINE TARIFNIH STAVKI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Tarifnim sustavom za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki (u daljnjem tekstu: Tarifni sustav), odnosno metodologijom za utvrđivanje tarifnih stavki za distribuciju prirodnog plina, određuju se:
– način i kriteriji za utvrđivanje tarifnih stavki za distribuciju prirodnog plina,
– formula i elementi za određivanje dozvoljenog prihoda,
– tablica tarifnih stavki,
– formula i elementi za izračun ukupnog prihoda putem tarifnih stavki,
– postupak podnošenja prijedloga promjene visine tarifnih stavki,
– tablice za praćenje troškova,
– tablica za sadržajni prikaz izračuna dozvoljenog prihoda,
– isprave i podaci koje je distributer plina dužan svake godine dostavljati Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji (u daljnjem tekstu: Agencija).

Članak 2.

Odredbe ovoga Tarifnog sustava primjenjuju se i za distribuciju miješanog ukapljenog naftnog plina sa zrakom, isparenog ukapljenog naftnog plina, gradskog plina i ostalih plinova, ako se te vrste plina mogu tehnički i sigurno distribuirati kroz distribucijski sustav plinovoda.

Članak 3.

Ovaj Tarifni sustav dužan je primjenjivati energetski subjekt koji obavlja energetsku djelatnost distribucije prirodnog plina (u daljnjem tekstu: distributer plina).

Članak 4.

(1) Izrazi koji se koriste u ovom Tarifnom sustavu imaju značenja utvrđena Zakonom o energiji (»Narodne novine«, broj 68/01 i 177/04) i Zakonom o tržištu plina (»Narodne novine«, broj 68/01 i 87/05).
(2) U ovom Tarifnom sustavu koriste se i izrazi koji u smislu ovoga Tarifnog sustava imaju sljedeća značenja:
Distribucijsko područje – područje s povezanim distribucijskim sustavom plinovoda ili više takvih područja istoga distributera plina,
Kućanstvo – kupac koji prirodni plin koristi za vlastite potrebe u kućanstvu,
Poduzetništvo – svaki kupac, osim kupca iz tarifne grupe kućanstvo,
Regulacijska godina – dio regulacijskog perioda koji odgovara razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca kalendarske godine,
Regulacijski period – razdoblje tijekom kojega se primjenjuju jednaki parametri koji utječu na izračun dozvoljenog prihoda koji distributer plina ostvaruje od obavljanja energetske djelatnosti distribucije prirodnog plina,
Regulirana sredstva – samo ona sredstva koja se koriste za obavljanje energetske djelatnosti distribucije prirodnog plina,
Tarifna grupa (TG) – grupa korisnika distribucijskog sustava sličnih karakteristika potrošnje prirodnog plina,
Tarifni model (TM) – podgrupa tarifne grupe ovisna o ukupnoj godišnjoj potrošnji prirodnog plina,
Tarifna stavka (Ts) – dio Tarifnog sustava kojom se u financijskom iznosu u kunama određuje vrijednost usluge distribucije jedinične količine prirodnog plina (kn/m3) ili fiksne mjesečne naknade (kn).

II. ZNAČAJKE OVOGA TARIFNOG SUSTAVA

Članak 5.

(1) Metodologija za utvrđivanje tarifnih stavki ovoga Tarifnog sustava zasniva se na opravdanim troškovima poslovanja, održavanja, zamjene, izgradnje ili rekonstrukcije objekata i zaštite okoliša, uključujući razuman rok povrata sredstava od investicija u energetske objekte, uređaje i mreže, odnosno u distribucijski sustav plinovoda.
(2) Metoda regulacije koja se primjenjuje u ovom Tarifnom sustavu je metoda priznatih troškova poslovanja.
(3) Regulacijski period jednak je regulacijskoj godini.

Članak 6.

Visina tarifnih stavki za distribuciju prirodnog plina za sve korisnike iste tarifne grupe i tarifnog modela unutar istog distribucijskog područja jednaka je, bez obzira na duljinu distribucijskog puta (princip poštanske marke).

Članak 7.

Za utvrđivanje cijene distribucije prirodnog plina primjenjuju se sljedeće tarifne stavke:
– fiksna mjesečna naknada (kn) i
– jedinična cijena distribuirane količine prirodnog plina (kn/m3).

III. DOZVOLJENI PRIHOD

Članak 8.

Dozvoljeni prihod distributera plina od obavljanja energetske djelatnosti distribucije prirodnog plina utvrđuje se za regulacijski period.

Članak 9.

(1) Dozvoljeni prihod distributera plina treba pokriti troškove poslovanja ostvarene pri obavljanju energetske djelatnosti distribucije prirodnog plina i osigurati prinos od reguliranih sredstava.
(2) Dozvoljeni prihod distributera plina u regulacijskoj godini t izračunava se prema formuli

DP = T + A + RS                         (kn)

gdje je:
DP – dozvoljeni prihod distributera plina u regulacijskoj godini t (kn),
T – iznos za pokrivanje operativnih troškova poslovanja u regulacijskoj godini t (kn),
A – amortizacija reguliranih sredstava u regulacijskoj godini t (kn),
RS – prinos od reguliranih sredstava u regulacijskoj godini t (kn).

(3) Pojedini elementi formule iz stavka 2. ovoga članka utvrđuju se kako slijedi:

a) Iznos za pokrivanje operativnih troškova – T

Iznos za pokrivanje operativnih troškova u regulacijskoj godini t utvrđuje se prema tablicama za praćenje troškova iz Priloga 1. koji je sastavni dio ovoga Tarifnog sustava.

b) Amortizacija – A

Iznos za pokrivanje troškova amortizacije reguliranih sredstava u regulacijskoj godini t, koji ne uključuje amortizaciju sredstava primljenih bez naknade, utvrđuje se prema tablici 8.c iz Priloga 1. ovoga Tarifnog sustava.
Obračun amortizacije reguliranih sredstava vrši se linearnom metodom primjenom godišnjih stopa amortizacije utvrđenih prema očekivanom vijeku korištenja sredstava, prema načelima računovodstvenih standarda.
Osnovica obračuna amortizacije je knjigovodstvena nabavna vrijednost dugotrajne imovine, koja na zadnji dan regulacijske godine t-1 ima sadašnju knjigovodstvenu vrijednost, i ne uključuje imovinu primljenu bez naknade.

c) Prinos od reguliranih sredstava – RS

Prinos od reguliranih sredstava u regulacijskoj godini t izračunava se prema formuli

RS = RSpro · PCKpond                         (kn)

gdje je:

RSpro – prosječna vrijednost sredstava kojima se obavlja regulirana djelatnost (regulirana sredstva) (kn),
PCKpond – ponderirana vrijednost prosječne cijene kapitala,
RSpro – prosječna vrijednost reguliranih sredstava, izračunava se prema formuli
 

                    (kn)


gdje je:
RSpoč – vrijednost reguliranih sredstava na početku regulacijske godine t (kn),
RSkraj – vrijednost reguliranih sredstava na kraju regulacijske godine t (kn).

Vrijednost reguliranih sredstava na početku regulacijske godine t predstavlja zbroj sadašnjih knjigovodstvenih vrijednosti regulirane dugotrajne materijalne imovine u uporabi, dugotrajne nematerijalne imovine i trajnih obrtnih sredstava, prikazanih u poslovnim knjigama distributera plina na zadnji dan regulacijske godine t-1, i ne uključuje vrijednost sredstava primljenih bez naknade.
RSkraj – vrijednost reguliranih sredstava na kraju regulacijske godine t određuje se prema formuli

RSkraj = RSpoč + NI – Sbesp – A – OR             (kn)

gdje je:
NI – vrijednost novih investicija u energetske objekte, uređaje i mreže koji će biti stavljeni u uporabu u regulacijskoj godini t (kn),
Sbesp – vrijednost sredstava primljenih bez naknade u regulacijskoj godini t (kn),
A – amortizacija reguliranih sredstava u regulacijskoj godini t koja ne uključuje amortizaciju sredstava primljenih bez naknade u regulacijskoj godini t (kn),
OR – otuđena i rashodovana sredstva u regulacijskoj godini t (kn).

PCKpond – ponderirana vrijednost prosječne cijene kapitala poslije oporezivanja izračunava se prema formuli


gdje je:
E – iznos vlastitog kapitala (kn),
Ke – kamatna stopa na vlastiti kapital (%),
D – iznos duga (kn),
Kd – kamatna stopa na zaduženje (%),
Tp – stopa poreza na dobit (%).

Kd – kamatna stopa na zaduženje podrazumijeva prosječnu ponderiranu kamatnu stopu na investicijske kredite koje koristi distributer plina.
Ke – kamatna stopa na vlastiti kapital određuje se primjenom modela oslonjenog na trošak dugogodišnjih ulaganja (CAPM – Capital Asset Pricing Model), i to kao zbroj prinosa ostvarenih od nerizičnih ulaganja i razlike prosječnog prinosa od rizičnih ulaganja i prinosa od nerizičnih ulaganja, pomnoženo s koeficijentom â, prema formuli

Ke = Rf + b · (Rm – Rf)                                 (%)

gdje je:
Rf – prinos ostvaren od nerizičnih ulaganja (% na očekivani prihod od državnih obveznica),
Rm – prosječan prinos od rizičnih ulaganja (% na očekivani prihod od tržišnog portfelja),
Rm – Rf – premija za tržišni rizik (%),
β   – koeficijent varijabilnosti prinosa dionica distributera plina u odnosu na prosječnu varijabilnost prinosa svih dionica koje kotiraju na tržištu,
β · (Rm – Rf) – premija za tržišni rizik vlastitog kapitala (%).


IV. TARIFNE STAVKE

Članak 10.


(1) Korisnici distribucijskog sustava plinovoda raspoređuju se u sljedeće tarifne grupe:
– Kućanstvo,
– Poduzetništvo.
(2) U tarifnoj grupi Poduzetništvo, korisnici se razvrstavaju u dva tarifna modela prema ukupnoj godišnjoj potrošnji prirodnog plina.
(3) Tarifne stavke su:
– Ts1 – jedinična cijena distribuirane količine prirodnog plina (kn/m3),
– Ts2 – fiksna mjesečna naknada, koja nije vezana uz distribuiranu količinu prirodnog plina, a namijenjena je pokrivanju pripadajućeg dijela fiksnih troškova obavljanja distribucije prirodnog plina za korisnika (očitanje, umjeravanje i drugi vezani troškovi).
(4) Tarifne stavke iskazuju se u Tablici tarifnih stavki, kako slijedi:
 

TARIFNA
GRUPA – TG

TARIFNI
MODEL – TM

TARIFNE STAVKE – Ts

Ts1

(kn/m3)

Ts2

(kn)

Kućanstvo

– TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

Ts11DI

Ts21DI

Poduzetništvo

– TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m3.

Ts12DI

Ts22DI

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m3.

Ts13DI

Ts23DI

Članak 11.


(1) Distributer plina razvrstava sve korisnike po tarifnim grupama iz članka 10. stavka 4. ovoga Tarifnog sustava, a korisnike iz tarifne grupe Poduzetništvo u tarifne modele iz članka 10. stavka 4. ovoga Tarifnog sustava, sukladno podacima distributera plina o ostvarenoj godišnjoj potrošnji prirodnog plina.
(2) Distributer plina novog korisnika tarifne grupe Poduzetništvo razvrstava u odgovarajući tarifni model iz članka 10. stavka 4. ovoga Tarifnog sustava prema procijenjenoj godišnjoj potrošnji na temelju podataka distributera plina o instaliranim plinskim trošilima kod korisnika.
(3) Distributer plina dužan je, najkasnije kod ispostave prvog ra­čuna opskrbljivaču plinom, pisanim putem obavijestiti opskrbljiva­ča plinom u koju tarifnu grupu i tarifni model je razvrstao korisnika.

Članak 12.

Obveza je distributera plina da najkasnije do 31. travnja svake godine dostavi Agenciji podatke propisane u Prilogu 2. koji je sastavni dio ovoga Tarifnog sustava.

V. OČEKIVANI UKUPNI PRIHOD

Članak 13.

Očekivani ukupni prihod u regulacijskoj godini t izračunava se prema formuli

                      (kn)

gdje je:
UP – očekivani ukupni prihod u regulacijskoj godini t (kn),
m – broj tarifnih modela,
Qi – procijenjena godišnja količina prirodnog plina distribuirana korisnicima pojedinog tarifnog modela u regulacijskoj godini t (m3),
Ts1i – jedinična cijena distribuirane količine prirodnog plina pojedinog tarifnog modela u regulacijskoj godini t (kn/m3),
Ts2i – fiksna mjesečna naknada pojedinog tarifnog modela u regulacijskoj godini t (kn),
Ni – ukupan broj fiksnih mjesečnih naknada pojedinog tarifnog modela u regulacijskoj godini t, izračunava se prema formuli


gdje je:
nj – procijenjeni broj korisnika pojedinog tarifnog modela u pojedinom mjesecu regulacijske godine t (kn).

Članak 14.

Distributer plina dužan je predložiti visinu tarifnih stavki na temelju razvidnog i utemeljenog izračuna, uz uvjet da očekivani ukupni prihod u regulacijskoj godini t, izračunat na temelju predloženih tarifnih stavki, ne prelazi iznos dozvoljenog prihoda u regulacijskoj godini t određenog člankom 9. stavkom 2. ovoga Tarifnog sustava.

VI. PODNOŠENJE PRIJEDLOGA PROMJENE VISINE TARIFNIH STAVKI

Članak 15.

(1) Distributer plina dužan je uz prijedlog promjene visine tarifnih stavki za distribuciju plina dostaviti sljedeće:
a) ispunjenu Tablicu tarifnih stavki iz članka 10. stavka 4. ovoga Tarifnog sustava,
b) procijenjeni broj korisnika za svaki mjesec regulacijske godine t za svaki tarifni model te ukupnu procijenjenu godišnju količinu prirodnog plina za svaki tarifni model,
c) razvidan i detaljan izračun očekivanog ukupnog prihoda u regulacijskoj godini t na temelju predložene visine tarifnih stavki,
d) trogodišnji plan izgradnje novih objekata, nadogradnje ili rekonstrukcije postojećih objekata u naturalnim i financijskim pokazateljima za regulacijske godine t, t+1 i t+2,
e) financijsko izvješće na razini trgovačkog društva, ukoliko ono osim energetske djelatnosti distribucije prirodnog plina obavlja i neke druge energetske i/ili neenergetske djelatnosti, za regulacijsku godinu t-2, ovjereno od strane ovlaštenog revizora, te za regulacijsku godinu t-1, ovjereno od strane ovlaštenog revizora ili odgovorne osobe distributera plina,
f) financijsko izvješće za energetsku djelatnost distribucije prirodnog plina za regulacijsku godinu t-2, ovji>, ovjereno od strane ovlaševizora, te za regulacijsku godinu t-1, ovjereno od strane ovlaštenog revizora ili odgovorne osobe distributera plina,
g) popunjene tablice za praćenje troškova iz Priloga 1. ovoga Tarifnog sustava,
h) popunjenu tablicu za sadržajni prikaz izračuna dozvoljenog prihoda iz Priloga 3. koji je sastavni dio ovoga Tarifnog sustava.
(4) Dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka potpisuje odgovorna osoba distributera plina i ista mora biti ovjerena pečatom tvrtke.
(5) Na zahtjev Ministarstva ili Agencije distributer plina dužan je dostaviti i druge podatke potrebne za utvrđivanje promjene visine tarifnih stavki te omogućiti uvid u pripadajuću dokumentaciju.

Članak 16.

Distributeri plina koji do dana podnošenja prijedloga visine tarifnih stavki nisu obavljali energetsku djelatnost distribucije prirodnog plina, u Tablice iz Priloga 1. ovoga Tarifnog sustava unose samo procijenjene veličine za regulacijsku godinu t.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

(1) Svi distributeri plina dužni su podnijeti prijedlog visine tarif­nih stavki za distribuciju prirodnog plina najkasnije u roku od osam mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Tarifnog sustava.
(2) Ukoliko distributer plina u poslovnim knjigama nije za energetsku djelatnost distribucije prirodnog plina odvojeno vodio besplatno dobivena sredstva, dužan je kod prvog prijedloga visine tarifnih stavki vrijednost tih sredstva izračunati za proteklih 10 godina od dana stupanja na snagu ovoga Tarifnog sustava i izuzeti ih iz reguliranih sredstava.
(3) Iznimno, uz prvi prijedlog visine tarifnih stavki za distribuciju prirodnog plina iz stavka 1. ovoga članka, podnosi se istovremeno i prijedlog visine tarifnih stavki za opskrbu prirodnim plinom.

Članak 18.

U prijelaznom razdoblju, dok se na hrvatskom tržištu ne steknu uvjeti za izračun kamatne stope na vlastiti kapital na temelju parametara â, Rm i Rf iz članka 9. stavka 3. podstavka c ovoga Tarifnog sustava, kamatnu stopu na vlastiti kapital predlaže energetski subjekt.

Članak 19.

Primjenu ovoga Tarifnog sustava nadzire Agencija.

Članak 20.

(1) Do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o visini tarifnih stavki utvrđenih ovim Tarifnim sustavom, primjenjuju se cijene plina važeće na dan stupanja na snagu ovoga Tarifnog sustava.
(2) Odluke distributera plina o načinu obračuna i načinu plaćanja komunalne usluge opskrbe plinom za centralno grijanje i toplu vodu iz zajedničke plinske kotlovnice, primjenjuju se do stupanja na snagu Općih uvjeta za opskrbu prirodnim plinom.

Članak 21.

Ovaj Tarifni sustav stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-05/07-02/09
Urbroj: 371-01-06/07-02
Zagreb, 26. ožujka 2007.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Tomo Galić, dipl. ing., v. r.

PRILOG 1.

TABLICE ZA PRAĆENJE TROŠKOVA

Tablica 1.
Troškovi materijala, usluga, energije i sitnog inventara
 

R.b.

Troškovi materijala, usluga, energije i sitnog inventara

Regulacijska godina t-2 – ostvareni iznos (kn)

Regulacijska godina t-1 – ostvareni ili procijenjeni iznos (kn)

Regulacijska godina t – procijenjeni iznos (kn)

1

2

3

4

5

1.

Materijal i usluge

 

 

 

1.1.

Troškovi smjene (materijal i usluge)

 

 

 

1.2.

Troškovi upravljanja i pogonskih intervencija

 

 

 

1.3.

Troškovi prodajne funkcije (materijal i usluge)

 

 

 

1.4.

Troškovi zaštite na radu

 

 

 

1.5.

Troškovi uredskog poslovanja (materijal)

 

 

 

1.6.

Ostali troškovi utrošenih sirovina i materijala

 

 

 

1.7.

Troškovi telekomunikacijskih usluga

 

 

 

1.8.

Poštanske i dostavljačke usluge

 

 

 

1.9.

Usluge kooperanata

 

 

 

1.10.

Vanjske usluge reprezentacije

 

 

 

1.11.

Odvjetničke i bilježnič­ke usluge

 

 

 

1.12.

Troškovi čuvarskih službi

 

 

 

1.13.

Propaganda i reklama

 

 

 

1.14.

Istraživanje i razvoj

 

 

 

1.15.

Registracija vozila i naknada za ceste pri registraciji

 

 

 

1.16.

Komunalne usluge

 

 

 

1.17.

Usluge elektronske obrade podataka

 

 

 

1.18.

Zakup i najam

 

 

 

1.19.

Ostali materijalni troškovi

 

 

 

2.

Troškovi sitnog inventara

 

 

 

3.

Trošak energije za vlastitu potrošnju

 

 

 

3.1.

Električna energija

 

 

 

3.2.

Loživo ulje

 

 

 

3.3.

Ukapljeni naftni plin

 

 

 

3.4.

Tehnološka para

 

 

 

3.5.

Ogrjevna toplina

 

 

 

3.6.

Prirodni plin

 

 

 

3.7.

Motorna goriva

 

 

 

3.8.

Ostala utrošena energija

 

 

 

4.

Ostali troškovi

 

 

 

 

UKUPNO (1.+2.+3.+4.)

 

 

 

 

Tablica 2.
Troškovi nabave prirodnog plina za pokrivanje gubitaka prirodnog plina iz distribucijskog sustava

R.b.

Nabava prirodnog plina za pokrivanje gubitaka prirodnog plina iz distribucijskog sustava

Regulacijska godina t-2 – ostvareni iznos

Regulacijska godina t-1 – ostvareni ili procijenjeni iznos

Regulacijska godina t – procijenjeni iznos

1

2

3

4

5

1.

Količina prirodnog plina (m3)

 

 

 

2.

Jedinična nabavna cijena (kn/m3)

 

 

 

3.

UKUPNO (kn) (1.x2.)

 

 

 


Tablica 3.
Troškovi tekućeg i investicijskog održavanja

R.b.

Struktura troškova tekućeg i investicijskog održavanja

Regulacijska godina t-2 – ostvareni iznos (kn)

Regulacijska godina t-1 – ostvareni ili procijenjeni iznos (kn)

Regulacijska godina t – procijenjeni iznos (kn)

1

2

3

4

5

1.

Tekuće održavanje

 

 

 

1.1.

Materijal izrade za tekuće održavanje

 

 

 

1.2.

Rezervni dijelovi za tekuće održavanje

 

 

 

1.3.

Usluge za tekuće održavanje sredstava rada

 

 

 

1.4.

Ostalo

 

 

 

2.

Investicijsko održavanje

 

 

 

2.1.

Materijal izrade za investicijsko održavanje

 

 

 

2.2.

Rezervni dijelovi za investicijsko održavanje

 

 

 

2.3.

Usluge za investicijsko odr­žavanje sredstava rada

 

 

 

2.4.

Ostalo

 

 

 

 

UKUPNO (1. + 2.)

 

 

 


Tablica 4a.
Troškovi osiguranja građevinskih objekata, opreme i
ostalog – regulacijska godina t – 2

R.b.

Struktura troškova osiguranja građevinskih objekata i opreme

Nabavna vrijednost
(kn)

Standardizirana premijska stopa

Iznos
(kn)

1

2

3

4

5

1.

Građevinski objekti

 

 

 

2.

Oprema

 

 

 

3.

Ostalo

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 


Tablica 4b.
Troškovi osiguranja građevinskih objekata, opreme i ostalog
– regulacijska godina t – 1

R.b.

Struktura troškova osiguranja građevinskih objekata i opreme

Nabavna vrijednost
(kn)

Standardizirana premijska stopa

Iznos
(kn)

1

2

3

4

5

1.

Građevinski objekti

 

 

 

2.

Oprema

 

 

 

3.

Ostalo

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 


Tablica 4c.
Troškovi osiguranja građevinskih objekata, opreme i ostalog
– regulacijska godina t

R.b.

Struktura troškova osiguranja građevinskih objekata i opreme

Nabavna vrijednost
(kn)

Standardizirana premijska stopa

Iznos
(kn)

1

2

3

4

5

1.

Građevinski objekti

 

 

 

2.

Oprema

 

 

 

3.

Ostalo

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 


Tablica 5.
Trošak plaća radnika

R.b.

Trošak plaća radnika

Regulacijska godina t-2 – ostvareni iznos (kn)

Regulacijska godina t-1 – ostvareni ili procijenjeni iznos (kn)

Regulacijska godina t – procijenjeni iznos (kn)

1

2

3

4

5

1.

Bruto plaća radnika

 

 

 

2.

Doprinosi na bruto plaću radnika

 

 

 

3.

Broj radnika na dan 31. 12.

 

 

 

 

UKUPNO (1. + 2.)

 

 

 


Tablica 6.
Ostali troškovi poslovanja

R.b.

Ostali troškovi
poslovanja

Regulacijska godina t-2 – ostvareni iznos (kn)

Regulacijska godina t-1 – ostvareni ili procijenjeni iznos (kn)

Regulacijska godina t – procijenjeni iznos (kn)

1

2

3

4

5

1.

Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi

 

 

 

2.

Naknade troškova prijevoza na rad

 

 

 

3.

Naknade ostalih troškova zaposlenima (ostale naknade, potpore i nagrade)

 

 

 

4.

Ostala materijalna prava zaposlenih

 

 

 

5.

Bankovne usluge i troškovi platnog prometa

 

 

 

6.

Troškovi reprezentacije

 

 

 

7.

Doprinosi, članarine (komori, udrugama i društvima)

 

 

 

8.

Troškovi stručnog obrazovanja, stručna literatura

 

 

 

9.

Premije životnog osiguranja (ugovaratelj i korisnik energetski subjekt)

 

 

 

10.

Naknada članovima nadzornog odbora i skupštine društva

 

 

 

11.

Troškovi kvalitete usluga

 

 

 

12.

Troškovi zdravstvenih usluga

 

 

 

13.

Naknade za inovacije, racionalizacije i tehnološka usavršavanja

 

 

 

14.

Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine

 

 

 

15.

Ostali nematerijalni troškovi

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 


Tablica 7.
Zakonski propisane naknade

R.b.

Izvanredni rashodi

Regulacijska godina t-2 – ostvareni iznos (kn)

Regulacijska godina t-1 – ostvareni ili procijenjeni iznos
(kn)

Regulacijska godina t – procijenjeni iznos (kn)

1

2

3

4

5

1.

Naknada za koncesiju

 

 

 

2.

Naknada za obavljanje po­slova regulacije energetske djelatnosti distribucije prirodnog plina

 

 

 

3.

Naknada za korištenje distribucijskog sustava koji nije u vlasništvu distributera plina

 

 

 

4.

Ostale naknade*

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

*Navesti ostale naknade ____________________________________________________________
 

Tablica 8a.
Amortizacija reguliranih sredstava – regulacijska godina t-2

R.b.

Struktura reguliranih sredstava

Nabavna vrijednost
(kn)

Godišnja stopa amortizacije prema važećim zakonskim propisima

Iznos godišnje amortizacije
(kn)

Sadašnja knjigovodstvena vrijednost
(kn)

1

2

3

4

5

6

1.

Oprema

 

 

 

 

2.

Građevinski objekti

 

 

 

 

3.

Ostalo

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 


Tablica 8b.
Amortizacija reguliranih sredstava – regulacijska godina t-1

R.b.

Struktura reguliranih sredstava

Nabavna vrijednost(kn)

Godišnja stopa amortizacije prema važećim zakonskim propisima

Iznos godišnje amortizacije
(kn)

Sadašnja knjigovodstvena vrijednost
(kn)

1

2

3

4

5

6

1.

Oprema

 

 

 

 

2.

Građevinski objekti

 

 

 

 

3.

Ostalo

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 


Tablica 8c.
Amortizacija reguliranih sredstava – regulacijska godina t
 

R.b.

Struktura reguliranih sredstava

Nabavna vrijednost
(kn)

Godišnja stopa amortizacije prema važećim zakonskim propisima

Iznos godišnje amortizacije
(kn)

Sadašnja knjigovodstvena vrijednost
(kn)

1

2

3

4

5

6

1.

Oprema

 

 

 

 

2.

Građevinski objekti

 

 

 

 

3.

Ostalo

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

Napomena: Tablice 8a., 8b. i 8c. popuniti po pojedinačnim stavkama reguliranih sredstava.
 

PRILOG 2.

ISPRAVE I PODACI KOJE SU DISTRIBUTERI PLINA DUŽNI SVAKE GODINE DOSTAVLJATI AGENCIJI

1. Tablice za praćenje troškova iz Priloga 1. ovoga Tarifnog sustava, s time da je u svim tablicama potrebno unijeti samo podatke za prethodnu godinu.
2. Financijsko izvješće na razini trgovačkog društva, ukoliko ono osim energetske djelatnosti distribucije prirodnog plina obavlja i neke druge energetske i/ili neenergetske djelatnosti, ovjereno od strane ovlaštenog revizora.
3. Financijsko izvješće za energetsku djelatnost distribucije prirod­nog plina, ovjereno od strane ovlaštenog revizora.
4. Ostali potrebni podaci prema sljedećoj tablici:

R.b.

Potrebni podaci

Prethodna godina – ostvareno

TM 1

TM 2

TM 3

1.

Visina tarifnih stavki

    /

    /

    /

1.1.

Ts1 – jedinična cijena distribuirane količine prirodnog plina (kn/m3)

 

 

 

1.2.

Ts2 – fiksna mjesečna naknada (kn)

 

 

 

2.

Ukupan broj korisnika distribucijskog sustava u godini

2.1.

Broj korisnika distribucijskog sustava po mjesecima

Siječanj

 

 

 

2.2.

Veljača

 

 

 

2.3.

Ožujak

 

 

 

2.4.

Travanj

 

 

 

2.5.

Svibanj

 

 

 

2.6.

Lipanj

 

 

 

2.7.

Srpanj

 

 

 

2.8.

Kolovoz

 

 

 

2.9.

Rujan

 

 

 

2.10.

Listopad

 

 

 

2.11.

Studeni

 

 

 

2.12.

Prosinac

 

 

 

3.

Ukupne distribuirane količine prirodnog plina u godini

3.1.

Distribuirane količine prirodnog plina po mjesecima (m3)

Siječanj

 

 

 

3.2.

Veljača

 

 

 

3.3.

Ožujak

 

 

 

3.4.

Travanj

 

 

 

3.5.

Svibanj

 

 

 

3.6.

Lipanj

 

 

 

3.7.

Srpanj

 

 

 

3.8.

Kolovoz

 

 

 

3.9.

Rujan

 

 

 

3.10.

Listopad

 

 

 

3.11.

Studeni

 

 

 

3.12.

Prosinac

 

 

 

4.

Nove investicije – ukupno*

 

4.1.

Izgradnja plinske mreže

 

4.2.

Rekonstrukcija plinske mreže

 

4.3.

Izgradnja plinskih priključaka

 

4.4.

Rekonstrukcija plinskih priključaka

 

4.5.

Izgradnja novih objekata (regulacijske stanice, odorizacijske stanice i sl.)

 

4.6.

Rekonstrukcija objekata (regulacijske stanice, odorizacijske stanice i sl.)

 

4.7.

Ostale investicije (vozila, oprema, alati, uređaji i sl.)

 

 

 

 

* Distributer plina u prilogu ove tablice dužan je dostaviti podatke o naturalnim i financijskim pokazateljima za nove investicije
 

PRILOG 3.

SADRŽAJNI PRIKAZ IZRAČUNA DOZVOLJENOG PRIHODA

R.b.

Kategorija

Regulacijska godina t

a.

Troškovi materijala, usluga, energije i sitnog inventara (kn) – Prilog 1 – Tablica 1. UKUP­NO iz stupca 5.

 

b.

Troškovi nabave prirodnog plina za potrebe funkcioniranja distribucijskog sustava (kn) – Prilog 1 – Tablica 2. UKUPNO iz stupca 5.

 

c.

Troškovi tekućeg i investicijskog održavanja (kn) – Prilog 1 – Tablica 3. UKUPNO iz stupca 5.

 

d.

Troškovi osiguranja građevinskih objekata, opreme i ostalog (kn) – Prilog 1 – Tablica 4c. UKUPNO iz stupca 5.

 

e.

Trošak plaća radnika (kn) – Prilog 1 – Tablica 5. UKUPNO iz stupca 5.

 

f.

Ostali troškovi poslovanja (kn) – Prilog 1 – Tablica 6. UKUPNO iz stupca 5.

 

g.

Zakonski propisane naknade (kn) – Prilog 1 – Tablica 7. UKUPNO iz stupca 5.

 

1.

T – Iznos za pokrivanje operativnih troškova (kn) (a. + b. + c. + d. + e. + f. + g.)

 

2.

Amortizacija reguliranih sredstava (kn) – Prilog 1 – Tablica 8c. UKUPNO iz stupca 5.

 

a.

RSpoč – Vrijednost reguliranih sredstava na početku regulacijske godine t (kn)

 

b.

NI – Vrijednost novih investicija u regulacijskoj godini t (kn)

 

c.

Sbesp – Vrijednost sredstava primljenih bez naknade u regulacijskoj godini t (kn)

 

d.

A – Amortizacija reguliranih sredstava u regulacijskoj godini t (kn)

 

e.

OR – Otuđena i rashodovana sredstva u regulacijskoj godini t (kn)

 

f.

RSkraj – vrijednost reguliranih sredstava na kraju regulacijske godine t (kn)
(a. + b. – c. – d. – e.)

 

g.

RSpro – prosječna vrijednost sredstava kojima se obavlja regulirana djelatnost (regulirana sredstva) (kn) (a. + f.)/2

 

h.

Е – iznos vlastitog kapitala (kn)

 

i.

D – iznos duga (kn)

 

j.

Kd – kamatna stopa na zaduženje (%)

 

k.

Tp – stopa poreza na dobit (%)

 

l.

Rf – prinos ostvaren od nerizičnih ulaganja (% na očekivani prihod od državnih obveznica)

 

m.

Rm – prosječan prinos od rizičnih ulaganja (% na očekivani prihod od tržišnog portfelja)

 

n.

β – koeficijent varijabilnosti prinosa dionica distributera plina u odnosu na prosječnu varijabilnost prinosa svih dionica koje kotiraju na tržištu

 

o.

Ke – kamatna stopa na vlastiti kapital (%)

l. + n. x (m. – l.)

 

p.

PCKpond – ponderirana vrijednost prosječne cijene kapitala (h. x o. + i. x j. x (1 – k.)) / (h. + i.)

 

3.

RSPrinos od reguliranih sredstava u regulacijskoj godini t (kn) g. x p.

 

4.

Dozvoljeni prihod u regulacijskoj godini t (kn) 1. + 2. + 3.