Tarifni sustav za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki

NN 34/2007 (30.3.2007.), Tarifni sustav za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

1099

Na temelju članka 11. stavka 1. podstavka 1. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 177/04), Hrvatska energetska regulatorna agencija temeljem odluke Upravnog vijeća na sjednici održanoj 26. ožujka 2007. donosi

TARIFNI SUSTAV

ZA OPSKRBU PRIRODNIM PLINOM, S IZNIMKOM POVLAŠTENIH KUPACA, BEZ VISINE TARIFNIH STAVKI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Tarifnim sustavom za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki (u daljnjem tekstu: Tarifni sustav), odnosno metodologijom za utvrđivanje tarifnih stavki za opskrbu prirodnim plinom tarifnih kupaca, određuju se:
– način i kriteriji za utvrđivanje tarifnih stavki za opskrbu prirodnim plinom,
– formula i elementi za određivanje dozvoljenog prihoda,
– tablica tarifnih stavki,
– formula i elementi za izračun ukupnog prihoda putem tarifnih stavki,
– postupak podnošenja prijedloga promjene visine tarifnih stavki,
– tablice za praćenje troškova,
– tablice za praćenje troškova nabave plina,
– tablica za sadržajni prikaz izračuna dozvoljenog prihoda,
– isprave i podaci koje je energetski subjekt dužan svake godine dostavljati Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji (u daljnjem tekstu: Agencija).

Članak 2.

Odredbe ovoga Tarifnog sustava primjenjuju se i za opskrbu miješanim ukapljenim naftnim plinom sa zrakom, isparenim ukapljenim naftnim plinom, gradskim plinom i ostalim plinovima, ako se te vrste plina mogu tehnički i sigurno distribuirati kroz distribucijski sustav plinovoda.

Članak 3.

Ovaj Tarifni sustav dužan je primjenjivati distributer plina koji obavlja energetsku djelatnost opskrbe prirodnim plinom (u daljnjem tekstu: opskrbljivač plinom).

Članak 4.

(1) Izrazi koji se koriste u ovom Tarifnom sustavu imaju značenja utvrđena Zakonom o energiji (»Narodne novine«, broj 68/01 i 177/04) i Zakonom o tržištu plina (»Narodne novine«, broj 68/01 i 87/05).
(2) U ovom Tarifnom sustavu koriste se i izrazi koji u smislu ovoga Tarifnog sustava imaju sljedeća značenja:
Kućanstvo – tarifni kupci koji prirodni plin koriste za vlastite potrebe u kućanstvu,
Poduzetništvo – svi tarifni kupci, osim tarifnih kupaca iz tarifne grupe kućanstvo,
Regulacijska godina – dio regulacijskog ciklusa koji odgovara razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca kalendarske godine,
Regulacijski period – razdoblje tijekom kojega se primjenjuju jednaki parametri koji utječu na izračun dozvoljenog prihoda koji opskrbljivač plinom ostvaruje od obavljanja energetske djelatnosti opskrbe prirodnim plinom,
Regulirana sredstva – samo ona sredstva koja se koriste za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe prirodnim plinom,
Tarifna grupa (TG) – grupa tarifnih kupaca sličnih karakteristika potrošnje prirodnog plina,
Tarifni model (TM) – podgrupa tarifne grupe ovisna o ukupnoj godišnjoj potrošnji prirodnog plina,
Tarifna stavka (Ts) – dio Tarifnog sustava kojom se u financijskom iznosu u kunama određuje vrijednost isporučene jedinične količine prirodnog plina (kn/m3) ili fiksne mjesečne naknade (kn).

II. ZNAČAJKE OVOGA TARIFNOG SUSTAVA

Članak 5.

(1) Metodologija za utvrđivanje tarifnih stavki ovoga Tarifnog sustava zasniva se na opravdanim troškovima poslovanja, održavanja, zamjene, izgradnje ili rekonstrukcije objekata i zaštite okoliša, uključujući razuman rok povrata sredstava od investicija u objekte i opremu potrebnu za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe prirodnim plinom.
(2) Metoda regulacije koja se primjenjuje u ovom Tarifnom sustavu je metoda priznatih troškova poslovanja.
(3) Regulacijski period jednak je regulacijskoj godini.

Članak 6.

Za utvrđivanje cijene opskrbe prirodnim plinom primjenjuju se sljedeće tarifne stavke:
– fiksna mjesečna naknada (kn),
– jedinična cijena isporučene količine prirodnog plina (kn/m3).

III. DOZVOLJENI PRIHOD

Članak 7.

Dozvoljeni prihod opskrbljivača plinom od obavljanja energetske djelatnosti opskrbe prirodnim plinom utvrđuje se za regulacijski period.

Članak 8.

(1) Dozvoljeni prihod opskrbljivača plinom treba pokriti troško­ve poslovanja ostvarene pri obavljanju energetske djelatnosti opskrbe prirodnim plinom i osigurati prinos od reguliranih sredstava.
(2) Dozvoljeni prihod opskrbljivača plinom u regulacijskoj godini t izračunava se prema formuli

DP = T + A + TNP + RS                             (kn)

gdje je:
DP – dozvoljeni prihod opskrbljivača plinom u regulacijskoj godini t (kn),
T – iznos za pokrivanje operativnih troškova poslovanja u regulacijskoj godini t (kn),
A – amortizacija reguliranih sredstava u regulacijskoj godini t (kn),
TNP – iznos za pokrivanje troškova nabave prirodnog plina u regulacijskoj godini t, koji uključuje troškove dobave, skladištenja, transporta i distribucije prirodnog plina (kn),
RS – prinos od reguliranih sredstava u regulacijskoj godini t (kn).

(3) Pojedini elementi formule iz stavka 2. ovoga članka utvrđuju se kako slijedi:

a) Iznos za pokrivanje operativnih troškova – T

Iznos za pokrivanje operativnih troškova u regulacijskoj godini t utvrđuje se prema tablicama za praćenje troškova iz Priloga 1. koji je sastavni dio ovoga Tarifnog sustava.

b) Amortizacija – A

Iznos za pokrivanje troškova amortizacije reguliranih sredstava u regulacijskoj godini t koji ne uključuje amortizaciju sredstava primljenih bez naknade utvrđuje se prema tablici 7.c iz Priloga 1. ovoga Tarifnog sustava.
Obračun amortizacije reguliranih sredstava vrši se linearnom metodom primjenom godišnjih stopa amortizacije utvrđenih prema očekivanom vijeku korištenja sredstava, prema načelima računovodstvenih standarda.
Osnovica obračuna amortizacije je knjigovodstvena nabavna vrijednost dugotrajne imovine, koja na zadnji dan regulacijske godine t-1 ima sadašnju knjigovodstvenu vrijednost, i ne uključuje imovinu primljenu bez naknade.

c) Iznos za pokrivanje troškova nabave prirodnog plina – TNP

Iznos za pokrivanje troškova nabave prirodnog plina u regulacijskoj godini t utvrđuje se prema tablicama za praćenje troškova nabave plina iz Priloga 2. koji je sastavni dio ovoga Tarifnog sustava.

d) Prinos od reguliranih sredstava – RS

Prinos od reguliranih sredstava u regulacijskoj godini t izračunava se prema formuli

RS = RSpro · PCKpond                         (kn)

gdje je:
RSpro – prosječna vrijednost sredstava kojima se obavlja regulirana djelatnost (regulirana sredstva) (kn),
PCKpond – ponderirana vrijednost prosječne cijene kapitala,
RSpro prosječna vrijednost reguliranih sredstava, izračunava se prema formuli

                        (kn)

gdje je:
RSpoč – vrijednost reguliranih sredstava na početku regulacijske godine t (kn),
RSkraj – vrijednost reguliranih sredstava na kraju regulacijske godine t (kn).

Vrijednost reguliranih sredstava na početku regulacijske godine t predstavlja zbroj sadašnjih knjigovodstvenih vrijednosti regulirane dugotrajne materijalne imovine u uporabi, dugotrajne nematerijalne imovine i trajnih obrtnih sredstava, prikazanih u poslovnim knjigama opskrbljivača plinom na zadnji dan regulacijske godine t-1, i ne uključuje vrijednost sredstava primljenih bez naknade.

RSkraj – vrijednost reguliranih sredstava na kraju regulacijske godine t određuje se prema formuli

RSkraj = RSpoč + NI – A – OR             (kn)

gdje je:
NI – vrijednost novih investicija u energetske objekte, uređaje i sl., koji će biti stavljeni u uporabu u regulacijskoj godini t (kn),
A – amortizacija reguliranih sredstava u regulacijskoj godini t (kn),
OR – otuđena i rashodovana sredstva u regulacijskoj godini t (kn).

PCKpond – ponderirana vrijednost prosječne cijene kapitala izračunava se prema formuli


gdje je:
E – iznos vlastitog kapitala (kn),
Ke – kamatna stopa na vlastiti kapital (%),
D – iznos duga (kn),
Kd – kamatna stopa na zaduženje (%),
Tp – stopa poreza na dobit (%).

Kd – kamatna stopa na zaduženje podrazumijeva prosječnu ponderiranu kamatnu stopu na investicijske kredite koje koristi opskrbljivač plinom.
Ke – kamatna stopa na vlastiti kapital određuje se primjenom modela oslonjenog na trošak dugogodišnjih ulaganja (CAPM – Capital Asset Pricing Model), i to kao zbroj prinosa ostvarenih od nerizičnih ulaganja i razlike prosječnog prinosa od rizičnih ulaganja i prinosa od nerizičnih ulaganja, pomnoženo s koeficijentom â, prema formuli

Ke = Rf + b · (Rm – Rf)                         (%)

gdje je:
Rf – prinos ostvaren od nerizičnih ulaganja (% na očekivani prihod od državnih obveznica),
Rm – prosječan prinos od rizičnih ulaganja (% na očekivani prihod od tržišnog portfelja),
Rm – Rf – premija za tržišni rizik (%),
b – koeficijent varijabilnosti prinosa dionica opskrbljivača plinom u odnosu na prosječnu varijabilnost prinosa svih dionica koje kotiraju na tržištu,
b · (Rm – Rf) – premija za tržišni rizik vlastitog kapitala (%).

IV. TARIFNE STAVKE

Članak 9.

(1) Tarifni kupci raspoređuju se u sljedeće tarifne grupe:
– Kućanstvo,
– Poduzetništvo.
(2) U tarifnoj grupi Poduzetništvo, tarifni kupci se razvrstavaju u dva tarifna modela prema ukupnoj godišnjoj potrošnji prirodnog plina.
(3) Tarifne stavke su:
– Ts1 – jedinična cijena isporučene količine prirodnog plina (kn/m3),
– Ts2 – fiksna mjesečna naknada koja nije vezana uz isporučenu količinu prirodnog plina, a namijenjena je pokrivanju pripadajućeg dijela fiksnih troškova obavljanja opskrbe prirodnim plinom za tarifnog kupca (obračun i drugi vezani troškovi).
(4) Tarifne stavke iskazuju se u Tablici tarifnih stavki, kako slijedi:

TARIFNA
GRUPA – TG

TARIFNI
MODEL – TM

TARIFNE
STAVKE – Ts

Ts1
(kn/m3)

Ts2
(kn)

Kućanstvo
– TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

Ts11O

Ts21O

Poduzetništvo
– TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m3.

Ts12O

Ts22O

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m3.

Ts13O

Ts23O

Članak 10.

Opskrbljivač plinom dužan je, najkasnije kod ispostave prvoga računa tarifnom kupcu, na temelju podataka o razvrstavanju tarifnih kupaca dobivenih od distributera plina, pisanim putem obavijestiti svakog tarifnog kupca u koju tarifnu grupu i tarifni model je razvrstan.

Članak 11.

Obveza je opskrbljivača plinom da najkasnije do 31. travnja svake godine dostavi Agenciji podatke propisane u Prilogu 3. koji je sastavni dio ovoga Tarifnog sustava.

V. OČEKIVANI UKUPNI PRIHOD

Članak 12.

Očekivani ukupni prihod u regulacijskoj godini t izračunava se prema formuli

                        (kn)

gdje je:
UP – očekivani ukupni prihod u regulacijskoj godini t (kn),
m – broj tarifnih modela,
Qi – procijenjena godišnja količina prirodnog plina isporučena tarifnim kupcima pojedinog tarifnog modela u regulacijskoj godini t (m3),
Ts1i – jedinična cijena isporučene količine prirodnog plina pojedinog tarifnog modela u regulacijskoj godini t (kn/m3),
Ts2i – fiksna mjesečna naknada pojedinog tarifnog modela u regulacijskoj godini t (kn),
Ni – ukupan broj fiksnih mjesečnih naknada pojedinog tarifnog modela u regulacijskoj godini t, izračunava se prema formuligdje je:
nj – procijenjeni broj tarifnih kupaca pojedinog tarifnog modela u pojedinom mjesecu regulacijske godine t (kn).

Članak 13.

Opskrbljivač plinom dužan je predložiti visinu tarifnih stavki na temelju razvidnog i utemeljenog izračuna, uz uvjet da očekivani ukupni prihod u regulacijskoj godini t, izračunat na temelju predloženih tarifnih stavki, ne prelazi iznos dozvoljenog prihoda u regulacijskoj godini t određenog člankom 8. stavkom 2. ovoga Tarifnog sustava.

VI. PODNOŠENJE PRIJEDLOGA PROMJENE VISINE TARIFNIH STAVKI

Članak 14.

(1) Opskrbljivač plinom dužan je uz prijedlog promjene visine tarifnih stavki za opskrbu plinom dostaviti sljedeće:
a) ispunjenu Tablicu tarifnih stavki iz članka 9. stavka 4. ovoga Tarifnog sustava,
b) procijenjeni broj tarifnih kupaca za svaki mjesec regulacijske godine t za svaki tarifni model te procijenjenu ukupnu godišnju količinu prirodnog plina planiranu za svaki tarifni model,
c) razvidan i detaljan izračun očekivanog ukupnog prihoda u regulacijskoj godini t na temelju predložene visine tarifnih stavki,
d) trogodišnji plan izgradnje novih objekata, nadogradnje ili rekonstrukcije postojećih objekata u naturalnim i financijskim pokazateljima za regulacijske godine t, t+1 i t+2,
e) financijsko izvješće na razini trgovačkog društva, ukoliko ono osim energetske djelatnosti opskrbe prirodnim plinom obavlja i neke druge energetske i/ili neenergetske djelatnosti, za regulacijsku godinu t-2, ovjereno od strane ovlaštenog revizora, te za regulacijsku godinu t-1, ovjereno od strane ovlaštenog revizora ili odgovorne osobe opskrbljivača plinom,
f) financijsko izvješće za energetsku djelatnost opskrbe prirodnim plinom za regulacijsku godinu t-2, ovjereno od strane ovlaštenog revizora, te za regulacijsku godinu t-1, ovjereno od strane ovlaštenog revizora ili odgovorne osobe opskrbljivača plinom,
g) popunjene tablice za praćenje troškova iz Priloga 1. ovoga Tarifnog sustava,
h) popunjene tablice za praćenje troškova nabave plina iz Priloga 2. ovoga Tarifnog sustava,
i) popunjenu tablicu za sadržajni prikaz izračuna dozvoljenog prihoda iz Priloga 4. koji je sastavni dio ovoga Tarifnog sustava.
(2) Dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka potpisuje odgovor­na osoba opskrbljivača plinom i ista mora biti ovjerena pečatom tvrt­ke.
(3) Na zahtjev Ministarstva ili Agencije opskrbljivač plinom dužan je dostaviti i druge podatke potrebne za utvrđivanje promjene visine tarifnih stavki te omogućiti uvid u pripadajuću dokumentaciju.

Članak 15.

Opskrbljivači plinom koji do dana podnošenja prijedloga visine tarifnih stavki nisu obavljali energetsku djelatnost opskrbe prirodnim plinom, u Tablice iz Priloga 1. i 2. ovoga Tarifnog sustava unose samo procijenjene veličine za regulacijsku godinu t.

VII. PRIJELAZNE I ZODREDBE

Članak 16.

(1) Svi opskrbljivači plinom dužni su podnijeti prijedlog visine tarifnih stavki za opskrbu prirodnim plinom najkasnije u roku od osam mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Tarifnog sustava.
(2) Ukoliko opskrbljivač plinom u poslovnim knjigama nije za energetsku djelatnost opskrbe prirodnim plinom odvojeno vodio besplatno dobivena sredstva, dužan je kod prvog prijedloga visine tarifnih stavki vrijednost tih sredstva izračunati za proteklih 10 godina od dana stupanja na snagu ovoga Tarifnog sustava i izuzeti ih iz regulirane imovine na koju ima pravo ostvariti povrat ulaganja uz razumnu stopu povrata.
(3) Iznimno, uz prvi prijedlog visine tarifnih stavki za opskrbu prirodnim plinom iz stavka 1. ovoga članka, podnosi se istovremeno i prijedlog visine tarifnih stavki za distribuciju prirodnog plina.
(4) Iznimno, kod prvog podnošenja prijedloga visine tarifnih stavki za opskrbu prirodnim plinom iz stavka 1. ovoga članka, opskrbljivač plinom u Tablicu 4. iz Priloga 2. ovoga Tarifnog sustava unosi tarifne stavke za distribuciju plina prema prijedlogu visine tarifnih stavki za distribuciju plina.

Članak 17.

U prijelaznom razdoblju, dok se na hrvatskom tržištu ne steknu uvjeti za izračun kamatne stope na vlastiti kapital na temelju parametara â, Rm i Rf iz članka 8. stavka 3. podstavka d. ovoga Tarifnog sustava, kamatnu stopu na vlastiti kapital predlaže energetski subjekt.

Članak 18.

Primjenu ovoga Tarifnog sustava nadzire Agencija.

Članak 19.

(1) Do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o visini tarifnih stavki utvrđenih ovim Tarifnim sustavom, primjenjuju se cijene plina važeće na dan stupanja na snagu ovog Tarifnog sustava.
(2) Odluke distributera plina o načinu obračuna i načinu plaćanja komunalne usluge opskrbe plinom za centralno grijanje i toplu vodu iz zajedničke plinske kotlovnice, primjenjuju se do stupanja na snagu Općih uvjeta za opskrbu prirodnim plinom.

Članak 20.

Ovaj Tarifni sustav stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-05/07-02/09
Urbroj: 371-01-06/07-01
Zagreb, 26. ožujka 2007.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Tomo Galić, dipl. ing., v. r.


PRILOG 1.

TABLICE ZA PRAĆENJE TROŠKOVA

Tablica 1.
Troškovi materijala, usluga, energije i sitnog inventara 

R.b.

Troškovi materijala, usluga, energije i sitnog inventara

Regulacijska godina t-2 – ostvareni iznos (kn)

Regulacijska godina t-1 – ostvareni ili procijenjeni iznos (kn)

Regulacijska godina t – procijenjeni iznos (kn)

1

2

3

4

5

1.

Materijal i usluge

 

 

 

1.1.

Troškovi smjene (materijal i usluge)

 

 

 

1.2.

Troškovi upravljanja i pogonskih intervencija

 

 

 

1.3.

Troškovi prodajne funkcije (materijal i usluge)

 

 

 

1.4.

Troškovi zaštite na radu

 

 

 

1.5.

Troškovi uredskog poslovanja (materijal)

 

 

 

1.6.

Ostali troškovi utrošenih sirovina i materijala

 

 

 

1.7.

Troškovi telekomunikacijskih usluga

 

 

 

1.8.

Poštanske i dostavljačke usluge

 

 

 

1.9.

Usluge kooperanata

 

 

 

1.10.

Vanjske usluge reprezentacije

 

 

 

1.11.

Odvjetničke i bilježnič­ke usluge

 

 

 

1.12.

Troškovi čuvarskih službi

 

 

 

1.13.

Propaganda i reklama

 

 

 

1.14.

Istraživanje i razvoj

 

 

 

1.15.

Registracija vozila i naknada za ceste pri registraciji

 

 

 

1.16.

Komunalne usluge

 

 

 

1.17.

Usluge elektronske obrade podataka

 

 

 

1.18.

Zakup i najam

 

 

 

1.19.

Ostali materijalni troškovi

 

 

 

2.

Troškovi sitnog inventara

 

 

 

3.

Trošak energije za vlastitu potrošnju

 

 

 

3.1.

Električna energija

 

 

 

3.2.

Loživo ulje

 

 

 

3.3.

Ukapljeni naftni plin

 

 

 

3.4.

Tehnološka para

 

 

 

3.5.

Ogrjevna toplina

 

 

 

3.6.

Prirodni plin

 

 

 

3.7.

Motorna goriva

 

 

 

3.8.

Ostala utrošena energija

 

 

 

4.

Ostali troškovi

 

 

 

 

UKUPNO (1.+2.+3.+4.)

 

 

 


Tablica 2.
Troškovi tekućeg i investicijskog održavanja 

R.b.

Struktura troškova tekućeg i investicijskog održavanja

Regulacijska godina t-2 – ostvareni iznos (kn)

Regulacijska godina t-1 – ostvareni ili procijenjeni iznos (kn)

Regulacijska godina t – procijenjeni iznos (kn)

1

2

3

4

5

1.

Tekuće održavanje

 

 

 

1.1.

Materijal izrade za tekuće održavanje

 

 

 

1.2.

Rezervni dijelovi za tekuće održavanje

 

 

 

1.3.

Usluge za tekuće odr­ža­vanje sredstava rada

 

 

 

1.4.

Ostalo

 

 

 

2.

Investicijsko održava­nje

 

 

 

2.1.

Materijal izrade za investicijsko održavanje

 

 

 

2.2.

Rezervni dijelovi za investicijsko održavanje

 

 

 

2.3.

Usluge za investicijsko održavanje sredstava rada

 

 

 

2.4.

Ostalo

 

 

 

 

UKUPNO (1.+2.)

 

 

 


Tablica 3a.
Troškovi osiguranja građevinskih objekata, opreme i ostalog – regulacijska godina t – 2

R.b.

Struktura troškova osiguranja građevinskih objekata i opreme

Nabavna vrijednost
(kn)

Standardizirana premijska stopa

Iznos
(kn)

1

2

3

4

5

1.

Građevinski objekti

 

 

 

2.

Oprema

 

 

 

3.

Ostalo

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

Tablica 3b.
Troškovi osiguranja građevinskih objekata, opreme i ostalog –regulacijska godina t – 1

R.b.

Struktura troškova osiguranja građevinskih objekata i opreme

Nabavna vrijednost
(kn)

Standardizirana premijska stopa

Iznos
(kn)

1

2

3

4

5

1.

Građevinski objekti

 

 

 

2.

Oprema

 

 

 

3.

Ostalo

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 


Tablica 3c.
Troškovi osiguranja građevinskih objekata, opreme i ostalog – regulacijska godina t

R.b.

Struktura troškova osiguranja građevinskih objekata i opreme

Nabavna vrijednost
(kn)

Standardizirana premijska stopa

Iznos
(kn)

1

2

3

4

5

1.

Građevinski objekti

 

 

 

2.

Oprema

 

 

 

3.

Ostalo

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

Tablica 4.
Trošak plaća radnika

R.b.

Trošak plaća radnika

Regulacijska godina t-2 – ostvareni iznos (kn)

Regulacijska godina t-1 – ostvareni ili procijenjeni iznos (kn)

Regulacijska godina t – procijenjeni iznos (kn)

1

2

3

4

5

1.

Bruto plaća radnika

 

 

 

2.

Doprinosi na bruto plaću radnika

 

 

 

3.

Broj radnika na dan 31. 12.

 

 

 

 

UKUPNO (1. + 2.)

 

 

 


Tablica 5.
Ostali troškovi poslovanja
 

R.b.

Ostali troškovi
poslovanja

Regulacijska godina t-2 – ostvareni iznos (kn)

Regulacijska godina t-1 – ostvareni ili procijenjeni iznos (kn)

Regulacijska godina t – procijenjeni iznos (kn)

1

2

3

4

5

1.

Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi

 

 

 

2.

Naknade troškova prijevoza na rad

 

 

 

3.

Naknade ostalih troškova zaposlenima (ostale nak­nade, potpore i nagrade)

 

 

 

4.

Ostala materijalna prava zaposlenih

 

 

 

5.

Bankovne usluge i troškovi platnog prometa

 

 

 

6.

Troškovi reprezentacije

 

 

 

7.

Doprinosi, članarine (komori, udrugama i društvima)

 

 

 

8.

Troškovi stručnog obrazovanja, stručna literatura

 

 

 

9.

Premije životnog osiguranja (ugovaratelj i korisnik energetski subjekt)

 

 

 

10.

Naknada članovima nadzornog odbora i skupštine društva

 

 

 

11.

Troškovi kvalitete usluga

 

 

 

12.

Troškovi zdravstvenih usluga

 

 

 

13.

Naknade za inovacije, racionalizacije i tehnološka usavršavanja

 

 

 

14.

Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine

 

 

 

15.

Ostali nematerijalni troškovi

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

Tablica 6.
Zakonski propisane naknade

R.b.

Izvanredni rashodi

Regulacijska godina t-2 – ostvareni iznos
(kn)

Regulacijska godina t-1 – ostvareni ili procijenjeni iznos
(kn)

Regulacijska godina t – procijenjeni iznos (kn)

1

2

3

4

5

1.

Naknada za obavljanje poslova regulacije energetske djelatnosti opskrbe prirodnim plinom

 

 

 

2.

Ostale naknade*

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

*Navesti ostale naknade ___________________________________________________________
 

Tablica 7a.
Amortizacija reguliranih sredstava – regulacijska godina t-2

R.b.

Struktura reguliranih sredstava

Nabavna vrijednost
(kn)

Godišnja stopa amortizacije prema važećim zakonskim propisima

Iznos godišnje amortizacije
(kn)

Sadašnja knjigovodstvena vrijednost
(kn)

1

2

3

4

5

6

1.

Oprema

 

 

 

 

2.

Građevinski objekti

 

 

 

 

3.

Ostalo

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 


Tablica 7b.
Amortizacija reguliranih sredstava – regulacijska godina t-1

R.b.

Struktura reguliranih sredstava

Nabavna vrijednost
(kn)

Godišnja stopa amortizacije prema važećim zakonskim propisima

Iznos godišnje amortizacije
(kn)

Sadašnja knjigovodstvena vrijednost
(kn)

1

2

3

4

5

6

1.

Oprema

 

 

 

 

2.

Građevinski objekti

 

 

 

 

3.

Ostalo

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 


Tablica 7c.
Amortizacija reguliranih sredstava – regulacijska godina t

R.b.

Struktura reguliranih sredstava

Nabavna vrijednost
(kn)

Godišnja stopa amortizacije prema važećim zakonskim propisima

Iznos godišnje amortizacije
(kn)

Sadašnja knjigovodstvena vrijednost
(kn)

1

2

3

4

5

6

1.

Oprema

 

 

 

 

2.

Građevinski objekti

 

 

 

 

3.

Ostalo

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

Napomena: Tablice 7a., 7b. i 7c. popuniti po pojedinačnim stavkama reguliranih sredstava.
 

PRILOG 2.

TABLICE ZA PRAĆENJE TROŠKOVA NABAVE PLINA

Tablica 1.
Troškovi dobave prirodnog plina

R.b.

Troškovi dobave
prirodnog plina

Regulacijska godina t-2 – ostvareni iznos (kn)

Regulacijska godina t-1 – ostvareni ili procijenjeni iznos (kn)

Regulacijska godina t – procijenjeni iznos (kn)

1

2

3

4

5

1.

Prodajna cijena prirod­nog plina1 (kn/m3)

 

 

 

2.

Stvarna prodajna cijena prirodnog plina2 (kn/m3)

 

 

 

3.

Ukupna količina prirod­nog plina (m3)

 

 

 

4.

Trošak dobave prirod­nog plina (kn)
4. = 2. x 3.

 

 

 

1 utvrđena primjenom odredbi Tarifnog sustava za dobavu prirodnog plina za tarifne kupce (»Narodne novine«, broj 99/02)
2 utvrđena primjenom odredbi članka 3. Tarifnog sustava za dobavu prirodnog plina za tarifne kupce. Za regulacijske godine t-2 i t-1 uzima se prosječna stvarna prodajna cijena prirodnog plina u toj regulacijskoj godini.
Napomena: Za regulacijske godine t-2 i t-1 potrebno je priložiti preslike faktura prema isporukama izvršenim u toj godini od energetskog subjekta koji obavlja energetsku djelatnost dobave prirodnog plina.


Tablica 2.
Troškovi skladištenja prirodnog plina

R.b.

Troškovi skladištenja prirodnog plina

Regulacijska godina t-2 – ostvareni iznos (kn)

Regulacijska godina t-1 – ostvareni ili procijenjeni iznos (kn)

Regulacijska godina t – procijenjeni iznos (kn)

1

2

3

4

5

1.

Cijena skladištenja prirodnog plina1 (kn/m3)

 

 

 

2.

Ukupna količina prirodnog plina za skladištenje (m3)

 

 

 

3.

Trošak skladištenja prirodnog plina (kn)
3. = 1. x 2.

 

 

 

1 utvrđeno primjenom odredbi tarifnog sustava za skladištenje prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki.
 

Tablica 3.
Troškovi transporta prirodnog plina

R.b.

Troškovi transporta prirodnog plina

Regulacijska godina t-2 – ostvareni iznos (kn)

Regulacijska godina t-1 – ostvareni ili procijenjeni iznos (kn)

Regulacijska godina t – procijenjeni iznos (kn)

1

2

3

4

5

1.

Iznos tarifne stavke za transport prirodnog plina u mjesecima vršnog opterećenja1 (kn/m3/dan)

 

 

 

2.

Iznos tarifne stavke za transport prirodnog plina u mjesecima srednjeg opterećenja1 (kn/m3/dan)

 

 

 

3.

Iznos tarifne stavke za transport prirodnog plina u mjesecima osnovnog opterećenja1 (kn/m3/dan)

 

 

 

4.

Suma rezerviranog najvećeg dnevnog opterećenja za mjesece vršnog opterećenja1 (m3/dan)

 

 

 

5.

Suma rezerviranog najvećeg dnevnog opterećenja za mjesece srednjeg opterećenja1 (m3/dan)

 

 

 

6.

Suma rezerviranog najvećeg dnevnog opterećenja za mje­sece osnovnog opterećenja1 (m3/dan)

 

 

 

7.

Trošak transporta prirodnog plina (kn)

7. = 1. x 4. + 2. x 5. + 3. x 6.

 

 

 

8.

Trošak transporta prirodnog plina prema konačnom obračunu za prethodnu godinu2 (kn)

 

 

 

9.

Trošak transporta prirodnog plina (kn)
9. = 7. + 8.

 

 

 

1 utvrđeno primjenom odredbi Tarifnog sustava za transport prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki (»Narodne novine«, broj 32/06),
2 trošak transporta prirodnog plina prema konačnom obračunu za godinu koja prethodi, prema kriterijima Tarifnog sustava za transport prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki.

Napomena: Za regulacijske godine t-2 i t-1 potrebno je priložiti preslike faktura energetskog subjekta koji obavlja energetsku djelatnost dobave prirodnog plina i kojeg je opskrbljivač plinom ovlastio da u njegovo ime i za njegov račun ugovori transport prirodnog plina.
 

Tablica 4.
Troškovi distribucije prirodnog plina
 

R.b.

Troškovi distribucije prirodnog plina

Regulacijska godina t-2 – ostvareni iznos (kn)

Regulacijska godina t-1 – ostvareni ili procijenjeni iznos (kn)

Regulacijska godina t – procijenjeni iznos (kn)

1

2

3

4

5

1.

Jedinična cijena distribuirane količine prirodnog plina za tarifnu grupu TG1-KUĆANSTVA, model TM11 (kn/m3)

 

 

 

2.

Fiksna mjesečna naknada za tarifnu grupu TG1-KUĆANSTVA, model TM11 (kn)

 

 

 

3.

Ukupna godišnja količina pri­rodnog plina distribuirana korisnicima tarifne grupe TG1-KUĆANSTVA, model TM1 (m3)

 

 

 

4.

Ukupan broj korisnika tarifne grupe TG1-KUĆANSTVA, model TM1

 

 

 

5.

Trošak distribucije prirodnog plina za tarifnu grupu TG1-KUĆANSTVA, model TM11 (kn)
5. = 1. x 3. + 2. x 4.

 

 

 

6.

Jedinična cijena distribuirane količine prirodnog plina za tarifnu grupu TG2-PODUZETNIŠTVO, model TM21 (kn/m3)

 

 

 

7.

Fiksna mjesečna naknada za tarifnu grupu TG2-PODUZETNIŠTVO, model TM21 (kn)

 

 

 

8.

Ukupna godišnja količina prirodnog plina distribuirana korisnicima tarifne grupe TG2-PODUZETNIŠTVO, model TM2 (m3)

 

 

 

9.

Ukupan broj korisnika tarifne grupe TG2-PODUZETNIŠTVO, model TM2

 

 

 

10.

Trošak distribucije prirodnog plina za tarifnu grupu TG2-PODUZETNIŠTVO, model TM21 (kn)
10. = 6. x 8. + 7. x 9.

 

 

 

11.

Jedinična cijena distribuirane količine prirodnog plina za tarifnu grupu TG2-PODUZETNIŠTVO, model TM31 (kn/m3)

 

 

 

12.

Fiksna mjesečna naknada za tarifnu grupu TG2-PODUZETNIŠTVO, model TM31 (kn)

 

 

 

13.

Ukupna godišnja količina prirodnog plina distribuirana korisnicima tarifne grupe TG2-PODUZETNIŠTVO, mo­del TM3 (m3)

 

 

 

14.

Ukupan broj korisnika tarif­ne grupe TG2-PODUZET­NIŠTVO, model TM3

 

 

 

15.

Trošak distribucije prirodnog plina za tarifnu grupu TG2-PODUZETNIŠTVO, model TM31 (kn)

15. = 11. x 13. + 12. x 14.

 

 

 

16.

Trošak distribucije prirod­nog plina (kn)
16. = 5. + 10. + 15.

 

 

 

1 utvrđena primjenom odredbi tarifnog sustava za distribuciju prirod­nog plina, bez visine tarifnih stavki.
Napomena: Za regulacijske godine t-2 i t-1 potrebno je priložiti preslike faktura energetskog subjekta koji obavlja energetsku djelatnost distribucije prirodnog plina.
Prilikom prvog podnošenja zahtjeva za promjenu visine tarif­nih stavki opskrbljivač plinom unosi samo planirane veličine za regulacijsku godinu t.
 

Tablica 5.
Troškovi nabave ostalih plinova

R.b.

Troškovi nabave ostalih plinova

Regulacijska godina t-2 – ostvareni iznos (kn)

Regulacijska godina t-1 – ostvareni ili procijenjeni iznos (kn)

Regulacijska godina t – procijenjeni iznos (kn)

1

2

3

4

5

1.

Cijena energenta1 (kn/kg)

 

 

 

2.

Rabat2 (%)

 

 

 

3.

Cijena energenta s uključenim rabatom (kn/kg)
3. = 1. – (1. x 2.)

 

 

 

4.

Poseban porez3 (kn/kg)

 

 

 

5.

Prijevoz4 (kn/kg)

 

 

 

6.

Nabavna cijena energenta (kn/kg)
6. = 3. + 4. + 5.

 

 

 

7.

Koeficijent konverzije energenta u plin5 (kg/m3)

 

 

 

8.

Cijena plina prije pripreme (kn/m3)
8. = 6. x 7.

 

 

 

9.

Trošak pripreme plina za isporuku kupcima6 (kn/m3)

 

 

 

10.

Cijena plina (kn/m3)
10. = 8. + 9.

 

 

 

11.

Ukupno isporučena količina plina tarifnim kupcima (m3)

 

 

 

12.

Trošak nabave plina (kn)
12. = 10. x 11.

 

 

 

1 prema cjeniku dobavljača, odobrenog od Ministarstva, prema Uredbi o izravnim mjerama kontrole cijena (»Narodne novine«, broj 2/01, 156 /02 i 110/04)
2 prema Ugovoru s dobavljačem
3 prema Zakonu o posebnom porezu na naftne derivate (»Narodne novine«, broj 136/02, 123/03 i 57/06)
4 prema Ugovoru s dobavljačem ili prijevoznikom ili trošak vlastitog prijevoza
5 koeficijent utroška mase UNP-a u volumenu miješanog/gradskog/otparenog plina
6 prema realnim troškovima pripreme iskazanim od vlasnika postrojenja za pripremu plina

Napomena: Za regulacijske godine t-2 i t-1 potrebno je priložiti preslike faktura nabave energenta.
 

PRILOG 3.

ISPRAVE I PODACI KOJE SU OPKRBLJIVAČI PLINOM DUŽNI SVAKE GODINE DOSTAVLJATI AGENCIJI

1. Tablice za praćenje troškova iz Priloga 1. ovoga Tarifnog sustava, s time da je u svim tablicama potrebno unijeti samo podatke za prethodnu godinu.
2. Tablice za praćenje troškova nabave plina iz Priloga 2. ovoga Tarif­nog sustava, s time da je u svim tablicama potrebno unijeti samo podatke za prethodnu godinu.
3. Financijsko izvješće na razini trgovačkog društva za prethodnu godinu, ukoliko ono osim energetske djelatnosti opskrbe prirodnim plinom obavlja i neke druge energetske i/ili neenergetske djelatnosti, ovjereno od strane ovlaštenog revizora.
4. Financijsko izvješće za energetsku djelatnost opskrbe prirodnim plinom za prethodnu godinu, ovjereno od strane ovlaštenog revizora.
5. Ostali potrebni podaci prema sljedećoj tablici:

R.b.

Potrebni podaci

Prethodna godina – ostvareno

TM 1

TM 2

TM 3

1.

Visina tarifnih stavki

 

 

 

1.1.

Ts1 – jedinična cijena isporučene količine prirodnog plina (kn/m3)

 

 

 

1.2.

Ts2 – fiksna mjesečna naknada (kn)

 

 

 

2.

Ukupan broj tarifnih kupaca u godini

2.1.

Broj tarifnih kupaca po mjesecima

Siječanj

 

 

 

2.2.

Veljača

 

 

 

2.3.

Ožujak

 

 

 

2.4.

Travanj

 

 

 

2.5.

Svibanj

 

 

 

2.6.

Lipanj

 

 

 

2.7.

Srpanj

 

 

 

2.8.

Kolovoz

 

 

 

2.9.

Rujan

 

 

 

2.10.

Listopad

 

 

 

2.11.

Studeni

 

 

 

2.12.

Prosinac

 

 

 

3.

Ukupne isporučene količine prirodnog plina u godini

3.1.

Isporučene količine prirodnog plina po mjesecima (m3)

Siječanj

 

 

 

3.2.

Veljača

 

 

 

3.3.

Ožujak

 

 

 

3.4.

Travanj

 

 

 

3.5.

Svibanj

 

 

 

3.6.

Lipanj

 

 

 

3.7.

Srpanj

 

 

 

3.8.

Kolovoz

 

 

 

3.9.

Rujan

 

 

 

3.10.

Listopad

 

 

 

3.11.

Studeni

 

 

 

3.12.

Prosinac

 

 

 

4.

Nove investicije – ukupno*

 

4.1.

Izgradnja novih objekata

 

4.2.

Rekonstrukcija objekata

 

4.3.

Ostale investicije (vozila, oprema, alati, uređaji i sl.)

 

 

* Opskrbljivač plinom u prilogu ove tablice dužan je dostaviti podatke o naturalnim i financijskim pokazateljima za nove investicije
 

PRILOG 4.

SADRŽAJNI PRIKAZ IZRAČUNA DOZVOLJENOG PRIHODA

R.b.

Kategorija

Regulacijska
godina t

a.

Troškovi materijala, usluga, energije i sitnog inventara (kn) Prilog 1 – Tablica 1. UKUPNO iz stupca 5.

 

b.

Troškovi tekućeg i investicijskog održavanja (kn) – Prilog 1 – Tablica 2. UKUPNO iz stupca 5.

 

c.

Troškovi osiguranja građevinskih objekata, opreme i ostalog (kn) Prilog 1 – Tablica 3c. UKUPNO iz stupca 5.

 

d.

Trošak plaća radnika (kn) Prilog 1 – Tablica 4. UKUPNO iz stupca 5.

 

e.

Ostali troškovi poslovanja (kn) Prilog 1 – Tablica 5. UKUPNO iz stupca 5.

 

f.

Izvanredni rashodi (kn) Prilog 1 – Tablica 6. UKUPNO iz stupca 5.

 

1.

T -Iznos za pokrivanje operativnih troškova (kn) (a.+b.+c.+d.+e.+f.)

 

2.

Amortizacija reguliranih sredstava (kn)Prilog 1 – Tablica 7c. UKUPNO iz stupca 5.

 

a.

Troškovi dobave prirodnog plina (kn) Prilog 2 – Tablica 1. – stupac 5.

 

b.

Troškovi skladištenja prirodnog plina (kn) – Prilog 2 – Tablica 2. – stupac 5.

 

c.

Troškovi transporta prirodnog plina (kn) Prilog 2 – Tablica 3. – stupac 5.

 

d.

Troškovi distribucije prirodnog plina (kn) Prilog 2 – Tablica 4. – stupac 5.

 

e.

Troškovi nabave ostalih plinova (kn) Prilog 2 – Tablica 5. – stupac 5.

 

3.

TNP -Iznos za pokrivanje troškova nabave plina (kn) (a.+b.+c.+d.+e.)

 

a.

RSpoč – Vrijednost reguliranih sredstava na početku regulacijske godine t (kn)

 

b.

NI – Vrijednost novih investicija u regulacijskoj godini t (kn)

 

c.

A – Amortizacija reguliranih sredstava u regulacijskoj godini t (kn)

 

d.

OR – Otuđena i rashodovana sredstva u regulacijskoj godini t (kn)

 

e.

RSkraj – vrijednost reguliranih sredstava na kraju regulacijske godine t (kn) (a. + b. – c. – d.)

 

f.

RSpro – prosječna vrijednost sredstava kojima se obavlja regulirana djelatnost (regulirana sredstva) (kn) (a. + e.)/2

 

g.

Е – iznos vlastitog kapitala (kn)

 

h.

D – iznos duga (kn)

 

i.

Kd – kamatna stopa na zaduženje (%)

 

j.

Tp – stopa poreza na dobit (%)

 

k.

Rf – prinos ostvaren od nerizičnih ulaganja (% na očekivani prihod od državnih obveznica)

 

l.

Rmprosječan prinos od rizičnih ulaganja (% na očekivani prihod od tržišnog portfelja)

 

m.

β – koeficijent varijabilnosti prinosa dionica opskrbljivača plinom u odnosu na prosječnu varijabilnost prinosa svih dionica koje kotiraju na tržištu

 

n.

Ke – kamatna stopa na vlastiti kapital (%)
k. + m. x (l. – k.)

 

o.

PCKpond – ponderirana vrijednost prosječne cijene kapitala [g. x n. + h. x i. x (1 – j.)] / (g. + h.)

 

4.

RS Prinos od reguliranih sredstava u regulacijskoj godini t (kn)
f. x o.

 

5.

Dozvoljeni prihod u regulacijskoj godini t (kn)
1. + 2. + 3. + 4.