Odluka o uvjetima pod kojima se smatra da je osiguranik uzdržavao člana obitelji i uvjetima prestanka prava na obiteljsku mirovinu zbog nastale promjene u imovnom stanju, odnosno prihodima u godini 20

NN 34/2007 (30.3.2007.), Odluka o uvjetima pod kojima se smatra da je osiguranik uzdržavao člana obitelji i uvjetima prestanka prava na obiteljsku mirovinu zbog nastale promjene u imovnom stanju, odnosno prihodima u godini 20

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

1100

Na temelju članka 21. stavka 2. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, broj: 102/98., 127/00., 59/01., 109/01., 147/02., 117/03., 30/04., 177/04. i 92/05.), članka 19. točke 1. i članka 20. točke 3. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, broj 163/98. i 86/03.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na sjednici održanoj 23. ožujka 2007., donosi

ODLUKU

O UVJETIMA POD KOJIMA SE SMATRA DA JE OSIGURANIK UZDRŽAVAO ČLANA OBITELJI I UVJETIMA PRESTANKA PRAVA NA OBITELJSKU MIROVINU ZBOG NASTALE PROMJENE U IMOVNOM STANJU, ODNOSNO PRIHODIMA U GODINI 2007.

Članak 1.

Kada je stjecanje prava na obiteljsku mirovinu uvjetovano uzdržavanjem, smatrat će se da član obitelji nema vlastitih prihoda dovoljnih za uzdržavanje ako nema dohodak od poljoprivrede i šumarstva utvrđen prema poreznim propisima i ako mu drugi stalni prihod ne prelazi svotu od 555,20 kn mjesečno.

Članak 2.

Navedeni cenzus ne primjenjuje se pri ostvarivanju prava roditelja na obiteljsku mirovinu nakon smrti hrvatskog branitelja.

Članak 3.

1) Smatrat će se da je osiguranik osigurao sredstva za uzdržavanje člana obitelji koji je živio izvan njegova kućanstva ako mu je redovito davao materijalna sredstva u prosječnoj vrijednosti od najmanje 666,06 kn mjesečno, a drugi prihodi toga člana obitelji ne prelaze visinu prihoda iz članka 1. ove odluke.
2) Smatrat će se da uzdržavanje nije prekinuto za vrijeme za koje je osiguranik, od kojega član obitelji izvodi svoje pravo na obiteljsku mirovinu, zbog objektivnih okolnosti, ne svojom krivnjom, privremeno bio spriječen stvarno uzdržavati člana obitelji.

Članak 4.

1) Ako kod korisnika obiteljske mirovine, kojemu je priznato pravo na obiteljsku mirovinu na temelju utvrđenog uzdržavanja, prema odluci, naknadno nastanu promjene u imovnom stanju zbog kojih vlastiti prihodi prelaze svote određene ovom odlukom, donijet će se rješenje o prestanku prava.
2) U primjeni stavka 1. ovoga članka, u prihode korisnika obiteljske mirovine ne uračunava se obiteljska mirovina, odnosno dio obiteljske mirovine koji bi mu pripadao u slučaju odvojenog života, kao ni doplatak za djecu koji mu pripada kao korisniku obiteljske mirovine.

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2007.

Klasa: 041-01-07-02/4
Urbroj: 341-99-01/01-07/2
Zagreb, 23. ožujka 2007.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za mirovinsko osiguranje
mr. sc. Niko Raič, v. r.