Pravilnik o očevidniku kazališta

NN 35/2007 (2.4.2007.), Pravilnik o očevidniku kazališta

MINISTARSTVO KULTURE

1112

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o kazalištima (»Narod­ne novine« broj 71/06), ministar kulture donosi

PRAVILNIK

O OČEVIDNIKU KAZALIŠTA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj, način vođenja te postupak i rokovi upisa u Očevidnik kazališta (u daljnjem tekstu: Očevidnik) koji se vodi u Ministarstvu kulture.

Članak 2.

Očevidnik sadrži temeljne podatke o svim javnim i privatnim kazalištima, kazališnim družinama i kazališnim kućama u Republici Hrvatskoj, bilo da obavljaju kazališnu djelatnost kao samostalne pravne osobe ili kao posebne ustrojstvene jedinice unutar druge pravne osobe (u daljnjem tekstu: Kazalište).

Članak 3.

Očevidnik se sastoji od Upisnih listova označenih brojevima koji se ispunjavaju na temelju podnijete prijave za upis, a prema obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika.
U Upisni list upisuje se:
1. broj Upisnog lista,
2. naziv Kazališta,
3. sjedište Kazališta (adresa, telefon, telefaks, e-mail),
4. status Kazališta (ustanova, trgovačko društvo, umjetnička organizacija)
5. naziv i sjedište osnivača Kazališta,
6. naziv i sjedište pravne osobe u čijem je sastavu Kazalište,
7. broj i datum akta o osnivanju Kazališta,
8. broj i datum donošenja statuta i suglasnosti osnivača Kazališta,
9. broj i datum upisa Kazališta u sudski ili drugi registar,
10. ime i prezime intendanta odnosno ravnatelja Kazališta ili vršitelja dužnosti odnosno privremenog intendanta ili ravnatelja, te broj i datum akta o imenovanju,
11. popis članova Kazališnog vijeća, datum izbora odnosno imenovanja, te stručna sprema i zanimanje,
12. statusne promjene i prestanak Kazališta (broj i datum akta, te podaci o promjenama i brisanju iz sudskog ili drugog registra),
13. posebne napomene.

Članak 4.

Svaki Upisni list u Očevidniku ima svoj broj.
Broj Upisnog lista je redni broj upisa Kazališta, a sastoji se od oznake Kaz i rednog broja upisa odvojenog crticom.
Prilikom upisa promjena ispunjava se novi Upisni list s promijenjenim podacima, kao i s podacima koji nisu izmijenjeni. Na novi Upisni list upisuje se redni broj prvog upisa Kazališta, s podbrojem odvojenim kosom crtom koji označava broj upisanih promjena.
Novi Upisni list ulaže se u Očevidnik iza Upisnog lista Kazališta na koji se promjena podataka odnosi.

Članak 5.

Sastavni dio Očevidnika je i Imenik - abecedni popis Kazališta prema sjedištu Kazališta, koji sadrži naziv Kazališta, sjedište, redni broj Upisnog lista te naziv i sjedište osnivača.

Članak 6.

Upis u Očevidnik obavlja se na temelju prijave za upis.
Prijavu za upis podnosi intendant odnosno ravnatelj Kazališta ili vršitelj dužnosti odnosno privremeni intendant ili ravnatelj Kazališta Ministarstvu kulture, (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) putem županijskog ureda nadležnog za poslove kulture na čijem području Kazalište ima sjedište (u daljnjem tekstu: Županijski ured) odnosno ureda Grada Zagreba nadležnog za poslove kulture (u daljnjem tekstu: Gradski ured).

Članak 7.

Prijava za upis u Očevidnik podnosi se u roku od 8 dana od pravomoćnosti rješenja o upisu Kazališta u sudski ili drugi registar.
Županijski odnosno Gradski ured dužan je provjeriti sadrži li prijava sve potrebne podatke iz članka 3. ovoga Pravilnika, te je dostaviti Ministarstvu u roku od 15 dana od dana zaprimanja uredne prijave. Neuredne prijave koje ne sadrže sve potrebne podatke bez odlaganja vratit će se podnositelju radi dopune.
Podnositelji prijave dužni su u roku od 8 dana od povrata neuredno ispunjene prijave, istu pravilno ispuniti i dostaviti Županijskom odnosno Gradskom uredu.
Za točnost podataka iz prijave odgovorni su podnositelji prijave.

Članak 8.

Prijava za upis u Očevidnik ispunjava se elektronički, prema posebnom obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.
Osobe iz članka 6. stavka 2. ovoga Pravilnika dužne su redovito prijavljivati sve promjene podataka iz članka 3. ovoga Pravilnika, na način i u roku propisanim ovim Pravilnikom.

Članak 9.

Podaci iz prijave unose se u Očevidnik najkasnije u roku od osam dana od prijama uredne prijave.

Članak 10.

Sva postojeća Kazališta dužna su podnijeti prijavu za upis u Očevidnik u roku od 90 dana od dana objave ovoga Pravilnika u »Narodnim novinama«.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-03/07-01/0048
Urbroj: 532-10-01/1-07-01
Zagreb, 27. ožujka 2007.

Ministar
mr. sc. Božo Biškupić, v. r.


OBRAZAC PRIJAVE ZA UPIS U OČEVIDNIK KAZALIŠTA
 

NAZIV KAZALIŠTA

 

SJEDIŠTE KAZALIŠTA (adresa, telefon, telefaks, e-mail)

 

STATUS KAZALIŠTA (ustanova, trgovačko društvo, umjetnička organizacija)

 

NAZIV I SJEDIŠTE OSNIVAČA KAZALIŠTA

 

NAZIV I SJEDIŠTE PRAVNE OSOBE U ČIJEM JE SASTAVU KAZALIŠTE

 

BROJ I DATUM AKTA O OSNIVANJU KAZALIŠTA

 

BROJ I DATUM DONOŠENJA STATUTA I SUGLASNOSTI OSNIVAČA KAZALIŠTA

 

BROJ I DATUM UPISA KAZALIŠTA U SUDSKI ILI DRUGI REGISTAR

 

IME I PREZIME INTENDANTA ODNOSNO RAVNATELJA KAZALIŠTA ILI VRŠITELJA DUŽNOSTI ODNOSNO PRIVREMENOG INTENDANTA ILI RAVNATELJA, TE BROJ I DATUM AKTA O IMENOVANJU

 

POPIS ČLANOVA KAZALIŠNOG VIJEĆA, DATUM IZBORA ODNOSNO IMENOVANJA, TE STRUČNA SPREMA I ZANIMANJE

 

STATUSNE PROMJENE I PRESTANAK KAZALIŠTA
(broj i datum akta, te podaci o promjenama i brisanju iz sudskog ili drugog registra)

 

POSEBNE NAPOMENE

 

 

Datum prijave

Potpis i pečat
podnositelja prijave