Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bo

NN 35/2007 (2.4.2007.), Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bo

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

1116

Na temelju članka 24. stavka 4. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine«, br. 60/92., 26/93. i 29/94.), ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI PRAVNE I FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST OBVEZATNE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE KAO MJERE ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI PUČANSTVA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti u pogledu stručne spreme radnika, tehničke opremljenosti, prostorija te drugi uvjeti kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove, druge pravne osobe te osobe koje samostalno osobnim radom obavljaju djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (u daljnjem tekstu: DDD mjere).
Odredbama ovoga Pravilnika utvrđuju se i uvjeti u pogledu stručne spreme radnika, tehničke opremljenosti, prostorija i drugi uvjeti kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove koje obavljaju protuepidemijsku DDD mjeru kao posebnu mjera (u daljnjem tekstu: protuepidemijska DDD mjera).

Članak 2.

Obvezatnu DDD mjeru mogu obavljati zdravstvene ustanove i druge pravne osobe te osobe koje samostalno osobnim radom obavljaju djelatnost, ako za obavljanje te djelatnosti imaju odobrenje ministra nadležnog za zdravstvo.
Odobrenje za obavljanje obvezatne DDD mjere koje uključuje uporabu kemikalija sa znakom Vrlo otrovno (T+) i metil bromid daje se na vrijeme od tri godine.
Odobrenje za obavljanje obvezatne DDD mjere koje uključuje uporabu kemikalija sa znakom Otrovno (T), Štetno (Xn), Nadražujuće (Xi), Nagrizajuće (C) i druge opasne kemikalije s iznimkom metil bromida daje se na vrijeme od pet godina.

Članak 3.

Kada sanitarna inspekcija ministarstva nadležnog za zdravstvo inspekcijskim nadzorom utvrdi da zdravstvena ustanova i druga pravna osoba te osoba koja samostalno osobnim radom obavlja djelatnost ne obavlja obvezatnu DDD mjeru u skladu s odobrenjem iz članka 2. stavka 2. i 3. ovoga Pravilnika, odobrenje za obavljanje obvezatne DDD mjere oduzet će se i prije isteka vremena na koje je dano.

II. OBVEZATNA DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA

Članak 4.

Nositelj odobrenja iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika mora zapošljavati u radnom odnosu s punim radnim vremenom najmanje:
– jednog doktora medicine,
– jednog sanitarnog inženjera,
– četiri sanitarna tehničara.

Članak 5.

Nositelj odobrenja iz članka 2. stavka 3. ovoga Pravilnika mora zapošljavati u radnom odnosu s punim radnim vremenom najmanje:
– jednog diplomiranog sanitarnog inženjera ili diplomiranog inženjera biologije ili profesora biologije ili doktora medicine,
– jednog sanitarnog inženjera,
– dva sanitarna tehničara.

Članak 6.

Odgovorna osoba nositelja odobrenja iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika jest doktor medicine.
Odgovorna osoba nositelja odobrenja iz članka 2. stavka 3. ovoga Pravilnika jest diplomirani sanitarni inženjer ili diplomirani inženjer biologije ili profesor biologije ili doktor medicine.
Odgovorne osobe za provedbu obvezatnih DDD mjera i svi izvoditelji obvezatnih DDD mjera moraju imati položen tečaj o uporabi kemikalija sukladno posebnim propisima te se moraju trajno stručno usavršavati (Trajna edukacija za izvoditelje obvezatnih DDD mjera sukladno članku 16. ovoga Pravilnika).

Članak 7.

Uvjeti u pogledu opreme za davanje odobrenja iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika su:
1. oprema za rad:
– 2 topla zamagljivača kapaciteta 5 litara,
– 1 uređaj za hladno orošavanje - generator aerosola,
– 4 leđne motorne prskalice s dodacima za zaprašivanje i granuliranje,
– 1 tlačnu prskalicu sa sigurnosnim ventilom za svakog izvoditelja obvezatnih DDD mjera,
– 1 uređaj za detekciju plinova s dovoljnim brojem odgovarajućih indikatorskih cjevčica ili senzora za fumigante koji se koriste u radu,
– odgovarajuća dodatna oprema za primjenu fumiganta (otvarač za specifični fumigant, dozator i evaporizator ovisno o vrsti plina koji primjenjuju).
2. osobna zaštitna oprema za svakog izvoditelja obvezatnih DDD mjera koja se sastoji od: gumenih čizmi, gumenih ili kožnih rukavica otpornih na kemikalije, dovoljne količine rukavica za jednokratnu uporabu, zaštitnog kombinezona, kute ili ogrtača, štitnika za lice ili zaštitnih naočala, kape i kacige, zaštitna sredstva za zaštitu organa sluha.
3. posebna zaštitna oprema prema vrsti posla koji obavlja:
– 1 maska za cijelo lice (HRN EN 136) za svakog izvoditelja koji smije raditi s kemikalijama sa znakom Vrlo otrovno (T+) i metil bromid,
– dovoljna količina plinskih filtara (HRN EN 141), propisanih i prilagođenih fizikalno-kemijskim svojstvima pojedinog plina,
– najmanje tri samostalna uređaja za disanje s otvorenim krugom na stlačeni zrak (HRN EN 137) ili sa zatvorenim krugom (HRN EN 145).
4. komplet prve pomoći opremljen sukladno posebnim propisima s osnovnim simptomatskim lijekovima u slučaju otrovanja koji se uvijek mora nalaziti kod odgovorne osobe za rad s kemikalijama,
5. upute za primjenu prve medicinske pomoći u slučaju otrovanja koje svaka ekipa izvoditelja obvezatne DDD mjere mora posjedovati tijekom provođenja mjera.

Članak 8.

Nositelj odobrenja iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika mora imati vlastiti poslovni i skladišni prostor u skladu s posebnim propisima.
Skladišni prostor iz stavka 1. ovoga članka mora imati:
1. prostoriju za smještaj, čuvanje i izdavanje kemikalija sa znakom Vrlo otrovno (T+) i metil bromid, površine najmanje 10 m2,
2. prostoriju za čuvanje tehničke opreme i aparata za primjenu, površine najmanje 15 m2,
3. prostoriju za garderobu s po dva garderobna ormarića s lokotom ili ključem za svakog radnika u skladištu (jedan za radnu odjeću i osobna zaštitna sredstva, a drugi za osobnu garderobu),
4. sanitarni čvor s tuš kabinom i fontanu ili slavinu s nataknutim savitljivim crijevom za ispiranje očiju.

Članak 9.

Uvjeti u pogledu opreme za davanje odobrenja iz članka 2. stavka 3. ovoga Pravilnika su:
1. oprema za rad:
– 1 tlačna prskalica sa sigurnosnim ventilom za svakog izvoditelja obvezatne DDD mjere,
– 2 leđne motorne prskalice s dodacima za prskanje, zaprašivanje i granuliranje,
– 1 aparat za hladno orošavanje - generator aerosola,
– 1 topli zamagljivač kapaciteta 5 litara.
2. osobna zaštitna oprema za svakog izvoditelja obvezatnih DDD mjera koja se sastoji od: gumenih čizmi, gumenih ili kožnih rukavica otpornih na kemikalije, dovoljne količine rukavica za jednokratnu uporabu, zaštitnog kombinezona, kute ili ogrtača, štitnika za lice ili zaštitnih naočala, kape i kacige, zaštitnih sredstava za zaštitu organa sluha.
3. posebna zaštitna oprema prema vrsti posla koji obavlja, za svakog izvoditelja obvezatne DDD mjere:
– filtarske polumaske (jednokratne ili višekratne) namijenjenje za zaustavljanje suhih aerosola (prašiva) u količini ovisno o broju zaposlenih,
– 1 filtarsku polumasku (HRN EN 149) ili filtarsku polumasku (HRN EN 1827) s filtrima za zaštitu od čestica (HRN EN 143),
– 1 masku za cijelo lice (HRN EN 136) s kombiniranim filtrima za zaštitu od plinova i čestica (HRN EN 141),
4. komplet prve pomoći opremljen sukladno posebnim propisima s osnovnim simptomatskim lijekovima u slučaju otrovanja koji se uvijek mora nalaziti kod odgovorne osobe za rad s kemikalijama,
5. upute za primjenu prve medicinske pomoći u slučaju otrovanja koje svaka ekipa izvoditelja obvezatnih DDD mjera mora posjedovati tijekom provođenja mjera.

Članak 10.

Nositelj odobrenja iz članka 2. stavka 3. ovoga Pravilnika mora imati vlastiti poslovni i skladišni prostor u skladu s posebnim propisima.
Skladišni prostor iz stavka 1. ovoga članka mora imati:
1. prostoriju za smještaj, čuvanje i izdavanje kemikalija sa znakom Otrovno (T), Štetno (Xn), Nadražujuće (Xi), Nagrizajuće (C) i druge opasne kemikalije s iznimkom metil bromida površine najmanje 15 m2,
2. prostoriju za čuvanje tehničke opreme, aparata za primjenu povrđine najmanje 15 m2
3. prostoriju za garderobu s po dva garderobna ormarića s lokotom ili ključem za svakog radnika u skladištu (jedan za radnu odjeću i osobna zaštitna sredstva, a drugi za osobnu garderobu),
4. sanitarni čvor s tuš kabinom i fontanu ili slavinu s nataknutim savitljivim crijevom za ispiranje očiju.
Ako je skladišni prostor odvojen od poslovnog prostora, skladišni prostor mora imati i posebnu prostoriju za radnike.

Članak 11.

Odobrenje za obavljanje obvezatne DDD mjere metodom fumigacije s jako toksičnim i opasnim kemikalijama, izdaje se za točno određenu kemikaliju uz određenu maksimalnu količinu koja se smije skladištiti na temelju mišljenja Hrvatskog zavoda za toksikologiju.

Članak 12.

Prostorije za smještaj, čuvanje i izdavanje kemikalija iz članka 8. i 10. ovoga Pravilnika moraju biti izgrađene od čvrstog materijala za kojeg je nalazom nadležnog tijela utvrđeno da je usklađen sa sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima u pogledu lokacije, načina izgradnje, kvalitete zidova i podova, osvijetljenosti, prozračivanja, temperature i vlažnosti, sukladno posebnim propisima.
Prostorija za smještaj, čuvanje i izdavanje kemikalija mora imati dovoljan broj ormara ili polica, na kojima će biti smješteni kemikalije, osigurane stabilnosti kako bi se spriječilo mehaničko ili drugo oštećenje pojedinačnih pakiranja.
Prostorije za smještaj, čuvanje i izdavanje kemikalija moraju biti pod ključem. Na ulaznim vratima u prostoriju moraju biti istaknute oznake o zabrani pristupa neovlaštenim osobama i vrsti kemikalije koje se u prostoriji skladište. Na ormarićima ili policama moraju biti istaknute oznake vrste kemikalija koje se skladište. Na vidljivim mjestima u prostoriji moraju biti istaknute oznake o zabrani pušenja, uzimanja hrane i napitaka, pisane upute o postupanju u slučaju izlaganja kemikalijama, oznake upozorenja i obavijesti, telefonski brojevi odgovornih osoba i službi za slučaj nesreće, oznake smjera kretanja u slučaju požara ili drugih nesreća s kemikalijama. U prostoriji za smještaj, čuvanje i izdavanje kemikalija mora biti najmanje 1 aparat za gašenje požara.
Oprema za rad iz članka 7. stavka 1. i članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika mora biti ispravna sukladno posebnim propisima.
Zdravstvena ustanova i druga pravna osoba te osoba koja samostalno osobnim radom provodi DDD mjere obvezna je ovlaštenoj ustanovi ili trgovačkom društvu registriranom za obavljanje poslova zaštite na radu podnijeti zahtjev za određivanje i procjenu rizika od štetnosti za zdravlje na mjestu rada i u radnom okolišu te ishoditi ispravu o provedenom testiranju.

III. OBVEZATNA PROTUEPIDEMIJSKA DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA

Članak 13.

Zdravstvene ustanove koje obavljaju djelatnost obvezatne protuepidemijske DDD mjere moraju zapošljavati u radnom odnosu s punim radnim vremenom doktora medicine, specijalista epidemiologije.
Ako zdravstvena ustanova provodi obvezatnu protuepidemijsku DDD mjeru koja uključuje uporabu kemikalija sa znakom Vrlo otrovno (T+) i metil bromid, mora udovoljavati uvjetima iz članka 4., 6., 7., 8., 11. i 12. ovoga Pravilnika.
Ako zdravstvena ustanova provodi obvezatnu protuepidemijsku DDD mjeru koja uključuje uporabu kemikalija sa znakom Otrovno (T), Štetno (Xn), Nadražujuće (Xi), Nagrizajuće (C) i druge opasne kemikalije s iznimkom metil bromida mora udovoljavati uvjetima iz članka 5., 6. stavka 2. i 3., 9., 10. i 12. ovoga Pravilnika.

IV. DOKUMENTI POTREBNI ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE DDD MJERA

Članak 14.

Uz zahtjev za izdavanje odobrenja iz članka 2. stavka 2. i 3. ovoga Pravilnika obvezno se prilaže sljedeća dokumentacija:
– izvod iz registra trgovačkog suda,
– rješenje nadležnog tijela za uporabu kemikalija,
– vlasnički list ili ugovor o zakupu prostora za skladištenje kemikalija ovjeren kod javnog bilježnika,
– tlocrt poslovnog prostora i prostorija za skladištenje kemikalija,
– dokaz o vlasništvu opreme iz članka 7. odnosno 9. ovoga Pravilnika,
– potvrda o atestiranoj opremi za rad koja podliježe atestiranju,
– popis radnika (ime, prezime, stručna sprema),
– presliku radne knjižice odgovorne osobe i izvoditelja DDD mjera sukladno ovom Pravilniku,
– presliku potvrde o zdravstvenim pregledima radnika.

V. ZDRAVSTVENI PREGLEDI

Članak 15.

Radnici koji provode DDD mjere obvezni su obaviti zdravstvene preglede prije početka provođenja DDD mjera, jednom godišnje tijekom provođenja DDD mjera i po prestanku radnog odnosa sukladno posebnim propisima o zaštiti na radu.
Zdravstveni pregled iz stavka 1. ovoga članka obavlja se na temelju uputnice za određivanje zdravstvene sposobnosti radnika (obrazac RA – 1) koju izdaje poslodavac.
Opseg i vrsta zdravstvenog pregleda ovisi o procjeni opasnosti na radnom mjestu sukladno posebnim propisima.
Svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti radnika za poslove s posebnim uvjetima rada (rad s kemikalijama) izdaje liječnik specijalist medicine rada.

VI. EDUKACIJA

Članak 16.

Odgovorne osobe i svi izvoditelji obvezatnih DDD mjera, obvezni su se trajno usavršavati (Trajna edukacija za izvoditelje obvezatnih DDD mjera).
Program Trajne edukacije iz stava 1. ovoga članka za izvoditelje obvezatnih DDD mjera donosi ministar nadležan za zdravstvo na prijedlog Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

VII. IDENTIFIKACIJSKE ISKAZNICE

Članak 17.

Svaki izvoditelj obvezatnih DDD mjera u radnom odnosu kod nositelja odobrenja iz članka 2. stavka 2. i 3. mora imati plastificiranu identifikacijsku iskaznicu, dimenzija 110 x 80 mm,
Obrasci identifikacijske iskaznice tiskani su u Prilogu 1. i 2. ovoga Pravilnika koji čine njegov sastavni dio.
Identifikacijska iskaznica iz stava 1. ovoga članka mora sadržavati:
– naziv i adresu nositelja odobrenja za provođenje DDD mjera,
– fotografiju izvoditelja DDD mjere veličine 25 x 35 mm,
– ime i prezime izvoditelja DDD mjera te broj njegove osobne iskaznice,
– klasa, urudžbeni broj i datum izdavanja odobrenja za obavljanje DDD mjera.
Okvir identifikacijske iskaznice izvoditelja obvezatnih DDD mjera s odobrenjem iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika jest crvene boje.
Okvir identifikacijske iskaznice izvoditelja obvezatnih DDD mjera s odobrenjem iz članka 2. stavka 3. ovoga Pravilnika jest narančaste boje.

VIII. EVIDENCIJE I IZVJEŠĆA

Članak 18.

Nositelj odobrenja obvezan je voditi evidenciju o provedenim DDD mjerama, potrošnji pesticida te izrađivati zbirna izvješća i dostavljati ih na način i u rokovima određenim Pravilnikom o načinu obavljanja obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

O svakoj promjeni iz članka 4., 5., 7., 8., 9. i 10. ovoga Pravilnika nositelji odobrenja obvezni su u pisanom obliku obavijestiti nadležnu sanitarnu inspekciju i sanitarnu inspekciju ministarstva nadležnog za zdravstvo

Članak 22.

Ako nositelj odobrenja prestane obavljati djelatnost sukladno izdanom odobrenju iz članka 2. stavka 2. i 3. ovoga Pravilnika obvezan je o tome u pisanom obliku obavijestiti ministarstvo nadležno za zdravstvo.

Članak 23.

Zdravstvene ustanove i druge pravne osobe te osobe koje samostalno osobnim radom obavljaju DDD mjere obvezne su uskladiti svoje poslovanje s odredbama ovoga Pravilnika najkasnije u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 24.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju kao mjeru za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva (»Narodne novine« broj 38/98).

Članak 25.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/07-01/15
Urbroj: 534-07-07-2
Zagreb, 22. ožujka 2007.

Ministar
doc. dr. sc. Neven Ljubičić, v. r.

Prilog 1. Identifikacijska iskaznica izvoditelja obvezatnih DDD mjera uz uporabu kemikalije sa znakom Vrlo otrovno (T+) i metil bromid
 


Prilog 2. Identifikacijska iskaznice izvoditelja obvezatnih DDD mjera za uporabu kemikalija sa znakom Otrovno (T), Štetno (Xn), Nadražujuće (Xi), Nagrizajuće (C) i drugih opasnih kemikalija izuzev metil bromida