Zakon o sigurnosti u željezničkom prometu

NN 40/2007 (18.4.2007.), Zakon o sigurnosti u željezničkom prometu

HRVATSKI SABOR

1343

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O SIGURNOSTI U ŽELJEZNIČKOM PROMETU

Proglašava Zakon o sigurnosti u željezničkom prometu, kojega je Hrvatskio sabor donio na sjednici 30. ožujka 2007. godine.

Klasa: 011-01/07-01/21
Urbroj: 71-05-03/1-07-2
Zagreb, 5. travnja 2007.
 

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O SIGURNOSTI U ŽELJEZNIČKOM PROMETU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom uređuju uvjeti i način za sigurno, uredno, redovito i nesmetano obavljanje željezničkoga prometa (u daljnjem tekstu: siguran tijek prometa), funkcioniranje željezničkoga sustava u cjelini, kao i nadležnost tijela zaduženih za provođenje i nadzor nad njegovom provedbom.
(2) Na sve postupke koji su predmet ovoga Zakona primjenjivat će se odredbe Zakona o općem upravnom postupku, ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.
(3) Na sve građevine i njihove dijelove koje su predmet ovoga Zakona primjenjivat će se i odredbe zakona kojima se propisuje prostorno uređenje i gradnja.

Članak 2.

(1) Ovaj Zakon odnosi se na željeznički promet u javnom prijevozu osoba i stvari i na željeznički promet u prijevozu osoba i stvari za vlastite potrebe na željezničkim prugama te na industrijskim i drugim kolosijecima koji nisu javno dobro u općoj uporabi.
(2) Za siguran tijek prometa iz stavka 1. ovoga članka na željezničkim prugama odgovorni su upravitelj infrastrukture i željeznički prijevoznik, odnosno pravna osoba koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe, a na industrijskim i drugim kolosijecima koji nisu javno dobro u općoj uporabi vlasnik, industrijske željeznice i vlasnik, odnosno posjednik drugih kolosijeka.

Članak 3.

(1) Željeznički promet u javnom prijevozu na željezničkim prugama može obavljati samo željeznički prijevoznik.
(2) Prijevoz za vlastite potrebe i željeznički promet za potrebe gradnje, rekonstrukcije i održavanja na željezničkim prugama može obavljati željeznički prijevoznik, upravitelj infrastrukture ili pravna osoba koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe.
(3) Željeznički promet na industrijskim i drugim prugama i kolosijecima koji nisu javno dobro u općoj uporabi može obavljati industrijska željeznica, željeznički prijevoznik ili pravna osoba koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe.

Članak 4.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeće značenje:
1. »Adaptacija željezničke pruge« je izvođenje radova na postojećoj željezničkoj pruzi ili kolosijeku kojima se utječe na ispunjavanje bitnih zahtjeva za uporabljivu građevinu, ali kojima se ne mijenja usklađenost građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena.
2. »Industrijska željeznica« je željeznica kojom pravna osoba u gospodarskim djelatnostima na industrijskim i drugim kolosijecima, koji nisu javno dobro u općoj uporabi, obavlja prijevoz za vlastite potrebe, kao i dostavu željezničkih vozila od mjesta primopredaje sa željezničkim prijevoznikom do mjesta utovara ili istovara na industrijskom ili drugom kolosijeku i obrnuto.
3. »Industrijski kolosijek« je željeznički kolosijek koji nije javno dobro u općoj uporabi, a koji se priključuje na željezničku prugu i služi za dopremu i otpremu stvari željezničkim vozilima za pravnu osobu vlasnika odnosno posjednika toga kolosijeka te na kojem industrijska željeznica može obavljati i prijevoz za vlastite potrebe.
4. »Infrastrukturni pojas« je pojas kojega čini zemljište ispod željezničke pruge, zemljište ispod ostalih funkcionalnih dijelova željezničke infrastrukture, kao i zemljište potrebno za tehnološka unapređenja i razvoj infrastrukturnih postrojenja te pripadajući zračni prostor.
5. »Interoperabilnost« je sposobnost međunarodnoga transeuropskoga željezničkog sustava, koja omogućuje siguran i neprekinut promet vlakova uz postizanje traženoga stupnja učinkovitosti, a koja se temelji na regulativi te tehničkim i operativnim uvjetima koji za to moraju biti ispunjeni.
6. »Istraga« je postupak koji se provodi s ciljem utvrđivanja uzroka, posljedica, okolnosti i odgovornosti izvanrednoga događaja i sprječavanja budućih nesreća.
7. »Istražno tijelo« je neovisno nacionalno tijelo nadležno za provođenje istraga ozbiljnih nesreća, kao i izvanrednih događaja koji su pod određenim okolnostima mogli dovesti do ozbiljnih nesreća.
8. »Izbjegnuta nesreća« je izvanredni događaj u željezničkom prometu koji je za posljedicu mogao imati tešku tjelesnu ozljedu najmanje jedne osobe i/ili veću materijalnu štetu na željezničkim vozilima, infrastrukturi ili okolišu.
9. »Izvanredni događaj« je neželjeni, nenamjerni ili neočekivani događaj u željezničkom prometu ili slijed takvih događaja, koji je imao ili je mogao imati štetne posljedice za siguran tijek prometa. Izvanredni događaji su: ozbiljna nesreća, nesreća, izbjegnuta nesreća i poremećaj.
10. »Izvođač radova« je pravna, odnosno fizička osoba koja izvodi radove u sklopu gradnje, rekonstrukcije i održavanja željezničke pruge, radove u pružnom pojasu ili radove na postavljanju i održavanju instalacija od općega interesa koje se križaju sa željezničkom prugom, odnosno koje se izvode usporedno s njom.
11. »Javni prijevoz« je prijevoz putnika i/ili stvari dostupan svima pod jednakim uvjetima, a kojega željeznički prijevoznik obavlja na temelju sklopljenoga ugovora o prijevozu.
12. »Kolodvor« je službeno mjesto za obavljanje prometnih poslova na željezničkoj pruzi s najmanje jednom skretnicom, a iz kojega se izravno ili daljinski regulira promet vlakova i u kojemu vlak počinje ili završava vožnju, ili se zaustavlja, ili koje prolazi bez zaustavljanja.
13. »Konvencionalna željeznička pruga« je željeznička pruga koja je kao dio konvencionalnoga željezničkog sustava izgrađena ili nadograđena i osposobljena za siguran uredan, nesmetan i učinkovit promet konvencionalnih vlakova.
14. »Laka željeznica« je zaseban željeznički sustav namijenjen pretežno gradskom i prigradskom prometu s vozilima čije je osovinsko opterećenje najviše 130 kN.
15. »Nesreća« je izvanredni događaj u željezničkom prometu sa štetnim posljedicama. Nesreće su: sudar, iskliznuće, nesreća na željezničko-cestovnom prijelazu, nalet željezničkoga vozila na osobu, požar i drugo.
16. »Održavanje željezničke pruge« je izvođenje radova na postojećoj željezničkoj pruzi ili kolosijeku u svrhu očuvanja njezinoga funkcionalnog stanja i bitnih zahtjeva za građevinu u skladu s propisima za siguran tijek prometa, pri čemu se ne mijenja usklađenost građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena, kao i nadzor, povremeni pregledi, kontrola ispravnosti željezničke pruge i drugo.
17. »Održavanje željezničkoga vozila« je izvođenje radova na postojećem željezničkom vozilu kojima se tehničko uporabno stanje održava u skladu s propisima za siguran tijek prometa i ne mijenjaju se njegova bitna konstrukcijska, tehnička ili uporabna svojstva, kao i povremeni pregledi, kontrola ispravnosti željezničkoga vozila i drugo.
18. »Opterećenje željezničkoga vozila po duljinskom metru« je opterećenje praznoga ili natovarenoga željezničkog vozila podijeljeno s duljinom željezničkoga vozila izraženom u metrima i mjerenom od čela do čela nestisnutih odbojnika, odnosno automatskih kvačila željezničkoga vozila bez odbojnika.
19. »Osovinsko opterećenje željezničkoga vozila« je opterećenje praznoga ili natovarenoga željezničkog vozila podijeljeno s brojem osovina na vozilu.
20. »Ozbiljna nesreća« je izvanredni događaj u željezničkom prometu koji je za posljedicu imao smrt najmanje jedne osobe, i/ili tešku tjelesnu ozljedu pet ili više osoba, i/ili veliku materijalnu štetu na željezničkim vozilima, infrastrukturi ili okolišu. Velika materijalna šteta je šteta koju istražno tijelo može odmah procijeniti najmanje na 5.000.000,00 kuna.
21. »Pješački prijelaz preko pruge« je mjesto križanja željezničke pruge ili industrijskoga kolosijeka i pješačke staze, odnosno prometne površine određene za kretanje pješaka u istoj razini, a koji može biti i u sklopu željezničko-cestovnoga prijelaza.
22. »Poremećaj« je bilo koji događaj povezan sa željezničkim prometom koji utječe na siguran tijek prometa, osim ozbiljne nesreće i nesreće.
23. »Pravna osoba koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe« je pravna osoba koja, osim upravitelja infrastrukture i željezničkoga prijevoznika, obavlja prijevoz za vlastite potrebe, odnosno željeznički promet za potrebe gradnje, rekonstrukcije i održavanja i koja ima rješenje o sigurnosti izdano od nadležnoga tijela.
24. »Prijavljeno tijelo« je neovisno nacionalno tijelo nadležno za ocjenu sukladnosti ili prikladnosti za primjenu podsustava željezničkoga sustava i/ili njihovih sastavnih dijelova s obzirom na ispunjavanje uvjeta interoperabilnosti.
25. »Prijevoz za vlastite potrebe« je prijevoz osoba i/ili stvari u željezničkom prometu koji se na željezničkim prugama obavlja za potrebe upravitelja infrastrukture, željezničkoga prijevoznika, odnosno pravne osobe koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe, ili kojega industrijska željeznica obavlja na industrijskom kolosijeku.
26. »Profil željezničkoga vozila« je ograničeni prostor u poprečnom presjeku pruge, odnosno kolosijeka, okomitom na uzdužnu os kolosijeka i ravninu kolosijeka položenu na gornje rubove voznih tračnica, čija os prolazi sredinom kolosijeka, a koji prazno ili natovareno željezničko vozilo u mirovanju (statički profil) ili u pokretu (kinematički profil) ne smije prijeći ni jednim svojim dijelom.
27. »Pružni pojas« je pojas kojega čini zemljište ispod željezničke pruge odnosno kolosijeka, između kolosijeka i pokraj krajnjih kolosijeka, na udaljenosti od najmanje 8 m, odnosno najmanje 6 m ako željeznička pruga prolazi kroz naseljeno mjesto, mjereno vodoravno od osi krajnjega kolosijeka, kao i pripadajući zračni prostor.
28. »Registar infrastrukture« je evidencija tehničkih podataka i pokazatelja svakoga infrastrukturnog podsustava koja sadrži i usporedbu s funkcionalnim i tehničkim specifikacijama pripadajućih tehničkih specifikacija za interoperabilnost.
29. »Registar željezničkih vozila« je evidencija o vlasništvu svih željezničkih vozila s njihovim konstrukcijskim, tehničkim i uporabnim svojstvima, koja sadrži i usporedbu s funkcionalnim i tehničkim specifikacijama pripadajućih tehničkih specifikacija za interoperabilnost te podjelu na željeznička vozila namijenjena međunarodnom prometu i na željeznička vozila namijenjena nacionalnom prometu.
30. »Rekonstrukcija željezničke pruge« je izvođenje radova na postojećoj željezničkoj pruzi ili kolosijeku kojima se utječe na ispunjavanje bitnih zahtjeva za uporabljivu građevinu i kojima se mijenja usklađenost građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena.
31. »Rekonstrukcija željezničkoga vozila« je izvođenje radova na postojećem željezničkom vozilu kojima se mijenjaju njegova bitna konstrukcijska, tehnička ili uporabna svojstva.
32. »Rješenje o sigurnosti« je upravni akt izdan od nadležnoga tijela kojim željeznički prijevoznik, pravna osoba koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe i/ili željeznički promet za potrebe gradnje, rekonstrukcije i održavanja na željezničkim prugama, dokazuju da ispunjavaju sve propisane uvjete za sigurno obavljanje prijevoza na pojedinoj željezničkoj pruzi ili željezničkoj mreži.
33. »Rješenje o sigurnosti za upravljanje željezničkom infrastrukturom« je upravni akt izdan od nadležnoga tijela kojim upravitelj infrastrukture dokazuje da ispunjava uvjete za sigurno upravljanje prometom i održavanje željezničke infrastrukture, u skladu s ovim Zakonom i ostalim propisima o sigurnosti u željezničkom prometu.
34. »Strukovna norma« je interna norma koja se izrađuje i donosi na razini upravitelja infrastrukture, željezničkoga prijevoznika i pravne osobe koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe. Strukovna norma služi za interne potrebe, u slučaju kada je nužno pobliže pojasniti primjenu usvojenih hrvatskih normi odnosno u skladu s istima napraviti detaljne specifikacije ili u slučaju kada za određeno područje, za koje se strukovna norma izrađuje, ne postoji usvojena hrvatska norma.
35. »Sustav upravljanja sigurnošću« je sustav koji uspostavlja upravitelj infrastrukture ili željeznički prijevoznik s ciljem omogućavanja sigurnoga upravljanja radnim procesima.
36. »Tehničke specifikacije za interoperabilnost« su funkcionalne i tehničke specifikacije kojima mora udovoljavati podsustav ili dio podsustava kako bi se zadovoljili temeljni uvjeti i osigurala interoperabilnost međunarodnoga transeuropskoga željezničkog sustava.
37. »Tijelo nadležno za sigurnost« je neovisno nacionalno tijelo nadležno za reguliranje, upravljanje i nadziranje cjelokupnoga sustava sigurnosti željezničkoga prometa.
38. »Upravitelj infrastrukture« je pravna osoba ovlaštena za gospodarenje i upravljanje željezničkom infrastrukturom i njezino održavanje te za organizaciju i reguliranje željezničkoga prometa, a koja ima dozvolu za upravljanje željezničkom infrastrukturom i rješenje o sigurnosti za upravljanje željezničkom infrastrukturom izdano od nadležnoga tijela.
39. »Vlak« je na propisani način sastavljen i spojen niz željezničkih vozila s jednim ili više vučnih vozila, ili samo vučno vozilo, ili željezničko vozilo za posebne namjene s vlastitim pogonom koje ispunjava propisane uvjete te označen propisanim signalima.
40. »Vozni red« je opći akt upravitelja infrastrukture koji određuje sva planirana kretanja vlakova i željezničkih vozila na prugama željezničke infrastrukture kojima on upravlja tijekom razdoblja za koje vozni red važi.
41. »Vučno vozilo« je željezničko vozilo s vlastitim pogonom.
42. »Zaštitni pružni pojas« je pojas kojega čini zemljište s obje strane željezničke pruge, odnosno kolosijeka širine 100 m, mjereno vodoravno od osi krajnjega kolosijeka, kao i pripadajući zračni prostor.
43. »Željeznička infrastruktura« je dio željezničkoga sustava koji se sastoji od zemljišta infrastrukturnoga pojasa sa zračnim prostorom iznad njega u visini do 14 m te od željezničkih infrastrukturnih podsustava (građevinski, elektrotehnički, prometno-upravljački i signalno-sigurnosni te ostali funkcionalni dijelovi i oprema željezničke infrastrukture), a predstavlja javno dobro u općoj uporabi koje mogu koristiti svi zainteresirani željeznički prijevoznici pod jednakim uvjetima.
44. »Željeznička pruga« je sastavni dio željezničke infrastrukture koju u tehničkom smislu čine dijelovi željezničkih infrastrukturnih podsustava nužni za sigurno, uredno i nesmetano odvijanje željezničkoga prometa, kao i zemljište ispod željezničke pruge s pružnim pojasom i ostalim zemljištem koje služi uporabi i funkciji tih dijelova infrastrukturnih podsustava te zračni prostor iznad pruge u visini 12 m, odnosno 14 m kod dalekovoda napona većega od 220 kV, mjereno iznad gornjega ruba tračnice, a u prometno-tehnološkom smislu cjelina koju čine kolodvori, kolodvorske zgrade i otvorena pruga s drugim službenim mjestima (stajališta, otpremništva i dr.).
45. »Željeznička pruga za velike brzine« je željeznička pruga koja je kao dio željezničkoga sustava za velike brzine izgrađena ili nadograđena i osposobljena za siguran, uredan, nesmetan i učinkovit promet vlakova za velike brzine.
46. »Željezničko-cestovni prijelaz« je mjesto križanja željezničke pruge ili industrijskoga kolosijeka i ceste u istoj razini.
47. »Željeznički infrastrukturni podsustavi« su strukturni ili funkcionalni sastavni dijelovi željezničkoga sustava koji pripadaju željezničkoj infrastrukturi.
48. »Željeznički prijevoznik« je pravna osoba koja obavlja usluge javnoga prijevoza u željezničkom prometu, a koja ima dozvolu za obavljanje usluga javnoga prijevoza u željezničkom prometu i rješenje o sigurnosti izdano od nadležnoga tijela.
49. »Željeznički promet« je promet vlakova i željezničkih vozila koji se odvija na željezničkim prugama odnosno na industrijskim i drugim prugama i kolosijecima koji nisu javno dobro u općoj uporabi.
50. »Željezničko vozilo« je vozilo s pripadajućim i ugrađenim uređajima i opremom namijenjeno za kretanje po željezničkoj pruzi ili kolosijeku.

II. ŽELJEZNIČKI PROMET I JAVNI PRIJEVOZ

Članak 5.

Željeznički promet mora se obavljati na način i uz uvjete propisane ovim Zakonom, drugim zakonima te propisima i općim aktima donesenim na temelju ovoga Zakona te drugim propisima, a u međunarodnom željezničkom prometu i u skladu s međunarodnim ugovorima koji obvezuju Republiku Hrvatsku (u daljnjem tekstu: međunarodni ugovori) i međunarodnim željezničkim propisima koji obvezuju upravitelja infrastrukture, odnosno željezničkoga prijevoznika (u daljnjem tekstu: međunarodni željeznički propisi).

Članak 6.

(1) Upravitelj infrastrukture i željeznički prijevoznik dužni su organizirati i trajno obavljati kontrolu nad sigurnim tijekom prometa u skladu s ovim Zakonom.
(2) Organizacija i način obavljanja kontrole iz stavka 1. ovoga članka, kao i ovlasti osoba koje obavljaju kontrolu, uređuju se općim aktom koji donosi upravitelj infrastrukture, odnosno željeznički prijevoznik.

Članak 7.

(1) Najmanje jednom godišnje upravitelj infrastrukture i željeznički prijevoznik dužni su izvijestiti ministarstvo nadležno za promet (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i tijelo nadležno za sigurnost o stanju i problemima sigurnosti u željezničkom prometu.
(2) Upravitelj infrastrukture i željeznički prijevoznik dužni su dostaviti izvješće o stanju i problemima sigurnosti u željezničkom prometu Ministarstvu i tijelu nadležnom za sigurnost za prethodnu godinu najkasnije do 31. svibnja tekuće godine.

1. Željezničke pruge

Članak 8.

(1) Željezničke pruge u tehnološkom smislu mogu biti:
– željezničke pruge za velike brzine,
– konvencionalne željezničke pruge.
(2) Željezničke pruge iz stavka 1. ovoga članka razvrstavaju se na temelju kriterija i mjerila koje donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva.
(3) Prema namjeni, gospodarskom značaju, značaju kojega imaju u međunarodnom i unutarnjem željezničkom prometu, načinu upravljanja i gospodarenja željezničkom infrastrukturom te planiranju njezinoga razvoja, željezničke pruge dijele se na:
– željezničke pruge od značaja za međunarodni promet,
– željezničke pruge od značaja za regionalni promet,
– željezničke pruge od značaja za lokalni promet.
(4) Željezničke pruge od značaja za međunarodni promet dijele se na:
– glavne (koridorske) pruge, koje se nalaze na paneuropskim koridorima i njihovim ograncima,
– spojne pruge, koje unutar željezničkih čvorišta i izvan njih povezuju glavne pruge,
– priključne pruge, koje međunarodne pomorske i riječne luke te terminale povezuju s glavnim prugama.
(5) Željezničke pruge iz stavka 3. ovoga članka razvrstavaju se na temelju Zakona o željeznici te na temelju kriterija i mjerila koje donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva.

Članak 9.

(1) Željeznička pruga mora se projektirati, graditi, rekonstruirati, adaptirati i održavati na način da udovoljava svim zahtjevima propisanim za tu prugu koji osiguravaju tehničko-tehnološko jedinstvo, zahtjevima sigurnosti u željezničkom prometu i drugim uvjetima propisanim za određenu željezničku prugu.
(2) Željeznička pruga od značaja za međunarodni promet, uz zahtjeve iz stavka 1. ovoga članka, mora udovoljavati i zahtjevima interoperabilnosti, kao i tehničkim uvjetima prema međunarodnim ugovorima i međunarodnim željezničkim propisima.
(3) Pri projektiranju, gradnji, rekonstrukciji, adaptaciji i održavanju željezničke pruge, a za ispunjavanje zahtjeva sigurnosti u željezničkom prometu, moraju se primjenjivati uvjeti propisani ovim Zakonom, tehnički uvjeti za sigurnost željezničkoga prometa kojima moraju udovoljavati željezničke pruge, tehnički uvjeti kojima moraju udovoljavati željeznički infrastrukturni podsustavi, tehničko-tehnološki uvjeti za projektiranje željezničkih pruga i drugi propisani uvjeti, kao i hrvatske i strukovne norme.
(4) Za željezničke pruge od značaja za međunarodni promet, osim uvjeta propisanih stavkom 3. ovoga članka, moraju se primjenjivati i uvjeti koji se odnose na tehničke specifikacije za interoperabilnost željezničkih infrastrukturnih podsustava.
(5) Tehničke uvjete za sigurnost željezničkoga prometa kojima moraju udovoljavati željezničke pruge iz stavka 3. ovoga članka propisuje ministar nadležan za promet (u daljnjem tekstu: ministar) u suglasnosti s ministrom nadležnim za zaštitu okoliša, prostorno uređenje i graditeljstvo.
(6) Tehničke uvjete kojima moraju udovoljavati željeznički infrastrukturni podsustavi iz stavka 3. ovoga članka propisuje ministar u suglasnosti s ministrom nadležnim za zaštitu okoliša, prostorno uređenje i graditeljstvo.
(7) Tehničko-tehnološke uvjete za projektiranje željezničkih pruga iz stavka 3. ovoga članka propisuje ministar u suglasnosti s ministrom nadležnim za zaštitu okoliša, prostorno uređenje i graditeljstvo.

Članak 10.

(1) Na gradnju novih te na rekonstrukciju, adaptaciju i održavanje postojećih željezničkih pruga primjenjuju se odredbe propisa kojima se propisuje prostorno uređenje i gradnja.
(2) Uvjete za rekonstrukciju i adaptaciju postojeće željezničke pruge koja se izvodi u infrastrukturnom pojasu propisuje ministar u suglasnosti s ministrom nadležnim za zaštitu okoliša, prostorno uređenje i graditeljstvo.
(3) Tehnički pregled željezničkih pruga obavlja povjerenstvo za tehnički pregled željezničke pruge, koje na temelju propisa iz stavka 1. ovoga članka imenuje ministar nadležan za zaštitu okoliša, prostorno uređenje i graditeljstvo, a u čijem sastavu mora biti i predstavnik Ministarstva odnosno osoba koju ovlasti ministar.

Članak 11.

(1) Posebne uvjete za gradnju, rekonstrukciju i adaptaciju željezničke pruge rješenjem određuje Ministarstvo.
Posebni uvjeti odnose se na uvjete kojima mora udovoljavati željeznička pruga propisane ovim Zakonom i propisima iz članka 9. stavaka 3., 4., 5., 6. i 7. te iz članka 10. stavka 2. ovoga Zakona, kao i na funkcionalnost željezničkoga prometa u cjelini.
(2) Potvrdu odnosno mišljenje o usklađenosti glavnoga odnosno idejnoga projekta za gradnju novih te za rekonstrukciju i adaptaciju postojećih željezničkih pruga na temelju posebnih uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, u postupku izdavanja građevinske odnosno načelne dozvole izdaje Ministarstvo na način propisan odredbama zakona kojima se uređuje prostorno uređenje i gradnja.

Članak 12.

Međusobno križanje željezničkih pruga, križanje željezničke pruge s prugom lake željeznice, kao i križanje željezničke pruge s industrijskim i drugim kolosijekom koji nije javno dobro u općoj uporabi, ne smije biti u istoj razini.

Članak 13.

Zajednički most za željezničku prugu i cestu može se graditi na istim stupovima ili sa zajedničkom rasponskom konstrukcijom, uz uvjet da su pruga i kolnik ceste potpuno odvojeni zaštitnom ogradom.

Članak 14.

(1) Razmak između željezničke pruge i ceste ne smije biti manji od 8 m mjereno od osi najbližega kolosijeka do najbliže točke gornjega ustroja ceste.
(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, razmak između željezničke pruge i ceste koja nema status autoceste može biti i manji od 8 m, uz uvjet da im se slobodni profili ne dodiruju i da se između njih mogu postaviti potrebni uređaji i postrojenja za obavljanje prometa, te da gornji rub bliže tračnice na željezničkoj pruzi bude najmanje jedan metar iznad gornje površine kolnika ceste.
(3) Ako je razmak između željezničke pruge i postojeće ceste manji od 8 m, a gornji rub bliže tračnice na željezničkoj pruzi nije najmanje jedan metar iznad gornje površine kolnika ceste, na cesti se mora postaviti zaštitna ograda. Zaštitnu ogradu nije potrebno postavljati ako se između željezničke pruge i ceste nalazi prirodna ili umjetna prepreka koja može poslužiti istoj namjeni.
(4) Zaštitnu ogradu iz stavka 3. ovoga članka postavlja i održava pravna osoba koja održava cestu.

Članak 15.

(1) Cjevovodi, električni i drugi zračni vodovi, podzemni kabeli i druge slične instalacije od općega interesa mogu se postaviti u infrastrukturnom pojasu, križati sa željezničkom prugom ili izvoditi s njom usporedno, samo u slučaju ako se njihovim postavljanjem i uporabom ne ugrožava sigurnost i ne ometa obavljanje i razvoj željezničkoga prometa.
(2) Opće uvjete za postavljanje instalacija iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar.
(3) Instalacije iz stavka 1. ovoga članka mogu se postaviti u infrastrukturnom pojasu samo uz prethodnu suglasnost i posebne uvjete koje u skladu s propisom iz stavka 2. ovoga članka za svaki poseban slučaj odredi upravitelj infrastrukture.

Članak 16.

(1) U pružnom pojasu mogu se graditi samo željezničke infrastrukturne građevine i postavljati samo željeznička infrastrukturna postrojenja i oprema.
(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, u pružnom pojasu mogu se graditi građevine i postavljati postrojenja i oprema korisnika prijevoza koji su namijenjeni utovaru, pretovaru i istovaru stvari u željezničkom prijevozu.
(3) Građevine, postrojenja i oprema iz stavka 2. ovoga članka mogu se graditi odnosno postavljati samo uz prethodnu suglasnost i uvjete koje u smislu ovoga Zakona i propisa kojim se propisuje prostorno uređenje odredi upravitelj infrastrukture.

Članak 17.

(1) U zaštitnom pružnom pojasu mogu se graditi građevine i postavljati postrojenja i oprema, ovisno o njihovoj vrsti i namjeni na određenoj udaljenosti od željezničke pruge te saditi drveće i nasadi u skladu s općim i posebnim uvjetima koji osiguravaju sigurnost ljudi i prometa.
(2) Opće uvjete iz stavka 1. ovoga članka za gradnju u zaštitnom pružnom pojasu propisuje ministar u suglasnosti s ministrom nadležnim za zaštitu okoliša, prostorno uređenje i graditeljstvo.
(3) Posebne uvjete iz stavka 1. ovoga članka za gradnju u zaštitnom pružnom pojasu, u skladu s propisom iz stavka 2. ovoga članka i propisima kojima se propisuje prostorno uređenje, određuje upravitelj infrastrukture.
(4) Posebni uvjeti iz stavka 3. ovoga članka određuju se za svaki slučaj posebno, ovisno o tome radi li se o otvorenoj pruzi, naseljenom mjestu, tunelu, nasipu, usjeku i slično, kao i ovisno o visini građevine koja se gradi, o udaljenosti od pruge i o namjeni građevine, uzimajući u obzir hrvatske norme i strukovne norme, tehničke uvjete kojima te građevine moraju udovoljavati, kao i druge mjere propisane za njihovu gradnju.

Članak 18.

(1) Za vrijeme izvođenja radova na željezničkoj pruzi, upravitelj infrastrukture dužan je osigurati uvjete za siguran željeznički promet na mjestu izvođenja tih radova, a izvođač radova dužan je u skladu s posebnim propisima o zaštiti na radu poduzeti mjere za sigurnost radnika koji radove izvode.
(2) Po završetku radova iz stavka 1. ovoga članka izvođač radova dužan je sa željezničke pruge odmah ukloniti ostatke materijala, sredstva za rad i druge predmete, a upravitelj infrastrukture dužan je staviti u uporabu sva potrebna postrojenja, uređaje i opremu za siguran tijek željezničkoga prometa.
(3) U slučaju uspostave prometa prije završetka radova u cijelosti, upravitelj infrastrukture dužan je odrediti privremene uvjete za siguran tijek željezničkoga prometa u pojedinim fazama radova ovisno o mogućnostima stavljanja u uporabu potrebnih postrojenja, uređaja i opreme, kao i vremensko trajanje takvih privremenih uvjeta, i sa njima upoznati sve zainteresirane.

Članak 19.

(1) Upravitelj infrastrukture dužan je infrastrukturne podsustave na željezničkim prugama na kojima obavlja promet održavati u stanju za siguran tijek prometa.
(2) Način i uvjete održavanja željezničkih infrastrukturnih podsustava na željezničkim prugama za siguran tijek prometa propisuje ministar u suglasnosti s ministrom nadležnim za zaštitu okoliša, prostorno uređenje i graditeljstvo.
(3) Upute za rad, tehničko-tehnološki postupci i pravila za održavanje željezničkih infrastrukturnih podsustava u skladu s propisima iz stavka 2. ovoga članka, uređuju se općim aktima koje donosi upravitelj infrastrukture.

Članak 20.

(1) Upravitelj infrastrukture dužan je voditi registar infrastrukture kao i druge evidencije i tehničke podatke važne za sigurnost u željezničkom prometu, uporabu i održavanje infrastrukture, za sve željezničke pruge kojima upravlja.
(2) Registar infrastrukture kao i druge evidencije i tehnički podaci iz stavka 1. ovoga članka moraju se voditi po željezničkim infrastrukturnim podsustavima i usklađivati jednom godišnje.
(3) Sadržaj, oblik podataka, način vođenja i pristup podacima registra infrastrukture propisuje ministar.
(4) Način vođenja drugih evidencija i tehničkih podataka iz stavka 1. ovoga članka uređuje se općim aktom kojega donosi upravitelj infrastrukture.
(5) Upravitelj infrastrukture dužan je registar infrastrukture, kao i druge evidencije i tehničke podatke iz stavka 1. ovoga članka, dostavljati Ministarstvu.
(6) Upravitelj infrastrukture dužan je odmah izvijestiti Ministarstvo o svim promjenama važnim za sigurnost u željezničkom prometu na infrastrukturi kojom upravlja.

2. Željeznička vozila

Članak 21.

(1) Željezničko vozilo mora se projektirati, proizvoditi, rekonstruirati i održavati na način da udovoljava uvjetima propisanim ovim Zakonom, tehničkim uvjetima za sigurnost željezničkoga prometa i drugim propisanim uvjetima, kao i hrvatskim i strukovnim normama.
(2) Željezničko vozilo koje sudjeluje u međunarodnom prometu, osim zahtjevima iz stavka 1. ovoga članka, mora udovoljavati i zahtjevima interoperabilnosti, kao i tehničkim uvjetima prema međunarodnim ugovorima.
(3) Tehničke uvjete za sigurnost željezničkog prometa kojima moraju udovoljavati željeznička vozila iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar.

Članak 22.

(1) Prototip željezničkoga vozila (u daljnjem tekstu: prototip) može se uporabiti u prometu na temelju odobrenja za uporabu.
(2) Zahtjev za izdavanje odobrenja za uporabu prototipa podnosi se Ministarstvu.
(3) Odobrenje za uporabu prototipa izdaje Ministarstvo nakon obavljenoga tehničkog pregleda prototipa.
(4) Tehnički pregled prototipa obavlja povjerenstvo koje imenuje ministar.

Članak 23.

(1) Iznimno od odredbe članka 22. stavka 3. ovoga Zakona, radi ispitivanja prototipa može se izdati privremeno odobrenje za uporabu.
(2) Zahtjev za izdavanje privremenoga odobrenja za uporabu prototipa podnosi se Ministarstvu.
(3) Privremeno odobrenje za uporabu prototipa izdaje Ministarstvo nakon obavljenoga tehničkog pregleda prototipa.
(4) Privremenim odobrenjem za uporabu prototipa određuju se uvjeti za uporabu prototipa u prometu i rok važenja odobrenja.
(5) Privremeno odobrenje za uporabu prototipa može se izdati na rok važenja najdulje do dvije godine od dana izdavanja.
(6) Prototip za koji je izdano privremeno odobrenje za uporabu mora se u prometu uporabiti uz uvjete propisane tim odobrenjem i mora se povući iz uporabe istekom roka važenja odobrenja.

Članak 24.

(1) Željezničko vozilo koje se serijski ili pojedinačno proizvodi, ili rekonstruira, mora u odnosu na temeljna konstrukcijska, tehnička i uporabna svojstava odgovarati odobrenom prototipu.
(2) Odredbe ovoga Zakona propisane za prototip odnose se i na rekonstruirano željezničko vozilo.

Članak 25.

(1) Željezničko vozilo serijski ili pojedinačno proizvedeno, ili uvezeno, ili uzeto u zakup iz inozemstva, mora biti tehnički pregledano prije početka uporabe u prometu.
(2) Zahtjev za izdavanje odobrenja za uporabu vozila iz stavka 1. ovoga članka podnosi se Ministarstvu.
(3) Za željezničko vozilo iz stavka 1. ovoga članka, za koje je tehničkim pregledom ustanovljeno da udovoljava propisanim uvjetima, izdaje se odobrenje za uporabu. Odobrenje za uporabu izdaje Ministarstvo nakon obavljenoga tehničkog pregleda prototipa.
(4) Tehnički pregled željezničkoga vozila iz stavka 1. ovoga članka obavlja povjerenstvo koje imenuje ministar.

Članak 26.

(1) Tehničkim pregledom željezničkoga vozila potrebno je ustanoviti:
– udovoljava li vozilo propisanim uvjetima,
– ima li ugrađene propisane i ispravne uređaje i opremu,
– je li sposobno za siguran promet,
– odgovara li serijski ili pojedinačno proizvedeno vozilo odobrenom prototipu.
(2) Način i postupak obavljanja tehničkoga pregleda željezničkoga vozila, sadržaj odobrenja za uporabu, postupak izdavanja, produljenja, ukidanja, poništavanja, suspendiranja i priznavanja tehničkoga odobrenja, propisuje ministar.

Članak 27.

(1) Ministarstvo vodi registar željezničkih vozila.
(2) Sadržaj, oblik podataka, način vođenja i pristup podacima registra željezničkih vozila propisuje ministar.

Članak 28.

(1) Željeznički prijevoznik, upravitelj infrastrukture, pravna osoba koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe i vlasnik, odnosno posjednik željezničkoga vozila dužni su željeznička vozila koja su u uporabi u prometu održavati u stanju za siguran tijek prometa.
(2) Uvjete održavanja željezničkih vozila propisuje ministar.
(3) Radove na održavanju željezničkih vozila mogu obavljati samo pravne i fizičke osobe koje ovlasti ministar.
(4) Uvjete kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe ovlaštene za održavanje željezničkih vozila propisuje ministar.
(5) Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje radova na održavanju željezničkih vozila podnosi se Ministarstvu.
(6) Odobrenje za obavljanje radova na održavanju željezničkih vozila izdaje Ministarstvo u skladu s propisom iz stavka 4. ovoga članka.
(7) Upute za rad, tehničko-tehnološki postupci i pravila za održavanje željezničkih vozila, u skladu s propisom iz stavka 2. ovoga članka, uređuju se općim aktima koje donose željeznički prijevoznik, upravitelj infrastrukture i pravna osoba koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe.

Članak 29.

(1) Željeznički prijevoznik, upravitelj infrastrukture i pravna osoba koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe dužni su voditi evidenciju i druge tehničke podatke o željezničkim vozilima koji su važni za sigurnost prometa, uporabu i održavanje tih vozila.
(2) Način vođenja evidencije i tehničkih podataka iz stavka 1. ovoga članka uređuje se općim aktom koji donose željeznički prijevoznik, upravitelj infrastrukture i pravna osoba koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe.
(3) Željeznički prijevoznik, upravitelj infrastrukture i pravna osoba koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe dužni su evidenciju i tehničke podatke iz stavka 1. ovoga članka dostaviti na zahtjev Ministarstvu.
(4) Željeznički prijevoznik, upravitelj infrastrukture i pravna osoba koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe dužni su o svim promjenama važnim za sigurnost u željezničkom prometu na željezničkim vozilima koja su u uporabi na željezničkim prugama odmah izvijestiti Ministarstvo.

3. Vozni red

Članak 30.

(1) Vozni red mora se odrediti za promet svakoga vlaka.
(2) Vozni red vlakova u javnom prijevozu i njegov rok važenja unaprijed određuje upravitelj infrastrukture.
(3) Vozni red iz stavka 2. ovoga članka mora biti usklađen s voznim redom u međunarodnom željezničkom prometu.
(4) Upravitelj infrastrukture dužan je osigurati uvjete za odvijanje prometa vlakova prema određenom voznom redu i poduzimati mjere potrebne za njegovu sigurnu, urednu i nesmetanu provedbu.
(5) Željeznički prijevoznik dužan je postupati u skladu s određenim voznim redom.

Članak 31.

(1) Vozni red vlakova za redoviti prijevoz putnika mora se objaviti najmanje 15 dana prije početka važenja.
(2) Objavljivanje voznog reda iz stavka 1. ovoga članka obavlja se izdavanjem ukupnoga voznog reda i isticanjem izvoda iz voznoga reda.
(3) Izradu voznoga reda, oblik i sadržaj voznoga reda, postupak objavljivanja ukupnoga voznog reda i isticanje izvoda iz voznoga reda propisuje ministar.

Članak 32.

(1) Vozni red vlakova za redoviti prijevoz putnika ne smije se ukinuti prije isteka roka važenja.
(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo može odobriti ukidanje voznoga reda vlaka za redoviti prijevoz putnika i u roku važenja ako nastupe promjene uslijed kojih vozni red više ne odgovara potrebama korisnika, odnosno ako nastupe okolnosti uslijed kojih vlakovi na nekoj željezničkoj pruzi neće moći voziti u razdoblju duljem od 30 dana.
(3) Izostanak iz prometa pojedinih vlakova u razdoblju ne duljem od 30 dana uslijed više sile ili izvanrednih događaja, uslijed uklanjanja njihovih posljedica, kao i uslijed nužnih radova na održavanju željezničkih pruga o kojima ovisi siguran tijek prometa, ne smatra se ukidanjem voznoga reda.
(4) Uvođenje autobusnoga prijevoza umjesto prijevoza vlakom pod istim uvjetima i po istom voznom redu ne smatra se ukidanjem voznoga reda.

4. Prometna pravila

Članak 33.

(1) Željeznički promet mora se obavljati u skladu s ovim Zakonom, na način i uz uvjete koji su propisani za obavljanje sigurnoga tijeka željezničkoga prometa i u skladu s drugim propisanim uvjetima.
(2) Način i uvjete za obavljanje sigurnoga tijeka željezničkoga prometa propisuje ministar.
(3) Općim aktima, odnosno uputama, upravitelj infrastrukture i željeznički prijevoznik detaljnije razrađuju provedbu propisa iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 34.

(1) Unutrašnjost vagona za prijevoz putnika mora noću biti osvijetljena, a u tunelima u kojima vožnja traje dulje od tri minute i danju te zagrijana najmanje na +18 C u slučaju ako je vanjska temperatura niža od + 12 C.
(2) Na vlaku za prijevoz putnika mora biti obilježena relacija prometa.
(3) U vagonu za prijevoz putnika sjedalo za osobe s invaliditetom mora biti obilježeno.
(4) Način i postupak za provedbu odredaba stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka općim aktom uređuje željeznički prijevoznik.

Članak 35.

(1) Prijevoz putnika i stvari mora se obavljati željezničkim vozilom koje je za tu namjenu konstrukcijski oblikovano.
(2) Prijevoz opasnih tvari mora se obavljati u skladu s propisima kojima se uređuje prijevoz opasnih tvari.

Članak 36.

(1) Željezničko vozilo, s teretom ili bez tereta, mora u odnosu na profil vozila, osovinsko opterećenje, opterećenje po duljinskom metru, konstrukcijska, tehnička ili druga svojstva, udovoljavati i propisanim uvjetima za željezničku prugu na kojoj se prevozi ili uporabi, a i drugim propisanim uvjetima za željeznička vozila.
(2) Željezničko vozilo koje ne udovoljava uvjetima iz stavka 1. ovoga članka (izvanredna pošiljka) iznimno se prevozi prema posebnim uvjetima prijevoza za siguran tijek prometa.
(3) Uvjete za prijevoz željezničkih vozila iz stavka 2. ovoga članka propisuje ministar.
(4) Prijevoz izvanrednih pošiljaka u unutarnjem i međunarodnom željezničkom prometu odobrava upravitelj infrastrukture, kao i uvjete pod kojima se taj prijevoz može obavljati.

Članak 37.

(1) Upravitelj infrastrukture odnosno željeznički prijevoznik dužan je voditi evidenciju i druge podatke o prometu vlakova koji su važni za siguran tijek prometa.
(2) Način vođenja evidencije i drugih podataka iz stavka 1. ovoga članka uređuje se općim aktom koji donose upravitelj infrastrukture i željeznički prijevoznik u skladu s propisom iz članka 33. stavka 2. ovoga Zakona.
(3) Upravitelj infrastrukture i željeznički prijevoznik dužni su na zahtjev Ministarstvu dostaviti evidenciju i podatke iz stavka 1. ovoga članka.

5. Signalna pravila

Članak 38.

(1) U željezničkom prometu u uporabi su željeznički signali i signalne oznake pomoću kojih se radnici koji obavljaju željeznički promet mogu brzo i pouzdano obavještavati i sporazumijevati i kojima se daju zabrane, ograničenja, naredbe, upozorenja i obavijesti za siguran tijek prometa.
(2) Željezničkim signalima daju se propisani signalni znaci.
(3) Signalnim oznakama označava se posebno važno mjesto na pruzi.

Članak 39.

(1) Signali, signalni znaci i signalne oznake moraju odgovarati organizaciji i procesu rada u željezničkom prometu i moraju udovoljavati zahtjevima sigurnosti prometa.
(2) Značenje signalnih znakova i signalnih oznaka mora biti jedinstveno na cijelom teritoriju Republike Hrvatske.
(3) Značenje i uporabu signala, signalnih znakova i signalnih oznaka, kao i njihov izgled propisuje ministar.

Članak 40.

(1) Željeznička pruga mora biti opremljena propisanim signalima i signalnim oznakama.
(2) Propisanim signalima i signalnim oznakama moraju se označiti i privremene zabrane, ograničenja i druge opasnosti u prometu, a oni se moraju ukloniti čim prestanu razlozi zbog kojih su postavljeni.
(3) Signale i signalne oznake iz stavaka 1. i 2. ovoga članka na željezničkoj pruzi postavlja i uklanja upravitelj infrastrukture.

Članak 41.

Vlak u prometu mora biti označen propisanim signalima.

Članak 42.

Željeznički promet mora se obavljati prema propisanim signalnim znacima i signalnim oznakama u skladu s prometnim i signalnim pravilima.

6. Uvjeti kojima moraju udovoljavati izvršni radnici

Članak 43.

(1) Radnik koji obavlja poslove kojima neposredno sudjeluje u obavljanju željezničkog prometa (u daljnjem tekstu: »izvršni rad­nik«) mora udovoljavati propisanim uvjetima stručne i zdravstvene sposobnosti i drugim propisanim uvjetima.
(2) Poslove koje u željezničkom prometu obavljaju izvršni radnici propisuje ministar.

6.1. Stručna sposobnost

Članak 44.

(1) Izvršni radnik mora imati propisano obrazovanje, svladati program stručne izobrazbe i položiti stručni ispit.
(2) Izvršni radnik mora se stručno usavršavati, odnosno podučavati, a njegovo znanje, u opsegu značajnom za sigurnost prometa, mora se periodično, a u propisanim slučajevima i izvanredno provjeravati.
(3) Stručnu izobrazbu, stručno usavršavanje, odnosno poduku mogu obavljati upravitelj infrastrukture, željeznički prijevoznik te druge pravne i fizičke osobe ako ispunjavaju propisane uvjete.
(4) Stručni ispit i provjeru znanja provodi Povjerenstvo koje imenuje ministar. O položenom stručnom ispitu izdaje se uvjerenje, a o izdanim uvjerenjima vodi se očevidnik.
(5) Program i provedbu stručnoga ispita i stručne izobrazbe, način stručnoga usavršavanja, način provjere znanja izvršnoga rad­nika, oblik i sadržaj uvjerenja, način i postupak izdavanja uvjerenja o položenom stručnom ispitu, kao i uvjete koje moraju ispunjavati pravne i fizičke osobe iz stavka 3. ovoga članka, propisuje ministar u suglasnosti s ministrom nadležnim za obrazovanje.

6.2. Zdravstvena sposobnost

Članak 45.

(1) Izvršni radnik i osoba na stručnoj izobrazbi za izvršnoga radnika, ovisno o poslovima koje obavljaju, moraju udovoljavati propisanim zdravstvenim uvjetima i biti psihički i tjelesno sposobni za obavljanje tih poslova (u daljnjem tekstu: zdravstvena sposobnost).
(2) Zdravstvena sposobnost izvršnoga radnika mora se periodič­no, a u propisanim prilikama i izvanredno provjeravati.
(3) Utvrđivanje i provjera zdravstvene sposobnosti obavlja se zdravstvenim pregledom. O utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti izvršnoga radnika izdaje se uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.
(4) Zdravstveni pregled iz stavka 3. ovoga članka obavlja zdravstvena ustanova, trgovačka društva koja obavljaju djelatnost medicine rada i specijalisti medicine rada u privatnoj praksi koji udovoljavaju propisanim uvjetima i koje je ovlastilo ministarstvo nadležno za zdravstvo.
(5) Uvjete zdravstvene sposobnosti izvršnih radnika, način utvrđivanja i provjere, rokove periodične i slučajeve u kojima se obavlja izvanredna provjera, kao i sposobnosti i uvjete kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove, trgovačka društva koja obavljaju djelatnost medicine rada i specijalisti medicine rada u privatnoj praksi koje obavljaju zdravstvene preglede, oblik i sadržaj uvjerenja iz stavka 3. ovoga članka, propisuje ministar nadležan za zdravstvo u suglasnosti s ministrom.

Članak 46.

(1) Izvršni radnik ne smije započeti obavljati poslove ako procjenjuje da je umoran ili bolestan, ili ako je u takvom psihičkom stanju, ili ako je pod utjecajem droga ili psihotropnih tvari, da je nesposoban poslove obavljati na siguran način. Izvršni radnik mora prekinuti s radom ako takve okolnosti nastupe tijekom rada.
(2) Izvršni radnik dužan je o okolnostima iz stavka 1. ovoga članka odmah obavijestiti u procesu rada neposredno nadležnoga radnika.

Članak 47.

(1) Izvršni radnik ne smije uzimati alkoholna pića, opojne droge ili psihotropne tvari, niti smije početi obavljati poslove u slučaju ako u organizmu ima alkohola, opojnih droga ili psihotropnih tvari.
(2) Izvršni radnik dužan je na zahtjev ovlaštenoga radnika upravitelja infrastrukture, željezničkoga prijevoznika, pravne osobe koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe, odnosno inspektora sigurnosti željezničkoga prometa pristupiti ispitivanju ima li u organizmu alkohola, opojnih droga ili psihotropnih tvari.
(3) Smatrat će se da izvršni radnik ima u organizmu alkohola, opojnih droga ili psihotropnih tvari ako se njihovo postojanje u organizmu ustanovi propisanim načinom ispitivanja odgovarajućim sredstvima ili uređajima.
(4) Ako izvršni radnik odbije ili ne pristupi ispitivanju, ili ako se pri ispitivanju ustanovi da je pod utjecajem alkohola, opojnih droga ili psihotropnih tvari, osoba koja provodi ispitivanje zabranit će mu daljnji rad.
(5) Način i postupak provjere prisutnosti alkohola, opojnih droga i psihotropnih tvari u organizmu propisuje ministar nadležan za zdravstvo.

6.3. Stjecanje prava na reguliranje prometa vlakova i prava upravljanja vučnim vozilom

Članak 48.

(1) Reguliranje prometa vlakova i upravljanje vučnim vozilom može obavljati samo osoba koja je stekla pravo na obavljanje tih poslova.
(2) Pravo na reguliranje prometa vlakova i pravo na upravljanje vučnim vozilom može steći osoba ako:
1. ima propisanu zdravstvenu sposobnost,
2. je navršila 18 godina,
3. je obavila praktičnu izobrazbu na poslovima reguliranja prometa vlakova, odnosno upravljanja vučnim vozilom,
4. je položila propisani stručni ispit,
5. joj odlukom nadležnog tijela nije zabranjeno reguliranje prometa vlakova, odnosno upravljanje vučnim vozilom.
(3) Iznimno od odredbe stavka 2. točke 2. ovoga članka, pravo na upravljanje vučnim vozilom vlaka za prijevoz putnika i vlaka u kojem se prevoze opasne tvari može steći samo osoba koja je navršila 21 godinu.

6.4. Radno vrijeme, trajanje smjene i odmora između dvije uzastopne smjene

Članak 49.

(1) Pod radnim vremenom, u smislu ovoga Zakona, smatra se vrijeme koje izvršni radnik provede u obavljanju poslova u jednoj smjeni.
(2) Radno vrijeme izvršnoga radnika u jednoj smjeni ne smije trajati dulje od 12 sati.
(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, radno vrijeme izvršnoga radnika koji upravlja vučnim vozilom za prijevoz putnika ne smije trajati dulje od 10 sati, a radno vrijeme izvršnoga radnika koji upravlja vučnim vozilom u međunarodnom prekograničnom prometu, sukladno međunarodnom ugovoru, ne smije trajati dulje od 9 sati. Vrijeme vožnje izvršnoga radnika koji upravlja vučnim vozilom u međunarodnom prekograničnom prometu sukladno međunarodnom ugovoru, ne smije trajati dulje od 9 sati dnevne te 8 sati noćne smjene.
(4) Vrijeme neprekidne vožnje izvršnoga radnika koji upravlja vučnim vozilom vlaka ne smije biti dulje od 6 sati.
(5) Izvršni radnik između dvije uzastopne smjene mora imati neprekidni odmor od najmanje 12 sati.
(6) Iznimno od odredbe stavka 4. ovoga članka, kada izvršni radnik koji obavlja svoje poslove na vlaku (osoblje vlaka) koristi odmor izvan mjesta svoje organizacijske jedinice, taj odmor može biti kraći od 12 sati, ali ne kraći od 8 sati.
(7) Radno vrijeme, trajanje smjene i odmora između dvije uzastopne smjene i vrijeme neprekidne vožnje ovisno o organizaciji i učestalosti prometa, vrsti poslova, brzini vlakova, uvjetima rada i drugim uvjetima koji utječu na psihičku i tjelesnu sposobnost izvršnih radnika, propisuje ministar u suglasnosti s ministrom nadležnim za rad.
(8) Upravitelj infrastrukture, željeznički prijevoznik, odnosno pravna osoba koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe ne smije rasporediti, odnosno dopustiti izvršnom radniku rad suprotno odredbama iz ovoga članka.

7. Križanje željezničke pruge i ceste

Članak 50.

(1) Križanje željezničke pruge i ceste ne smije biti u istoj razini u sljedećim slučajevima:
– na križanju željezničke pruge i autoceste,
– na križanju željezničke pruge od značaja za međunarodni promet i državne ceste,
– na križanju željezničke pruge i ceste u kolodvorskom području na prostoru između ulaznih skretnica od kojih počinju kolodvorski kolosijeci.
(2) Križanje željezničke pruge i ceste ne smije biti u istoj razini niti u slučaju ako su ispunjeni uvjeti koji se odnose na:
– veliku učestalost željezničkoga i cestovnoga prometa,
– specifične mjesne prilike,
– druge razloge koji utječu na prometnu sigurnost.
(3) Uvjete za određivanje križanja željezničke pruge i ceste iz stavka 2. ovoga članka propisuje ministar u suglasnosti s ministrom nadležnim za zaštitu okoliša, prostorno uređenje i graditeljstvo.

Članak 51.

(1) Prijelaz vozila i drugoga sudionika u cestovnom prometu preko željezničke pruge u istoj razini dopušten je samo na željezničko-cestovnom prijelazu, a prijelaz pješaka preko željezničke pruge u istoj razini dopušten je i na pješačkom prijelazu preko pruge.
(2) Vlak odnosno željezničko vozilo na željezničko-cestovnom prijelazu ili pješačkom prijelazu preko pruge ima pravo prednosti prolaska u odnosu na vozila i drugoga sudionika u cestovnom prometu.

Članak 52.

(1) Prometna sigurnost na željezničko-cestovnom prijelazu i pješačkom prijelazu preko pruge osigurava se uređajem ili propisanom preglednošću s ceste, odnosno pješačke staze na željezničku prugu.
(2) Uređaj za osiguravanje željezničko-cestovnoga prijelaza je uređaj za zatvaranje željezničko-cestovnoga prijelaza (s branicima ili polubranicima) i/ili uređaj za davanje znakova kojima se najavljuje približavanje vlaka ili željezničkoga vozila.
(3) Uređaj za osiguravanje pješačkoga prijelaza preko pruge je uređaj za davanje znakova kojima se najavljuje približavanje vlaka ili željezničkoga vozila.
(4) Uređaji iz stavaka 2. i 3. ovoga članka moraju udovoljavati propisanim tehničkim uvjetima i biti u skladu s propisima kojima se propisuje sigurnost prometa na cestama.
(5) Tehničke uvjete kojima moraju udovoljavati uređaji iz stavaka 2. i 3. ovoga članka propisuje ministar.
(6) Uređaje za osiguravanje željezničko-cestovnoga prijelaza i pješačkoga prijelaza preko pruge na željezničkim prugama postavlja i održava upravitelj infrastrukture.
(7) Propisanu preglednost s ceste, odnosno pješačke staze na željezničku prugu dužna je osigurati pravna osoba koja održava cestu na području na kojem se mora osigurati preglednost za željezničko-cestovni prijelaz, odnosno pješački prijelaz preko pruge.

Članak 53.

(1) Mimoilazne zaštitne ograde za pješake moraju biti postavljene na pješačkom prijelazu na željezničkoj pruzi.
(2) Mimoilazna zaštitna ograda mora udovoljavati propisanim uvjetima.
(3) Mimoilazne zaštitne ograde postavlja i održava upravitelj infrastrukture.

Članak 54.

(1) Željezničko-cestovni prijelaz ili pješački prijelaz preko pruge smatra se sastavnim dijelom željezničke pruge u širini od tri metra mjereno vodoravno od osi krajnjega kolosijeka.
(2) Održavanje kolnika, odnosno pješačke staze na dijelu željezničko-cestovnoga prijelaza i pješačkoga prijelaza preko pruge, iz stavka 1. ovoga članka, na željezničkim prugama obavlja upravitelj infrastrukture.

Članak 55.

(1) Na željezničkoj pruzi ispred željezničko-cestovnoga prijelaza ili pješačkoga prijelaza preko pruge, na kojem se sigurnost prometa osigurava propisanom preglednošću na željezničku prugu, mora se postaviti propisana signalna oznaka za obavješćivanje izvršnih radnika koji upravljaju željezničkim vozilima o približavanju takvom prijelazu i o obvezi davanja propisanih signalnih znakova sa željezničkoga vozila.
(2) Signalna oznaka iz stavka 1. ovoga članka mora biti prevučena reflektirajućom tvari.
(3) Postavljanje i održavanje propisanih signalnih oznaka iz stavka 1. ovoga članka obavlja upravitelj infrastrukture.

Članak 56.

(1) Križanja željezničke pruge i cesta u istoj razini, na dijelu pruge gdje postoji više takvih križanja, moraju se svesti na najnužniji broj usmjeravanjem dviju ili više cesta na zajedničko mjesto križanja sa željezničkom prugom.
(2) Uvjete za svođenje i određivanje zajedničkoga mjesta i načina križanja željezničke pruge i ceste iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar u suglasnosti s ministrom nadležnim za zaštitu okoliša, prostorno uređenje i graditeljstvo.

Članak 57.

(1) Na željezničko-cestovnom prijelazu i pješačkom prijelazu preko pruge prometna sigurnost mora se osigurati u skladu s ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, kao i propisima o sigurnosti prometa na cestama, a po potrebi moraju se poduzeti i druge propisane mjere.
(2) Način osiguravanja željezničko– cestovnoga prijelaza mora biti usklađen s promjenama nastalim zbog rekonstrukcije ili prekategorizacije ceste ili željezničke pruge.
(3) Upravitelj infrastrukture mora održavati željezničko-cestovni prijelaz i pješački prijelaz preko pruge u stanju za siguran tijek prometa.
(4) Način osiguravanja prometne sigurnosti na željezničko-cestovnim prijelazima i pješačkim prijelazima preko pruge iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, uvjete kojima moraju udovoljavati mimoilazne zaštitne ograde, propisanu preglednost s ceste, odnosno pješačke staze na željezničku prugu, kao i druge mjere koje se moraju poduzeti za siguran tijek prometa, ovisno o značaju i vrsti željezničke pruge i ceste, gustoći prometa, voznoj brzini i drugim uvjetima od značenja za prometnu sigurnost, propisuje ministar u suglasnosti s ministrom nadležnim za zaštitu okoliša, prostorno uređenje i graditeljstvo.

Članak 58.

(1) Na cesti koja prelazi preko elektrificirane željezničke pruge moraju se na propisanoj udaljenosti s obiju strana željezničko-cestovnoga prijelaza postaviti zaštitne zapreke koje ograničavaju prolazak cestovnih vozila čija visina zajedno s teretom premašuje propisanu najveću dopuštenu visinu.
(2) Zaštitna zapreka iz stavka 1. ovoga članka postavlja se na udaljenosti od najmanje 8 m od najbliže tračnice mjereno po osi ceste i na visini od 4,5 m mjereno iznad kolnika ceste.
(3) Zaštitne zapreke iz stavka 1. ovoga članka postavlja i održava upravitelj infrastrukture.

Članak 59.

Prelazak vozila koje se kreće na cesti s dozvolom za izvanredni prijevoz preko željezničko-cestovnoga prijelaza, ako s teretom ili bez tereta premašuje propisanu najveću dopuštenu masu, najveće dopušteno osovinsko opterećenje odnosno najveću dopuštenu visinu ili širinu, dopušten je samo uz suglasnost i uz uvjete koje odredi upravitelj infrastrukture.

8. Postupak kod izvanrednih događaja i istražno tijelo

Članak 60.

(1) Izvršni radnik i druga osoba, koji se zateknu ili naiđu na mjesto izvanrednoga događaja u kojem ima ozlijeđenih ili poginulih osoba, dužni su sudjelovati u spašavanju.
(2) Izvršni radnik dužan je odmah po saznanju o izvanrednom događaju iz stavka 1. ovoga članka obavijestiti upravitelja infrastrukture.
(3) Upravitelj infrastrukture dužan je odmah po saznanju o izvanrednom događaju iz stavka 1. ovoga članka o tome obavijestiti zdravstvenu ustanovu najbližu mjestu toga događaja.
(4) Upravitelj infrastrukture, željeznički prijevoznik i pravna osoba koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe dužni su odmah po saznanju o izvanrednom događaju iz stavka 1. ovoga članka poduzeti mjere za spašavanje i pružanje pomoći ozlijeđenim osobama te osigurati mjesto izvanrednoga događaja do dolaska ovlaštenih osoba nadležnih tijela, ovisno o vrsti izvanrednoga događaja.

Članak 61.

(1) Na određenim poslovima u službenom mjestu i u vlaku izvršni radnik mora biti osposobljen za pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u izvanrednim događajima.
(2) Upravitelj infrastrukture, odnosno željeznički prijevoznik općim aktom određuje poslove iz stavka 1. ovoga članka.
(3) Osposobljavanje izvršnih radnika iz stavka 1. ovoga članka obavljaju Hrvatski crveni križ, zdravstvena ustanova, trgovačka društva koja obavljaju djelatnost medicine rada i specijalisti medicine rada u privatnoj praksi.

Članak 62.

(1) Vučno vozilo, vlak za prijevoz putnika i službeno mjesto na pruzi moraju biti opremljeni propisanim priborom za prvu pomoć.
(2) Upravitelj infrastrukture, željeznički prijevoznik i pravna osoba koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe dužni su opremiti vučno vozilo, vlak za prijevoz putnika i službeno mjesto na pruzi propisanim priborom za prvu pomoć.
(3) Sadržaj, smještaj i uporaba pribora za prvu pomoć određuje se općim aktom koji u suglasnosti s ministarstvom nadležnim za zdravstvo donosi upravitelj infrastrukture, željeznički prijevoznik i pravna osoba koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe.

Članak 63.

Ako je zbog izvanrednoga događaja došlo do prekida željezničkog prometa, upravitelj infrastrukture, odnosno željeznički prijevoznik dužan je u što kraćem roku poduzeti mjere za uspostavljanje prometa.

Članak 64.

(1) Upravitelj infrastrukture, odnosno željeznički prijevoznik dužan je o ozbiljnoj nesreći odmah obavijestiti ovlaštene osobe nadležnih tijela.
(2) Ovlaštene osobe nadležnih tijela koje obavljaju uviđaj o ozbiljnoj nesreći, dužne su uviđaj obaviti na način da ne ometaju željeznički promet, odnosno da ometanje bude što kraće.

Članak 65.

(1) Upravitelj infrastrukture, željeznički prijevoznik, odnosno pravna osoba koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe, dužni su organizirati i provesti istragu o izvanrednom događaju.
(2) Istragu o izvanrednom događaju provodi istražno povjerenstvo u čijem sastavu moraju biti svi subjekti na koje se izvanredni događaj odnosi.
(3) Kategorizaciju izvanrednih događaja, ovlasti i obveze za istragu izvanrednoga događaja, ovlasti istražitelja i istražnoga povjerenstva, način ustrojavanja istražnoga povjerenstva, način i postupak ustanovljavanja uzroka, posljedica, okolnosti pod kojima je nastao i odgovornosti za izvanredni događaj, veću materijalnu štetu i veći prekid prometa, način obavješćivanja zdravstvene ustanove i ovlaštenih osoba nadležnih tijela o izvanrednom događaju te način vođenja evidencije i drugih podataka o izvanrednim događajima, propisuje ministar.
(4) Upute za rad, tehničko-tehnološki postupci i pravila za postupanje u slučaju izvanrednoga događaja i otklanjanja posljedica izvanrednoga događaja, u skladu s propisom iz stavka 3. ovoga članka, uređuju se općim aktima koje donosi upravitelj infrastrukture, željeznički prijevoznik, odnosno pravna osoba koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe.

Članak 66.

(1) Istragu ozbiljne nesreće, kao i izvanrednoga događaja koji je pod određenim okolnostima mogao dovesti do ozbiljne nesreće, u skladu s propisom iz članka 65. stavka 3. ovoga Zakona, provodi istražno tijelo.
(2) Istraga ozbiljne nesreće s ciljem mogućega poboljšanja sigurnosti željezničkoga sustava vodi se neovisno od sudske istrage o istom događaju i istom se ne istražuje pojedinačna krivnja ili odgovornosti.
(3) Istražno tijelo ovlašteno je provesti sve radnje i aktivnosti koje ocijeni potrebnim za istraživanje i utvrđivanje činjenica tijekom provođenja istrage, a osobito ima pravo neposrednoga pristupa mjestu izvanrednoga događaja, svim informacijama i dokazima.
(4) Fizičke i pravne osobe, tijela državne uprave i tijela sudbene vlasti, državnoga odvjetništva te jedinice lokalne i regionalne samouprave dužne su na zahtjev istražnoga tijela dostaviti informacije i dokaze važne za istragu.
(5) Istražno tijelo mora biti neovisno po organizaciji, pravnom statusu i načinu donošenja odluka od upravitelja infrastrukture, željezničkoga prijevoznika, pravne osobe koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe i prijavljenoga tijela i druge strane čiji bi interesi mogli biti suprotni zadacima koji su povjereni istražnom tijelu. Istražno tijelo mora biti funkcionalno neovisno od tijela nadležnoga za sigurnost i bilo kojega regulatornog tijela.
(6) Funkciju i poslove istražnoga tijela obavlja Ministarstvo.
(7) Ovlašteni istražitelj mora imati službenu iskaznicu kojom se dokazuje njegovo službeno svojstvo, identitet i ovlasti.
(8) Dužnosti, ovlasti i zadatke istražnoga tijela, kao i oblik i sadržaj iskaznice ovlaštenoga istražitelja, način i postupak izdavanja, vraćanja, oduzimanja i vođenja evidencije o iskaznici, propisuje ministar.

9. Tijelo nadležno za sigurnost, prijavljeno tijelo i sustav upravljanja sigurnošću

Članak 67.

(1) Reguliranje, upravljanje i nadziranje cjelokupnog sustava sigurnosti željezničkoga prometa, kao i uspostavljanje i način djelovanja sustava upravljanja sigurnošću upravitelja infrastrukture, željezničkoga prijevoznika i pravne osobe koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe, obavlja tijelo nadležno za sigurnost željezničkog prometa.
(2) Tijelo nadležno za sigurnost u okviru svoje djelatnosti obavlja poslove izdavanja, produživanja i poništavanja rješenja o sigurnosti za upravitelja infrastrukture i željezničkoga prijevoznika. Tijelo nadležno za sigurnost može provoditi sve preglede i ispitivanja koja su potrebna za ispunjavanje njegovih zadaća i mora imati pristup svim dokumentima i prostorijama, instalacijama i opremi upravitelja infrastrukture, željezničkoga prijevoznika i pravne osobe koje obavlja prijevoz za vlastite potrebe.
(3) Po organizaciji, pravnoj strukturi i donošenju odluka, tijelo nadležno za sigurnost mora biti neovisno od bilo kojega upravitelja infrastrukture, željezničkoga prijevoznika, pravne osobe koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe, podnositelja molbe i tijela za nabavu.
(4) Tijelo nadležno za sigurnost osnovat će se posebnim zakonom u skladu s načelima određenim ovim Zakonom i zakonom o njegovom osnivanju.

Članak 68.

(1) Ocjenu sukladnosti ili prikladnosti za primjenu podsustava željezničkoga sustava i njihovih sastavnih dijelova s obzirom na ispunjavanje uvjeta interoperabilnosti obavlja prijavljeno tijelo za željeznički promet.
(2) Dužnosti i poslove prijavljenoga tijela obavlja Ministarstvo, a po organizaciji, pravnom statusu i načinu donošenja odluka mora biti neovisno od upravitelja infrastrukture, željezničkoga prijevoznika, pravne osobe koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe, podnositelja molbe i tijela za nabavu.
(3) Dužnosti, ovlasti i zadatke prijavljenoga tijela propisuje ministar.

Članak 69.

(1) Uspostavu i način djelovanja sustava upravljanja sigurnošću upravitelja infrastrukture, željezničkoga prijevoznika odnosno pravne osobe koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe, kao i način i postupke izvješćivanja o sigurnosti propisuje ministar.
(2) Organizacija sustava za upravljanje sigurnošću, upute za rad, tehničko-tehnološki postupci i pravila, u skladu s propisom iz stavka 1. ovoga članka, uređuju se općim aktima koje donosi upravitelj infrastrukture, željeznički prijevoznik odnosno pravna osoba koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe.

10. Unutarnji red i zaštita željezničkih pruga i vozila

Članak 70.

(1) Pristup i kretanje osoba i cestovnih vozila u infrastrukturnom pojasu dozvoljeni su samo na mjestima koja odredi upravitelj infrastrukture.
(2) Sve osobe dužne su pridržavati se unutarnjega reda u željezničkom prometu na mjestima predviđenim za pristup i kretanje u infrastrukturnom pojasu i u vlakovima.
(3) Ovlaštene službene osobe ministarstva nadležnoga za unutarnje poslove dužne su na zahtjev radnika upravitelja infrastrukture, željezničkoga prijevoznika, odnosno pravne osobe koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe pružiti potrebnu pomoć u održavanju unutarnjega reda u skladu s važećim propisima.

Članak 71.

(1) Upravitelj infrastrukture dužan je održavati unutarnji red u infrastrukturnom pojasu, a željeznički prijevoznik u vlakovima.
(2) Radnici ovlašteni za provedbu unutarnjega reda moraju imati propisanu iskaznicu koju izdaje upravitelj infrastrukture odnosno željeznički prijevoznik, a koju su dužni prilikom provođenja unutarnjega reda pokazati osobama koje se ne pridržavaju unutarnjega reda.
(3) Radnici iz stavka 2. ovoga članka imaju pravo zatražiti na uvid osobnu iskaznicu od osoba koje se ne pridržavaju unutarnjega reda.
(4) Unutarnji red u željezničkom prometu, način i ovlasti radnika za njegovu provedbu, obrazac iskaznice i vođenje evidencije o iskaznici, propisuje ministar.
(5) Radnici ovlašteni za provedbu unutarnjega reda, u skladu s propisom iz stavka 4. ovoga članka i odgovarajućim općim aktom upravitelja infrastrukture, odnosno željezničkoga prijevoznika, podnose zahtjev za pokretanje prekršajnoga postupka protiv prekršitelja unutarnjega reda.

Članak 72.

(1) Zabranjeno je oštećivati željezničku prugu i željeznička vozila, bacati ili stavljati na željezničku prugu bilo kakve predmete i otpadne tvari, bacati predmete na željeznička vozila ili iz tih vozila, ometati rad radnika upravitelja infrastrukture, željezničkoga prijevoznika odnosno pravne osobe koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe, ili na koji drugi način ugrožavati ili ometati željeznički promet.
(2) Pokraj željezničke pruge, a osobito u blizini željezničkih signala, ne smije se saditi visoko drveće i nasade, postavljati znakove, oznake, izvore obojene ili zaslijepljujuće svjetlosti, ili koje druge predmete i naprave koje bojom, oblikom ili svjetlošću smanjuju vidljivost željezničkih signala, ili koje mogu dovesti u zabunu izvršne radnike u vezi značenja signalnih znakova.
(3) Na željezničkoj pruzi ne smiju se bez prethodne suglasnosti upravitelja infrastrukture obavljati bilo kakvi radovi.
(4) Upravitelj infrastrukture ovlašten je od vlasnika, odnosno posjednika zahtijevati žurno uklanjanje drveća, nasada, naprava ili predmeta iz stavka 2. ovoga članka, koji smanjuju vidljivost željezničkih signala ili koji mogu izvršne radnike dovesti u zabunu u vezi značenja signalnih znakova, u primjerenom roku. Upravitelj infrastrukture dužan je o tome odmah izvijestiti inspekciju sigurnosti željezničkoga prometa.
(5) Ako vlasnik, odnosno posjednik ne postupi po zahtjevu upravitelja infrastrukture u slučajevima iz stavka 4. ovoga članka u određenom roku, upravitelj infrastrukture poduzet će potrebne radnje, a nastale troškove vlasnik, odnosno posjednik dužan je nadoknaditi upravitelju infrastrukture.

Članak 73.

Upravitelj infrastrukture dužan je na mjestima odrona, bujica te na mjestima izloženim vijavicama i jakim vjetrovima, na kojima može doći do ometanja ili ugrožavanja sigurnosti željezničkoga prometa, samostalno ili zajedno s drugom pravnom osobom, pravodobno poduzeti potrebne mjere tehničke i fizičke zaštite željezničke pruge i građevina, postrojenja, uređaja i konstrukcija na pruzi od elementarnih nepogoda, a radi omogućavanja sigurnoga tijeka željezničkoga prometa.

III. PRIJEVOZ ZA VLASTITE POTREBE I INDUSTRIJSKI KOLOSIJECI

Članak 74.

(1) Prijevoz za vlastite potrebe na željezničkim prugama može obavljati upravitelj infrastrukture i željeznički prijevoznik, a pravna osoba koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe po odobrenju i uz uvjete koje odredi upravitelj infrastrukture.
(2) Prijevoz za vlastite potrebe na industrijskim i drugim kolosijecima koji nisu javno dobro u općoj uporabi obavlja industrijska željeznica, odnosno pravna osoba koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe.

Članak 75.

(1) Industrijski i drugi kolosijek koji nije javno dobro u općoj uporabi mora se projektirati, graditi, rekonstruirati, adaptirati i održavati na način da udovoljava svim zahtjevima koji osiguravaju tehničko-tehnološko jedinstvo, zahtjevima sigurnosti u željezničkom prometu i drugim uvjetima propisanima za taj kolosijek.
(2) Za ispunjavanje zahtjeva sigurnosti u željezničkom prometu pri projektiranju, gradnji, rekonstrukciji, adaptaciji i održavanju industrijskoga i drugoga kolosijeka koji nije javno dobro u općoj uporabi, moraju se primijeniti uvjeti propisani ovim Zakonom, hrvatske i strukovne norme, tehnički uvjeti za sigurnost željezničkoga prometa i drugi propisani uvjeti.
(3) Tehničke uvjete za sigurnost željezničkoga prometa kojima moraju udovoljavati industrijski i drugi kolosijeci koji nisu javno dobro u općoj uporabi, kao i križanja tih kolosijeka s prugom lake željeznice, iz stavka 2. ovoga članka, propisuje ministar u suglasnosti s ministrom nadležnim za zaštitu okoliša, prostorno uređenje i graditeljstvo.
(4) Za industrijske i druge kolosijeke koji nisu javno dobro u općoj uporabi, a priključuju se na željezničke pruge, dodatne uvjete za siguran tijek željezničkoga prometa kojima moraju udovoljavati, određuje upravitelj infrastrukture ovisno o:
– tehničkim svojstvima pruge na koju se ti kolosijeci priključuju,
– svojstvima željezničkih vozila koja se dostavljaju ili su u uporabi na tim kolosijecima,
– mjesnim prilikama,
– drugim uvjetima koji utječu na siguran tijek prometa.

Članak 76.

Vlasnik, odnosno posjednik industrijskoga i drugoga kolosijeka koji nije javno dobro u općoj uporabi dužan je:
– kolosijek održavati u stanju za siguran tijek prometa,
– opremiti kolosijek propisanim signalima i signalnim oznakama,
– propisanim signalima i signalnim oznakama označiti privremene zabrane, ograničenja i druge opasnosti u prometu na kolosijeku te ukloniti signale i signalne oznake odmah po prestanku razloga zbog kojih su postavljeni,
– postaviti i održavati mimoilazne ograde na pješačkim prijelazima preko pruge, kao i uređaje za osiguravanje željezničko-cestovnoga prijelaza i pješačkoga prijelaza preko pruge na kolosijeku u stanju za siguran tijek prometa,
– održavati kolnik, odnosno pješačku stazu na dijelu željezničko-cestovnoga prijelaza i pješačkoga prijelaza preko pruge na kolosijeku, kao i prijelaz u cjelini, u stanju za siguran tijek prometa,
– održavati križanje kolosijeka s prugom lake željeznice u stanju za siguran tijek prometa.

Članak 77.

(1) Željezničko vozilo industrijske željeznice mora udovoljavati propisanim uvjetima za sigurno obavljanje željezničkoga prometa i mora se održavati.
(2) Radnik industrijske željeznice mora udovoljavati propisanim uvjetima stručne i zdravstvene sposobnosti i drugim propisanim uvjetima za sigurno obavljanje željezničkoga prometa na industrijskom i drugom kolosijeku koji nije javno dobro u općoj uporabi.
(3) Uvjeti za sigurno obavljanje željezničkoga prometa na industrijskom i drugom kolosijeku koji nije javno dobro u općoj uporabi, a kojima moraju udovoljavati željeznička vozila i radnici industrijske željeznice, uređuju se općim aktom vlasnika industrijske željeznice u skladu s ovim Zakonom.
 

Članak 78.


(1) Industrijska željeznica mora na industrijskom kolosijeku obavljati željeznički promet na propisani način i uz propisane uvjete.
(2) Način i uvjeti za obavljanje željezničkoga prometa na industrijskom kolosijeku uređuju se općim aktom industrijske željeznice u skladu s ovim Zakonom.

Članak 79.

Upravitelj infrastrukture, željeznički prijevoznik i industrijska željeznica zajednički određuju mjesto, način i uvjete za međusobnu dostavu željezničkih vozila, kao i druge uvjete za siguran tijek prometa na industrijskim i drugim kolosijecima koji nisu javno dobro u općoj uporabi.

Članak 80.

(1) Na industrijskim i drugim kolosijecima koji nisu javno dobro u općoj uporabi ne smije se obavljati promet vlakova.
(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo može željezničkom prijevozniku odobriti obavljanje prometa vlakova na pojedinim industrijskim i drugim kolosijecima koji nisu javno dobro u općoj uporabi ako kolosijeci udovoljavaju propisanim uvjetima za siguran tijek prometa. Ministarstvo po potrebi može propisati i odgovarajuće mjere za siguran tijek prometa.

Članak 81.

(1) Željezničko vozilo ili radnik industrijske željeznice ne smije sudjelovati u prometu na željezničkoj pruzi.
(2) Željezničko vozilo ili radnik industrijske željeznice mora, kada iznimno sudjeluje u prometu na željezničkoj pruzi, udovoljavati uvjetima propisanim ovim Zakonom koji se odnose na željeznička vozila i izvršne radnike u javnom prijevozu.
(3) Željezničko vozilo ili radnik iz stavka 2. ovoga članka može sudjelovati u prometu na željezničkoj pruzi samo po odobrenju i uz uvjete koje odredi upravitelj infrastrukture.

IV. POSEBNE SIGURNOSNE MJERE

Članak 82.

(1) Upravitelj infrastrukture, željeznički prijevoznik odnosno pravna osoba koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe dužni su privremeno zabraniti obavljanje poslova izvršnom radniku ako:
– na provjeri znanja ne pokaže znanje potrebno za obavljanje određenih poslova;
– ne pristupi provjeri znanja na koju je upućen,
– je na temelju ocjene ovlaštene zdravstvene ustanove, trgovačkoga društva koje obavlja djelatnost medicine rada i/ili specijalista medicine rada u privatnoj praksi nesposoban za obavljanje određenih poslova, sve dok ta nesposobnost traje,
– ne pristupi zdravstvenom pregledu na koji je upućen,
– mu je izrečena mjera zabrane obavljanja određenih poslova, sve dok ta zabrana traje.
(2) Način, postupak provedbe i trajanje privremene zabrane iz stavka 1. ovoga članka uređuje upravitelj infrastrukture, željeznički prijevoznik, odnosno pravna osoba koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe općim aktom u skladu s ovim Zakonom i ostalim propisima kojima se reguliraju pitanja radnih odnosa iz prava radnih odnosa.

Članak 83.

(1) Ovlašteni radnik upravitelja infrastrukture, željezničkoga prijevoznika, odnosno pravne osobe koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe dužan je na mjestu događaja privremeno udaljiti izvršnoga radnika od obavljanja poslova ako:
1. pokuša obavljati ili ako obavlja svoje poslove, a očito je umoran ili bolestan ili je u takvom psihičkom stanju ili pod utjecajem alkohola, opojnih droga ili psihotropnih tvari da poslove nije sposoban sigurno obavljati,
2. na propisani način utvrdi da pokušava obavljati ili obavlja svoje poslove, a ima alkohola opojnih droga ili psihotropnih tvari u organizmu,
3. odbije pristupiti ispitivanju ima li alkohola opojnih droga ili psihotropnih tvari u organizmu,
4. obavlja poslove dulje od dopuštenoga radnog vremena smjene,
5. osnovano sumnja da je nepažnjom ili na koji drugi način prouzročio ozbiljnu nesreću, ili ugrozio sigurnost željezničkoga prometa.
(2) Način, postupak i ovlasti za privremeno udaljenje iz stavka 1. ovoga članka uređuje upravitelj infrastrukture, željeznički prijevoznik, odnosno pravna osoba koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe općim aktom u skladu s ovim Zakonom.

V. INSPEKCIJA I UPRAVNI NADZOR

Članak 84.

(1) Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona, propisa i općih akata donesenih na temelju ovoga Zakona i drugih propisa koji se odnose na siguran tijek željezničkoga prometa, obavlja inspekcija sigurnosti željezničkoga prometa Ministarstva (u daljnjem tekstu: inspekcija).
(2) Poslove inspekcijskoga nadzora obavljaju ovlašteni državni službenici inspekcije (u daljnjem tekstu: inspektori).
(3) Upravni nadzor nad upraviteljem infrastrukture, željezničkim prijevoznikom, pravnom osobom koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe, industrijskom željeznicom te drugim pravnim i fizičkim osobama koje podliježu upravnom nadzoru prema ovom Zakonu, u dijelu izvršavanja obveza na donošenju novih i usklađivanju postojećih općih akata s ovim Zakonom, kao i nad provedbom ovoga Zakona, obavlja Ministarstvo.

Članak 85.

(1) Radi obavljanja inspekcijskoga nadzora, inspektor je ovlašten pregledati željezničke pruge, industrijske i druge kolosijeke koji nisu javno dobro u općoj uporabi, željeznička vozila, obavljanje željezničkoga prometa i izvođenje radova na željezničkim prugama, industrijskim i drugim kolosijecima koji nisu javno dobro u općoj uporabi, željezničkim vozilima i u zaštitnom pružnom pojasu, te pregledati tehničku i drugu dokumentaciju koja se odnosi na željezničke pruge, industrijske i druge kolosijeke koji nisu javno dobro u općoj uporabi, željeznička vozila, sposobnost izvršnih radnika, izvođenje radova na željezničkim prugama, u zaštitnom pružnom pojasu, na industrijskim i drugim kolosijecima koji nisu javno dobro u općoj uporabi i u željezničkim vozilima te obavljanje željezničkoga prometa.
(2) Upravitelj infrastrukture, željeznički prijevoznik, pravna osoba koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe, industrijska željeznica te druge pravne i fizičke osobe koje podliježu inspekcijskom nadzoru prema ovom Zakonu, dužne su inspektoru omogućiti i osigurati nesmetano obavljanje inspekcijskoga nadzora.
(3) Upravitelj infrastrukture, željeznički prijevoznik, pravna osoba koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe, industrijska željeznica te druge pravne i fizičke osobe koje podliježu inspekcijskom nadzoru prema ovom Zakonu, dužne su inspektoru osigurati sve potrebne dozvole za vožnju u željezničkim vozilima i vlakovima, dozvole (propusnice) koje omogućuju nesmetan pristup svim objektima inspekcijskoga nadzora te osigurati sve ostale uvjete kako bi se takav inspekcijski nadzor nesmetano i u potpunosti mogao obavljati.

Članak 86.

(1) U obavljanju inspekcijskog nadzora inspektor je ovlašten:
1. privremeno zabraniti uporabu željezničke pruge ili pojedinih građevina, postrojenja ili uređaja na pruzi, industrijskoga i drugoga kolosijeka koji nije javno dobro u općoj uporabi i željezničkoga vozila, koji ne udovoljavaju propisanim uvjetima za siguran tijek prometa, ili se uporabe prije obavljenoga tehničkog pregleda, ili bez dozvole za uporabu,
2. obustaviti izvršenje naređenja ili zabraniti daljnje poduzimanje nepravilnih radnji, kojima bi se mogla ugroziti sigurnost željezničkoga prometa,
3. narediti uklanjanje nepravilnosti i nedostatka u obavljanju željezničkoga prometa na željezničkim prugama, industrijskim i drugim kolosijecima koji nisu javno dobro u općoj uporabi i željezničkim vozilima te po potrebi odrediti privremene mjere sigurnosti koje treba poduzeti,
4. privremeno obustaviti radove koji se izvode na željezničkoj pruzi, u zaštitnom pružnom pojasu, na industrijskom i drugom kolosijeku koji nije javno dobro u općoj uporabi ili na željezničkom vozilu, ako bi se njihovim izvođenjem mogla ugroziti sigurnost željezničkoga prometa, ili ako se izvode bez propisanoga odobrenja, ili ako se izvode bez poduzetih mjera za siguran tijek prometa,
5. zabraniti odnosno zahtijevati privremenu zabranu rada izvršnom radniku ili radniku industrijske željeznice, privremeno udaljiti odnosno zahtijevati da se privremeno udalji od obavljanja određenih poslova u željezničkom prometu, narediti ispitivanje ili zahtijevati da izvršni radnik pristupi ispitivanju ima li alkohola, droga ili psihotropnih tvari u organizmu, uputiti, odnosno zahtijevati da se izvršni radnik uputi na izvanrednu provjeru zdravstvene sposobnosti ili znanja, u slučajevima i na način propisan ovim Zakonom,
6. privremeno oduzeti dokumente i predmete važne za obavljanje inspekcijskog nadzora, o čemu je dužan izdati potvrdu,
7. uzimati izjave i saslušavati izvršitelja povrede propisa i ustanoviti identitet osoba.
(2) Inspektor je ovlašten poduzimati i druge mjere u skladu s ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.
(3) Ako ustanovi da je povrijeđen ovaj Zakon ili drugi propis koji se odnosi na siguran tijek željezničkoga prometa, inspektor ima pravo i dužnost podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnoga postupka.

Članak 87.

(1) Zabrane, naredbe i druge mjere inspektor određuje pisanim rješenjem.
(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, u slučaju poduzimanja žurnih mjera radi otklanjanja neposredne opasnosti za siguran tijek željezničkoga prometa, inspektor može rješenje donijeti i usmeno.
(3) Upravitelj infrastrukture, željeznički prijevoznik, pravna osoba koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe, industrijska željeznica, kao i druge pravne i fizičke osobe dužne su postupiti prema rješenju inspektora u roku određenom rješenjem, a o izvršenju rješenja pisanim putem izvijestiti inspekciju u roku od trideset (30) dana od dana isteka roka za izvršenje rješenja.
(4) Upravitelj infrastrukture, željeznički prijevoznik, pravna osoba koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe, industrijska željeznica i druge pravne osobe dužni su na zahtjev inspektora u traženom roku pisanim putem izvijestiti i izričito odrediti odgovornu osobu u pravnoj osobi koja je odgovorna za neizvršenje inspekcijskoga rješenja, odnosno za postupanje suprotno odredbama ovoga Zakona.

Članak 88.

(1) Protiv rješenja inspektora nije dopuštena žalba.
(2) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.
(3) Podnošenje tužbe ne odgađa izvršenje inspekcijskoga rješenja.

Članak 89.

(1) Upravitelj infrastrukture, željeznički prijevoznik, pravna osoba koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe, industrijska željeznica i druge pravne osobe dužni su inspekciji pravodobno dostavljati:
– opće akte donesene na temelju ovoga Zakona i opće akte odnosno upute kojima je detaljnije razrađeno provođenje pojedinih propisa donesenih na temelju ovoga Zakona,
– određeni vozni red vlakova,
– obavijest o izvođenju radova na željezničkoj pruzi i u zaštitnom pružnom pojasu koji ugrožavaju siguran tijek željezničkoga prometa,
– obavijest o ozbiljnoj nesreći,
– obavijest o početku uporabe u prometu željezničkih pruga ili pojedinih građevina, postrojenja ili uređaja na željezničkoj pruzi odnosno na industrijskom ili drugom kolosijeku koji nije javno dobro u općoj uporabi, te željezničkih vozila.
(2) Na zahtjev inspekcije, upravitelj infrastrukture, željeznički prijevoznik, pravna osoba koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe, industrijska željeznica i druge pravne osobe dužni su dostaviti u zadanom roku i druge akte ili podatke koji se odnose na željezničke pruge, vozila, željeznički promet, izvršne radnike i drugo.

Članak 90.

Inspekcija može ovlastiti stručnjake drugih tijela i ustanova, odnosno drugih pravnih osoba, za izvršavanje pojedinih radnji u vezi s obavljanjem inspekcijskoga nadzora, ukoliko je za njihovo izvršenje potrebna posebna stručnost ili oprema.

Članak 91.

(1) Inspektor ima službenu iskaznicu kojom se dokazuje njegovo službeno svojstvo, identitet i ovlasti.
(2) Izgled i način korištenja službene iskaznice propisuje ministar.
(3) Ministarstvo vodi očevidnik izdanih i vraćenih službenih iskaznica

VI. KAZNENE ODREDBE

Članak 92.

(1) Novčanom kaznom od 50.000,00 do 200.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj:
1. upravitelj infrastrukture ili željeznički prijevoznik, ako ne organizira i trajno ne obavlja kontrolu nad sigurnim tijekom prometa u skladu s odredbom članka 6. stavka 1. ovoga Zakona,
2. pravna osoba koja održava cestu, ako ne postavi ili ne održava zaštitnu ogradu u skladu s odredbama članka 14. stavaka 3. i 4. ovoga Zakona,
3. pravna osoba, ako suprotno odredbama članka 15. ovoga Zakona postavi, izvede ili koristi cjevovode, električne ili druge zračne vodove, podzemne kabele ili druge slične instalacije na način da ugrožavaju sigurnost željezničkog prometa, ili ometaju njegovo obavljanje i razvoj, ili ako te instalacije postavi bez prethodne suglasnosti, ili suprotno općim uvjetima koje propisuje ministar odnosno posebnim uvjetima koje odredi upravitelj infrastrukture,
4. pravna osoba, ako suprotno odredbama članka 16. ovoga Zakona u pružnom pojasu gradi građevine ili postavlja postrojenja i opremu koje nisu željezničke građevine, postrojenja ili oprema, ili ako bez prethodne suglasnosti, ili suprotno uvjetima koje odredi upravitelj infrastrukture gradi građevine ili postavlja postrojenja i opremu namijenjene utovaru i istovaru stvari u željezničkom prijevozu,
5. pravna osoba, ako suprotno odredbama članka 17. ovoga Zakona u zaštitnom pružnom pojasu gradi građevine ili postavlja postrojenja i opremu, ili sadi drveće i nasade, suprotno općim uvjetima koje propisuje ministar odnosno posebnim uvjetima koje odredi upravitelj infrastrukture,
6. upravitelj infrastrukture, ako infrastrukturne podsustave na željezničkim prugama na kojima obavlja promet ne održava u stanju za siguran tijek prometa u skladu s odredbama članka 19. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona,
7. pravna osoba vlasnik, odnosno posjednik prototipa, ako prototip uporabi u prometu bez odobrenja za uporabu u skladu s odredbom članka 22. stavka 1. ovoga Zakona,
8. pravna osoba vlasnik, odnosno posjednik prototipa, ako suprotno odredbama članka 23. stavaka 1., 4. i 6. ovoga Zakona prototip radi ispitivanja uporabi u prometu bez privremenoga odobrenja za uporabu, ili suprotno uvjetima za uporabu propisanim privremenim odobrenjem za uporabu, ili ako ne povuče prototip iz uporabe nakon isteka roka važenja privremenoga odobrenja za uporabu,
9. pravna osoba vlasnik, odnosno posjednik željezničkoga vozila, ako željezničko vozilo uporabi u prometu bez odobrenja za uporabu u skladu s odredbom članka 25. stavka 3. ovoga Zakona,
10. željeznički prijevoznik ili pravna osoba vlasnik, odnosno posjednik željezničkoga vozila, ako suprotno odredbama članka 36. ovoga Zakona prevozi ili uporabi na željezničkoj pruzi željezničko vozilo, s teretom ili bez tereta, koje u odnosu na profil vozila, osovinsko opterećenje, opterećenje po duljinskom metru, konstrukcijska, tehnička ili druga svojstva ne udovoljava propisanim uvjetima za željezničku prugu na kojoj se prevozi ili uporabi, ili ako izvanrednu pošiljku prevozi bez odobrenja, ili suprotno općim uvjetima prijevoza koje propisuje ministar, odnosno posebnim uvjetima prijevoza koje odobri upravitelj infrastrukture,
11. upravitelj infrastrukture, ako sukladno odredbama članka 40. ovoga Zakona ne opremi željezničku prugu propisanim signalima i signalnim oznakama, ili ako propisanim signalima i signalnim oznakama ne označi privremene zabrane, ograničenja i druge opasnosti u prometu, ili ako signale i signalne oznake kojima su označene privremene zabrane, ograničenja i druge opasnosti u prometu ne ukloni čim prestanu razlozi zbog kojih su postavljeni,
12. upravitelj infrastrukture, ako suprotno odredbama članka 52. stavaka 4. i 6. ovoga Zakona postavi uređaje za osiguravanje željezničko-cestovnoga prijelaza ili pješačkoga prijelaza preko pruge koji ne udovoljavaju propisanim tehničkim uvjetima, ili ako te uređaje ne održava,
13. upravitelj infrastrukture, ako sukladno odredbama članka 53. ovoga Zakona ne postavi mimoilazne zaštitne ograde za pješake na pješačkom prijelazu na željezničkoj pruzi, ili ako postavi mimoilazne zaštitne ograde koje ne udovoljavaju propisanim uvjetima, ili ako te mimoilazne zaštitne ograde ne održava,
14. upravitelj infrastrukture, ako sukladno odredbama članka 55. ovoga Zakona na željezničkoj pruzi ispred željezničko-cestovnoga prijelaza ili pješačkoga prijelaza preko pruge ne postavi propisane signalne oznake, ili ako navedene signalne oznake ne prevuče reflektirajućom tvari, ili ako te signalne oznake ne održava,
15. upravitelj infrastrukture, ako željezničko-cestovni prijelaz ili pješački prijelaz preko pruge ne održava u stanju za siguran tijek prometa u skladu s odredbom članka 57. stavka 3. ovoga Zakona,
16. upravitelj infrastrukture, ako na cesti koja prelazi preko elektrificirane željezničke pruge ne postavi ili ne održava zaštitne zapreke u skladu s odredbom članka 58. ovoga Zakona,
17. pravna osoba, ako postupi suprotno odredbama članka 72. stavaka 1., 2. i 3. ovoga Zakona.
(2) Novčanom kaznom od 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaje iz stavka 1. točaka 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10. i 17. ovoga članka fizička osoba, fizička osoba vlasnik, odnosno posjednik prototipa ili fizička osoba vlasnik, odnosno posjednik željezničkoga vozila.
(3) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u upravitelju infrastrukture, željezničkom prijevozniku, pravnoj osobi koja održava cestu, pravnoj osobi, pravnoj osobi vlasniku, odnosno posjedniku prototipa ili pravnoj osobi vlasniku, odnosno posjedniku željezničkoga vozila.

Članak 93.

(1) Novčanom kaznom od 40.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj:
1. upravitelj infrastrukture ili željeznički prijevoznik, ako ne izvijesti Ministarstvo i tijelo nadležno za sigurnost o stanju i problemima sigurnosti u željezničkom prometu odnosno ako izvješće za prethodnu godinu ne dostavi najkasnije do 31. svibnja tekuće godine u skladu s odredbama članka 7. ovoga Zakona,
2. upravitelj infrastrukture, ako sukladno odredbama članka 20. stavaka 1., 2., 5. i 6. ovoga Zakona ne vodi registar infrastrukture te druge evidencije i tehničke podatke važne za sigurnost u željezničkom prometu, uporabu i održavanje infrastrukture, za sve željezničke pruge kojima upravlja, ili ako navedeni registar infrastrukture te druge evidencije i tehničke podatke ne vodi po željezničkim infrastrukturnim podsustavima, ili ih ne usklađuje jednom na godinu, ili ako navedeni registar infrastrukture te druge evidencije i tehničke podatke ne dostavi Ministarstvu, ili ako o svim promjenama važnim za sigurnost u željezničkom prometu na infrastrukturi kojom upravlja odmah ne izvijesti Ministarstvo,
3. željeznički prijevoznik, upravitelj infrastrukture, pravna osoba koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe i vlasnik, odnosno posjednik željezničkoga vozila, ako suprotno odredbama članka 28. stavaka 1. i 3. ovoga Zakona željeznička vozila koja uporabi u prometu ne održava u stanju za siguran tijek prometa, ili ako radove na održavanju željezničkih vozila povjeri pravnim ili fizičkim osobama koje nisu ovlaštene za obavljanje tih radova,
4. upravitelj infrastrukture, željeznički prijevoznik ili pravna osoba koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe, ako željeznički promet ne obavlja prema propisanim signalnim znacima i signalnim oznakama te prometnim i signalnim pravilima u skladu s odredbom članka 42. ovoga Zakona,
5. upravitelj infrastrukture, ako na mjestima odrona, bujica te na mjestima izloženim vijavicama i jakim vjetrovima pravodobno ne poduzme potrebne mjere tehničke i fizičke zaštite u skladu s odredbom članka 73. ovoga Zakona,
6. pravna osoba vlasnik, odnosno posjednik industrijskoga i drugoga kolosijeka koji nije javno dobro u općoj uporabi, ako ne postupi u skladu odredbama članka 76. ovoga Zakona,
7. pravna osoba vlasnik, odnosno posjednik industrijske željeznice, ako sukladno odredbama članka 77. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona željezničko vozilo industrijske željeznice ne udovoljava propisanim uvjetima za sigurno obavljanje željezničkoga prometa, ili ako takvo vozilo ne održava, ili ako radnik industrijske željeznice ne udovoljava propisanim uvjetima stručne i zdravstvene sposobnostima i drugim propisanim uvjetima za sigurno obavljanje željezničkoga prometa,
8. pravna osoba vlasnik, odnosno posjednik industrijske željeznice, ako željeznički prijevoz na industrijskoj željeznici ne obavlja na propisani način i uz propisane uvjete u skladu s odredbom članka 78. stavka 1. ovoga Zakona,
9. pravna osoba vlasnik, odnosno posjednik industrijskoga i drugoga kolosijeka koji nije javno dobro u općoj uporabi, ako se na tom kolosijeku obavlja promet vlakova suprotno odredbi članka 80. stavka 2. ovoga Zakona.
(2) Novčanom kaznom od 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaje iz stavka 1. točaka 3., 6. i 9. ovoga članka fizička osoba, vlasnik, odnosno posjednik željezničkoga vozila ili vlasnik, odnosno posjednik industrijskoga i drugoga kolosijeka koji nije javno dobro u općoj uporabi.
(3) Novčanom kaznom od 4.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u upravitelju infrastrukture, željezničkom prijevozniku, pravnoj osobi koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe, pravnoj osobi vlasniku, odnosno posjedniku industrijskoga i drugoga kolosijeka koji nije javno dobro u općoj uporabi ili pravnoj osobi vlasniku, odnosno posjedniku industrijske željeznice.

Članak 94.

(1) Novčanom kaznom od 30.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj:
1. upravitelj infrastrukture, ako suprotno odredbama članka 18. ovoga Zakona za vrijeme izvođenja radova na željezničkoj pruzi ne osigura uvjete za siguran tijek željezničkoga prometa na mjestu izvođenja tih radova, ili ako po završetku tih radova ne stavi u uporabu sva potrebna postrojenja, uređaje i opremu za siguran tijek željezničkog prometa, ili ako u slučaju uspostave prometa prije završetka radova u cijelosti ne odredi privremene uvjete za siguran tijek prometa, ili ako s tim privremenim uvjetima ne upozna sve zainteresirane,
2. izvođač radova, ako sukladno odredbama članka 18. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona ne poduzme mjere za sigurnost radnika koji izvode radove na željezničkoj pruzi, ili ako po završetku radova sa željezničke pruge ne ukloni ostatke materijala, sredstava za rad i druge predmete,
3. željeznički prijevoznik, upravitelj infrastrukture ili pravna osoba koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe, ako suprotno odredbama članka 29. stavaka 1., 3. i 4. ovoga Zakona ne vodi evidenciju i druge tehničke podatke o željezničkim vozilima koji su važni za sigurnost prometa, uporabu i održavanje tih vozila, ili ako te evidencije i tehničke podatke na zahtjev ne dostavi Ministarstvu, ili ako o svim promjenama važnim za sigurnost u željezničkom prometu na željezničkim vozilima koja su u uporabi na željezničkim prugama odmah ne izvijesti Ministarstvo,
4. upravitelj infrastrukture, ako sukladno odredbama članka 30. stavaka 1., 2. i 4. ovoga Zakona za promet svakoga vlaka ne odredi vozni red, ili ako vozni red vlakova u javnom prijevozu i njegov rok važenja ne odredi unaprijed, ili ako ne osigura uvjete za obavljanje prometa vlakova prema određenom voznom redu i ne poduzima mjere potrebne za njegovu sigurnu, urednu i nesmetanu provedbu,
5. željeznički prijevoznik, ako sukladno odredbi članka 30. stavka 5. ovoga Zakona ne postupa u skladu s određenim voznim redom,
6. upravitelj infrastrukture, ako vozni red vlakova za redoviti prijevoz putnika ne objavi najmanje 15 dana prije početka važenja u skladu s odredbom članka 31. stavka 1. ovoga Zakona,
7. upravitelj infrastrukture, ako ukine vozni red vlakova za redoviti prijevoz putnika u roku važenja suprotno odredbama članka 32. stavka 2. ovoga Zakona,
8. upravitelj infrastrukture, željeznički prijevoznik ili pravna osoba koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe, ako željeznički promet ne obavlja na način i uz uvjete koji su propisani za obavljanje sigurnoga tijeka željezničkoga prometa te uz druge propisane uvjete u skladu s odredbom članka 33. stavka 1. ovoga Zakona,
9. željeznički prijevoznik, ako sukladno odredbama članka 34. stavaka 1., 2. i 3. ovoga Zakona unutrašnjost vagona u vlaku za prijevoz putnika ne osvijetli noću, a u tunelima u kojima vožnja traje dulje od tri minute i danju, ili ako unutrašnjost vagona u vlaku za prijevoz putnika ne zagrije najmanje na +18C ako je vanjska temperatura niža od +12C, ili ako na vlaku za prijevoz putnika ne obilježi relaciju njegova prometa, ili ako u vagonu za prijevoz putnika ne obilježi sjedalo za osobe s invaliditetom,
10. željeznički prijevoznik, ako suprotno odredbama članka 35. ovoga Zakona prijevoz putnika i stvari obavlja željezničkim vozilom koje za te svrhe nije konstrukcijski namijenjeno, ili ako prijevoz opasnih tvari ne obavlja u skladu s propisima kojima se uređuje prijevoz tih tvari,
11. upravitelj infrastrukture, ako reguliranje prometa vlakova povjeri osobi koja nije stekla pravo na obavljanje tih poslova u skladu s odredbama članka 48. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona,
12. željeznički prijevoznik, upravitelj infrastrukture ili pravna osoba koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe, ako upravljanje vučnim vozilom povjeri osobi koja nije stekla pravo na obavljanje tih poslova u skladu s odredbama članka 48. ovoga Zakona,
13. pravna osoba koja održava cestu, ako ne osigura propisanu preglednost s ceste, odnosno pješačke staze na željezničku prugu na području na kojem se mora osigurati preglednost za željezničko-cestovni prijelaz odnosno pješački prijelaz preko pruge u skladu s odredbom članka 52. stavka 7. ovoga Zakona,
14. upravitelj infrastrukture, ako ne održava kolnik, odnosno pješačku stazu na dijelu željezničko-cestovnoga prijelaza ili pješačkoga prijelaza preko pruge u skladu s odredbama članka 54. ovoga Zakona,
15. pravna osoba, ako preko željezničko-cestovnoga prijelaza prijeđe s vozilom koje se kreće na cesti s dozvolom za izvanredni prijevoz bez suglasnosti, ili suprotno uvjetima koje odredi upravitelj infrastrukture u skladu s odredbom članka 59. ovoga Zakona,
16. upravitelj infrastrukture, ako sukladno odredbama članka 60. stavaka 1., 3. i 4. ovoga Zakona odmah po saznanju o izvanrednom događaju o tome ne obavijesti zdravstvenu ustanovu najbližu mjestu događaja, ili ako ne poduzme mjere za spašavanje i pružanje pomoći ozlijeđenim osobama u izvanrednim događajima, ili ako ne osigura mjesto izvanrednoga događaja do dolaska ovlaštenih osoba nadležnih tijela, ovisno o vrsti izvanrednoga događaja,
17. željeznički prijevoznik ili pravna osoba koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe, ako sukladno odredbama članka 60. stavaka 1. i 4. ovoga Zakona ne poduzme mjere za spašavanje i pružanje pomoći ozlijeđenim osobama u izvanrednim događajima, ili ako ne osigura mjesto izvanrednoga događaja do dolaska ovlaštenih osoba nadležnih tijela, ovisno o vrsti izvanrednoga događaja,
18. upravitelj infrastrukture ili željeznički prijevoznik, ako u što kraćem roku ne poduzme mjere za uspostavljanje prometa koji je prekinut zbog izvanrednoga događaja u skladu s odredbom članka 63. ovoga Zakona,
19. upravitelj infrastrukture ili željeznički prijevoznik, ako o ozbiljnoj nesreći odmah ne obavijesti ovlaštene osobe nadležnih tijela u skladu s odredbom članka 64. stavka 1. ovoga Zakona,
20. upravitelj infrastrukture, željeznički prijevoznik ili pravna osoba koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe, ako ne organizira i ne provede istragu o izvanrednom događaju u skladu s odredbom članka 65. stavka 1. ovoga Zakona,
21. upravitelj infrastrukture, ako ne održava unutarnji red u infrastrukturnom pojasu u skladu s odredbom članka 71. stavka 1. ovoga Zakona,
22. željeznički prijevoznik, ako ne održava unutarnji red u vlakovima u skladu s odredbom članka 71. stavka 1. ovoga Zakona,
23. pravna osoba vlasnik, odnosno posjednik industrijskoga i drugoga kolosijeka koji nije javno dobro u općoj uporabi, ako taj kolosijek projektira, gradi, rekonstruira, adaptira i održava suprotno zahtjevima iz članka 75. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona, ili ako se taj kolosijek priključuje na željezničku prugu, a ne ispunjava dodatne uvjete iz članka 75. stavka 4. ovoga Zakona,
24. pravna osoba vlasnik, odnosno posjednik industrijske željeznice, ako suprotno odredbama članka 81. ovoga Zakona željezničko vozilo ili radnik industrijske željeznice iznimno sudjeluje u prometu na željezničkoj pruzi bez odobrenja, ili suprotno uvjetima koje odredi upravitelj infrastrukture, ili ako iznimno sudjeluje u prometu na željezničkoj pruzi, a željezničko vozilo ili radnik industrijske željeznice ne udovoljava propisanim uvjetima za željeznička vozila i izvršne radnike u javnom prijevozu,
25. upravitelj infrastrukture, željeznički prijevoznik ili pravna osoba koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe, ako privremeno ne zabrani obavljanje poslova izvršnom radniku u prilikama propisanim odredbom članka 82. stavka 1. ovoga Zakona,
26. upravitelj infrastrukture, željeznički prijevoznik, pravna osoba koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe, pravna osoba vlasnik odnosno posjednik industrijske željeznice ili druga pravna osoba koja podliježe inspekcijskom nadzoru prema ovom Zakonu, ako inspektoru ne omogući i ne osigura nesmetano obavljanje inspekcijskoga nadzora u skladu s odredbom članka 85. stavka 2. ovoga Zakona,
27. upravitelj infrastrukture, željeznički prijevoznik, pravna osoba koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe, pravna osoba vlasnik, odnosno posjednik industrijske željeznice ili druga pravna osoba koja podliježe inspekcijskom nadzoru prema ovom Zakonu, ako inspektoru ne osigura sve potrebne dozvole i ostale uvjete u skladu s odredbom članka 85. stavka 3. ovoga Zakona,
28. upravitelj infrastrukture, željeznički prijevoznik, pravna osoba koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe, pravna osoba vlasnik, odnosno posjednik industrijske željeznice ili druga pravna osoba koja podliježe inspekcijskom nadzoru prema ovom Zakonu, ako sukladno odredbama članka 87. stavaka 3. i 4. ovoga Zakona ne postupi prema rješenju inspektora u roku određenom rješenjem, ili ako o izvršenju rješenja pisanim putem ne izvijesti inspekciju u roku od 30 dana od dana isteka roka za izvršenje toga rješenja, ili ako na zahtjev inspektora u traženom roku pisano ne izvijeste i izričito ne odrede fizičku osobu odgovornu za neizvršenje inspekcijskog rješenja odnosno za postupanje suprotno odredbama ovoga Zakona,
29. upravitelj infrastrukture, željeznički prijevoznik, pravna osoba koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe, pravna osoba vlasnik, odnosno posjednik industrijske željeznice ili druga pravna osoba koja podliježe inspekcijskom nadzoru prema ovom Zakonu, ako inspekciji pravodobno ne dostavi opće i druge akte, određeni vozni red vlakova, obavijesti i podatke u skladu s odredbama članka 89. ovoga Zakona.
(2) Novčanom kaznom od 8.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. točke 23. ovoga članka fizička osoba vlasnik, odnosno posjednik industrijskoga i drugoga kolosijeka koji nije javno dobro u općoj uporabi.
(3) Novčanom kaznom od 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaje iz stavka 1. točaka 15., 26., 27. i 28. ovoga članka fizička osoba ili fizička osoba koja podliježe inspekcijskom nadzoru prema ovom Zakonu.
(4) Novčanom kaznom od 3.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u upravitelju infrastrukture, izvođaču radova, željezničkom prijevozniku, pravnoj osobi koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe, pravnoj osobi koja održava cestu, pravnoj osobi, pravnoj osobi vlasniku odnosno posjedniku industrijskoga i drugoga kolosijeka koji nije javno dobro u općoj uporabi, pravnoj osobi vlasniku odnosno posjedniku industrijske željeznice ili drugoj pravnoj osobi koja podliježe inspekcijskom nadzoru prema ovom Zakonu.

Članak 95.

(1)Novčanom kaznom od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj:
1. upravitelj infrastrukture ili željeznički prijevoznik, ako sukladno odredbama članka 37. stavaka 1. i 3. ovoga Zakona o prometu vlakova ne vodi evidenciju i druge podatke važne za siguran tijek prometa, ili ako navedenu evidenciju i podatke na zahtjev ne dostavi Ministarstvu,
2. upravitelj infrastrukture, željeznički prijevoznik ili pravna osoba koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe, ako vlak koji uporabi u prometu ne označi propisanim signalima u skladu s odredbom članka 41. ovoga Zakona,
3. upravitelj infrastrukture, željeznički prijevoznik ili pravna osoba koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe, ako sukladno odredbama članka 44. stavaka 1., 2. i 3. ovoga Zakona izvršni radnik nema propisano obrazovanje, ili ako nije svladao program stručne izobrazbe, ili ako nije položio stručni ispit, ili ako izvršnoga radnika stručno ne usavršava, odnosno ne podučava, ili ako u opsegu značajnom za sigurnost prometa, periodično, a u propisanim slučajevima i izvanredno, ne provjerava njegovo znanje,
4. upravitelj infrastrukture, željeznički prijevoznik ili pravna osoba koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe, ako sukladno odredbama članka 45. stavaka 1. i 2. izvršni radnik ili osoba na stručnoj izobrazbi za izvršnoga radnika, ovisno od poslova koje obavlja, ne udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima, ili ako periodično, a u propisanim prilikama i izvanredno, ne provjerava zdravstvenu sposobnost izvršnoga radnika,
5. upravitelj infrastrukture, željeznički prijevoznik ili pravna osoba koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe, ako rasporedi odnosno ako izvršnom radniku dopusti rad suprotno odredbama članka 49. ovoga Zakona,
6. upravitelj infrastrukture ili željeznički prijevoznik, ako na određenim poslovima u službenom mjestu ili u vlaku izvršni radnik nije osposobljen za pružanje prve pomoći ozlijeđenim osobama u skladu s odredbom članka 61. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona,
7. upravitelj infrastrukture, željeznički prijevoznik ili pravna osoba koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe, ako vučno vozilo, vlak za prijevoz putnika ili službeno mjesto na pruzi nije opremljeno propisanim priborom za prvu pomoć u skladu s odredbama članka 62. ovoga Zakona,
8. upravitelj infrastrukture, željeznički prijevoznik ili pravna osoba koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe, ako privremeno ne udalji izvršnog radnika od obavljanja poslova u skladu s odredbom članka 83. stavka 1. ovoga Zakona.
(2) Novčanom kaznom od 1.000,00 do 3.000,00 kuna kaznit će se za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u upravitelju infrastrukture, željezničkom prijevozniku ili pravnoj osobi koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe.

Članak 96.

(1) Novčanom kaznom od 500,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj:
1. izvršni radnik u upravitelju infrastrukture, željezničkom prijevozniku ili pravnoj osobi koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe, ako željeznički promet ne obavlja na način i uz uvjete koji su propisani za obavljanje sigurnoga tijeka željezničkoga prometa te uz druge propisane uvjete u skladu s odredbom s odredbom članka 33. stavka 1. ovoga Zakona,
2. izvršni radnik u željezničkom prijevozniku, ako unutrašnjost vagona, u vlaku za prijevoz putnika ne osvijetli noću, a u tunelima u kojima vožnja traje dulje od 3 minute i danju, ili ako unutrašnjost vagona u vlaku za prijevoz putnika ne zagrije na najmanje +18 C, ako je vanjska temperatura niža od + 12 C ili ako na vlaku za prijevoz putnika ne obilježi relaciju njegova prometa u skladu s odredbama članka 34. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona,
3. izvršni radnik u upravitelju infrastrukture, željezničkom prijevozniku ili pravnoj osobi koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe, ako vlak koji uporabi u prometu ne označi propisanim signalima u skladu s odredbama članka 41. ovoga Zakona,
4. Izvršni radnik u upravitelju infrastrukture, željezničkom prijevozniku ili pravnoj osobi koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe, ako željeznički promet ne obavlja prema propisanim signalnim znacima i signalnim oznakama te prometnim i signalnim pravilima u skladu s odredbom članka 42. ovoga Zakona,
5. izvršni radnik u upravitelju infrastrukture, željezničkom prijevozniku ili pravnoj osobi koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe, ako suprotno odredbama članka 47. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona konzumira alkoholna pića, opojne droge ili psihotropne tvari, ili ako počne obavljati poslove, a u organizmu ima alkohola, opojnih droga ili psihotropnih tvari, ili ako na zahtjev ovlaštenoga radnika upravitelja infrastrukture, željezničkoga prijevoznika, pravne osobe koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe ili inspektora sigurnosti željezničkoga prometa odbije ili ne pristupi ispitivanju ima li alkohola, opojnih droga ili psihotropnih tvari u organizmu,
6. fizička osoba, ako suprotno odredbi članka 51. stavka 1. ovoga Zakona prelazi željezničku prugu izvan željezničko-cestovnoga prijelaza ili izvan pješačkoga prijelaza preko pruge,
7. izvršni radnik u upravitelju infrastrukture, željezničkom prijevozniku ili pravnoj osobi koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe ili druga osoba, ako se zatekne ili naiđe na mjesto izvanrednoga događaja, u kojem ima ozlijeđenih ili poginulih osoba, a ne sudjeluje u spašavanju i ne pruži im pomoć u skladu s odredbom članka 60. stavka 1. ovoga Zakona,
8. izvršni radnik u upravitelju infrastrukture, željezničkom prijevozniku ili pravnoj osobi koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe, ako se zatekne ili naiđe na mjesto izvanrednoga događaja, u kojem ima ozlijeđenih ili poginulih osoba i o tome izvanrednom događaju odmah po saznanju ne obavijesti upravitelja infrastrukture u skladu s odredbom članka 60. stavka 2. ovoga Zakona,
9. osoba, ako suprotno odredbama članka 70. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona pristupi ili ako se kreće u infrastrukturnom pojasu na mjestima koja nije odredio upravitelj infrastrukture, ili ako se na mjestima predviđenim za pristup i kretanje u infrastrukturnom pojasu i u vlakovima ne pridržava unutarnjega reda u željezničkom prometu,
10. izvršni radnik u upravitelju infrastrukture, željezničkom prijevozniku ili pravnoj osobi koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe, ako obavlja poslove za vrijeme dok mu je obavljanje tih poslova zabranjeno u skladu s odredbama članka 82. ovoga Zakona,
11. izvršni radnik u upravitelju infrastrukture, željezničkom prijevozniku ili pravnoj osobi koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe, ako obavlja poslove za vrijeme dok je privremeno udaljen od obavljanja tih poslova u skladu s odredbama članka 83. ovoga Zakona.
(2) Uz kaznu za prekršaj iz stavka 1. točaka 5., 10. i 11. ovoga članka, izvršnom radniku koji počini prekršaj može se izreći i zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova izvršnoga radnika u trajanju od tri mjeseca do jedne godine.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 97.

Usklađivanje postojećih križanja željezničkih pruga i cesta s uvjetima propisanim u članku 50. stavku 1. i 2. ovoga Zakona, mora se obaviti u skladu s planovima razvoja i održavanja željezničke infrastrukture odnosno cesta.

Članak 98.

Osposobljavanje izvršnih radnika za pružanje prve pomoći, propisano u članku 61. stavku 1. ovoga Zakona, mora se obaviti u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 99.

(1) Ministar će donijeti sljedeće propise:
– iz članka 91. najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona,
– iz članka 9. stavka 5., iz članka 10. stavka 2., iz članka 21. stavka 3., iz članka 26. stavka 2., iz članka 31. stavka 3., iz članka 33. stavka 2., iz članka 43. stavka 2., iz članka 49. stavka 7. i iz članka 75. stavka 3. najkasnije u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona,
– iz članka 9. stavka 6., iz članka 15. stavka 2., iz članka 17. stavka 2., iz članka 19. stavka 2., iz članka 27. stavka 2., iz članka 28. stavka 2., iz članka 28. stavka 4., iz članka 36. stavka 3., iz članka 39. stavka 3., iz članka 44. stavka 5., iz članka 50. stavka 3., iz članka 52. stavka 5., iz članka 56. stavka 2., iz članka 57. stavka 4., iz članka 65. stavka 3., iz članka 66. stavka 8., iz članka 69. stavka 1. i iz članka 71. stavka 4. najkasnije u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona,
– iz članka 9. stavka 7. i iz članka 20. stavka 3. najkasnije u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona,
– iz članka 68. stavka 3. najkasnije do dana prijama Republike Hrvatske u članstvo Europske unije.
(2) Do stupanja na snagu propisa iz stavka 1. ovoga članka, osim odredbi koje su suprotne ovom Zakonu, ostaju na snazi i odgovarajuće se primjenjuju sljedeći podzakonski propisi:
1. Pravilnik o načinu i uvjetima za obavljanje sigurnog tijeka željezničkog prometa (»Narodne novine«, br. 32/94., 39/96.),
2. Pravilnik o tehničkim uvjetima za sigurnost željezničkog prometa kojima moraju udovoljavati željezničke pruge (»Narodne novine«, br. 84/94., 32/96., 21/04.),
3. Pravilnik o kriterijima, postupku, načinu utvrđivanja i osiguranja križanja željezničke pruge i ceste (»Narodne novine«, br. 32/94., 96/94., 33/01., 122/03., 83/04., 69/06.),
4. Pravilnik o tehničkim uvjetima za sigurnost željezničkog prometa kojima moraju udovoljavati željeznička vozila (»Narodne novine«, br. 82/96., 161/98., 101/03., 179/03.),
5. Pravilnik o tehničkom pregledu željezničkih vozila (»Narodne novine«, br. 32/94., 45/00.),
6. Pravilnik o poslovima na kojima djelatnici neposredno sudjeluju u obavljanju željezničkog prometa (»Narodne novine«, br. 32/94.),
7. Pravilnik o obrascu službene iskaznice inspektora o sigurnosti željezničkog prometa (»Narodne novine«, br. 15/95.).
3) Do stupanja na snagu propisa iz stavka 1. ovoga članka, osim odredbi koje su suprotne ovom Zakonu, ostaju na snazi i odgovarajuće se primjenjuju sljedeći opći akti:
1. Signalni pravilnik (Službeni vjesnik HŽ Hrvatskih željeznica, br. 6/97., 5/98., 8/00., 2/02., 6/04., 9/05., 7/06.),
2. Prometni pravilnik (Službeni vjesnik HŽ Hrvatskih željeznica, br. 3/97., 4/99., 2/00., 3/00. 6/02., 1/03., 7/03., 1/04., 6/04., 5/05., 6/05., 1/06., 2/06., 7/06.),
3. Pravilnik o izradbi voznog reda (Službeni vjesnik HŽ Hrvatskih željeznica, br. 6/98., 4/99., 2/01., 7/01., 1/04., 6/04., 5/05., 7/05.),
4. Pravilnik o operativnom reguliranju prometa (Službeni vjesnik HŽ Hrvatskih željeznica, br. 8/04., 7/06.),
5. Pravilnik o uporabi telekomunikacijskih veza i uređaja (Službeni vjesnik HŽ Hrvatskih željeznica, br. 5/98.),
6. Uputa o prometnim evidencijama (Službeni vjesnik HŽ Hrvatskih željeznica, br. 3/97., 7/01., 8/02., 1/03., 2/03., 2/04., 7/05.),
7. Prometna uputa (Službeni vjesnik HŽ Hrvatskih željeznica, br. 3/97., 4/99., 6/00., 8/00., 7/03., 1/04., 4/05., 7/05., 6/06.),
8. Uputa o tehničkim normativima i podacima za izradu i provedbu voznoga reda (Službeni vjesnik HŽ Hrvatskih željeznica, br. 5/06., 7/06.),
9. Pravilnik o prijevozu izvanrednih pošiljka (Službeni vjesnik HŽ Hrvatskih željeznica, br. 9/04.),
10. Pravilnik o uporabi vagona, kontejnera, paleta i teretnog pribora (Službeni vjesnik HŽ Hrvatskih željeznica, br. 3/97., 6/00., 4/04.),
11. Uputa o operativnim i vagonskim evidencijama (Službeni vjesnik HŽ Hrvatskih željeznica, br. 3/97., 4/04.),
12. Pravilnik o vuči vlakova (Službeni vjesnik HŽ Hrvatskih željeznica, br. 4/99., 2/03., 6/04., 3/05., 1/06., 6/06.),
13. Uputa za vođenje evidencija u tehničkom pregledu vagona i vlakova na Hrvatskim željeznicama (Službeni vjesnik HŽ Hrvatskih željeznica, br. 3/97., 8/02.),
14. Uputstvo o rukovanju brzinomjernim uređajima na vučnim i drugim vozilima i obradi trake za registriranje (Odluka o propisima Zajednice JŽ koji se u Hrvatskom željezničkom poduzeću primjenjuju kao propisi HŽP-a, Službeni vjesnik HŽP-Hrvatskoga željezničkog poduzeća br. 20/91., Službeni vjesnik HŽ Hrvatskih željeznica, br. 2/02., 6/04., 1/05.),
15. Pravilnik o kočnicama željezničkih vozila (Odluka o propisima Zajednice JŽ koji se u Hrvatskom željezničkom poduzeću primjenjuju kao propisi HŽP-a, Službeni vjesnik HŽP-Hrvatskoga željezničkog poduzeća, br. 20/91.),
16. Pravilnik o održavanju željezničkih vozila na Hrvatskim željeznicama (Službeni vjesnik HŽ Hrvatskih željeznica, br. 12/98., 9/01., 6/02., 6/03., 7/03., 1/04., 2/04., 4/04., 1/05., 7/05.),
17. Uputa za kontrolne preglede i redovite popravke željezničkih vozila (Službeni vjesnik HŽ Hrvatskih željeznica, br. 2/94., 7/01., 7/04., 4/05.),
18. Uputa za probne vožnje i vaganje željezničkih vozila (Službeni vjesnik HŽ Hrvatskih željeznica, br. 6/93.),
19. Uputa o označivanju tračničkih vozila na HŽ-Hrvatskim željeznicama (Službeni vjesnik HŽ Hrvatskih željeznica, br. 3/93., 1/02., 6/04.),
20. Uputstvo za mjerenje omskog otpora na osovinskom slogu željezničkih vozila (Odluka o propisima Zajednice JŽ koji se u Hrvatskom željezničkom poduzeću primjenjuju kao propisi HŽP-a, Službeni vjesnik HŽP-Hrvatskoga željezničkog poduzeća, br. 20/91.),
21. Uputstvo za održavanje kočnica željezničkih šinskih vozila (Odluka o propisima Zajednice JŽ koji se u Hrvatskom željezničkom poduzeću primjenjuju kao propisi HŽP-a, Službeni vjesnik HŽP-Hrvatskoga željezničkog poduzeća, br. 20/91., Službeni vjesnik HŽ Hrvatskih željeznica, br. 1/99.),
22. Pravilnik tehničko-kolske službe (Odluka o propisima Zajednice JŽ koji se u Hrvatskom željezničkom poduzeću primjenjuju kao propisi HŽP-a, Službeni vjesnik HŽP-Hrvatskoga željezničkog poduzeća, br. 20/91.),
23. Uputstvo za pregledače kola (Odluka o propisima Zajednice JŽ koji se u Hrvatskom željezničkom poduzeću primjenjuju kao propisi HŽP-a, Službeni vjesnik HŽP-Hrvatskoga željezničkog poduzeća, br. 20/91.),
24. Uputstvo za grijanje putničkih kola (Odluka o propisima Zajednice JŽ koji se u Hrvatskom željezničkom poduzeću primjenjuju kao propisi HŽP-a, Službeni vjesnik HŽP-Hrvatskoga željezničkog poduzeća, broj 20/91, Službeni vjesnik HŽ Hrvatskih željeznica, br. 5/06.),
25. Uputa za ugradnju i održavanje uređaja za tekući plin za kuhanje u željezničkim vozilima (Službeni vjesnik HŽ Hrvatskih željeznica, br. 6/93.),
26. Uputa o kočenju vlakova (Službeni vjesnik HŽ Hrvatskih željeznica, br. 6/05., 7/05., 9/05., 1/06., 7/06.),
27. Uputstvo o tehničkim uvjetima za održavanje TMD serije 911 (Odluka o propisima Zajednice JŽ koji se u Hrvatskom željezničkom poduzeću primjenjuju kao propisi HŽP-a, Službeni vjesnik HŽP-Hrvatskoga željezničkog poduzeća, br. 20/91.),
28. Pravilnik o izolacijskim sastavima u gornjem ustroju željezničkih pruga (Odluka o propisima Zajednice JŽ koji se u Hrvatskom željezničkom poduzeću primjenjuju kao propisi HŽP-a, Službeni vjesnik HŽP-Hrvatskoga željezničkog poduzeća, br. 20/91.),
29. Pravilnik o održavanju gornjeg ustroja pruga (Odluka o propisima Zajednice JŽ koji se u Hrvatskom željezničkom poduzeću primjenjuju kao propisi HŽP-a, Službeni vjesnik HŽP-Hrvatskoga željezničkog poduzeća, br. 20/91., Službeni vjesnik HŽ Hrvatskih željeznica, br. 5/04., 8/04.),
30. Pravilnik o održavanju donjeg ustroja pruga (Odluka o propisima Zajednice JŽ koji se u Hrvatskom željezničkom poduzeću primjenjuju kao propisi HŽP-a, Službeni vjesnik HŽP-Hrvatskoga željezničkog poduzeća, br. 20/91.),
31. Pravilnik o tehničkim mjerama za opterećenje željezničkih mostova i propusta (Odluka o propisima Zajednice JŽ koji se u Hrvatskom željezničkom poduzeću primjenjuju kao propisi HŽP-a, Službeni vjesnik HŽP-Hrvatskoga željezničkog poduzeća, br. 20/91.),
32. Pravilnik o izgradnji u zaštitnom pojasu željezničke pruge (Službeni vjesnik HŽ Hrvatskih željeznica, br. 4/97., 6/04., 4/05.),
33. Pravilnik o kategorizaciji pruga (Odluka o propisima Zajednice JŽ koji se u Hrvatskom željezničkom poduzeću primjenjuju kao propisi HŽP-a, Službeni vjesnik HŽP-Hrvatskoga željezničkog poduzeća, br. 20/91.),
34. Uputstvo o ugrađivanju i održavanju tračnica i skretnica u dugačkim trakovima (Odluka o propisima Zajednice JŽ koji se u Hrvatskom željezničkom poduzeću primjenjuju kao propisi HŽP-a, Službeni vjesnik HŽP-Hrvatskoga željezničkog poduzeća br. 20/91.),
35. Uputstvo za zavarivanje željezničkih tračnica alumino-termitskim postupkom s plosnatim pojačanjem (Odluka o propisima Zajednice JŽ koji se u Hrvatskom željezničkom poduzeću primjenjuju kao propisi HŽP-a, Službeni vjesnik HŽP-Hrvatskoga željezničkog poduzeća br. 20/91., Službeni vjesnik HŽ Hrvatskih željeznica, br. 7/05.),
36. Uputstvo za osiguranje prometa tijekom zime (Odluka o propisima Zajednice JŽ koji se u Hrvatskom željezničkom poduzeću primjenjuju kao propisi HŽP-a, Službeni vjesnik HŽP-Hrvatskoga željezničkog poduzeća, br. 20/91.),
37. Uputstvo za izvođenje radova u zemljanom trupu postojećih pruga za veće brzine (Odluka o propisima Zajednice JŽ koji se u Hrvatskom željezničkom poduzeću primjenjuju kao propisi HŽP-a, Službeni vjesnik HŽP-Hrvatskoga željezničkog poduzeća, br. 20/91.),
38. Uputa za provjeru geometrijskoga uporabnog stanja kolosijeka tračničkim mjernim vozilom tehničko-mjernih karakteristika EM-120 (Službeni vjesnik HŽ Hrvatskih željeznica, br. 4/05.),
39. Uputa za provjeru geometrijskoga uporabnog stanja kolosijeka vizualnim pregledom i ručnim mjerilima (Službeni vjesnik HŽ Hrvatskih željeznica, br. 4/05.),
40. Uputa za provjeru ispravnosti prijevodničkih sklopova skretnica na mreži Hrvatskih željeznica (Službeni vjesnik HŽ Hrvatskih željeznica, br. 4/05.),
41. Pravilnik o održavanju signalno-sigurnosnih postrojenja (Odluka o propisima Zajednice JŽ koji se u Hrvatskom željezničkom poduzeću primjenjuju kao propisi HŽP-a, Službeni vjesnik HŽP-Hrvatskoga željezničkog poduzeća, broj 20/91, Službeni vjesnik HŽ Hrvatskih željeznica, br. 7/02.),
42. Pravilnik o funkcioniranju sistema veza (Odluka o propisima Zajednice JŽ koji se u Hrvatskom željezničkom poduzeću primjenjuju kao propisi HŽP-a, Službeni vjesnik HŽP-Hrvatskoga željezničkog poduzeća, br. 20/91.),
43. Pravilnik o obujmu i vrsti telekomunikacijskih veza, uređaja i postrojenja (Odluka o propisima Zajednice JŽ koji se u Hrvatskom željezničkom poduzeću primjenjuju kao propisi HŽP-a, Službeni vjesnik HŽP-Hrvatskoga željezničkog poduzeća, br. 20/91.),
44. Opći tehnički propisi za relejne stanične signalno-sigurnosne uređaje (Odluka o propisima Zajednice JŽ koji se u Hrvatskom željezničkom poduzeću primjenjuju kao propisi HŽP-a, Službeni vjesnik HŽP-Hrvatskoga željezničkog poduzeća, br. 20/91., Službeni vjesnik HŽ Hrvatskih željeznica, br. 2/02.),
45. Tehnički uvjeti za osiguranje prometa na cestovnim prijelazima u razini (Odluka o propisima Zajednice JŽ koji se u Hrvatskom željezničkom poduzeću primjenjuju kao propisi HŽP-a, Službeni vjesnik HŽP-Hrvatskoga željezničkog poduzeća, br. 20/91.; Službeni vjesnik HŽ Hrvatskih željeznica, br. 5/99., 2/02.),
46. Tehnički uvjeti za isporuku i ugradnju SS i TK opreme na magistralnim prugama (Odluka o propisima Zajednice JŽ koji se u Hrvatskom željezničkom poduzeću primjenjuju kao propisi HŽP-a, Službeni vjesnik HŽP-Hrvatskoga željezničkog poduzeća, br. 20/91., Službeni vjesnik HŽ Hrvatskih željeznica, br. 2/02.),
47. Tehnički uvjeti za visoko-frekventne uređaje sistema V-300 (Odluka o propisima Zajednice JŽ koji se u Hrvatskom željezničkom poduzeću primjenjuju kao propisi HŽP-a, Službeni vjesnik HŽP-Hrvatskoga željezničkog poduzeća, br. 20/91.),
48. Tehnički uvjeti za željezničke automatske teleprinterske centre (Odluka o propisima Zajednice JŽ koji se u Hrvatskom željezničkom poduzeću primjenjuju kao propisi HŽP-a, Službeni vjesnik HŽP-Hrvatskoga željezničkog poduzeća, br. 20/91.),
49. Pravilnik o tehničkim uvjetima kojima moraju udovoljavati uređaji radiodispečerskog sustava u željezničkom prometu (Službeni vjesnik HŽ Hrvatskih željeznica, br. 7/05.),
50. Odluka o tehničkim uvjetima za pružna vozila što obavljaju promet na prugama opremljenim automatskim pružnim blokom i telekomandom (Odluka o propisima Zajednice JŽ koji se u Hrvatskom željezničkom poduzeću primjenjuju kao propisi HŽP-a, Službeni vjesnik HŽP-Hrvatskoga željezničkog poduzeća, br. 20/91.),
51. Uputstvo za rukovanje induktivnim autostop uređajem I-60 (Odluka o propisima Zajednice JŽ koji se u Hrvatskom željezničkom poduzeću primjenjuju kao propisi HŽP-a, Službeni vjesnik HŽP-Hrvatskoga željezničkog poduzeća, br. 20/91., Službeni vjesnik HŽ Hrvatskih željeznica, br. 6/04.),
52. Uputstvo za ugradnju, ispitivanje, puštanje u pogon i održavanje lokomotivskog dijela autostop uređaja I-60 (Odluka o propisima Zajednice JŽ koji se u Hrvatskom željezničkom poduzeću primjenjuju kao propisi HŽP-a, Službeni vjesnik HŽP-Hrvatskoga željezničkog poduzeća, br. 20/91.),
53. Uputstvo za primjenu, ugradnju, ispitivanje i održavanje pružnih autostop uređaja I-60 (Odluka o propisima Zajednice JŽ koji se u Hrvatskom željezničkom poduzeću primjenjuju kao propisi HŽP-a, Službeni vjesnik HŽP-Hrvatskoga željezničkog poduzeća, br. 20/91., Službeni vjesnik HŽ Hrvatskih željeznica, br. 1/04., 6/05., 7/05.),
54. Uputa o održavanju zračnih TK-linija i vodova (Službeni vjesnik HŽ Hrvatskih željeznica, br. 4/02., 7/02.),
55. Uputa o održavanju podzemnih telekomunikacijskih kabela (Službeni vjesnik HŽ Hrvatskih željeznica, br. 7/03., 1/04.),
56. Uputstvo o vrstama i upotrebi telekomunikacijskih uređaja i veza (Odluka o propisima Zajednice JŽ koji se u Hrvatskom željezničkom poduzeću primjenjuju kao propisi HŽP-a, Službeni vjesnik HŽP-Hrvatskoga željezničkog poduzeća, br. 20/91.),
57. Uputa za rukovanje radiodispečerskom centralom Kapsch (Službeni vjesnik HŽ Hrvatskih željeznica, br. 7/02.),
58. Pravilnik o korištenju stabilnih postrojenja električne vuče (Odluka o propisima Zajednice JŽ koji se u Hrvatskom željezničkom poduzeću primjenjuju kao propisi HŽP-a, Službeni vjesnik HŽP-Hrvatskoga željezničkog poduzeća, br. 20/91.),
59. Pravilnik o održavanju stabilnih postrojenja električne vuče (Odluka o propisima Zajednice JŽ koji se u Hrvatskom željezničkom poduzeću primjenjuju kao propisi HŽP-a, Službeni vjesnik HŽP-Hrvatskoga željezničkog poduzeća, br. 20/91.),
60. Upute za preglede, ispitivanja i puštanja u pogon stabilnih postrojenja električne vuče jednofaznog sustava 25 kV,50 Hz (Odluka o propisima Zajednice JŽ koji se u Hrvatskom željezničkom poduzeću primjenjuju kao propisi HŽP-a, Službeni vjesnik HŽP-Hrvatskoga željezničkog poduzeća, br. 20/91.),
61. Upute o mjerama sigurnosti od električne struje na elektrificiranim prugama (Odluka o propisima Zajednice JŽ koji se u Hrvatskom željezničkom poduzeću primjenjuju kao propisi HŽP-a, Službeni vjesnik HŽP-Hrvatskoga željezničkog poduzeća, br. 20/91.),
62. Priručnik za primjenu mjera sigurnosti od električne struje na kontaktnoj mreži jednofaznog sustava 25 kV,50 Hz (Odluka o propisima Zajednice JŽ koji se u Hrvatskom željezničkom poduzeću primjenjuju kao propisi HŽP-a, Službeni vjesnik HŽP-Hrvatskoga željezničkog poduzeća, br. 20/91.),
63. Priručnik za primjenu mjera sigurnosti od električne struje na kontaktnoj mreži istosmjernog sustava 3 kV (Odluka o propisima Zajednice JŽ koji se u Hrvatskom željezničkom poduzeću primjenjuju kao propisi HŽP-a, Službeni vjesnik HŽP-Hrvatskoga željezničkog poduzeća, br. 20/91.),
64. Upute za obavljanje poslova na prugama elektrificiranim jednofaznim sustavom 25 kV, 50 Hz (Odluka o propisima Zajednice JŽ koji se u Hrvatskom željezničkom poduzeću primjenjuju kao propisi HŽP-a, Službeni vjesnik HŽP-Hrvatskoga željezničkog poduzeća, br. 20/91.),
65. Upute za primjenu signala za električnu vuču (Odluka o propisima Zajednice JŽ koji se u Hrvatskom željezničkom poduzeću primjenjuju kao propisi HŽP-a, Službeni vjesnik HŽP-Hrvatskoga željezničkog poduzeća, br. 20/91.),
66. Upute za mjerenje i ispitivanje kontaktne mreže (Odluka o propisima Zajednice JŽ koji se u Hrvatskom željezničkom poduzeću primjenjuju kao propisi HŽP-a, Službeni vjesnik HŽP-Hrvatskoga željezničkog poduzeća, br. 20/91.),
67. Upute o tehničkim uvjetima za izradu i za tipsko, komadno i periodično ispitivanje zaštitnih sredstava i alata primjenljivim na elektrificiranim prugama (Odluka o propisima Zajednice JŽ koji se u Hrvatskom željezničkom poduzeću primjenjuju kao propisi HŽP-a, Službeni vjesnik HŽP-Hrvatskoga željezničkog poduzeća, br. 20/91.),
68. Upute za projektiranje kontaktne mreže jednofaznog sustava 25 kV, 50 Hz (Odluka o propisima Zajednice JŽ koji se u Hrvatskom željezničkom poduzeću primjenjuju kao propisi HŽP-a, Službeni vjesnik HŽP-Hrvatskoga željezničkog poduzeća, br. 20/91.),
69. Upute za gradnju kontaktne mreže jednofaznog sustava 25 kV,50 Hz (Odluka o propisima Zajednice JŽ koji se u Hrvatskom željezničkom poduzeću primjenjuju kao propisi HŽP-a, Službeni vjesnik HŽP-Hrvatskoga željezničkog poduzeća, br. 20/91.),
70. Upute za održavanje kontaktne mreže jednofaznog sustava 25 kV, 50 Hz (Odluka o propisima Zajednice JŽ koji se u Hrvatskom željezničkom poduzeću primjenjuju kao propisi HŽP-a, Službeni vjesnik HŽP-Hrvatskoga željezničkog poduzeća, br. 20/91.),
71. Privremene tehničke upute za projektiranje i gradnju kontaktne mreže jednofaznog sustava 25 kV, 50 Hz (Odluka o propisima Zajednice JŽ koji se u Hrvatskom željezničkom poduzeću primjenjuju kao propisi HŽP-a, Službeni vjesnik HŽP-Hrvatskoga željezničkog poduzeća, br. 20/91.),
72. Tehnički uvjeti za izradu, ispitivanje, prijem i isporuku jednofaznih transformatora 110/27, 5 kV, 50 Hz, 7500 kVA (Odluka o propisima Zajednice JŽ koji se u Hrvatskom željezničkom poduzeću primjenjuju kao propisi HŽP-a, Službeni vjesnik HŽP-Hrvatskoga željezničkog poduzeća, br. 20/91.),
73. Upute za preglede, ispitivanja i puštanje u pogon kontaktne mreže jednofaznog sustava 25 kV, 50 Hz (Odluka o propisima Zajednice JŽ koji se u Hrvatskom željezničkom poduzeću primjenjuju kao propisi HŽP-a, Službeni vjesnik HŽP-Hrvatskoga željezničkog poduzeća, br. 20/91.),
74. Privremene tehničke upute za projektiranje i gradnju kontaktne mreže jednofaznog sustava 25 kV, 50 Hz, dio IV-Povratni vod i uzemljenje (Odluka o propisima Zajednice JŽ koji se u Hrvatskom željezničkom poduzeću primjenjuju kao propisi HŽP-a, Službeni vjesnik HŽP-Hrvatskoga željezničkog poduzeća, br. 20/91.),
75. Uputa za postavljanje pružnih baliza autostop uređaja na željezničkoj pruzi na mjestu privremenog smanjivanja brzine (lagane vožnje) (Službeni vjesnik HŽ Hrvatskih željeznica, br. 8/00., 9/01.),
76. Posebni tehnički uvjeti za pojednostavljene signalno-sigurnosne uređaje (Službeni vjesnik HŽ Hrvatskih željeznica, br. 2/98., 2/03., 2/06.),
77. Naputak za uporabu i postavljanje skretničke ambulantne brave (Službeni vjesnik HŽ Hrvatskih željeznica, br. 8/98.),
78. Privremeno uputstvo za održavanje signalno-sigurnosnih uređaja na području ŽTP Zagreb (Željezničar (službeni dio) broj 85-86, Službeni vjesnik HŽ Hrvatskih željeznica, br. 1/06.),
79. Uputa za rad registrofona »MDD 500« i odredaba za obavljanje telegrafsko-telefonskog prometa (Službeni vjesnik HŽ Hrvatskih željeznica, br. 4/01., 8/02.),
80. Uputstvo za rukovanje registrofonima – magnetofonima na području Zajednice ŽP Zagreb (ZŽP br. 663/64.),
81. Pravilnik o izvanrednim događajima (Službeni vjesnik HŽ Hrvatskih željeznica, br. 7/02., 2/03.),
82. Uputa o postupcima pri istrazi izvanrednih događaja (Službeni vjesnik HŽ Hrvatskih željeznica, br. 9/04.),
83. Pravilnik o obrazovanju, osposobljavanju i usavršavanju (Odluka o propisima Zajednice JŽ koji se u Hrvatskom željezničkom poduzeću primjenjuju kao propisi HŽP-a, Službeni vjesnik HŽP-Hrvatskoga željezničkog poduzeća, br. 20/91.),
84. Pravilnik o stažiranju, poučavanju i provjeri znanja izvršnih radnika na HŽ Hrvatskim željeznicama (Službeni vjesnik HŽ Hrvatskih željeznica, br. 1/96., 1/04.),
85. Pravilnik o unutarnjoj kontroli (Službeni vjesnik HŽP– Hrvatskoga željezničkog poduzeća, br. 16/91.),
86. Pravilnik o objavljivanju željezničkih propisa (Službeni vjesnik HŽ Hrvatskih željeznica, br. 1/03., 1/04., 1/05., 1/06., 9/06.),
87. Pravilnik o unutrašnjem redu na željeznicama (Odluka o propisima Zajednice JŽ koji se u Hrvatskom željezničkom poduzeću primjenjuju kao propisi HŽP-a, Službeni vjesnik HŽP-Hrvatskoga željezničkog poduzeća, br. 20/91.),
88. Pravilnik o opremanju vlakova priborom za prvu pomoć (Odluka o propisima Zajednice JŽ koji se u Hrvatskom željezničkom poduzeću primjenjuju kao propisi HŽP-a, Službeni vjesnik HŽP-Hrvatskoga željezničkog poduzeća, br. 20/91.),
89. Pravilnik o provjeravanju sposobnosti za rad radnika koji neposredno sudjeluju u obavljanju željezničkog prometa (Odluka o propisima Zajednice JŽ koji se u Hrvatskom željezničkom poduzeću primjenjuju kao propisi HŽP-a, Službeni vjesnik HŽP-Hrvatskoga željezničkog poduzeća, br. 20/91.),
90. Pravilnik o opremanju željezničkih vozila aparatima za gašenje požara (Službeni vjesnik HŽ Hrvatskih željeznica, br. 3/00., 9/05., 3/06.),
91. Pravilnik o standardizaciji (Odluka o propisima Zajednice JŽ koji se u Hrvatskom željezničkom poduzeću primjenjuju kao propisi HŽP-a, Službeni vjesnik HŽP-Hrvatskoga željezničkog poduzeća, br. 20/91.).

Članak 100.

(1) Ministar nadležan za zdravstvo u roku jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijet će propise iz članka 45. stavka 5. i članka 47. stavka 5. ovoga Zakona.
(2) Do stupanja na snagu propisa iz stavka 1. ovoga članka, osim odredbi koje su suprotne ovom Zakonu, ostaju na snazi i odgovarajuće se primjenjuju sljedeći podzakonski propisi:
– Pravilnik o posebnim zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljavati željeznički radnici koji neposredno sudjeluju u obavljanju željezničkog prometa (Zakon o preuzimanju zakona iz oblasti prometa i veza koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni, »Narodne novine«, br. 53/91.),
– Pravilnik o načinu i postupku utvrđivanja prisutnosti alkohola u organizmu djelatnika koji neposredno sudjeluju u obavljanju željezničkog prometa (»Narodne novine«, broj 98/03.).

Članak 101.

(1) Upravitelj infrastrukture donijet će odnosno uskladiti s ovim Zakonom i odgovarajućim propisima koje donosi ministar sljedeće opće akte:
– iz članka 6. stavka 2., iz članka 61. stavka 2. i iz članka 62. stavka 3. najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona,
– iz članka 20. stavka 4. i iz članka 37. stavka 2. najkasnije u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona,
– iz članka 19. stavka 3. i iz članka 20. stavka 4. najkasnije u roku od godine dana od dana stupanja na snagu propisa iz članka 19. stavka 2.,
– iz članka 28. stavka 7. i iz članka 29. stavka 2. najkasnije u roku od godine dana od dana stupanja na snagu propisa iz članka 28. stavka 2.,
– iz članka 33. stavka 3. i iz članka 37. stavka 2. najkasnije u roku od godine dana od dana stupanja na snagu propisa iz članka 33. stavka 2.,
– iz članka 65. stavka 4. najkasnije u roku od godine dana od dana stupanja na snagu propisa iz članka 65. stavka 3.,
– iz članka 69. stavka 2. najkasnije u roku od godine dana od dana stupanja na snagu propisa iz članka 69. stavka 1.,
– iz članka 71. stavka 5. najkasnije u roku od godine dana od dana stupanja na snagu propisa iz članka 71. stavka 4.,
– iz članka 82. stavka 2.i iz članka 83. stavka 2. najkasnije u roku od godine dana od dana stupanja na snagu propisa iz članka 43. stavka 2.
(2) Željeznički prijevoznik donijet će, odnosno uskladiti s ovim Zakonom i odgovarajućim propisima koje donosi ministar sljedeće opće akte:
– iz članka 6. stavka 2., iz članka 61. stavka 2. i iz članka 62. stavka 3. najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona,
– iz članka 37. stavka 2. najkasnije u roku od godine dana od dana stupanja na snagu propisa iz članka 33. stavka 2.,
– iz članka 28. stavka 7. i iz članka 29. stavka 2. najkasnije u roku od godine dana od dana stupanja na snagu propisa iz članka 28. stavka 2.,
– iz članka 33. stavka 3. i iz članka 34. stavka 4.najkasnije u roku od godine dana od dana stupanja na snagu propisa iz članka 33. stavka 2.,
– iz članka 65. stavka 4. najkasnije u roku od godine dana od dana stupanja na snagu propisa iz članka 65. stavka 3.,
– iz članka 69. stavka 2. najkasnije u roku od godine dana od dana stupanja na snagu propisa iz članka 69. stavka 1.,
– iz članka 71. stavka 5. najkasnije u roku od godine dana od dana stupanja na snagu propisa iz članka 71. stavka 4.,
– iz članka 82. stavka 2. i iz članka 83. stavka 2. najkasnije u roku od godine dana od dana stupanja na snagu propisa iz članka 43. stavka 2.
(3) Pravna osoba koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe donijet će, odnosno uskladiti s ovim Zakonom i odgovarajućim propisima koje donosi ministar sljedeće opće akte:
– iz članka 62. stavka 3. najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona,
– iz članka 28. stavka 7. i iz članka 29. stavka 2. najkasnije u roku od godine dana od dana stupanja na snagu propisa iz članka 28. stavka 2.,
– iz članka 65. stavka 4. najkasnije u roku od godine dana od dana stupanja na snagu propisa iz članka 65. stavka 3.,
– iz članka 69. stavka 2. najkasnije u roku od godine dana od dana stupanja na snagu propisa iz članka 69. stavka 1.,
– iz članka 82. stavka 2. i iz članka 83. stavka 2. najkasnije u roku od godine dana od dana stupanja na snagu propisa iz članka 43. stavka 2.
(4) Industrijska željeznica donijet će, odnosno uskladiti s ovim Zakonom i odgovarajućim propisima koje donosi ministar sljedeće opće akte:
– iz članka 77. stavka 3. i iz članka 78. stavka 2. najkasnije u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona,
– iz članka 29. stavka 2. najkasnije u roku od godine dana od dana stupanja na snagu propisa iz članka 28. stavka 2.
(5) Do stupanja na snagu općih akata iz stavaka 1. do 4. ovoga članka, osim odredbi suprotnih odredbama ovoga Zakona, primjenjuju se odgovarajući opći akti upravitelja infrastrukture, željezničkoga prijevoznika, pravne osoba koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe i industrijske željeznice koji su na snazi na dan stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 102.

Upravitelj infrastrukture, željeznički prijevoznik, pravna osoba koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe i industrijska željeznica dužni su odgovarajuće akte, čije donošenje nije određeno ovim Zakonom, uskladiti s odredbama ovoga Zakona najkasnije u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, odnosno u roku od dvije godine od stupanja na snagu propisa iz članka 99. stavka 1. ovoga Zakona.

Članak 103.

(1) Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Odluka o razvrstavanju magistralnih željezničkih pruga (»Narodne novine«, br. 64/93.) i Odluka o razvrstavanju željezničkih pruga I. i II. reda (»Narodne novine«, br. 64/93., 92/95., 49/03.).
(2) Do stupanja na snagu propisa iz članka 99. stavka 1. ovoga Zakona, odnosno do stupanja na snagu ili do usklađivanja s ovim Zakonom i odgovarajućim propisima koje donosi ministar općih akata iz članka 101. stavka 1. i članka 102. ovoga Zakona, odredbe u propisima iz članka 99. stavka 2. ovoga Zakona te u općim aktima iz članka 99. stavka 3., članka 101. stavka 1. i članka 102. ovoga Zakona koje se odnose na podjelu željezničkih pruga, primjenjuju se na sljedeći način:
– odredbe koje se odnose na magistralne glavne željezničke pruge odgovarajuće se primjenjuju na glavne (koridorske) i spojne željezničke pruge od značaja za međunarodni promet,
– odredbe koje se odnose na magistralne pomoćne željezničke pruge odgovarajuće se primjenjuju na priključne željezničke pruge od značaja za međunarodni promet,
– odredbe koje se odnose na željezničke pruge I. reda odgovarajuće se primjenjuju na željezničke pruge od značaja za regionalni promet,
– odredbe koje se odnose na željezničke pruge II. reda odgovarajuće se primjenjuju na željezničke pruge od značaja za lokalni promet.

Članak 104.

(1) Usklađivanje postojećih željezničkih pruga s odredbama članka 9. stavaka 2., 3. i 4. ovoga Zakona obavljat će se u skladu s Nacionalnim programom željezničke infrastrukture.
(2) Propisi iz članka 9. stavaka 5., 6. i 7., iz članka 10. stavka 2., iz članka 19. stavka 2., iz članka 20. stavka 3., iz članka 50. stavka 3., iz članka 52. stavka 5. i iz članka 57.stavka 4. ovoga Zakona moraju se stalno usklađivati s tehničkim specifikacijama za interoperabilnost koje se na njih odnose.

Članak 105.

Do stupanja na snagu propisa iz članka 15. stavka 2. i članka 17. stavka 2. ovoga Zakona, posebne uvjete iz članka 15. stavka 3. i članka 17. stavka 3. ovoga Zakona upravitelj infrastrukture određuje u skladu s odgovarajućim propisima iz članka 99. stavka 2. i općim aktima iz članka 99. stavka 3. ovoga Zakona.

Članak 106.

Obveza vođenja registra infrastrukture iz članka 20. stavka 1. i registra željezničkih vozila iz članka 27. stavka 1. ovoga Zakona počinje s danom stupanja na snagu propisa iz članka 20. stavka 3., odnosno iz članka 27. stavka 2. ovoga Zakona.

Članak 107.

Do stupanja na snagu propisa iz članka 28. stavka 4. ovoga Zakona, radove na održavanju željezničkih vozila mogu obavljati upravitelj infrastrukture, željeznički prijevoznik, pravna osoba koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe i druge pravne osobe koje imaju ovlaštenje od HŽ Hrvatskih željeznica d.o.o.

Članak 108.

Do stupanja na snagu propisa iz članka 44. stavka 5. ovoga Zakona, obavljanje poduke, stručne izobrazbe i stručnoga usavršavanja obavljaju upravitelj infrastrukture, željeznički prijevoznik i druge pravne i fizičke osobe, a provedbu stručnoga ispita, izdavanje uvjerenja i provjeru znanja obavlja upravitelj infrastrukture.

Članak 109.

Do stupanja na snagu propisa iz članka 65. stavka 3. ovoga Zakona organizaciju provođenja istrage iz članka 64. stavka 2. ovoga Zakona obavlja upravitelj infrastrukture.

Članak 110.

Do stupanja na snagu zakona iz članka 67. stavka 4. ovoga Zakona, poslove iz djelokruga rada tijela nadležnoga za sigurnost željezničkoga prometa obavlja Ministarstvo.

Članak 111.

Do stupanja na snagu propisa iz članka 69. stavka 1. ovoga Zakona, upravitelj infrastrukture, željeznički prijevoznik i osoba koja ima rješenje o sigurnosti uspostavit će sustav upravljanja sigurnošću u skladu s ovim Zakonom te s odgovarajućim propisima iz članka 99. stavka 2. i općim aktima iz članka 99. stavka 3. ovoga Zakona.

Članak 112.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o sigurnosti u željezničkom prometu (»Narodne novine«, br. 77/92., 26/93.).

Članak 113.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 341-06/06-01/01
Zagreb, 30. ožujka 2007.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.