Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gnojivima i poboljšivačima tla

NN 40/2007 (18.4.2007.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gnojivima i poboljšivačima tla

HRVATSKI SABOR

1344

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GNOJIVIMA I POBOLJŠIVAČIMA TLA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gnojivima i poboljšivačima tla, kojega je Hrvatskio sabor donio na sjednici 30. ožujka 2007. godine.

Klasa: 011-01/07-01/23
Urbroj: 71-05-03/1-07-2
Zagreb, 5. travnja 2007.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GNOJIVIMA I POBOLJŠIVAČIMA TLA

Članak 1.

U Zakonu o gnojivima i poboljšivačima tla (»Narodne novine«, br. 163/03.) u članku 1. stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) Mineralna gnojiva koja uz hranjiva sadrže i sredstva za zaštitu bilja mogu se stavljati u promet ako ispunjavaju uvjete ovoga Zakona i posebnog propisa koji uređuje sredstva za zaštitu bilja.«

Članak 2.

U članku 2. stavku 1. točka 5. mijenja se i glasi:

»5. »Proizvodnja« jest tehnološki proces dobivanja gnojiva i poboljšivača tla.«

Članak 3.

U članku 3. stavku 1. riječi: »U Republici Hrvatskoj« zamjenjuju se riječima: »Na tržištu Republike Hrvatske«.
Stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) Razvrstavanje gnojiva i poboljšivača tla propisuje ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva (u daljnjem tekstu: ministar).«

Članak 4.

U članku 4. stavci 3. i 4. mijenjaju se i glase:
»(3) Sve granule i prile u mineralnom gnojivu moraju zadovoljavati zahtjeve kakvoće koja je deklarirana.
(4) Kakvoću gnojiva i poboljšivača tla iz stavka 2. ovoga članka propisuje ministar.«

Članak 5.

U članku 5. stavak 3. mijenja se i glasi:
»(3) Podatke koje mora sadržavati deklaracija za gnojiva i poboljšivače tla u prometu propisuje ministar.«

Članak 6.

Članak 6. briše se.

Članak 7.

U članku 8. stavku 3. riječi: »Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva«.
Stavak 4. mijenja se i glasi:
»(4) Ministarstvo donosi rješenje o upisu u upisnike iz stavka 3. ovoga članka ako gnojivo i/ili poboljšivač tla odgovara uvjetima kakvoće propisanim ovim Zakonom i propisima donijetim na temelju njega.«

Članak 8.

U članku 9. stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) Za gnojiva i poboljšivače tla iz stavka 1. točke 2. i 3. ovoga članka znanstvena ustanova ili proizvođač dužan je Ministarstvu dostaviti prijavu čiji sadržaj i dokumente koji se uz nju prilažu propisuje ministar.«
Stavak 5. mijenja se i glasi:
»(5) Za stavljanje u promet gnojiva iz stavka 1. točke 2. i 3. ovoga članka Ministarstvo izdaje rješenje.«

Članak 9.

Članak 13. mijenja se i glasi:
»(1) Proizvođači i uvoznici gnojiva i poboljšivača tla dužni su provoditi kontrolu kakvoće gnojiva, odnosno poboljšivača tla u proizvodnji i prometu, odnosno nakon prijelaza carinskog područja, a prije stavljanja u promet na tržište Republike Hrvatske.
(2) Za svaku partiju proizvedenog i uvezenog gnojiva i poboljšivača tla proizvođač i uvoznik mora voditi evidenciju o provedenim laboratorijskim analizama gnojiva i poboljšivača tla.«

Članak 10.

Članak 14. mijenja se i glasi:
»(1) Analizu kakvoće gnojiva i poboljšivača tla u cilju utvrđivanja kakvoće radi upisa u upisnik iz članka 8. stavka 3. ovoga Zakona, inspekcijskog nadzora i kontrole svake partije gnojiva prilikom uvoza obavljaju ovlaštene pravne osobe (u daljnjem tekstu: ovlašteni laboratoriji) na temelju rješenja Ministarstva.
(2) Ministar ovlašćuje jedan od ovlaštenih laboratorija iz stavka 1. ovoga članka kao referentni laboratorij.
(3) Način i uvjete koje moraju ispunjavati pravne osobe iz stavka 1. i 2. ovoga članka kao i zadaće referentnog laboratorija propisuje ministar.
(4) Analize gnojiva i poboljšivača tla i njihovo uzorkovanje u svrhu utvrđivanja kakvoće provodi se po jedinstvenim metodama.
(5) Metode iz stavka 4. ovoga članka i dozvoljena odstupanja propisuje ministar.
(6) Ako rezultat analize gnojiva i poboljšivača tla ne udovoljava zahtjevima kakvoće propisanim člankom 4. stavkom 1. ovoga Zakona, ovlašteni laboratorij dužan je o tome obavijestiti nadležnu inspekciju.«

Članak 11.

U članku 18. stavku 1. točka 7. i 10. brišu se.

Članak 12.

U članku 20. stavku 3. riječi: »ili fizičkoj osobi« zamjenjuju se riječima: »kod fizičke osobe«.

Članak 13.

U članku 23. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) U postupku nadzora nad prometom gnojiva i poboljšivača tla inspektor uzima uzorak koji razdijeli na tri jednaka dijela. Jedan uzorak se šalje u ovlašteni laboratorij koji u roku od 15 dana od dana prijema uzorka izvršava analizu i dostavlja inspektoru rezultat analize. Drugi uzorak inspektor čuva za potrebe ponovne analize. Treći uzorak dostavlja se nadziranoj pravnoj ili fizičkoj osobi kod koje je uzorak uzet.«
Stavak 3. mijenja se i glasi:
»(3) Ako se stranka u postupku nadzora ne slaže s nalazom analize, može u roku od 15 dana od prijema nalaza zahtijevati ponovnu analizu koja se obavlja u drugom ovlaštenom laboratoriju, a analizi može prisustvovati ovlašteni predstavnik pravne ili fizičke osobe čiji se uzorak analizira.«

Članak 14.

U članku 24. stavku 1. iza riječi: »prometa« dodaje se riječ: »partije«.
Stavak 2. briše se.

Članak 15.

U članku 26. stavku 1. točki 2. riječ: »kvaliteta« zamjenjuje se riječju: »kakvoća«.
Točka 6. briše se.

Članak 16.

U članku 27. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:
1. ako Ministarstvu ne dostavi podatke iz članka 10. ovoga Zakona,
2. ako ne provodi kontrolu kakvoće gnojiva, odnosno poboljšivača tla i ne vodi evidenciju sukladno članku 13. ovoga Zakona,
3. ako poljoprivrednom inspektoru ne omogući obavljanje nadzora, ne pruži potrebne podatke i obavijesti te ne osigura uvjete za nesmetani rad (članak 19. stavak 1.),
4. ako na zahtjev poljoprivrednog inspektora u određenom roku ne dostavi ili pripremi podatke i materijale koji su mu potrebni za obavljanje poslova inspekcijskog nadzora (članak 19. stavak 2.).«

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

(1) Danom stupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju nadležna inspekcija provodit će inspekcijski nadzor nad mineralnim gnojivima na tržištu Republike Hrvatske koja su proizvedena u skladu s Uredbom Europskoga Parlamenta i Vijeća (EC) broj 2003/2003od 13. listopada 2003. godine o gnojivima (u daljnjem tekstu: Uredba).
(2) Na postupanje nadležne inspekcije iz stavka 1. ovoga članka primjenjivat će se odredbe Zakona o gnojivima i poboljšivačima tla (»Narodne novine«, br. 163/03.) i ovoga Zakona ako nisu u suprotnosti s odredbama Uredbe.
(3) Ako se u inspekcijskom nadzoru iz stavka 1. ovoga članka utvrde prekršaji u odnosu na zahtjeve Uredbe, primjenjivati će se odredbe Glave V. Zakona o gnojivima i poboljšivačima tla (»Narod­ne novine«, br. 163/03.) i ovoga Zakona.

Članak 18.

(1) Gnojiva upisana u Registar mineralnih gnojiva sukladno propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Zakona o gnojivima i poboljšivačima tla (»Narodne novine«, br. 163/03.) izravno se upisuju u Upisnik gnojiva iz članka 8. Zakona o gnojivima i poboljšivačima tla (»Narodne novine«, br. 163/03.) ukoliko udovoljavaju zahtjevima kakvoće i drugim uvjetima propisanim Zakonom o gnojivima i poboljšivačima tla (»Narodne novine«, br. 163/03.) i ovim Zakonom.
(2) Postupak i rokove za upis gnojiva iz stavka 1. ovoga članka u Upisnik gnojiva propisuje ministar.

Članak 19.

(1) Propise za donošenje kojih je ovlašten na temelju članka 3., članka 4., članka 5., članka 9. i članka 10. ovoga Zakona ministar će donijeti u roku od jedne godine od stupanja na snagu ovoga Zakona.
(2) Do donošenja propisa iz članka 5. ovoga Zakona kojima će se urediti pitanje deklariranja gnojiva u prometu na snazi ostaju odredbe članka 5. stavka 3. Zakona o gnojivima i poboljšivačima tla (»Narodne novine«, br. 163/03.).

Članak 20.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 320-02/07-01/01
Zagreb, 30. ožujka 2007.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.