Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru

NN 40/2007 (18.4.2007.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru

HRVATSKI SABOR

1345

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKOM REGISTRU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 30. ožujka 2007. godine.

Klasa: 011-01/07-01/24
Urbroj: 71-05-03/1-07-2
Zagreb, 5. travnja 2007.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKOM REGISTRU

Članak 1.

U Zakonu o sudskom registru (»Narodne novine«, br. 1/95., 57/96., 45/99. i 54/05.) u članku 2. iza stavka 12. dodaje se stavak 13. i glasi:
»(13) Financijske isprave su:
– pojedinačna i konsolidirana financijska izvješća prema propisima o računovodstvu, ako je propisana obveza objavljivanja tih izvješća,
– pripadajuća revizorska mišljenja ako financijska izvješća podliježu reviziji, a propisana je obveza objavljivanja revizorskih mišljenja,
– pojedinačno godišnje izvješće o stanju društva i konsolidirano godišnje izvješće o stanju društva ako je posebnim zakonom propisana obveza objavljivanja tih izvješća.«

Članak 2.

U članku 3. stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) Glavna knjiga vodi se usporedo na papiru i u elektronič­kom obliku.«
Stavak 3. briše se.
Dosadašnji stavci 4. i 5., koji postaju stavci 3. i 4., mijenjaju se i glase:
»(3) Glavne knjige se povezuju u jedinstvenu bazu podataka za Republiku Hrvatsku.
(4) Zbirka isprava vodi se na papiru ili u elektroničkom obliku. Zbirke isprava vođene u elektroničkom obliku povezuju se u jedinstvenu bazu podataka za Republiku Hrvatsku.«
Iza stavka 4. dodaju se novi stavci 5. i 6. i glase:
»(5) Isprave i podaci koji se pohranjuju u zbirci isprava mogu biti i na jednom od službenih jezika Europske unije.
(6) Isprave i podaci iz stavka 5. ovog članka moraju biti prevedeni od ovlaštenog sudskog tumača. U slučaju nesuglasja u pogledu sadržaja isprava i podataka na hrvatskom jeziku i onih na stranom jeziku, mjerodavnom će se smatrati isprava sastavljena na hrvatskom jeziku.«
Dosadašnji stavci 6., 7. i 8., postaju stavci 7., 8. i 9.

Članak 3.

U članku 4. stavku 2. iza riječi: »javne« dodaju se riječi: »isprave i«, a riječ: »kopija« zamjenjuje se riječju: »preslika«.
Stavak 4. mijenja se i glasi:
»(4) Ostvarivanje prava na razgledanje podataka i izdavanje izvadaka iz glavne knjige koja se vodi i u elektroničkom obliku te razgledanje i izdavanje isprava i podataka pohranjenih na papiru ili u elektroničkom obliku u zbirci isprava, dužan je omogućiti svaki registarski sud bez obzira u kojem je registru subjekt upisa upisan, a u zbirku isprava ako s njom raspolaže.«

Članak 4.

U članku 5. dodaje se novi stavak 1. i glasi:
»(1) Javni bilježnici mogu, u skladu sa svojim ovlaštenjima i odredbama ovoga Zakona, komunicirati s registarskim sudom i elektroničkim putem.«
U dosadašnjem stavku 1., koji postaje stavak 2., riječ: »kopije« zamjenjuje se riječju: »preslike«. Iza riječi: »Zakona« stavlja se točka, a riječi: »ako raspolažu podacima iz registra« brišu se.

Članak 5.

U članku 6. stavku 1. iza točke 6. dodaju se nove točke 7. i 8. i glase:
»7. europsko društvo (Societas Europaea, skraćeno SE),
8. europsko gospodarsko interesno udruženje (skraćeno EGIU),«.
Dosadašnje točke 7., 8., 9.i 10. postaju točke 9., 10., 11. i 12.
Iza točke 12. dodaje se nova točka 13. i glasi:
»13. kreditna unija,«.
Dosadašnja točka 11. postaje točka 14.

Članak 6.

U članku 9. stavku 1. iza riječi: »zahtjevom«, točka se zamjenjuje zarezom te dodaju riječi: »koji se predaje registarskom sudu na papiru ili elektroničkim putem«.

Članak 7.

U članku 16. stavak 5. briše se.

Članak 8.

U naslovu ispred članka 17. riječi: »telekomunikacijskom mrežom ili putem informatičkog medija« brišu se.
U članku 17. stavku 1. iza riječi: »knjizi«, stavlja se zarez te dodaju riječi: »akata i isprava iz zbirke isprava, elektroničkim putem«, a riječi: »telekomunikacijskom mrežom ili putem elektroničkog medija« brišu se.

Članak 9.

U članku 24. stavku 2. točki 5. iza riječi: »izdala« briše se zarez i dodaju riječi: »te način zastupanja,«.
U točki 6. podtočki b) iza riječi: »statuta« dodaje se riječ: »pravila«.
Iza dosadašnje točke 7. dodaje se nova točka 8. i glasi:
»8. dan predaje potpune financijske isprave, uz navođenje obračunskog razdoblja poslovne godine za koju se predaje,«.
Dosadašnja točka 8. postaje točka 9.

Članak 10.

U članku 31. stavku 2. točki 4. iza riječi: »ulaganjem« stavlja se zarez i dodaju riječi: »a u oba slučaja s naznakom«.

Članak 11.

Iza članka 31. dodaju se naslovi i članci 31.a i 31.b koji glase:

»Europsko društvo (Societas Europaea, SE)

Članak 31.a

Osim podataka iz članka 24. i članka 31. ovoga Zakona za europsko društvo (SE) upisuju se i:
1. u slučaju promjene sjedišta u Republiku Hrvatsku, dosadašnja tvrtka, dosadašnje sjedište, naziv registra u kojem se društvo vodilo i dosadašnji broj upisa u tom registru,
2. namjeravana promjena sjedišta u drugu državu članicu,
3. za članove uprave odgovarajuća funkcija.

Europsko gospodarsko interesno udruženje (EGIU)

Članak 31.b

Za europsko gospodarsko interesno udruženje (EGIU) upisuju se podaci iz članka 32. ovoga Zakona.«

Članak 12.

U članku 36. stavku 1. točki 4. iza riječi: »prezime« briše se zarez i dodaju riječi: »prokuriste čija je prokura ograničena na podružnicu, njegovo«.

Članak 13.

U članku 39. stavku 1. iza riječi: »prijave« dodaju se riječi: »ili prijave zaprimljene elektroničkim putem od javnog bilježnika ili osoba ovlaštenih posebnim propisima,«.
Stavak 4. mijenja se i glasi:
»(4) Prijava i prilozi na papiru podnose se u dovoljnom broju primjeraka za sud i sudionike.«
Iza stavka 4. dodaju se stavci 5., 6., 7., 8. i 9. i glase:
»(5) Ako se prijava podnosi elektroničkim putem, na isti se način podnose i prilozi.
(6) Financijske isprave predaju se sudskom registru putem Financijske agencije. Financijska agencija će podnositelju vratiti na dopunu financijske isprave za koje utvrdi da nisu potpune.
(7) Financijske isprave se predaju:
– u roku od šest mjeseci od isteka poslovne godine za pojedinačna financijska izvješća i godišnje izvješće o stanju društva s pripadajućim revizorskim mišljenjem,
– u roku od devet mjeseci od isteka poslovne godine za konsolidirana financijska izvješća i konsolidirano godišnje izvješće o stanju društva s pripadajućim revizorskim mišljenjem.
(8) Financijska agencija dužna je bez odgode obavijestiti registarski sud da su potpune financijske isprave predane u rokovima i u elektroničkom obliku dostaviti sudskom registru te isprave ili njihov prijepis radi upisa dana predaje po službenoj dužnosti.
(9) Financijska agencija je dužna po isteku rokova iz stavka 7. ovoga članka registarskom sudu dostaviti popis obveznika koji nisu ili nisu predali u roku potpune financijske isprave.«

Članak 14.

U članku 40. stavku 7. riječ: »toga« zamjenjuje se riječju: »ovoga«.

Članak 15.

U članku 41. stavku 1. točki 3. iza riječi: »prijave« dodaju se riječi: »za upis«.
U stavku 1. točki 4. iza riječi: »članova uprave« riječi: »određenih za zastupanje« zamjenjuju se riječima: »i drugih osoba ovlaštenih za zastupanje«.
U stavku 3. riječ: »kopiji« zamjenjuje se riječju: »preslici«.
U stavku 5. riječ: »stranih« briše se.

Članak 16.

U članku 43. ispred zadnjeg stavka oznaka: »(3)« mijenja se u oznaku: »(4)«.

Članak 17.

U članku 49. stavku 4. iza riječi: »podnijeti i prijavu za« dodaje se riječ: »upis«, a riječ: »promjenu« zamjenjuje se riječju: »promjene«.

Članak 18.

U članku 52. stavku 2. točka na kraju rečenice zamjenjuje se zarezom te se dodaju riječi: »na papiru ili elektroničkim putem.«.

Članak 19.

U članku 59. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. i glasi:
»(3) Žalba se predaje u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu, u slučajevima kada se žalba dostavlja na odgovor, u skladu s pravilima parničnog postupka.«
Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 20.

U članku 61. stavku 1. točki 3. iza riječi: »i« dodaju se riječi: »prema potrebi«.

Članak 21.

U članku 64. stavku 5. iza riječi: »i« riječ: »upisa« zamjenjuje se riječju: »upis«.

Članak 22.

Članak 70. mijenja se i glasi:
»(1) Registarski sud će brisati subjekt upisa na zahtjev tijela za porezne poslove po službenoj dužnosti, ako subjekt upisa nema imovine.
(2) Registarski sud će po službenoj dužnosti provesti postupak brisanja nad društvom ako ono tri godine uzastopce ne postupi po zakonskoj obvezi predaje svojih financijskih isprava niti ih dostavi registarskom sudu u roku od 6 mjeseci nakon što registarski sud objavi pokretanje postupka brisanja, a društvo u tom roku ne učini vjerojatnim da ima imovinu.
(3) U slučaju da društvo učini vjerojatnim da ima imovinu, registarski sud će obustaviti postupak brisanja.
(4) U slučaju da se nakon brisanja subjekta upisa utvrdi postojanje imovine, provest će se postupak likvidacije nad tom imovinom. U izvanparničnom postupku registarski sud će na prijedlog zainteresirane osobe imenovati likvidatora naknadno pronađene imovine.«

Članak 23.

U članku 71. stavku 2. riječ: »kasnije« briše se.

Članak 24.

U članku 79. ispred riječi: »Prilikom«stavlja se oznaka: »(1)«.
Dodaje se stavak 2. i glasi:
»(2) Objava upisa dana predaje financijskih isprava oslobođena je plaćanja sudske pristojbe i troškova objave oglasa u »Narodnim novinama«.«

Članak 25.

Iza članka 81. dodaje se naslov i članak 81.a i glase:

»KAZNENE ODREDBE

Članak 81.a

(1) Ako obveznik financijsku ispravu ne preda ili ju ne preda u zakonom propisanom roku, registarski sud će, rješenjem, uz opomenu iz članka 81. stavka 1. ovoga Zakona, naložiti plaćanje novčane kazne u iznosu od 5.000,00 kuna.
(2) Ako se ne postupi po opomeni suda iz stavka 1. ovoga članka, novčana kazna će se povećavati za iznos dodatnih 5.000,00 kuna sve do ispunjenja obveze.«

Članak 26.

Naslov iznad članka 88. i članak 88. brišu se.

Članak 27.

Članak 90. briše se.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

(1) Ministar nadležan za poslove pravosuđa dužan je uskladiti Pravilnik iz članka 3. Zakona o sudskom registru (»Narodne novine« br. 1/95., 57/96., 45/99. i 54/05.) u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
(2) Ministar nadležan za poslove pravosuđa će izabrati registarski sud i naputkom propisati uvjete i način ostvarivanja ovim Zakonom predviđene elektroničke komunikacije ovlaštenih osoba s tim sudom, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 29.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona preslike cjelovitih isprava i podataka, koji su nastali nakon usklađivanja s odredbama Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, br. 111/93.), a koji se vode za pojedini subjekt upisa pod određenim MBS-om, mogu se po prijedlogu osoba ovlaštenih za zastupanje, pretvoriti u elektronički oblik.
(2) Uvjeti i način za postupanje sukladno stavku 1. ovoga članka propisat će se podzakonskim propisom iz članka 28. stavka 1. ovoga Zakona.

Članak 30.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona, odredba članka 14. Zakona o registru godišnjih financijskih izvještaja (»Narodne novine« br. 47/03.) prestaje važiti.

Članak 31.

(1) Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.
(2) Ovim Zakonom izmijenjene odredbe članka 3. stavka 4., članka 4. stavka 4., članka 5. stavka 1., članka 9. stavka 1., članka 17. stavka 1., članka 39. stavka 1. i 5., članka 52. stavka 2. Zakona o sudskom registru (»Narodne novine«, br. 1/95., 57/96., 45/99. i 54/05.) i odredba članka 29. stavak 1. ovoga Zakona stupaju na snagu 1. siječnja 2009.
(3) Odredbe članka 5. stavak 1. i članka 11. ovoga Zakona stupaju na snagu danom stupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije.

Klasa: 740-13/06-01/01
Zagreb, 30. ožujka 2007.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga Sabora
Vladimir Šeks, v. r.