Zakon o izmjeni Zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga

NN 40/2007 (18.4.2007.), Zakon o izmjeni Zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga

HRVATSKI SABOR

1347

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O SUZBIJANJU ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 30. ožujka 2007. godine.

Klasa: 011-01/07-01/26
Urbroj: 71-05-03/1-07-2
Zagreb, 5. travnja 2007.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O SUZBIJANJU ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA

Članak 1.

U Zakonu o suzbijanju zlouporabe opojnih droga (»Narodne novine«, br. 107/01., 87/02., 163/03. i 141/04.) članak 51. mijenja se i glasi:
»Opojna droga, dijelovi biljke ili tvari iz članka 2. stavka 2. ovoga Zakona, oduzeti na temelju odredbi ovoga Zakona ili drugog propisa, uništit će se po pravomoćnosti presude ili rješenja.
Opojne droge može se uništiti i po proteku roka od tri godine od dana podnošenja kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu.«

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 530-08/06-01/01
Zagreb, 30. ožujka 2007.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.