Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom i fizikalnom terapijom u kući

NN 40/2007 (18.4.2007.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom i fizikalnom terapijom u kući

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1359

Na osnovi članka 138., a u svezi s člankom 139. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 85/06., 105/06. i 118/06.) i članka 19. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 16/02., 24/02. i 58/03.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 45. sjednici održanoj 12. travnja 2007. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZA BOLNIČKO LIJEČENJE MEDICINSKOM REHABILITACIJOM I FIZIKALNOM TERAPIJOM U KUĆI

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom i fizikalnom terapijom u kući (»Narodne novine« broj 26/96., 79/97., 31/99., 51/99. i 73/99. – u daljnjem tekstu: Pravilnik) u cijelom tekstu Pravilnika riječ: »kontrolor Zavoda« zamjenjuje se u odgovarajućem padežu riječima: »liječničko povjerenstvo područnog ureda Zavoda« , a riječ: »suglasnost« zamjenjuje se riječju: »odobrenje«.

Članak 2.

U članku 3. Pravilnika stavak 1. mijenja se i glasi:
»Osigurana osoba bolničku medicinsku rehabilitaciju ostvaruje u najbližoj specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju prema mjestu njezinog prebivališta, odnosno boravka koja sa Zavodom ima ugovorenu traženu zdravstvenu zaštitu, kada je takvo liječenje medicinski opravdano u skladu s ovim Pravilnikom i drugim općim aktima Zavoda.«

Članak 3.

U članku 9. Pravilnika iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:
»Liječničko povjerenstvo područnog ureda Zavoda kada daje odobrenje za bolničku medicinsku rehabilitaciju iz stavka 1. i 2. ovog članka obvezno u nalazu, mišljenju i ocjeni navodi naziv ugovorne specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju za koju daje odobrenje i koja može pružiti traženu bolničku medicinsku rehabilitaciju, te broj odobrenih dana bolničke medicinske rehabilitacije.
Osigurana osoba koja odobrenu bolničku medicinsku rehabilitaciju želi ostvariti u drugoj specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju, a ne u onoj za koju je odobrenje dalo liječničko povjerenstvo područnog ureda Zavoda ima pravo potonju ostvariti u skladu s člankom 43. Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja bez prava na naknadu troškova prijevoza, odnosno prava na sanitetski prijevoz na teret sredstava Zavoda.«
Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 5. i 6.

Članak 4.

U članku 12. Pravilnika riječ: »kontrolor« zamjenjuje se riječju: »liječničko povjerenstvo« .

Članak 5.

Članak 14. Pravilnika mijenja se i glasi:
»Na prijedlog izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite, a na osnovi mišljenja doktora specijalista određene specijalnosti, liječničko povjerenstvo područnog ureda Zavoda iznimno može odobriti boravak uz dijete u specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju osiguranoj osobi određenoj za pratitelja djeteta (jednom od roditelja ili osobi koja skrbi o djetetu) u sljedećim slučajevima:
1. kada se provodi točno određen i utvrđen programa »mama – dijete« za izobrazbu roditelja odnosno osobe koja skrbi o djetetu, za dijete do navršene 3. godine života
2. kada postoji potreba dojenja djeteta (majci djeteta)
3. kada je u provođenju bolničke medicinske rehabilitacije djeteta s posebnim zdravstvenim potrebama potrebna prisutnost roditelja, odnosno osobe koja skrbi o djetetu.«

Članak 6.

U članku 15. Pravilnika stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:
»Radi provođenja početne bolničke medicinske rehabilitacije osiguranoj osobi odobrava se boravak u ugovornoj specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju, u pravilu, u trajanju od 21 dan, a ugovorna specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju obvezna je bolničku medicinsku rehabilitaciju osiguranoj osobi provoditi svakodnevno tijekom cijelog radnog tjedna.
Iznimno, na prijedlog odjelnog doktora ugovorne specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju liječničko povjerenstvo područnog ureda Zavoda može osiguranoj osobi odobriti produljenje boravka u specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju radi provođenja početne bolničke medicinske rehabilitacije.«
Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
»Odobrenje za produljenje boravka u specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju iz stavka 3. ovog članka daje liječničko povjerenstvo područnog ureda Zavoda nadležnog prema sjedištu te ugovorne specijalne bolnice.«

Članak 7.

U članku 16. Pravilnika stavak 1. mijenja se i glasi:
»Radi provođenja održavajuće bolničke medicinske rehabilitacije kod kroničnih bolesti i stanja osiguranoj osobi odobrava se boravak u ugovornoj specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju u trajanju do najduže 21 dan, a ugovorna specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju obvezna je bolničku medicinsku rehabilitaciju osiguranoj osobi provoditi svakodnevno tijekom cijelog radnog tjedna.«

Članak 8.

U članku 17. Pravilnika iza riječi: »program »mama – dijete« dodaju se riječi: »iz članka 14. točke 1. ovog Pravilnika«.

Članak 9.

U članku 18. Pravilnika tekst: »mjerodavne liječničke komisije Zavoda,« zamjenjuje se tekstom: »liječničkog povjerenstva područnog ureda Zavoda, nadležnog« .

Članak 10.

Iza članka 19. Pravilnika dodaje se novi članak 19.a. koji glasi:

»Članak 19.a

Prijedlog za bolničku medicinsku rehabilitaciju i fizikalnu terapiju u kući osigurane osobe daje se na tiskanici propisanoj općim aktom Zavoda o sastavu, ovlastima i načinu rada liječničkih povjerenstava Zavoda.«

Članak 11.

Članak 20. Pravilnika mijenja se i glasi:
»Osiguranoj osobi nezadovoljnoj mišljenjem, nalazom i ocjenom liječničkog povjerenstva područnog ureda Zavoda, kojom je osiguranoj osobi odobreno ili uskraćeno odobrenje za provođenje bolničke medicinske rehabilitacije, odnosno fizikalne terapije u kući osigurane osobe, područni ured Zavoda nadležan prema mjestu njezinog prebivališta, odnosno boravka, odnosno područni ured Zavoda prema sjedištu ugovorne specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju izdat će na njezin zahtjev pisano rješenje.
Liječničko povjerenstvo područnog ureda Zavoda mišljenje, nalaz i ocjenu iz stavka 1. ovog članka daje na tiskanici propisanoj općim aktom Zavoda o sastavu, ovlastima i načinu rada liječničkih povjerenstava Zavoda.«

Članak 12.

Stavljaju se izvan snage tiskanica prijedloga za bolničku medicinsku rehabilitaciju i tiskanica prijedloga za provođenje fizikalne terapije u kući utvrđene člankom 21. Pravilnika.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/07-01/116
Urbroj: 338-01-01-07-1
Zagreb, 12. travnja 2007.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prim. Stjepan Bačić, dr. med., v. r.