Pravilnik o izobrazbi i stručnom ispitu djelatnika u humanitarnom razminiranju

NN 42/2007 (23.4.2007.), Pravilnik o izobrazbi i stručnom ispitu djelatnika u humanitarnom razminiranju

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1386

Na temelju članka 67. stavka 1. podstavka 5. Zakona o humanitarnom razminiranju (»Narodne novine« broj: 153/05.) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZOBRAZBI I STRUČNOM ISPITU DJELATNIKA U HUMANITARNOM RAZMINIRANJU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način izobrazbe, osposobljavanja, polaganja stručnog ispita, obrazac uvjerenja o položenom stručnom ispitu te program izobrazbe djelatnika u humanitarnom razminiranju.
Na izobrazbu i stručni ispit za pirotehničare, pomoćne djelatnike, voditelje radilišta, pirotehničke nadzornike i pirotehničke nadglednike mogu pristupiti fizičke osobe (u daljnjem tekstu: pristup­nik) koje ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o humanitarnom razminiranju.
 

Članak 2.


Izobrazbu i osposobljavanje osoba za obavljanje poslova humanitarnog razminiranja provodi Policijska akademija, prema programima koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.
Policijska akademija, na temelju programa izobrazbe iz stavka 1. ovog članka, izrađuje nastavne planove i programe.

Članak 3.

U provedbi programa izobrazbe, radi osiguravanja potrebne razine stručnosti, Policijska akademija može pojedine zadaće povjeriti osobama koje nisu zaposlenici Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).
Osobe iz stavka 1. ovog članka moraju biti stručnjaci za pojedina područja iz programa i imati najmanje dodiplomski studij u trajanju od dvije odnosno četiri godine.

Članak 4.

Policijska akademija će provesti izobrazbu pristupnika kada bude prikupljeno najmanje 12 prijava za pohađanje izobrazbe, odnosno najduže u roku 1 godine od dana primitka zahtjeva za pohađanje izobrazbe.

II. TEMELJNA IZOBRAZBA

Članak 5.

Prijava za pohađanje temeljne izobrazbe za obavljanje poslova humanitarnog razminiranja podnosi se Policijskoj akademiji i sadrži:
– ime i prezime pristupnika, datum i mjesto rođenja te matični broj;
– dokaz o završenom školovanju (svjedodžba);
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (za pirotehničke nadzornike i nadglednike);
– dokaz o punoljetnosti;
– dokaz o reguliranju vojne obveze (za pirotehničke nadzornike i pirotehničke nadglednike);
– uvjerenje ovlaštene zdravstvene ustanove o duševnoj, tjelesnoj i zdravstvenoj sposobnosti;
Pristupnik ne može pristupiti izobrazbi dok ne dostavi dokaz o uplaćenoj pristojbi za izobrazbu i dokaz o osiguranju od posljedica nesretnog slučaja za vrijeme trajanja izobrazbe.
Dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 34. stavka 2. podstavka 3. Zakona o humanitarnom razminiranju Policijska akademija pribavlja po službenoj dužnosti.

Članak 6.

Temeljna izobrazba pristupnika za pirotehničare sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela.
Temeljna izobrazba pristupnika za pirotehničare traje 273 nastavnih sati, od čega je 137 sati teorijski dio, a 136 sati praktični dio.
Temeljna izobrazba pristupnika za pomoćne djelatnike sastoji se samo od teorijskog dijela i traje 40 nastavnih sati.
Temeljna izobrazba pristupnika za voditelja radilišta traje 40 nastavnih sati, od čega je 26 sati teorijski dio i 14 sati praktični dio.
Temeljna izobrazba pristupnika za pirotehničkog nadzornika i pirotehničkog nadglednika traje 40 nastavnih sati, od čega je 32 sata teorijski dio i 8 sati praktični dio.

III. STRUČNI ISPIT

Članak 7.

Stručnom ispitu pristupnik može pristupiti samo nakon završene temeljne izobrazbe.
Iznimno od stavka 1. ovog članka, hrvatski branitelji, djelatnici Ministarstva te djelatnici Ministarstva obrane koji su proveli najmanje šest mjeseci na poslovima razminiranja, odnosno pomoćnim poslovima razminiranja te osobe koje su s uspjehom završile Tečaj protueksplozijske zaštite – specijalizacija – I. dio, mogu pristupiti polaganju stručnog ispita za pirotehničara odnosno pomoćnog djelatnika bez prethodnog pohađanja izobrazbe.
Osobe iz stavka 2. ovog članka prijavu za polaganje stručnog ispita podnose Policijskoj akademiji, a prijava sadrži:
– ime i prezime pristupnika, datum i mjesto rođenja te matični broj;
– dokaz o hrvatskom državljanstvu;
– dokaz o punoljetnosti;
– uvjerenje ovlaštene zdravstvene ustanove o duševnoj, tjelesnoj i zdravstvenoj sposobnosti;
– dokaz o uplaćenoj pristojbi za polaganje ispita;
– dokaz o vremenu provedenom na poslovima iz stavka 2. ovog članka.

Članak 8.

Ispitno povjerenstvo za pristupnike za pirotehničare sastoji se od predsjednika i četiri člana i njihovih zamjenika.
Predsjednik i zamjenik predsjednika povjerenstva iz stavka 1. ovog članka imenuju se iz redova djelatnika Policijske akademije, a članovi i njihovi zamjenici imenuju se iz redova osoba koje provode izobrazbu.
Ispitno povjerenstvo za pristupnike za pomoćne djelatnike, voditelje radilišta, pirotehničke nadzornike i pirotehničke nadglednike sastoji se od predsjednika i dva člana i njihovih zamjenika.
Predsjednik i zamjenik predsjednika povjerenstva iz stavka 3. ovog članka imenuju se iz redova djelatnika Policijske akademije, a članovi i njihovi zamjenici imenuju se iz redova osoba koje provode izobrazbu.
Za obavljanje administrativnih poslova u ispitnim povjerenstvima imenuje se tajnik i zamjenik tajnika za svako ispitno povjerenstvo.
Rješenjem o imenovanju članova ispitnog povjerenstva određuje se koje će nastavne teme ispitivati predsjednik i članovi ispitnog povjerenstva odnosno njihovi zamjenici.

Članak 9.

Ispitno povjerenstvo utvrđuje da li pristupnik ispunjava uvjete za polaganje stručnog ispita i o tome donosi rješenje kojim se određuje mjesto, vrijeme i troškovi ispita.
Ispitno povjerenstvo je dužno pristupnika obavijestiti o danu i mjestu polaganja stručnog ispita najmanje 15 dana prije roka određenog za polaganje.
Pristupnik može iz opravdanih razloga, odgoditi ili odustati od stručnog ispita, ali o tome mora obavijestiti ispitno povjerenstvo prije održavanja ispita.
Ukoliko pristupnik ne obavijesti ispitno povjerenstvo o odgodi ili odustajanju od ispita, odnosno ako ga odgodi ili odustane iz neopravdanih razloga, smatra se da pristupnik nije položio ispit.

Članak 10.

Stručni ispit za pirotehničara sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela.
Teorijski dio stručnog ispita za pirotehničara sastoji se od pismene i usmene provjere znanja iz svih nastavnih tema.
Praktični dio stručnog ispita za pirotehničara obuhvaća provjeru osposobljenosti za otkrivanje, pronalaženje, uklanjanje i uništavanje minsko-eksplozivnih sredstava i streljiva.
Stručni ispit za pomoćnog djelatnika, voditelja radilišta, pirotehničkog nadzornika i pirotehničkog nadglednika sastoji se od usmene provjere znanja iz svih nastavnih tema.

Članak 11.

Uspjeh kandidata na stručnom ispitu ocjenjuju se ocjenom »položio« ili »nije položio«.
Pristupnik se ocjenjuje ocjenom »položio« ako je pokazao zadovoljavajuće znanje (rezultate) na teorijskom dijelu temeljnog ispita i obavio sve zadane uratke uz potrebitu razinu sigurnosti u samostalnom radu na praktičnom dijelu temeljnog ispita.
Pristupnik koji nije položio teorijski dio stručnog ispita ne može pristupiti polaganju praktičnog dijela ispita.
Pristupnik koji ne zadovolji na praktičnom dijelu stručnog ispita mora ponovno polagati temeljni ispit u cijelosti.
Pristupniku koji je položio stručni ispit Ministarstvo izdaje uvjerenje o položenom stručnom ispitu za pirotehničara, pomoćnog djelatnika, voditelja radilišta, pirotehničkog nadzornika ili pirotehničkog nadglednika.
Pristupnik koji nije položio stručni ispit može pristupiti ponovnom polaganju temeljnog ispita najranije 30 dana od dana prethodnog polaganja.
Obrasci uvjerenja iz stavka 5. ovog članka tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.
Uvjerenje o položenom stručnom ispitu javna je isprava i upisuje se u radnu knjižicu.

Članak 12.

O stručnom ispitu tajnik ispitnog povjerenstva vodi zapisnik u koji se unose podaci o imenu i prezimenu pristupnika, članovima povjerenstva odnosno njihovim zamjenicima, datumu polaganja stručnog ispita, pitanjima postavljenim kandidatima te ocjenom povjerenstva o uspjehu pristupnika.
Zapisnik potpisuju predsjednik i članovi povjerenstva, odnosno njihovi zamjenici.

Članak 13.

Predsjednik, članovi i tajnik ispitnog povjerenstva te njihovi zamjenici imaju pravo na naknadu za rad u ispitnom povjerenstvu koja se određuje po pristupniku, posebnim rješenjem ministra unutarnjih poslova.

IV. DOPUNSKA IZOBRAZBA

Članak 14.

Pirotehničari koji ne obavljaju poslove humanitarnog razminiranja u neprekidnom trajanju od dvije godine, dužni su pristupiti dopunskoj izobrazbi.
Prijava za pohađanje dopunske izobrazbe osoba za obavljanje poslova humanitarnog razminiranja podnosi se Policijskoj akademiji i sadrži dokaze iz članka 5. ovog Pravilnika te uvjerenje o položenom stručnom ispitu za pirotehničara.

Članak 15.

Dopunska izobrazba sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela.
Dopunska izobrazba za pirotehničare traje 78 nastavnih sati, od čega je 48 sati teorijski dio, a 30 sati praktični dio.

Članak 16.

Nakon završene dopunske izobrazbe pirotehničar polaže dopunski ispit.
Na dopunski ispit primjenjuju se odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na stručni ispit za priotehničara.
Obrazac uvjerenja o položenom dopunskom ispitu tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Policijska akademija vodi evidenciju o polaznicima i provedbi temeljne izobrazbe i dopunske izobrazbe, rezultatima stručnih ispita i dopunskog ispita te izdanim uvjerenjima o osposobljenosti za obavljanje poslova razminiranja i pomoćnih poslova razminiranja.
Evidencija iz stavka 1. ovog članka sadrži:
– ime i prezime i matični broj pristupnika
– datum, mjesto i država rođenja pristupnika
– naziv i adresu sjedišta ovlaštene pravne osobe koja je pristupnika uputila na izobrazbu
– datum polaganja ispita
– broj uvjerenja o položenom ispitu.
Evidencija iz stavka 1. ovog članka trajno se čuva u Policijskoj akademiji.

Članak 18.

Nastavni planovi i programi iz članka 2. ovog Pravilnika izradit će se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 19.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obuci i ispitima pirotehničara i pomoćnih djelatnika (»Narodne novine« broj 41/00., 17/02., 149/02.).

Članak 20.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-52-12713/06
Zagreb, 13. travnja 2007.

Ministar
Ivica Kirin, v. r.


PROGRAM

temeljne izobrazbe za pirotehničare


TEORIJSKI DIO – 137 sati
1. Eksplozivne tvari                                                 10
2. Sredstvo za paljenje                                              5
3. Protupješačke mine                                               5
4. Protuoklopne mine                                                5
5. Specijalni upaljači                                                  8
6. Sustavi izrada minskih polja i grupa mina                3
7. Sustavi razminiranja minskih polja i grupa mina       4
8. Mjere pirotehničke sigurnosti i zaštite na radu         4
9. Streljivo                                                              18
10. Zrakoplovni projektili                                          8
11. Pomorske mine                                                   4
12. Diverzantsko-terorističke naprave                        8
13. Održavanje i skladištenje eksplozivnih sredstava   4
14. Uništavanje eksplozivnih sredstava                       4
15. Ručna detekcija mina                                           8
16. Uporaba strojeva za razminiranje                         6
17. Uporaba pasa za pronalaženje MES-a                 3
18. Način obavljanja poslova razminiranja                  5
19. Organizacija radilišta                                            6
20. Zakon o razminiranju                                           3
21. Prva pomoć                                                        8
22. Prevencija stresa u humanitarnom razminiranju     8
PRAKTIČNI DIO – 136 sati
1. Pojedinačno paljenje eksplozivnog naboja             8
2. Izrada mreža za paljenje                                        8
3. Razminiranje protupješačkih mina
    (vježbovna sredstva)                                            16
4. Razminiranje protupješačkih mina
    (bojeva sredstva)                                                   8
5. Razminiranje protuoklopnih mina
    (vježbovna sredstva)                                            16
6. Razminiranje protuoklopnih mina
    (bojeva sredstva)                                                   8
8. Uklanjanje mina iznenađenja i improviziranih mina   8
9. Pojedinačno i skupno uništavanje eksplozivnih
    tvari i sredstava                                                      8
10. Organizacija pretraživanja terena                        30
11. Zrakoplovni projektili                                           8
12. Prva pomoć                                                       18
UKUPNO:                                                            273 sati
 

PROGRAM
temeljne izobrazbe za pomoćne djelatnike

1. Eksplozivne tvari                                                    2
2. Sredstva za paljenje                                               2
3. Protupješačke mine                                                2
4. Protuoklopne mine                                                 2
5. Specijalni upaljači                                                   2
6. Streljivo                                                                 2
7. Zrakoplovni projektili                                             2
8. Metode i tehnike razminiranja                               10
9. Organizacija radilišta razminiranja                           3
10. Zakon o razminiranju                                            2
11. Način obavljanja poslova razminiranja                  3
12. Prva pomoć                                                         8
UKUPNO:                                                              40 sati
 

PROGRAM
dopunske izobrazbe za pirotehničare


TEORIJSKI DIO – 48 sati
1. Eksplozivne tvari                                                    3
2. Sredstva za paljenje                                               3
3. Protupješačke mine                                                4
4. Protuoklopne mine                                                 4
5. Specijalni upaljači                                                  3
6. Streljivo                                                                 6
7. Zrakoplovni projektili                                             3
8. Održavanje i skladištenje eksplozivnih sredstava     2
9. Metode i tehnike razminiranja                               10
10. Organizacija radilišta razminiranja                         4
11. Zakon o razminiranju                                           2
12. Način obavljanja poslova razminiranja                  4
PRAKTIČNI DIO – 30 sati
1. Paljenje eksplozivnog naboja sporogorećim
    upaljačem i električnim sredstvima                          8
2. Razminiranje protupješačkih mina
    (rad s vježbovnim sredstvima)                                 4
4. Razminiranje protuoklopnih mina
    (rad s vježbovnim sredstvima)                                 4
5. Pojedinačno i skupno uništavanje eksplozivnih
    tvari i sredstava (rad s vježbovnim sredstvima)         4
6. Organizacija pretraživanja terena                           10
UKUPNO:                                                               78 sati
 

PROGRAM
izobrazbe za voditelja radilišta


TEORIJSKI DIO – 26 sati
1. Mjere pirotehničke sigurnosti                                  2
2. Zakon o humanitarnom razminiranju                        2
3. Minsko eksplozivna sredstva i neeksplodirana
    ubojita sredstva                                                      4
4. Organizacija radilišta                                              4
5. Pravilnik o načinu obavljanja poslova humanitarnog
    razminiranja i vođenje dokumentacije                      5
6. Osnove topografije                                                 6
7. Oprema u humanitarnom razminiranju                      3
PRAKTIČNI DIO – 14 sati
1. Vježba – organizacija radilišta                                 8
2. Uništavanje i uklanjanje MES-a i NUS-a
    (vježbovna sredstva)                                               6
UKUPNO:                                                               40 sati
 

PROGRAM
izobrazbe za pirotehničkog nadzornika


TEORIJSKI DIO – 32 sata
1. Mjere pirotehničke sigurnosti                                  2
2. Zakon o humanitarnom razminiranju                        3
3. Organizacija radilišta                                              4
4. Pravilnik o načinu obavljanja poslova humanitarnog
    razminiranja i vođenje dokumentacije                     4
5. Osnove upravljanja i vođenja                                 2
6. Osiguranje kvalitete                                               4
7. Osnove topografije i geografsko informacijski
    sustav                                                                    8
8. Oprema u humanitarnom razminiranju                     5
PRAKTIČNI DIO – 8 sati
1. Vježba – organizacija radilišta                                 8
UKUPNO: 40 sati
 

PROGRAM
izobrazbe za pirotehničkog nadglednika


TEORIJSKI DIO – 32 sata
1. Mjere pirotehničke sigurnosti                                   3
3. Minsko eksplozivna sredstva i neeksplodirana
    ubojita sredstva                                                       8
4. Organizacija radilišta                                                5
5. Pravilnik o načinu obavljanja poslova humanitarnog
    razminiranja i vođenje dokumentacije                       5
6. Osnove topografije                                                  6
7. Osiguranje kvalitete                                                 2
8. Oprema u humanitarnom razminiranju                       3
PRAKTIČNI DIO – 8 sati
1. Vježba – organizacija radilišta                                  8
UKUPNO:                                                                40 sati