Pravilnik o izmjeni Pravilnika o očuvanju i korištenju biljnih genetskih resursa te načinu rada i uređenju banke biljnih gena poljoprivrednog bilja

NN 42/2007 (23.4.2007.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o očuvanju i korištenju biljnih genetskih resursa te načinu rada i uređenju banke biljnih gena poljoprivrednog bilja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

1387

Na temelju članka 5. stavka 4. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine«, broj 131/97, 163/03) ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O OČUVANJU I KORIŠTENJU BILJNIH GENETSKIH RESURSA TE NAČINU RADA I UREĐENJU BANKE BILJNIH GENA POLJOPRIVREDNOG BILJA

Članak 1.

U Pravilniku o očuvanju i korištenju biljnih genetskih resursa te načinu rada i uređenju banke biljnih gena poljoprivrednog bilja (»Narodne novine«, broj 4/05) u članku 6. stavku 2. iza riječi: »sredstava« dodaju se riječi: »te predlaže ministru donošenje odluke o raspodjeli financijskih sredstava radi provođenja godišnjeg programa aktivnosti«.
Stavak 3. i stavak 4. brišu se.

Članak 2.

Članak 9. mijenja se i glasi:
»1) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva financira provođenje aktivnosti na očuvanju i korištenju biljnih genetskih resursa u poljoprivredi iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske.
2) Financijska sredstva iz stavka 1. ovoga članka doznačuju se korisnicima prema odluci ministra iz članka 6. stavka 2. ovoga Pravilnika.
3) Ministarstvo će s korisnicima iz stavka 2. ovog članka sklopiti ugovor kojim će urediti obveze u korištenju tih sredstava.«

Članak 3.

Tablica 1. koja se nalazi u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio briše se.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/07-01/37
Urbroj: 525-1-07-2
Zagreb, 13. travnja 2007.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.