Kategorizacija stvaratelja arhivskog gradiva

NN 42/2007 (23.4.2007.), Kategorizacija stvaratelja arhivskog gradiva

HRVATSKI DRŽAVNI ARHIV

1391

KATEGORIZACIJA STVARATELJA ARHIVSKOG GRADIVA

Na temelju članaka 4., 5. i 6. Pravilnika o vrednovanju te postup­ku odabiranja i izlučivanja arhivskoga gradiva, aktualni stvaratelji arhivskoga gradiva na području nadležnosti Hrvatskoga državnog arhiva kategorizirani su na sljedeći način.

I. KATEGORIJA

U 1. kategoriju stvaratelja razvrstavaju se sljedeća tijela nadležna za utvrđivanje politike, ciljeva i načina obavljanja poslova u svrhu u koju su i osnovani, a specifičnošću funkcije i djelatnosti, te djelokrugom kojega odražavaju te utjecajem na društvena zbivanja u okviru svoje nadležnosti ispunjavaju uvjete utvrđene u članku 5. st. 2. navedenoga Pravilnika, za razvrstavanje u 1. kategoriju.

JAVNI STVARATELJI

UPRAVA

SREDIŠNJA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE
1. Hrvatski sabor
2. Izborno povjerenstvo Republike Hrvatske
3. Vlada Republike Hrvatske
4. Središnji državni ured za upravu
5. Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU
6. Središnji državni ured za e-Hrvatsku
7. Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom
8. Ured predsjednika Republike Hrvatske
9. Ministarstvo financija
10. Porezna uprava Ministarstva financija
11. Carinska uprava Ministarstva financija
12. Devizni inspektorat Ministarstva financija
13. Ured za sprječavanje pranja novca Ministarstva financija
14. Financijska policija Ministarstva financija
15. Ministarstvo obrane
16. Ministarstvo unutarnjih poslova
17. Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija
18. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
19. Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
20. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
21. Ministarstvo kulture
22. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva
23. Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka
24. Ministarstvo pravosuđa
25. Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
26. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi

DRŽAVNE UPRAVNE ORGANIZACIJE
27. Državna geodetska uprava
28. Državni hidrometeorološki zavod
29. Državni zavod za intelektualno vlasništvo
30. Državni zavod za mjeriteljstvo
31. Državni zavod za statistiku
32. Državni inspektorat
33. Državni zavod za zaštitu od zračenja
34. Državna uprava za zaštitu i spašavanje
35. Državni zavod za nuklearnu sigurnost
36. Hrvatski zavod za obvezno zdravstveno osiguranje
37. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
38. Hrvatski zavod za zapošljavanje
39. Hrvatski zavod za norme
40. Državni zavod za zaštitu prirode
41. Hrvatski novčarski zavod d.o.o.
42. Središnji registar osiguranika – REGOS
43. Državni ured za reviziju
44. Državno ravnateljstvo za robne zalihe
45. Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.
46. Vijeće za elektroničke medije
47. Vijeće za poštanske usluge
48. Nacionalno vijeće za znanost
49. Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje
50. Nacionalno vijeće za informacijsko društvo
51. Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

ZAVODI
52. Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu
53. Hrvatski zavod za vinarstvo i vinogradarstvo
54. Zavod za voćarstvo
55. Hrvatski zavod za toksikologiju
56. Imunološki zavod
57. Hrvatski restauratorski zavod
58. Zavod za telemedicinu
59. Hrvatski stočarski centar

FONDOVI
60. Hrvatski fond za privatizaciju

DRŽAVNE AGENCIJE
61. Financijska agencija – FINA
62. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga – HANFA
63. Agencija za lijekove i medicinske proizvode
64. Hrvatska agencija za telekomunikacije
65. Hrvatska energetska regulatorna agencija – HERA
66. Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama – APIS IT d.o.o.
67. Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom – »Ex – Agencija«
68. Agencija Alan d.o.o. / Agencija za obavljanje poslova nadzora proizvodnje za potrebe izvoza i izvoz naoružanja i vojne opreme Vlade RH
69. Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama – APN
70. Hrvatska informacijsko dokumentacijska referalna agencija – HIDRA
71. Hrvatska izvještajna novinska agencija – HINA
72. Agencija za odgoj i obrazovanje
73. Agencija za zaštitu osobnih podataka
74. Agencija za strukovno obrazovanje
75. Agencija za znanost i visoko obrazovanje
76. Agencija za zaštitu okoliša
77. Agencija za plovne putove unutarnjih voda
78. Hrvatska akreditacijska agencija
79. Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka
80. Središnja depozitarna agencija d.d.
81. Agencija za poseban otpad d.o.o. – APO
82. Agencija za obrazovno reformske inicijative za jugoistočnu Europu (ERI SEE)
83. Agencija za obrazovanje odraslih (AOO)
84. Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata (HANDA)

OBAVJEŠTAJNO-SIGURNOSNA DJELATNOST

I CIVILNI NADZOR OBAVJEŠTAJNO SIGURNOSNE DJELATNOSTI
85. Sigurnosno-obavještajna agencija (SOA)
86. Vojna sigurnosno-obavještajna agencija (VSOA)
87. Ured vijeća za nacionalnu sigurnost
88. Vijeće za nacionalnu sigurnost
89. Savjet za koordinaciju sigurnosno-obavještajnih agencija
90. Zavod za sigurnost informacijskih sustava (ZSIS)
91. Vijeće za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija

PRAVOSUĐE
92. Ustavni sud RH
93. Vrhovni sud RH
94. Upravni sud RH
95. Državno odvjetništvo RH
96. Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK)
97. Državno sudbeno vijeće RH
98. Državno odvjetničko vijeće RH
99. Pučki pravobranitelj RH
100. Pravobraniteljica za djecu RH
101. Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova

PROSVJETA
102. Rektorat Sveučilišta u Zagrebu
103. Sveučilišni računski centar (SRCE)
104. Studentski centar Sveučilišta u Zagrebu
105. Agronomski fakultet
106. Građevinski fakultet
107. Arhitektonski fakultet
108. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
109. Ekonomski fakultet
110. Fakultet elektrotehnike i računarstva
111. Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
112. Fakultet političkih znanosti
113. Fakultet prometnih znanosti
114. Fakultet strojarstva i brodogradnje
115. Kineziološki fakultet
116. Farmaceutsko-biokemijski fakultet
117. Filozofski fakultet
118. Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove
119. Filozofski fakultet Družbe Isusove
120. Geodetski fakultet
121. Grafički fakultet
122. Medicinski fakultet
123. Pravni fakultet
124. Prehrambeno-biotehnološki fakultet
125. Prirodoslovno-matematički fakultet
126. Katolički bogoslovni fakultet
127. Rudarsko-geološko-naftni fakultet
128. Stomatološki fakultet
129. Šumarski fakultet
130. Tekstilno-tehnološki fakultet
131. Teološki fakultet »Matija Vlačić Ilirik« s pravom javnosti
132. Veterinarski fakultet
133. Hrvatski studiji
134. Učiteljski fakultet
135. Akademija likovnih umjetnosti
136. Akademija dramske umjetnosti
137. Muzička akademija
138. Policijska akademija MUP-a
139. Društveno veleučilište u Zagrebu
140. Tehničko veleučilište u Zagrebu
141. Visoka zdravstvena škola
142. Visoka policijska škola (u okviru Policijske akademije)

KULTURA
143. Hrvatski državni arhiv
144. Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskoga rata
145. Nacionalna i sveučilišna knjižnica
146. Muzejski dokumentacijski centar
147. Leksikografski zavod »Miroslav Krleža«
148. Hrvatsko narodno kazalište
149. Arheološki muzej
150. Etnografski muzej
151. Fundacija Ivana Meštrovića
152. Gliptoteka HAZU
153. Hrvatski muzej arhitekture HAZU
154. Hrvatski muzej naivne umjetnosti
155. Hrvatski povijesni muzej
156. Hrvatski prirodoslovni muzej
157. Hrvatski školski muzej
158. Hrvatski športski muzej
159. Hrvatski željeznički muzej
160. Hrvatski poštansko-telekomunikacijski muzej (HT – muzej)
161. Kabinet grafike HAZU
162. Lovački muzej Hrvatskog lovačkog saveza
163. Moderna Galerija
164. Muzej MIMARA – Javna ustanova »Zbirka umjetnina Ante i Wiltrud Topić Mimara«
165. Muzej suvremene umjetnosti
166. Muzej za umjetnost i obrt
167. Tehnički muzej
168. Tiflološki muzej
169. Međunarodni centar za usluge u kulturi
170. Hrvatska knjižnica za slijepe
171. HRT - Hrvatska radiotelevizija

ZNANOST
172. Institut Ruđer Bošković
173. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU)
174. Hrvatski institut za povijest
175. Ekonomski institut
176. Institut za povijest umjetnosti
177. Institut Ivo Pilar
178. Institut Hrvoje Požar
179. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
180. Institut za fiziku
181. Institut za etnologiju i folkloristiku
182. Institut za turizam
183. Staroslavenski institut
184. Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
185. Institut za suvremenu umjetnost
186. Hrvatski geološki institut
187. Hrvatski institut za tehnologiju
188. Institut za društvena istraživanja
189. Institut za migracije i narodnosti
190. Institut prometa i veza
191. Institut za arheologiju
192. Institut za elektroprivredu i energetiku
193. Hrvatski institut za bankarstvo i osiguranje
194. Brodarski institut
195. Inetec – institut za nuklearnu tehnologiju
196. Institut za međunarodne odnose
197. Hrvatski geodetski institut
198. Institut za sigurnost
199. BC institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja d.d.
200. Hrvatski institut za mostove i konstrukcije
201. Hrvatski veterinarski institut
202. Institut za agroekologiju
203. Institut za antropologiju
204. Institut za filozofiju
205. Prehrambeno-biotehnološki institut
206. Institut za javne financije
207. Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNet
208. Centar za transfer tehnologija
209. Institut za javnu upravu
210. Institut za psihosocijalno zdravlje

GOSPODARSTVO
211. Hrvatske željeznice d.o.o.
212. Željezničko projektno društvo d.d.
213. Hrvatska elektroprivreda d.d.
214. Hrvatske vode
215. Hrvatska pošta d.d.
216. Hrvatske šume d.o.o.
217. Hrvatske ceste d.o.o.
218. Hrvatske autoceste d.o.o.
219. Hrvatska lutrija d.o.o.
220. Hrvatska turistička zajednica
221. Jadranski naftovod - JANAF d.d.
222. INA d.d.
223. PLINACRO d.o.o.
224. Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o. – AKD

NOVČARSTVO I OSIGURANJE
225. Hrvatska narodna banka
226. Hrvatska poštanska banka d.d.
227. Hrvatska banka za obnovu i razvitak
228. Croatia osiguranje d.d.
229. Croatia Lloyd d.d. za reosiguranje
230. Hrvatski ured za osiguranje
231. Zagrebačka burza d.d.

ZDRAVSTVO
232. Hrvatski zavod za javno zdravstvo
233. Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu
234. Hrvatski zavod za medicinu rada
235. Hrvatski zavod za mentalno zdravlje
236. Klinički bolnički centar Zagreb - KBC
237. Klinika za tumore
238. Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora – SUVAG
239. Državni zavod za zaštitu od zračenja

PRIVATNI STVARATELJI
1. Matica hrvatska
2. Hrvatski glazbeni zavod
3. Institut »Vlado Gotovac«
4. Družba »Braća Hrvatskog Zmaja«
5. Hrvatsko kulturno društvo »Napredak« – Glavna podružnica Zagreb
6. Hrvatski sabor kulture

UDRUGE S JAVNIM OVLASTIMA
7. Hrvatska gospodarska komora
8. Hrvatska obrtnička komora
9. Hrvatska liječnička komora
10. Hrvatska ljekarnička komora
11. Hrvatska komora medicinskih biokemičara
12. Hrvatska komora medicinskih sestara
13. Hrvatska stomatološka komora
14. Hrvatska komora arhitekata i inženjera u graditeljstvu
15. Hrvatska javnobilježnička komora
16. Hrvatska odvjetnička komora
17. Hrvatska veterinarska komora
18. Hrvatska gorska služba spašavanja
19. Hrvatski auto-klub

GOSPODARSTVO
20. Zagrebačka banka d.d.
21. Privredna banka d.d.
22. Hrvatske telekomunikacije d.d.
23. T – mobile Hrvatska d.o.o.
24. Croatia records
25. Jadran film produkcija d.o.o. za proizvodnju filmova i trgovinu
26. Jadran film d.d. za proizvodnju i promet filmova i trgovinu
27. Croatia film d.o.o.
28. Zagreb film d.o.o.
29. Institut građevinarstva Hrvatske d.d.
30. Zavod za fotogrametriju d.d.

STRUKOVNE UDRUGE
31. Hrvatsko novinarsko društvo
32. Društvo hrvatskih književnika
33. Hrvatsko društvo pisaca
34. Hrvatski centar P.E.N.-a
35. Hrvatski pedagoško-književni zbor
36. Društvo hrvatskih književnih prevodilaca
37. Hrvatska glazbena unija
38. Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika
39. Hrvatska udruga orkestralnih i komornih umjetnika
40. Hrvatsko društvo skladatelja
41. Zavod za zaštitu autorskih muzičkih prava
42. Hrvatsko društvo profesionalnih baletnih umjetnika
43. Udruga samostalnih i drugih profesionalnih plesnih umjetnika Hrvatske
44. Hrvatsko društvo dramskih umjetnika
45. Hrvatski savez organizacija glazbeno-estradnih izvođača
46. Hrvatsko društvo folklorista
47. Hrvatsko društvo likovnih umjetnika
48. Hrvatsko društvo filmskih djelatnika
49. Hrvatska zajednica samostalnih umjetnika
50. Hrvatsko društvo karikaturista
51. Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske
52. Hrvatsko arheološko društvo
53. Hrvatsko etnološko društvo
54. Hrvatsko geodetsko društvo
55. Hrvatsko geografsko društvo
56. Hrvatsko kemijsko društvo
57. Hrvatsko prirodoslovno društvo
58. Hrvatsko šumarsko društvo
59. Hrvatski inženjerski savez
60. Hrvatski savez građevinskih inženjera
61. Udruženje hrvatskih arhitekata
62. Hrvatski liječnički zbor
63. Hrvatsko farmaceutsko društvo
64. Hrvatska vatrogasna zajednica

INTERESNE UDRUGE
65. Hrvatska matica iseljenika
66. Matica umirovljenika Hrvatske
67. Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH
68. Zajednica udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata
69. Zajednica županijskih zajednica udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata RH (HVIDRA RH)
70. Hrvatsko društvo logoraša srpskih koncentracijskih logora
71. Hrvatska zajednica udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskoga rata
72. Zajednica udruga udovica hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata
73. Savez udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja
74. Zajednica udruga dragovoljaca hrvatskih obrambenih snaga
75. Udruga dragovoljaca narodne zaštite Domovinskog rata
76. Udruga »Prvi hrvatski redarstvenik«
77. Bedem ljubavi – Pokret majki za mir
78. Zajednica udruga civilnih žrtava Domovinskog rata
79. Ženska pomoć sada – SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja
80. B.a.B.e.

81. GONG
82. Centar za mirovne studije
83. Građanski odbor za ljudska prava
84. Hrvatski helsinški odbor za ljudska prava (HHO)
85. Centar za demokraciju i pravo »Miko Tripalo«
86. Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske (SABA RH)
87. Hrvatsko društvo političkih zatvorenika
88. Hrvatsko društvo političkih zatvorenika – žrtava komunizma
89. Hrvatsko žrtvoslovno društvo
90. Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske
91. Hrvatski savez udruga tjelesnih invalida
92. Hrvatski savez slijepih
93. Hrvatski savez gluhih i nagluhih
94. Hrvatska udruga gluho-slijepih osoba »Dodir«
95. Hrvatski savez udruga za osobe s mentalnom retardacijom
96. Hrvatska liga protiv raka
97. Zelena akcija
98. Hrvatska mreža zdravih gradova
99. Hrvatsko društvo za zaštitu životinja
100. Hrvatska udruga za zaštitu potrošača
101. Hrvatska udruga poslodavaca
102. Mare nostrum – Udruga hrvatskih poslodavaca – brodara u međunarodnoj pomorskoj plovidbi
103. Udruga hrvatskih nakladnika
104. Hrvatska akademska zajednica Sveučilišta u Zagrebu
105. Hrvatska studentska asocijacija
106. Hrvatski savez zadruga
107. Hrvatska bratska zajednica u Americi – Odsjek »2000 Hrvatska Zagreb«

VJERSKE USTANOVE
108. Hrvatska biskupska konferencija
109. Hrvatska narodna Starokatolička crkva
110. Duhovni stol Križevačke biskupije
111. Nadbiskupski duhovni stol Zagrebačke nadbiskupije
112. Hrvatska kapucinska provincija
113. Provincijalat hrvatske dominikanske provincije
114. Hrvatski salezijanski provincijalat
115. Provincijalat franjevaca trećoredaca sv. Jeronima
116. Provincijalat franjevaca konventualaca sv. Jeronima, OFM Conv.
117. Provincijalat hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda
118. Provincijalat hrvatske pokrajine Družbe Isusove
119. Hrvatska karmelska provincija sv. Josipa
120. Vrhovna uprava č.č. sestara sv. Vinka Paulskog
121. Provincijalat sestara karmelićanki Božanskog Srca Isusovog
122. Provincijalat sestara družbe Kćeri Božje ljubavi
123. Provincijalat sestara družbe Služavki Malog Isusa
124. Sestre franjevke misionarke
125. Hrvatski provincijalat sestara uršulinki
126. Mešihat u RH
127. Eparhija zagrebačko-ljubljanska
128. Evangelička luteranska crkvena općina
129. Savez baptističkih crkava u RH
130. Kršćanska adventistička crkva, Hrvatska konferencija

ŠPORTSKE UDRUGE
131. Hrvatski olimpijski odbor
132. Hrvatski atletski savez
133. Hrvatski biciklistički savez
134. Hrvatski boksački savez
135. Hrvatski gimnastički savez
136. Hrvatski hrvački savez
137. Hrvatski judo savez
138. Hrvatski kajakaški savez
139. Hrvatski karate savez
140. Hrvatski klizački savez
141. Hrvatski košarkaški savez
142. Hrvatski nogometni savez
143. Hrvatski odbojkaški savez
144. Hrvatski plivački savez
145. Hrvatski rukometni savez
146. Hrvatski skijaški savez
147. Hrvatski stolnoteniski savez
148. Hrvatski šahovski savez
149. Hrvatski teniski savez
150. Hrvatski vaterpolski savez
151. Hrvatski veslački savez
152. Hrvatski zrakoplovni savez
153. Hrvatski športski savez invalida
154. Hrvatski akademski športski klubovi »Mladost« Sveučilišta u Zagrebu

HUMANITARNE UDRUGE
155. Hrvatski crveni križ
156. Savez društava »Naša djeca«
157. Hrvatski Caritas
158. Humanitarna zaklada »Za djecu Hrvatske«

HOBISTIČKE UDRUGE
159. Hrvatski ferijalni i hostelski savez
160. Hrvatski foto savez
161. Hrvatski filmski savez
162. Hrvatsko numizmatičko društvo
163. Hrvatski filatelistički savez
164. Hrvatski savez za esperanto
165. Udruga inovatora Hrvatske
166. Hrvatska zajednica tehničke kulture
167. Hrvatski planinarski savez
168. Hrvatsko planinarsko društvo – Matica
169. Hrvatsko planinarsko društvo »Željezničar«
170. Planinarsko društvo Sveučilišta »Velebit«
171. Hrvatski speleološki savez
172. Hrvatski lovački savez
173. Savez izviđača Hrvatske

MANJINSKE UDRUGE
174. Savez mađarskih udruga
175. Srpsko narodno vijeće
176. Srpsko kulturno društvo »Prosvjeta«
177. Unija zajednica Albanaca u RH
178. Zajednica Makedonaca u Republici Hrvatskoj
179. Bošnjačka nacionalna zajednica Hrvatske
180. Unija Roma Hrvatske
181. Koordinacija židovskih općina u Republici Hrvatskoj
182. Savez slovenskih društava u Republici Hrvatskoj
183. Nacionalna zajednica Crnogoraca Republike Hrvatske
184. Zajednica Nijemaca u Hrvatskoj
185. Udruga Austrijanaca u Hrvatskoj
186. »Unija« – udruga za promicanje kulturne baštine nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj

SINDIKATI
187. Savez samostalnih sindikata Hrvatske
188. Hrvatski nezavisni sindikati
189. Matica hrvatskih sindikata javnih službi
190. Sindikat umirovljenika Hrvatske
191. Udruga radničkih sindikata Hrvatske
192. Hrvatska udruga sindikata
193. Sindikat usluga UNI-Cro

POLITIČKE STRANKE
194. SDP
195. HDZ
196. HSLS
197. HSS
198. HSP
199. HNS
200. HSU
201. Hrvatska stranka Zelenih – Eko Savez
202. Srpska narodna stranka

II. KATEGORIJA

U 2. kategoriju stvaratelja razvrstavaju se sljedeća tijela nadlež­na za provođenje utvrđene politike i obavljanje tekućih i operativ­nih poslova u svrhu u kojih su i osnovani. Riječ je o ustanovama ograničenog funkcionalnog opsega i/ili područja, ili nižega ranga, ali reprezentativnih za pojedina važna područja društvenog, gospodarskog ili kulturnog života. U ovoj su kategoriji i stvaratelji čije gradivo se čuva po načelu reprezentativnog uzorka za stvaratelje jednakoga djelokruga.

JAVNI STVARATELJI

UPRAVA

UPRAVNA TIJELA
1. Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

ZAVODI
2. Zavod za zaštitu bilja u poljoprivredi i šumarstvu Republike Hrvatske

FONDOVI
3. Fond za naknadu oduzete imovine
4. Fond za razvoj i zapošljavanje
5. Fond za regionalni razvoj Republike Hrvatske
6. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
7. Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
8. Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
9. Umirovljenički fond
10. Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske
11. Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva
12. Zaklada policijske solidarnosti

AGENCIJE
13. Agencija za promicanje izvoza i ulaganja
14. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
15. Hrvatska agencija za malo gospodarstvo – HAMAG
16. Agencija za komercijalnu djelatnost, AKD d.o.o.
17. Centar za ljudska prava

PRAVOSUĐE
18. Visoki trgovački sud RH

PROSVJETA
19. Visoka škola za sigurnost s pravom javnosti

GOSPODARSTVO
20. Narodne novine d.d.
21. Vjesnik d.d.
22. Odašiljači i veze d.o.o.
23. Trgovačko društvo »Pleter – usluge« d.o.o.

PRIVATNI STVARATELJI

GOSPODARSTVO
1. Zavod za informatičku djelatnost Hrvatske d.o.o.

STRUKOVNE UDRUGE
2. Hrvatska diskografska udruga
3. Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjene umjetnosti (ULUPUH)
4. Zadruga likovnih umjetnika Hrvatske (LIKUM)
5. Hrvatski centar ASSITEJ – udruga hrvatskih profesionalnih kazališta za djecu i mlade
6. Hrvatski centar UNIMA
7. Hrvatski centar ITI UNESCO
8. Hrvatsko dizajnersko društvo
9. Društvo za hrvatsku povijesnicu
10. Hrvatsko knjižničarsko društvo
11. Hrvatsko arhivističko društvo
12. Hrvatsko muzejsko društvo
13. Društvo konzervatora Hrvatske
14. Hrvatsko restauratorsko društvo
15. Hrvatsko društvo naivnih umjetnika
16. Društvo hrvatskih filmskih redatelja
17. Hrvatska udruga filmskih snimatelja
18. Hrvatsko informacijsko i dokumentacijsko društvo

INTERESNE UDRUGE
19. Hrvatska glazbena mladež
20. Hrvatska zajednica pučkih otvorenih učilišta
21. Udruga hrvatskih liječnika dragovoljaca 1990 – 1991
22. Udruga hrvatskih umjetnika dragovoljaca Domovinskog rata
23. Hrvatska udruga malih i srednjih poduzetnika
24. Udruga hrvatskih putničkih agencija
25. Hrvatska udruga za oboljele od HIV-a
26. Hrvatska udruga za stručnu pomoć djeci s posebnim potrebama
27. Hrvatska Paneuropska unija
28. Savez Udruge gradova i Udruge općina RH

POLITIČKE STRANKE
29. HČSP
30. Hrvatska kršćanska demokratska unija
31. Hrvatska republikanska zajednica
32. Hrvatski nezavisni demokrati
33. Socijaldemokratska unija Hrvatske
34. HSP 1861
35. Akcija socijaldemokrata Hrvatske
36. Demokratski centar
37. SDSS – regionalna organizacija Zagreb

Popis stvaratelja i imatelja arhivskoga gradiva prve i druge kategorije u nadležnosti Hrvatskog državnog arhiva objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-06/07-02/02
Urbroj: 565-04-07-1
Zagreb, 14. studenoga 2006.

Predsjednik
Jozo Ivanović, v. r.