Pravilnik o dopunama Pravilnika o Nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze

NN 44/2007 (30.4.2007.), Pravilnik o dopunama Pravilnika o Nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

1478

Na temelju članka 2. stavak 6. Zakona o vinu (»Narodne novine« br. 96/03) ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NACIONALNOJ LISTI PRIZNATIH KULTIVARA VINOVE LOZE

Članak 1.

U Pravilniku o Nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze (»Narodne novine« br. 159/04, 14/05, 42/05, 62/05, 3/06, 37/06 i 76/06) u članku 5. točka 11. iza riječi: »plavac.« briše se točka i stavlja zarez te dodaju riječi: »vranac, plavina, okatica bijela, rkaciteli, cabernet franc, blatina, žilavka, trebbiano toscano, graševina, pinot crni.«.

Članak 2.

U članku 5. točka 12. iza riječi: »chardonnay.« briše se točka i stavlja zarez te dodaju riječi: »vranac, rkaciteli, graševina, syrah.«.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/05-01/1
Urbroj: 525-1-07-8
Zagreb, 17. travnja 2007.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.