Pravilnik o načinima i uvjetima termičke obrade otpada

NN 45/2007 (3.5.2007.), Pravilnik o načinima i uvjetima termičke obrade otpada

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

1496

Na temelju članka 104., stavka 1., točke 6. Zakona o otpadu (»Narodne novine«, br. 178/04 i 111/06) ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donijela je

PRAVILNIK

O NAČINIMA I UVJETIMA TERMIČKE OBRADE OTPADA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom se propisuju uvjeti za početak rada, uvjeti rada, uvjeti za prekid rada, način ulazne kontrole otpada, način zaštite zraka, tla i voda te gospodarenje s ostacima u procesima termičke obrade otpada.
(2) Ovaj Pravilnik se odnosi na sva postrojenja za spaljivanje i suspaljivanje otpada uključujući postrojenja za pirolizu otpada i postrojenja i uređaje koja spaljuju otpad u svrhu proizvodnje energije.

Članak 2.

Ciljevi ovog Pravilnika su sprječavanje ili ograničavanje emisija štetnih tvari u zrak, tlo, površinske i podzemne vode i rezultirajućih rizika za ljudsko zdravlje prouzročenih spaljivanjem i suspaljivanjem otpada.

Članak 3.

Odredbe ovog Pravilnika ne primjenjuju se na termičku obradu:
– biljnog otpada nastalog u poljoprivredi i šumarstvu;
– biljnog otpada nastalog u industriji proizvodnje hrane samo u slučaju kada se koristi proizvedena toplina;
– vlaknastog biljnog otpada nastalog proizvodnjom celuloze i papira, ukoliko se suspaljivanje obavlja na mjestu njegove proizvodnje i uz korištenje toplinske energije;
– drvnog otpada uz izuzetak onog koji može sadržavati halogene organske spojeve ili teške metale kao rezultat obrade sa sredstvima zaštite drveta, premazivanja ili ljepljenja, te posebno drvnog otpada koji potječe od gradnje ili rušenja;
– otpada od pluta;
– radioaktivnog otpada;
– životinjskih lešina;
– otpada koji nastaje pri istraživanju i eksploataciji nalazišta nafte i plina u podmorju i koji se neposredno spaljuje na lokaciji, odnosno platformi za eksploataciju;
i pokusnih postrojenja koje se koriste za istraživanje, razvoj i ispitivanje u namjeri poboljšanja procesa spaljivanja i koja troše manje od 50 t/god otpada.

Članak 4.

U smislu ovog Pravilnika neće se smatrati opasnim otpadom sljedeći otpad:
– gorivi tekući/kapljeviti otpad, uključujući i staro ulje, sa specifičnom ogrjevnom vrijednosti od najmanje 30 MJ/kg, čiji maseni udio polikloriranih aromatskih ugljikovodika, kao posebno polikloriranih bifenila (PCB) ili pentaklorfenola (PCP), ne prelazi 5 mg/kg niti pokazuje opasna svojstva propisana odgovarajućim posebnim propisom o vrstama otpada,
– svi gorivi tekući/kapljeviti otpadi čiji produkti izgaranja ne mogu uzrokovati drugačije emisije ili veće koncentracije emisija od onih koje nastaju izgaranjem ekstra lakog loživog ulja.

Članak 5.

Pojedini pojmovi uporabljeni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:
1. »Postrojenje za termičku obradu otpada ili »spalionica« je svaka nepokretna ili pokretna tehnička jedinica u kojoj se spaljuje otpad s iskorištavanjem topline proizvedene izgaranjem. To uključuje oksidacijsko spaljivanje otpada, kao i druge termičke procese, poput pirolize, rasplinjavanja ili plazma procesa, sve dok se rezultirajući produkti tih obrada nakon toga spaljuju.
Pod pojmom »postrojenje za termičku obradu otpada ili »spalionica« podrazumijeva se i zemljište na kojem je postrojenje smješteno uključujući sve linije spaljivanja, prihvat i skladištenje otpada, linije predpripreme, sustave za dovod otpada, goriva i dovod zraka, kotlove, sustav za obradu izlaznih plinova, postrojenja za obradu ili skladištenje ostataka, otpadne vode, dimnjak, uređaje i sustave za kontrolu procesa izgaranja, zapisivanja i praćenja uvjeta spaljivanja.
2. »Postrojenje za suspaljivanje otpada ili suspalionica« je nepokretno ili pokretno postrojenje čija je prvenstvena svrha proizvodnja energije ili materijalnih produkata i koje otpad koristi kao svoje redovno ili dopunsko gorivo, ili u kojem se otpad termički obrađuje radi konačnog zbrinjavanja. Obavlja li se suspaljivanje tako da glavna svrha postrojenja nije proizvodnja energije ili materijalnih produkata nego termička obrada otpada, takvo će se postrojenje smatrati spalionicom otpada.
Pod pojmom »postrojenje za suspaljivanje otpada ili suspalionica« podrazumijeva se i zemljište na kojem je postrojenje smješteno, uključujući sve linije spaljivanja, prihvat i skladištenje otpada, linije predpripreme, sustave za dovod otpada, goriva i dovod zraka, kotlove, sustav za obradu izlaznih plinova, postrojenja za obradu ili skladištenje ostataka, otpadne vode, dimnjak, uređaje i sustave za kontrolu procesa izgaranja, zapisivanja i praćenja uvjeta spaljivanja.
3. »Nazivni kapacitet spalionice« je suma kapaciteta svih ložišta spalionice (specificiranih od proizvođača, a potvrđenih od obrađivača), pri čemu se posebno treba uzeti u obzir ogrjevna vrijednost otpada, iskazana kao količina spaljenog otpada na sat (t/h).
4. »Predobrada« je procesni korak koji se koristi za pripremu otpada za spalijavanje i/ili suspaljivanje na samoj lokaciji postrojenja kao što su usitnjavanje/mljevenje, miješanje ili neka druga kemijska ili fizikalna obrada.
5. »Otpadni plin; dimni plin« je plinska mješavina koja se sastoji od plinovitih produkata izgaranja otpada i zraka za izgaranje koji nastaju u postrojenjima spalionica, kao i plinskih komponenti iz procesa proizvodnje u postrojenjima za suspaljivanje, uključujući pri tome i lebdeće tekuće i/ili krute tvari.
6. »Emisija« je direktno ili indirektno ispuštanje onečišćujućih tvari iz točkastih ili difuznih izvora u zrak, vodu i/ili tlo; u širem smislu emisija se odnosi i na štetne posljedice buke, vibracija i svjetla.
7. »Granična vrijednost emisije (u daljnem tekstu: GVE) je propisana najviša dopuštena vrijednost za određene mjerne ili uvjete rada, koja u jednom ili u više vremenskih intervala ne smije biti prekoračena, a detaljno definirana posebnim propisima o zaštiti zraka i voda.
8. »Dioksini i furani«: poliklorirani dibenzo-p-dioksini i dibenzofurani (PCCD/F), izraženi kao 2,3,7,8-TCDD-ekvivalent (I-TEF) detaljno definirani posebnim propisima o zaštiti zraka.
9. »Toplinski učinak otpada« je količina topline oslobođena izgaranjem otpada u jednom mjesecu preračunata na satni prosjek.
10. »Toplinski učinak goriva« je količina topline oslobođena izgaranjem goriva, bez otpada, u jednom mjesecu preračunata na satni prosjek.
11. »Ukupni toplinski učinak gorivih tvari« je suma toplinskih učina gorivih tvari, koje čini zajedno otpad i gorivo, tijekom izgaranja.
12. »Ostatak« je sav kruti, tekući/kapljeviti otpad nastao izgaranjem zatim tijekom obrade otpadnih plinova, obrade otpadnih voda ili drugih procesa unutar postrojenja za spaljivanje ili suspaljivanje, uključujući pepeo, šljaku, leteći pepeo, prašinu iz kotla, ostatke nastale pročišćavanjem plinova, mulj od mokrog pročišćvanja dimnih plinova, istrošene katalizatore i aktivni ugljen.
13. »Ovlaštene stručne osobe ili tijela« su fizičke ili pravne osobe ovlaštene posebnim propisima za obavljanje kemijskih i/ili fizikalnih ispitivanja otpada, kao i tehničkih ispitivanja emisija na strani otpadnih plinova ili otpadnih voda.
14. »Obrađivač« je fizička ili pravna osoba koja upravlja postrojenjem za spaljivanje i/ili suspaljivanje otpada, ovlaštena je za to i odgovorna za rad postrojenja.

II. ODOBRENJE ZA RAD POSTROJENJA ZA SPALJIVANJE I SUSPALJIVANJE OTPADA

Članak 6.

Postrojenje za spaljivanje i suspaljivanje otpada smije biti u operativnom radu samo ukoliko posjeduje dozvolu za obavljanje djelatnosti termičke obrade otpada prema Zakonu o otpadu.

Članak 7.

Zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti termičke obrade otpada u postrojenju za spaljivanje i suspaljivanje otpada uz propisano Zakonom o otpadu, potrebno je priložiti i sljedeće:
1. Popis otpada predviđenog za spaljivanje i suspaljivanje s pripadajućim oznakama prema posebnom propisu o vrstma otpada i predviđenim količinama otpada
2. Podatke o prosječnom sastavu komunalnog otpada koji je predviđen za spaljivanje u spalionici otpada
3. Podatke o maksimalnom sadržaju nekih štetnih tvari u opasnom otpadu, koje mogu dovesti do emisija štetnih po zdravlje ili okoliš, posebno PCB, PCP, klor, fluor, sumpor i teški metali; podatke o maksimalnom sadržaju žive u otpadu svedene na donju ogrjevnu moć otpada od Hd = 25 MJ/kg
4. Podatke o minimalnom i maksimalnom masenom protoku opasnog otpada (u kg/h), kao i najnižoj i najvišoj ogrjevnoj vrijednosti toga otpada (u MJ/kg)
5. Nazivni kapacitet i ukupni kapacitet spaljivanja i suspaljivanja otpada na postrojenju
6. Opis mjera koje osiguravaju i dokazuju sljedeće:
– da je postrojenje konstruirano, izrađeno i opremljeno tako da zadovoljava zahtjeve važećih propisa o zaštiti zraka, voda i tla;
– da se toplina proizvedena u procesu termičke obrade koristi za proizvodnju električne energije, kogeneracijskoj proizvodnji toplinske i električne energije, proizvodnji procesne pare ili u druge svrhe u industriji, tercijarnim djelatnostima, za područno grijanje ili slično;
– da su ostaci i njihovo štetno djelovanje svedeni na najmanju mjeru i da se oporabljuju gdje je to moguće prema propisima o gospodarenju otpadom
– da se zbrinjavanje ostataka koji se ne mogu izbjeći obavlja prema propisima o gospodarenju otpadom
7. Dokaze da postrojenje udovoljava propisane uvjete iz propisa o zaštiti zraka, voda i tla (rezultati mjerenja laboratorija i institucija ovlaštenih prema drugim odgovarajućim propisima)

III. NEUOBIČAJENI UVJETI RADA

Članak 8.

Obrađivač koji upravlja postrojenjem za spaljivanje i suspaljivanje otpada mora zadovoljiti mjere propisane u posebnim propisima o zaštiti zraka i voda koje se odnose na najdulje dozvoljeno trajanje tehnički neizbježnih smetnji, kvarova ili prekida rada na uređajima za pročišćavanje ili mjerenje u postrojenju, a koje određuju tijekom kojih koncentracija emisija tvari u zrak i otpadnoj vodi smiju prelaziti propisane GVE iz posebnih propisa.

IV. ULAZNA KONTROLA I PRIHVAT OTPADA

Članak 9.

(1) Svaki unos otpada u postrojenje za spaljivanje i suspaljivanje otpada mora se nadzirati.
(2) Obrađivač vodi očevidnik o primljenim količinama, vrsti i kategoriji otpada.

Članak 10.

(1) Na ulazu u postrojenje za spaljivanje i suspaljivanje otpada obrađivač preuzima i kontrolira:
1. Prateći list za otpad,
2. Deklaraciju o fizikalnim i kemijskim svojstvima otpada prema posebnom propisu
i/ili
Izvješće o ispitivanju fizikalnih i kemijskih svojstava otpada prema Zakonu o otpadu koje mora minimalno sadržavati:
- točku paljenja,
- toplinsku vrijednost,
- udio halogena, vode, sumpora, pepela, polikloriranih bifenila PCB i teških metala: Cr, Cd, Hg, Pb, Ni, V.
4. Ostalu prateću dokumentaciju o otpadu propisanu drugim posebnim propisima
(2) Obrađivač može zahtijevati i dodatna ispitivanja otpada za spaljivanje i suspaljivanje osim onih iz stavka 1. točke 2. ovog članka, kao što su viskoznost, neutralizacijski broj, mehanička onečišćenja i sl. koja su potrebna radi sigurnosti rada postrojenja prema uvjetima iz ovoga Pravilnika.

Članak 11.

(1) Na ulazu u postrojenje spaljivanje i suspaljivanje otpada obrađivač vaganjem, vizualno i organoleptički u kojoj mjeri je to moguće i bezopasno mora provjeriti odgovara li pošiljka količini navedenoj u pratećem listu, odgovaraju li podaci o fizikalno-kemijskim svojstvima navedenima u pratećem listu i deklaraciji o fizikalnim i kemijskim svojstvima otpada i/ili izvješću o ispitivanju fizikalnih i kemijskih svojstava otpada.
(2) Na ulazu u postrojenje obrađivač uzima reprezentativne uzorke otpada kako je to propisano drugim odgovarajućim propisom i čuva ih najmanje mjesec dana nakon završene obrade otpada.
(3) Odredba stavka 2. ovoga članka se ne primjenjuje na infektivni otpad i svaku drugu vrstu otpada gdje bi to dovelo u opasnost osobe, imovinu ili okoliš.

Članak 12.

(1) Obrađivač ne smije preuzeti pošiljku otpada koja ne odgovara podacima iz prateće dokumentacije ili ako je prateća dokumentacija nepotpuna, odnosno ako manjkaju potrebni propisani podaci.
(2) U slučaju opravdane sumnje na točnost podataka u pratećem listu i/ili deklaraciji o fizikalnim i kemijskim svojstvima otpada i/ili izvješću o ispitivanju fizikalnih i kemijskih svojstava otpada, obrađivač vraća pošiljku ili je u dogovoru s pošiljateljem privremeno skladišti, a pošiljatelj osigurava provjeru podataka i snosi troškove ponovnog ispitivanja i skladištenja otpada.

V. UVJETI RADA POSTROJENJA ZA SPALJIVANJE I SUSPALJIVANJE OTPADA

Članak 13.

(1) Postrojenja za spaljivanje i suspaljivanje moraju postići takav stupanj izgaranja da se u šljaci i pepelu održava maseni sadržaj ukupnog organski vezanog ugljika (TOC) manjim od 3 % ili gubitak žarenjem manjim od 5 % računajući na suhu tvar.
(2) Postrojenja za spaljivanje i suspaljivanje moraju se konstruirati, izgraditi, opremiti i funkcionirati tako da udovoljavaju sljedećim zahtjevima:
– Temperatura plinova uz unutarnju stjenku komore za izgaranje nakon posljednjeg ubacivanja zraka i pod najnepovoljnijim uvjetima mora dostići najmanje 850 °C,
– Svi dimni plinovi moraju na temperaturi od 850 °C provesti najmanje 2 sekunde, ako se spaljuje opasni otpad koji sadrži halogenirane organske tvari i kod toga ukupni sadržaj halogena izraženih kao klor iznosi više od 1% mase otpada, zahtijevana temperatura iz prethodnih točaka mora dostići najmanje 1100 °C na kojoj svi dimni plinovi moraju provesti najmanje 2 sekunde.

Članak 14.

(1) Svaka linija postrojenja za spaljivanje otpada mora biti opremljena najmanje jednim pomoćnim plamenikom koji se automatski uključuje kada temperatura otpadnih plinova nakon zadnjeg dovoda zraka za izgaranje padne ispod 850 °C, odnosno 1100 °C prema članku 13. stavku 2. ovoga Pravilnika.
(2) Plamenik se mora aktivirati pri pokretanju i tijekom pogona postrojenja, da bi osiguravao i održavao najnižu temperaturu, prema članku 13. stavku 2. ovoga Pravilnika, u svakom trenutku rada postrojenja, sve dok se neizgoreni otpad nalazi u prostoru izgaranja.
(3) Tijekom pokretanja ili prekida pogona i kada temperatura plinova izgaranja padne ispod temperatura navedenih u članku 13. stavku 2. ovoga Pravilnka, plamenik se mora opskrbljivati gorivom koje ne može uzrokovati više emisije od onih koje nastaju izgaranjem ekstra lakog loživog ulja, ili prirodnog ili ukapljenog plina.

Članak 15.

Postrojenja za spaljivanje i suspaljivanje otpada moraju biti opremljena s automatskim sustavom za sprječavanje unosa otpada u ložište, koji se u sljedećim slučajevima obvezno mora aktivirati:
– tijekom pokretnja procesa spaljivanja i suspaljivanja pa sve dok se ne postigne minimalna potrebna temperatura iz članka 13. stavka 2. ovoga Pravilnika,
– kada temperatura padne ispod temperature propisane člankom 13. stavkom 2. ovoga Pravilnika ili kad se smanji vrijeme zadržavanja propisano člankom 13. stavkom ovoga Pravilnika,
– kada je jedna od kontinuirano mjerenih graničnih vrijednosti emisije prekoračena ili kada su nastupile smetnje u sustavu obrade otpadnih plinova.

Članak 16.

Sva toplina dobivena spaljivanjem i suspaljivanjem otpada mora se maksimalno iskoristiti koliko je god to tehnički i ekonomski izvedivo.

Članak 17.

Infektivni i potencijalno infektivni otpad se unosi direktno u ložište peći bez miješanja s drugim otpadom i direktnog rukovanja njime.

VI. ZAŠTITA ZRAKA, TLA I VODA

Članak 18.

(1) Postrojenja za spaljivanje i suspaljivanje otpada, uključujući i rukovanje i skladištenje otpada u postrojenju moraju udovoljavati svim propisima o zaštiti zraka uključujući i sve obveze mjerenja, kontrole mjernih uređaja, zapisivanja, izvješćivanja i čuvanja zapisa.
(2) Postrojenja za spaljivanje ili suspaljivanje otpada, uključujući i rukovanje i skladištenje otpada u postrojenju moraju biti tako građena i opremljena da se čak i u slučaju neovlaštenog rukovanja ili nesreće pouzdano izbjegavaju prodiranja onečišćujućih tvari u tlo, podzemne i površinske vode.
(3) S otpadnim vodama sa cijele lokacije postrojenja mora se postupati prema propisima o zaštiti voda.
(4) Odvod oborinskih voda sa cijele lokacije postrojenja mora se izgraditi tako da je u međuspremniku odgovarajućeg volumena moguće zadržavanje slučajno kontaminiranih voda, npr.: od prolijevanja otpada ili gašenja požara.
(5) Zadržane vode moraju se ispitati, obraditi i nakon udovoljavanja vodopravnih uvjeta prema posebnom propisu o zaštiti voda, ispustiti u prijemnik.

Članak 19.

(1) Ukoliko posebnim propisom o zaštiti voda nisu određene strože vrijednosti graničnih koncentracija onečišćujućih tvari u otpadnim vodama od pročišćavanja dimnih plinova spalionica otpada, za iste vrijede granične vrijednosti iz sljedeće tablice:

Onečišćujuća tvar

Najviša dopuštena vrijednost koncentracije onečišćujuće tvari u nefiltriranom uzorku

1. Ukupne suspendirane krute tvari

95 % (mas.)30 mg/l

100 % (mas)45 mg/l

2. Živa i spojevi, izraženo kao živa (Hg)

0,03 mg/l

3. Kadmij i spojevi, izraženo kao kadmij
    (Cd)

0,05 mg/l

4. Talij i spojevi, izraženo kao talij (Tl)

0,05 mg/l

5. Arsen i spojevi, izraženo kao arsen (As)

0,15 mg/l

6. Olovo i spojevi, izraženo kao olovo (Pb)

0,2 mg/l

7. Krom i spojevi, izraženo kao krom (Cr)

0,5 mg/l

8. Bakar i spojevi, izraženo kao bakar (Cu)

0,5 mg/l

9. Nikal i spojevi, izraženo kao nikal (Ni)

0,5 mg/l

10. Cink i spojevi, izraženo kao cink (Zn)

1,5 mg/l

11. Dioksini i furani, izraženo kao
              suma pojedinih dioksina i furana

0,3 ng/l

(2) Koncentracije onečišćujućih tvari niže od granične vrijednosti iz stavka 1. ne smiju se postizati razrjeđivanjem.

Članak 20.

Radni prostori postrojenja za spaljivanje ili suspaljivanje otpada, uključujući rukovanje i naročito skladištenje otpada, a isključujući uredske prostorije, garderobe i sl., moraju biti opremljeni uređajima za odsisavanje zraka i odvodom zraka u ložište postrojenja. Za vrijeme rada postrojenja zrak se odsisava i odvodi u ložište, a kada je ložište ugašeno odvodi se u dimnjak.

VII. OSTACI

Članak 21.

(1) Ostaci iz pogona postrojenja za spaljivanje ili suspaljivanje otpada moraju se obraditi i/ili oporabiti u samom postrojenju kada za to postoje uvjeti ili izvan postojenja prema propisima o gospodarenju otpadom. Količine i štetna svojstva ostataka moraju se smanjiti na minimum; oni se moraju oporabiti ili reciklirati u najvećoj mogućoj mjeri. Ostaci koji se ne mogu niti izbjeći niti iskoristiti moraju se odložiti ili konačno zbrinuti prema važećim propisima o gospodrenju otpadom.
(2) Prije utvrđivanja postupaka za obradu, oporabu ili konačno zbrinjavanje moraju se propisanim postupcima odrediti fizikalna i kemijska svojstva ostataka, ukupni sadržaj onečišćujućih tvari i ukupan sadržaj vodotopivih tvari kao i vodotopivi sadržaj teških metala. Zapisi analitičkih izvještaja moraju se čuvati najmanje jednu godinu.
(3) Tijekom rukovanja, otpremanja, prijevoza i međuskladištenja suhog praškastog ostatka od obrade otpadnih plinova mora se osigurati sprječavanje njihovog raspršivanja u zrak i okoliš.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Postojeća postrojenja za spaljivanje i suspaljivanje otpada moraju se uskladiti s odredbama ovog pravilnika najkasnije do 31. prosinca 2008. godine.

Članak 23.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaju važiti članci 7., 8., 9. i 10. Pravilnika o uvjetima za postupanje s otpadom (»Narodne novine«, br. 123/97) i članci 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., i 23. Uredbe o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom (»Narodne novine«, br. 32/98).

Članak 24.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/06-04/55
Urbroj: 531-08-1-07-2
Zagreb, 24. travnja 2007.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.